Zebranie naukowe Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania

Zebranie naukowe Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania

15 listopada 2018 roku odbyło się zebranie naukowe Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, na którym wystąpili goście z Niemiec. Prof. Gerd Hentschel zaprezentował wyniki pierwszej części projektu prowadzonego wspólnie przez Katedrę Slawistyki Uniwersytetu im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu z Instytutem Języka Polskiego UŚ im. Ireny Bajerowej zatytułowanego „Niemiecko-polskie ogólnojęzykowe podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym”. Następnie dr Istvan Fekete przedstawił statystyczne uwarunkowania trwającego przedsięwzięcia naukowego.
W projekcie brało udział ponad 10 pracowników naszego Instytutu oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich i Katedry Literatury Porównawczej Wydziału Filologicznego UŚ, a także studenci filologii polskiej, międzynarodowych studiów polskich i słuchacze podyplomowych studiów z wiedzy o regionie. Uczestnicy projektu przeprowadzili 2000 20-stronicowych ankiet, które potem wprowadzili do specjalnych formularzy.
Uniwersytet w Oldenburgu cały czas zajmuje się przetwarzaniem uzyskanych danych. W tej chwili są już analizy wyników dla 25% całości, czyli dla 500 ankietowanych. Badaniami objęto tereny śląskie w województwie śląskim oraz kontrolnie 200 ankiet przeprowadzono na Śląsku Opolskim.
Badania przyniosą odpowiedzi na pytanie, czy i jakie silezyzmy pochodzenia niemieckiego weszły na stałe do etnolektu śląskiego, a które się zupełnie wycofały, oraz czy zależy to od regionu, wieku, wykształcenia, zawodu itd.
Na zebranie licznie przybyli pracownicy Instytutu Języka Polskiego, Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedry Literatury Porównawczej, goście z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz doktoranci i studenci zainteresowani projektem lub w niego zaangażowani.

Relacja z konferencji „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

Relacja z konferencji „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

7 listopada 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach odbyła się ósma konferencja naukowa z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”. Wydarzenie zostało zorganizowane Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnikami byli przedstawiciele czterech polskich ośrodków akademickich: Katowic, Poznania, Warszawy i Krakowa. Dodatkowym wzbogaceniem formuły dotychczasowych spotkań młodych badaczy był panel „mistrzowski”, w którym wystąpili: prof. dr hab. Artur Rejter, prof. dr hab. Aldona Skudrzykdr hab. Katarzyna Wyrwas.

W prezentowanych referatach prelegenci podejmowali różnorodne zagadnienia historycznojęzykowe, m.in.: historię leksyki i zmiany semantyczne, analizę dawnych tekstów, humanistykę w ujęciu historycznym oraz problematykę interpunkcyjną i onomastyczną. Wygłoszone referaty staną się podstawą kolejnego tomu pokonferencyjnego „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”.

dr Wioletta Wilczek
organizator konferencji

12 listopada 2018 roku dniem wolnym

12 listopada 2018 roku dniem wolnym

W związku z wejściem w życie ustawy z 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Jest to także dzień wolny dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Treść ustawy dostępna jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – ISAP: prawo.sejm.gov.pl.

Nagroda w ogólnopolskim konkursie im. Czesława Zgorzelskiego za najlepsze magisterium

Nagroda w ogólnopolskim konkursie im. Czesława Zgorzelskiego za najlepsze magisterium

Doktorantka Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej mgr Dorota Hamerlok zdobyła drugą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego za najlepsze magisterium w roku 2017 w zakresie językoznawstwa. Nagrodzona praca pod tytułem „Rozwój słownictwa opartego na rdzeniu prasłowiańskim *tek- w polszczyźnie” powstała pod kierunkiem prof. dra hab. Artura Rejtera.

W tegorocznej – siedemnastej – edycji wzięło udział kilkanaście najlepszych polonistycznych prac magisterskich zgłoszonych przez polskie ośrodki akademickie. Gala konkursu odbyła się 26 października 2018 roku w Lublinie.

Prof. dr hab. Artur Rejter na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie

Prof. dr hab. Artur Rejter na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie

W dniach 25-28 października 2018 r. prof. dr hab. Artur Rejter prowadził zajęcia na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz dla studentów slawistyki. Tematyka wykładów i konwersatoriów obejmowała gramatykę współczesnej polszczyzny (słowotwórstwo), poprawność językową oraz wybrane aspekty etniczności w języku.

Bariery komunikacyjne i różnice kulturowe w biznesie

Bariery komunikacyjne i różnice kulturowe w biznesie

18 października 2018 roku w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydział Filologiczny współorganizował panel dyskusyjny pt. „Bariery komunikacyjne i różnice kulturowe w biznesie”. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać opinii ekspertów, którzy omawiali kwestie związane z różnicami kulturowymi i biologicznymi a skuteczną komunikacją w biznesie, barierami pokoleniowymi czy równościowymi w rozmowach biznesowych oraz pułapkami natury ideologicznej w komunikacji w kontekście prowadzenia firmy.

W panelu wzięli udział:

  • Denis Chambe – wicemer miasta Saint-Etienne ds. współpracy międzynarodowej,
  • dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło – wykładowca z Zakładu Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Języka Angielskiego Wydziału Filologicznego UŚ,
  • dr Henryk Król – biznesmen,
  • dr hab. Irena Polewczyk – wykładowca z Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ,
  • Paweł Jaguś – prezes Zarządu Maat4.

oraz prowadzący panel: dr hab. Jacek Warchala.

 

2 listopada 2018 r. dniem rektorskim

2 listopada 2018 r. dniem rektorskim

Na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadza w dniu 2 listopada 2018 roku (piątek) dzień rektorski wolny od zajęć dydaktycznych.

Treść komunikatu dostępna tutaj.

ISAD 2018 – w CINIBA (20.10.2018)

ISAD 2018 – w CINIBA (20.10.2018)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day, ISAD) po raz czwarty osoby jąkające się i ich rodziny, nauczyciele, rodzice, logopedzi, studenci i wszyscy zainteresowani tematyką zaburzeń płynności mowy mieli okazję wziąć udział w CINiBA w otwartym seminarium. Slogan tegorocznych obchodów ISAD to „Speak your mind – Powiedz, co masz na myśli”. W programie znalazły się interesujące wykłady specjalistów z dziedziny zaburzeń komunikacji i płynności mowy oraz panel dyskusyjny z udziałem ekspertek – które zajmują się profesjonalnym wsparciem (w ramach terapii logopedycznej, psychologicznej lub grup samopomocowych), a zarazem same są osobami jąkającymi się.

Młodzi naukowcy na START – trwa konkurs o prestiżowe stypendia FNP

Młodzi naukowcy na START – trwa konkurs o prestiżowe stypendia FNP

Do 31 października br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane już od ponad 25 lat przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.  Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

W załączeniu przesyłam szczegółowy opis programu START oraz baner do wykorzystania. Wszystkie informacje znajdują się także na stronie programu START: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/