ZBIÓRKA KARMY ZORGANIZOWANA PRZEZ SWF

ZBIÓRKA KARMY ZORGANIZOWANA PRZEZ SWF

Samorząd Wydziału Filologicznego serdecznie zaprasza wszystkich, którym nie jest obojętny los zwierzaków, do wzięcia udziału w zbiórce organizowanej na rzecz „Schroniska dla zwierząt w Gliwicach”.

Zima to dla zwierzaków niezwykle trudny okres, dlatego zachęcamy Państwa do udzielenia pomocy. Zbiórka trwa od 15 listopada 2017 roku do 15 stycznia 2018 roku. Karmę i inne potrzebne produkty można pozostawiać w kartonie znajdującym się przy portierni.

Dziękujemy za każde wsparcie!

Dr hab. Katarzyna Węsierska na konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Logopedów i Audiologów w Los Angeles

Dr hab. Katarzyna Węsierska na konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Logopedów i Audiologów w Los Angeles

Podczas corocznej konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Logopedów i Audiologów (American Speech-Language-Hearing Association), która w tym roku odbywała się w Los Angeles pod hasłem: Focus on the big picturedr hab. Katarzyna Węsierska zaprezentowała wyniki dwóch logopedycznych projektów badawczych prowadzonych w Polsce. Jeden z projektów dotyczył eksperymentalnego badania związanego ze zmianą postaw wobec jąkania (Improving Polish stuttering attitudes: An experimental study of teachers and university students) wdrażanego wspólnie z profesorem Kennethem St. Louisem z West Virginia University i dr hab. Ireną Polewczyk z UŚ.  W ramach drugiego  projektu prowadzono prace związane ze standaryzacją i normalizacją nowego narzędzia diagnostycznego – polskiej wersji the Bahavior Assessment Battery for Adults (BAB) – kompleksowej baterii testów do diagnozy jąkania u osób dorosłych (Behavior Assessment Battery: Normative and psychometric investigation among Polish adults who do and do not stutter). W ten projekt oprócz reprezentantki IJP UŚ – dr hab. Katarzyny Węsierskiej oraz współautorki BAB – profesor Martine Vanryckeghem z University of Central Florida, zaangażowane były również badaczki z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Gdańskiego. Podczas konferencji, której udział wzięło prawie 14 000 uczestników, odbyło się coroczne zebranie Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Giełkotu (The International Cluttering Association), w którym wzięła udział dr hab. Katarzyna Węsierska, pełniąca obowiązki sekretarza tego stowarzyszenia.

Więcej informacji na stronie ASHA: https://www.asha.org/events/convention/

Wizyta delegacji UŚ w Brazylii

Wizyta delegacji UŚ w Brazylii

13 listopada 2017 roku w Kurytybie prof. dr hab. Ewa Sławek z Instytutu Języka Polskiego im. I. Bajerowej oraz dr Barbara Morcinek-Abramczyk były gośćmi rektora Uniwersytetu Federalnego Parany prof. dr. Ricarda Marcela Fonseci. W spotkaniu uczestniczyła także prof. dr Aleksandra Piasecka Till, kierownik Katedry Języka Polskiego UFPR. W czasie spotkania rektor UFPR przekazał delegatkom UŚ podpisaną umowę na kolejne 5 lat. Omówiono dalsze działania obu uniwersytetów. Już w lutym gościem Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ będzie prof. A. Piasecka-Till, która w ramach programu Erasmus + wygłosi cykl wykładów. Na przełomie listopada i grudnia 2017 roku dr Aleksandra Kalisz z IJP oraz dr Maria Czempka-Wewióra przeprowadzą serię warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego z 5 prowincji Brazylii. Wykładowcy z UŚ od kilku lat uczestniczą w tych cyklicznych warsztatach organizowanych co roku przez Konsulat Generalny RP w Kurytybie.

Zebranie Zakładu Historii Języka Polskiego

Zebranie Zakładu Historii Języka Polskiego

23 listopada (czwartek) 2017 r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Zakładu Historii Języka Polskiego (p. 509). Referat nt. Składnia dawnych tekstów naukowych z zakresu językoznawstwa – metodologia badań i problemy badawcze wygłosi mgr Maria Zając.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

KORPUSY DIACHRONICZNE POLSZCZYZNY

KORPUSY DIACHRONICZNE POLSZCZYZNY

Cyfryzacja już dawno wkroczyła do nauki, dosięgła również fiszki XVI-wiecznych utworów w pracowniach leksykograficznych. Nie trzeba być entuzjastą takiej formy obcowania z tekstami dawnymi, by przyznać, że digitalizacja ułatwia do nich dostęp i usprawnia pracę nad nimi. W trakcie trwania seminarium „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny” (Katowice, 24-25.04.2017r.) z inicjatywy Instytutu Języka Polskiego UŚ narodził się pomysł stworzenia platformy przeznaczonej do szerzenia informacji o istniejących korpusach i przekazywania wiadomości o toczących się pracach nad nowymi. Dzięki pracy zespołu językoznawców pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Magdaleny Pastuch możemy się cieszyć przestrzenią wirtualną, która umożliwia popularyzowanie dokonań humanistyki cyfrowej i daje możliwość dyskusji na tematy związane z nurtem badań lingwistyki korpusowej.

Platforma dostępna jest pod adresem: korpusydiachroniczne.pl. Zarejestrowani na stronie użytkownicy nie tylko mogą przeglądać pojawiające się na niej informacje, ale także uczestniczyć w aktualnie toczących się na forum dyskusjach oraz tworzyć nowe wątki rozmów.

 

 

 

5 LISTOPADA 2017 ROKU ZMARŁ PROF. WALERY PISAREK

5 LISTOPADA 2017 ROKU ZMARŁ PROF. WALERY PISAREK

W wieku 86 lat odszedł znakomity językoznawca, wybitny uczony i niezwykły człowiek, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, uznawany się za najwyższy autorytet w zakresie kultury języka.

Prof. Walery Pisarek założył Radę Języka Polskiego i był jej pierwszym przewodniczącym w latach 19962000. Pełnił także inne niezwykle ważne w świecie nauki funkcje, m.in. przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (20012005), przewodniczącego Komisji Językoznawstwa Oddziału Krakowskiego PAN (19901996), przewodniczącego Komisji Kultury Języka w Komitecie Językoznawstwa PAN (19901994). Był projektodawcą Ustawy o języku polskim.

Do ostatnich chwil życia Pan Profesor wykazywał się aktywnością w życiu naukowym i był niestrudzonym popularyzatorem wiedzy o języku polskim. W 2012 roku został wyróżniony medalem Prezydenta RP „Zasłużony dla Polszczyzny”. Znany jest także jako autor wielu tekstów cieszącego się wielką popularnością konkursu ortograficznego „Ogólnopolskiego Dyktanda” odbywającego się corocznie w Katowicach, przewodniczył również jury tego przedsięwzięcia. Od roku 1991 redagował i wydawał „Zeszyty Prasoznawcze”, kwartalnik poświęcony wielu aspektom mediów i komunikacji społecznej. Spośród blisko 700 publikacji naukowych najważniejsze pozycje książkowe Profesora to: „Retoryka dziennikarska” (1970), „Frekwencja wyrazów w prasie” (1972), „Prasa – nasz chleb powszedni” (1978), „Słownik języka niby-polskiego, czyli błędy językowe w prasie” (1978), „Analiza zawartości prasy” (1983), „Słowa między ludźmi” (1985), „Nowa retoryka dziennikarska” (2002), „Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność” (2002), „Słownik terminologii medialnej” (2006), „O mediach i języku” (2007), „Wstęp do nauki o komunikowaniu” (2008).

Zasługi Walerego Pisarka dla polskiej i światowej lingwistyki są nieocenione. Uniwersytet Śląski 7 grudnia 2011 roku nadał Mu tytuł doktora honorowego. To właśnie w murach ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a dzisiejszego Uniwersytetu Śląskiego, na Wydziale Filologiczno-Historycznym Walery Pisarek zdobył stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pt. Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym. Sentyment do śląskiej ziemi pozostał przez całe życie, o czym pisał prof. Jacek Warchala: „Kiedy w skromnej delegacji przybyliśmy do Profesora i gdy obwieściliśmy mu zamiar środowiska naukowego Śląska i Zagłębia, aby Go uhonorować zaszczytnym tytułem doktora honoris causa, Profesor chwilę milczał, ale tylko chwilę, po czym powiedział coś bardzo znamiennego: «Śląsk nigdy mnie nie zawiódł»”. Niestety, koniec długiego i owocnego życia prof. Walerego Pisarka nastał na Śląsku – zmarł w Katowicach przed galą wręczenia tytułów Ambasador Polszczyzny, na której miał wygłosić laudację na cześć nagrodzonego prof. Jacka Bocheńskiego…

[oprac. na podstawie tekstu Barbary Matuszczyk ze strony www.ijp.us.edu.pl/?page_id=7&lang=pl]

Badania nad współczesną śląszczyzną mówioną prowadzone w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ oraz Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich w ramach międzynarodowego grantu

Badania nad współczesną śląszczyzną mówioną  prowadzone w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ  oraz Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich w ramach międzynarodowego grantu

Międzynarodowy projekt pt.: „Niemiecko-polskie ogólnojęzykowe podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym” ma na celu m.in. ustalenie stopnia udziału germanizmów w obecnie używanej śląszczyźnie. Szeroko zakrojone w ramach grantu badania ankietowe posłużą wymiernemu opisowi naukowemu zasobu leksykalnego śląskiego etnolektu mówionego, zwłaszcza w zakresie niemiecko-polskich podobieństw wyrazowych.

Projekt jest realizowany na mocy umowy międzyuniwersyteckiej przez Uniwersytet im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) i Uniwersytet Śląski w Katowicach. Kierownikiem projektu jest prof. dr Gerd Hentschel z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu, a polskim koordynatorem została prof. dr hab. Jolanta Tambor z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego, jej zastępcą dr Joanna Przyklenk, także z IJP. Badania będą prowadzone przez młodych pracowników Instytutu Języka Polskiego, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz studentów Wydziału Filologicznego.

Przedsięwzięcie badawcze zarejestrowane pod numerem ZMV│2-2517DK0622 dotuje Federalny Urząd Administracyjny (Niemcy) w ramach finansowania z budżetu federalnego na lata 2017–2019. Działania projektowe koordynowane przez prof. dr hab. Jolantę Tambor zaplanowano w ramach obowiązującej umowy od sierpnia 2017 roku do grudnia 2019 roku.

Nominacja profesorska dla Profesora Artura Rejtera

Nominacja profesorska dla Profesora Artura Rejtera

Niezmiernie miło nam poinformować, że 26 października 2017 roku prof. Artur Rejter odebrał w Pałacu Prezydenckim w Warszawie nominację profesorską.

Profesor Artur Rejter jest związany z Zakładem Historii Języka Polskiego UŚ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: historii języka polskiego, genologii lingwistycznej, teorii tekstu i dyskursu, stylistyki, onomastyki literackiej i onomastyki dyskursu. Był założycielem i pełnił funkcję opiekuna (od 2003 do 2008 r.) Sekcji Historycznojęzykowej Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców UŚ. Prowadził wykłady i konwersatoria we Włoszech (Rzym, Turyn, Lecce), w Niemczech (Halle, Lipsk, Berlin, Kolonia), na Białorusi (Mińsk), na Ukrainie (Kijów), w Bułgarii (Veliko Tyrnovo), na Łotwie (Daugavpils), na Węgrzech (Piliscsaba). W latach 2008-2009 wykładał na gender studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Językoznawstwa PAN (Oddział w Katowicach), Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, „Via Linguae” Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ. W latach 2008-2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie Języka Polskiego UŚ. Jest autorem monografii: Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej (Katowice 2000), Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności (Katowice 2006), Płeć – język – kultura (Katowice 2013), Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu (Katowice 2016). Współautor książki Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia (Katowice 2002) oraz skryptu dla studentów polonistyki Gra w gramatykę. Ćwiczenia i materiały do gramatyki opisowej języka polskiego (Katowice 2002). Współredaktor cyklu prac zbiorowych Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii (t. 1–4, Katowice 2006, 2008, 2010, 2012). Redaktor „Języka Artystycznego” (t. 15: Język(i) kultury popularnej, Katowice 2014, t. 16: Nowy(?) kanon(?). Wokół Nagrody Literackiej Nike. Katowice 2017). Artykuły publikuje m. in. w „Stylistyce”, „Poradniku Językowym”, „Języku Polskim”, „Polonikach”, „Onomastikach”, „LingVariach”, „Rocznikach Humanistycznych”, „Białostockim Archiwum Językowym”, „Slavia Meridionalis”, „Języku Artystycznym”, licznych monografiach wieloautorskich w kraju i za granicą.

           

Poniżej relacja z uroczystości:

Ogólnopolska konferencja naukowa „Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)”

Ogólnopolska konferencja naukowa „Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)”

W dniach 25–27 października 2017 roku w Brennej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje). Drugie już spotkanie naukowe poświęcone badaniom nad dyskursem zostało zorganizowane przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.

Wzięli w nim udział badacze reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Śląski). W konferencji uczestniczyły także przedstawicielki władz: prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch i dyrektor Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak, które wraz z prof. zw. dr hab. Bożeną Witosz i dr Katarzyną Sujkowską-Sobisz dokonały uroczystego otwarcia konferencji.

Konferencja zgodnie z zamiarem organizatorów miała charakter interdyscyplinarny, stąd też naukowe rozważania toczyły się w gronie badaczy uprawiających różne dyscypliny naukowe: oprócz lingwistów, zarówno polonistów, jak i germanistów i romanistów, gościliśmy także komunikologów, socjologów, antropologów, badaczy mediów i kulturoznawców. Ta otwartość na różne dyscypliny naukowe podyktowana jest przedmiotem rozważań – dynamicznie rozwijające się w ciągu ostatnich kilkunastu lat badania nad dyskursem mają bowiem charakter wieloaspektowy, odwołują się do różnych paradygmatów, teorii, metod interpretacji.

Październikowe spotkanie naukowe poświęcono problemowi modelowania rzeczywistości przez poszczególne odmiany dyskursu. Obiektem zainteresowania uczyniono zarówno same konstrukty rzeczywistości, jak i uwarunkowania ich manifestacji – reguły, konwencje, normy, wartości, konteksty, środki wyrazu (werbalne i pozawerbalne). W ramach tak zarysowanego obszaru badań oglądowi poddano kwestie teoretyczne dotyczące m.in. poziomów analizy rzeczywistości społecznej, kwestii reprezentacji w kontekście nowych mediów, zagadnienia dyskursywnego konstruowania świata w odniesieniu do hipotezy Sapira-Whorfa czy krystalizacji modelu w dyskursie oraz typologii komunikacji. Rozważania analityczno-interpretacyjne koncentrowały się wokół wybranych  dyskursów funkcjonalnych, medialnych, multimodalnych i literackich oraz konstruowanych w nich obrazach świata. Referenci skupiali się także na kwestii budowania międzypodmiotowych relacji, szczególnie na występujących we współczesnym dyskursie publicznym zjawiskach nienawiści, wrogości i wykluczenia. Szeroko omawiane były konstrukcje fenomenów świata społecznego powstające w określonych wspólnotach dyskursywnych, np. kibiców, homoseksualistów, świata doczesnego, konstruowane odpowiednio w relacjach z meczów, w rosyjskim dyskursie publicznym i w dyskursie kościelnym. Przybliżono także sposoby modelowania przeszłości w memach internetowych czy w niemieckich dyskursach pamięci. Uczestnicy konferencji mogli poznać także reguły i konwencje dyskursu manifestacji publicznych kobiet w Polsce, sposoby komunikacji wśród joginów, a także przyjrzeć się translokacjom dyskursu terapeutycznego oraz recepcji dyskursu kapitalistycznego w polskiej przestrzeni kulturowo-językowej.

Prócz ożywionych i inspirujących dyskusji naukowych poświęconych modelom, obrazom i wizjom dyskursywnym, uczestnicy konferencji mogli poznać również literackie i pozaliterackie światy Zofii Kossak-Szatkowskiej, w które wprowadziła konferencjuszy Anna Fenby Taylor, wnuczka pisarki. Prelekcja laureatki nagrody „Perły Podbeskidzia 2016” odbyła się w Centrum Kultury  i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich.

dr Bernadetta Ciesek

 

Nagroda w ogólnopolskim konkursie im. Czesława Zgorzelskiego za najlepsze magisterium

Nagroda w ogólnopolskim konkursie im. Czesława Zgorzelskiego za najlepsze magisterium

Doktorantka Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej mgr Maria Zając zdobyła drugą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego za najlepsze magisterium w roku 2016 w zakresie językoznawstwa. Nagrodzona praca pod tytułem „Styl naukowy w polskim językoznawstwie na przełomie XIX i XX wieku” powstała pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Mirosławy Siuciak.

W tegorocznej – szesnastej – edycji wzięło udział osiemnaście najlepszych polonistycznych prac magisterskich z Warszawy, Łodzi, Poznania, Katowic, Rzeszowa, Krakowa, Torunia, Tarnowa, Wrocławia, Bielska-Białej, Szczecina, Częstochowy i Lublina.