Komunikacyjne i prawne aspekty mediacji – w służbie wspierania porozumienia

Komunikacyjne i prawne aspekty mediacji – w służbie wspierania porozumienia

12 maja br. odbyło się pierwsze międzywydziałowe spotkanie kół naukowych w trybie online pod hasłem Komunikacyjne i prawne aspekty mediacji – w służbie wspierania porozumienia. Organizatorami spotkania byli przedstawiciele i członkowie Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” (komunikacja promocyjna i kryzysowa: negocjacje kryzysowe) oraz przedstawiciele Koła Naukowego Prawa Rodzinnego „Ignis Familiae”, działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie trwania wideokonferencji ukazano szereg kluczowych aspektów, istotnych z punktu widzenia realizowania metody mediacji, a mianowicie:

 • przedstawiono specyfikę postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych,
 • omówiono sprawy rodzinne zdatne do mediacji oraz wyłączone spod mediacji,
 • omówiono istotę ugody mediacyjnej w sprawie o uregulowanie kontaktów
  z dzieckiem,
 • przedstawiono techniki mediacyjne i interwencyjne mediatora,
 • ukazano rolę pytań w procesie dochodzenia do porozumienia,
 • zaprezentowano sposoby komunikowania się, które zapobiegają powstawaniu sporów.

Organizatorzy dziękują partnerom – przedstawicielom Koła Naukowego Prawa Rodzinnego „Ignis Familiae” za owocną współpracę. Łączą także nadzieję, że wspólne zaangażowanie będzie stanowiło prospektywny krok w zakresie rozpowszechniania nieantagonistycznych metod rozwiązywania sporów.

Zapraszają także wszystkich zainteresowanych zagadnieniem mediacji do przyłączenia się do Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy”.

Koło można znaleźć na Facebook’u, a także napisać wiadomość e-mail na adres: mediujemy@us.edu.pl

Zapraszamy!

LogoLAB w przestrzeni wirtualnej!

LogoLAB w przestrzeni wirtualnej!

Pomimo utrudnień związanych z pandemią COVID-19 działające od kilku lat pro bono na Uniwersytecie Śląskim warsztaty dla jąkających się dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców nie zawiesiły swej działalności (www.zpm.us.edu.pl/logolab). Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, nasze warsztaty przybrały teraz formę wideokonferencji. Jak do tej pory udało nam się zorganizować, wspólnie z terapeutkami-wolontariuszkami: mgr Aleksandrą Boroń, mgr Izabelą Michtą i mgr Agatą Sakwerdą, już dwie edycje takich wideokonferencji z udziałem rodziców (27.03.2020) i dzieci (3.04.2020). W najbliższym czasie przygotowujemy kolejne spotkania poświęcone tematyce mobbingu szkolnego. Tym razem w przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów – oprócz terapeutek – zaangażowani są studenci specjalności logopedycznej. Planujemy także kolejne niespodzianki (m.in. dla nauczycieli).
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają tę inicjatywę!

Komunikat dotyczący zawieszenia zajęć dydaktycznych

Komunikat dotyczący zawieszenia zajęć dydaktycznych

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 Rektor Uniwersytetu Śląskiego zdecydował o zawieszeniu od dnia 11 marca 2020 r. (włącznie) do odwołania zajęć dydaktycznych na wszystkich wydziałach i w innych jednostkach Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje na temat pozostałych ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostaną zawarte w stosownym zarządzeniu Rektora UŚ, które zostanie ogłoszone jutro po spotkaniu rektorów uczelni śląskich oraz wojewody śląskiego, które zaplanowane zostało na dzień 11 marca 2020 r. na godzinę 14.00.

Wykład prof. dr. hab. Artura Rejtera w Lublinie w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Wykład prof. dr. hab. Artura Rejtera w Lublinie w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

28 lutego 2020 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Artur Rejter wygłosił wykład nt. „Między stałością i zmiennością. Z dziejów dyskursu naukowego”, którego wysłuchała szeroka publiczność złożona z pracowników naukowych i dydaktycznych UMCS, studentów oraz uczniów szkół średnich. Na uroczystości obecne były także władze miasta, w tym prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, który wręczył prof. A. Rejterowi Medal Unii Lubelskiej m.in. „za znaczące osiągnięcia dydaktyczne i naukowe w dziedzinie językoznawstwa”.

Wykład dr hab. prof. UŚ Agnieszki Pieli podczas IV edycji Tygodnia Języka Ojczystego

Wykład dr hab. prof. UŚ Agnieszki Pieli podczas IV edycji Tygodnia Języka Ojczystego
20 lutego br. dr hab. prof. UŚ Agnieszka Piela wygłosiła wykład „O słowach, które wyzionęły ducha…” w ramach IV edycji Tygodnia Języka Ojczystego, zorganizowanego w dniach 17.02-21.02.2020 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach. Temat przewodni tegorocznych spotkań z językiem polskim stanowiło SŁOWO. W związku z przypadającym na 20 lutego tłustym czwartkiem prelegentka opowiadała nie tylko o słowach, które bezpowrotnie w polszczyźnie zaginęły, ale również pokrótce przedstawiła losy wyrazu pączek w dziejach naszej mowy.

Wykłady dr Ewy Ficek w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Wykłady dr Ewy Ficek w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach
21 lutego br. dr Ewa Ficek z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego wygłosiła dwa wykłady dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach poświęcone problematyce onomastycznej oraz poprawnościowej. Prelekcje odbyły się z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i miały związek z działaniami Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego „Via Linguae”.

Zamiast mitu wybierz fakt, czyli Koło Młodych Logopedów na Śląskim Festiwalu Nauki

Zamiast mitu wybierz fakt, czyli Koło Młodych Logopedów na Śląskim Festiwalu Nauki

Podczas drugiego dnia 4. Śląskiego Festiwalu Nauki (26.01.2020 r.) Koło Naukowe Młodych Logopedów UŚ wraz ze swoją opiekunką naukową, dr hab. Katarzyną Węsierską, miało okazję zaprezentować efekty prac nad adaptacją i wdrażaniem programu InterAct – każdy z nas jest inny i każdy taki sam, którego celem jest szerzenie pozytywnego nastawienia wobec różnego rodzaju odmienności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem jąkania. Podczas tego wystąpienia, zatytułowanego InterAct – zamiast mitu wybierz fakt. Zmiana postaw wobec jąkania, osoby zainteresowane zagadnieniem na początku miały możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu swojej wiedzy o jąkaniu podczas krótkiego interaktywnego quizu, którego pytania przedstawiały różne, prawdziwe lub fałszywe, obiegowe sądy o tym zaburzeniu płynności mowy. Na troje uczestników mogących poszczycić się największą ilością poprawnych odpowiedzi czekały nagrody książkowe.

Kolejnym elementem tego wydarzenia był krótki wykład dr hab. Katarzyny Węsierskiej – ekspertka dostarczyła audytorium sporej dawki wiedzy o jąkaniu, obalając tym samym wiele przytoczonych wcześniej mitów. Ostatnia część spotkania należała do członków Koła Naukowego Młodych Logopedów UŚ. Podczas jej trwania opowiedzieli oni o każdym z etapów swoich prac, w które byli także zaangażowani studenci I roku logopedii, badający postawy dzieci wobec jąkania przed wdrożeniem programu oraz po zapoznaniu uczniów z jego treściami przy użyciu testu POSHA-S/CH. Młodzi logopedzi zaprezentowali także efekty adaptacji anglojęzycznych materiałów – pracy nad tłumaczeniem czy dubbingiem stanowiących niezwykle istotny element programu filmików z udziałem kukiełek, a także pokrótce omówili poszczególne spotkania z dziećmi, które na długo pozostaną dla nich bardzo miłym wspomnieniem. Także biorąc pod uwagę przedstawione w prezentacji wypowiedzi małych uczestników programu, było to dla nich przyjemne i pouczające wydarzenie. Pozostaje mieć nadzieję, że zdobyta wiedza została właściwie przekazana i utrwalona zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych uczestników festiwalowego wykładu!

A tak o opisanym powyżej wystąpieniu wypowiedzieli się jego uczestnicy:

– „InterAct – zamiast mitu wybierz fakt. Zmiana postaw wobec jąkania. – jedee z lepszych
w moim odczuciu wykładów, w których można było uczestniczyć podczas 4. Śląskiego Festiwalu Nauki. Mimo dostępu do wielu źródeł naukowych nasza wiedza na temat bycia człowiekiem jest na niewielkim poziomie, co prowadzi do różnic między nami. Warsztaty te pozwoliły otworzyć oczy i zrozumieć, że jąkanie, tak jak i płynne mówienie, jest naszą cechą, która nie powinna mieć wpływu na bycie szczęśliwym i spełnionym.” – Anna, studentka

– „Wykład Koła Naukowego Młodych Logopedów pt. InterAct zamiast mitu wybierz fakt był dla mnie bardzo pouczający. Wiele dowiedziałam się na temat jąkania, a przy okazji quizu mogłam w przyjemny sposób sprawdzić swoją wiedzę. Jako osoba studiująca na kierunku pedagogicznym cieszę się, że mogłam poznać metodę zapoznawania dzieci zarówno z pojęciem jąkania, jak i różnorodności wśród otaczających je ludzi. Jestem przekonana, że dzięki temu wykładowi w swojej przyszłej pracy będę chciała wykorzystać InterAct.” – Natalia, studentka.

Katarzyna Romaniuk, lic.,
Przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Logopedów

Językoznawczynie z Wydziału Humanistycznego na 4. Śląskim Festiwalu Nauki

Językoznawczynie z Wydziału Humanistycznego na 4. Śląskim Festiwalu Nauki

W dniach 25-27 stycznia językoznawczynie z Wydziału Humanistycznego włączyły się w organizację czwartego Śląskiego Festiwalu Nauki, proponując uczestnikom tego wydarzenia udział w różnego rodzaju aktywnościach upowszechniających wiedzę o dawnym i współczesnym języku polskim, autoprezentacji czy przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Wśród zrealizowanych przez językoznawczynie projektów znalazły się: wykłady dr hab. prof. UŚ Agnieszki Pieli („W muzeum języka polskiego, czyli bliskie spotkanie z mową naszych przodków”) oraz doktorantek Marty DargiewiczJulii Piotrowskiej („Negocjacje, filmy na YouTube i nie tylko”), a także warsztaty zorganizowane przez dr Ewę Biłas-Pleszak („Argumentacja na ringu, czyli jak bronić się przed manipulacją”), dr Karolinę Lisczyk wraz z członkami Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców („(nie)Obcy – Inny w języku”) i dr Barbarę Mitrengę („Polszczyzna Jana Kochanowskiego – jak brzmiał język polski ponad 400 lat temu?”). Ponadto w 4. ŚFN aktywny udział wzięły dr Kinga Wąsińska i studentki Koła Kultury Języka Polskiego oraz dr Barbara Mitrenga dr Ewa Ulitzka, które – w ramach stanowiska pokazowego filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Polonistyka jest bliżej” – przygotowały gry, zabawy, zadania i ciekawostki promujące poprawną polszczyznę oraz umożliwiające młodszym i starszym uczestnikom festiwalu sprawdzenie swojej wiedzy językowej.

MediujeMy na 4. Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach

MediujeMy na 4. Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach

Studenci III roku na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa o specjalności negocjacje kryzysowe – inicjatorzy i członkowie Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” – wzięli czynny udział w 4. Śląskim Festiwalu Nauki, prowadząc następujące warsztaty:

 • Jak słuchać, żeby zrozumieć? O sztuce aktywnego słuchania,
 • Mediacja – skuteczny sposób rozwiązywania sporów,
 • Indywidualne style reagowania w sytuacjach konfliktowych: jak Ty to widzisz?

Celem zaproponowanych warsztatów było ukazanie znaczenia słowa jako narzędzia prewencyjnego w kontekście profilaktyki konfliktu, ale także jako czynnika determinującego jego przebieg, dynamikę i rezultat. Ponadto przedstawiono również praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktogennych.

Zarówno warsztaty, jak i działalność Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” spotkały się z zainteresowaniem i aprobatą uczestników 4. Śląskiego Festiwalu Nauki.