Nazwy własne w kon/tekstach kultury

Nazwy własne w kon/tekstach kultury

Serdecznie polecamy Państwa uwadze najnowszą monografię prof. dra hab. Artura Rejtera pt. Nazwy własne w kon/tekstach kultury. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. 

Pomieszczone w książce rozważania podporządkowano różnym zagadnieniom zebranym w pięciu ogniwach tematycznych odzwierciedlających zainteresowania autora problematyką nazw własnych. W grupie pierwszej znalazły się teksty dotykające problematyki ogólnej, teoretycznej, syntetyzującej, a ściślej propozycji ujęć problematyki onomastycznej z uwzględnieniem zdobyczy współczesnej lingwistyki. Ujęcia te stanowią próby sformułowania propozycji ścieżek badawczych o szerszych perspektywach zasięgu. Kolejna część zbiera teksty będące onomastycznymi re/interpretacjami dzieł literatury epok minionych (głównie baroku, ale też pozytywizmu i piśmiennictwa XX wieku). W ogniwie trzecim zaproponowano opracowania sytuujące onomastykę w kontekście gender studies, co stanowi rzadkość w polskim językoznawstwie. Podobnie — nieczęsto — podejmuje się problematykę analiz onomastycznych tekstów popkulturowych. Temu zagadnieniu poświęcona jest część czwarta. Monografię zamykają dwa teksty o charakterze rekonesansu, dotyczące wybranych problemów tematycznych z zakresu ideonimii oraz zoonimii (ogniwo piąte). Należy je traktować jako swoiste poszerzenie zasadniczych kwestii podjętych w niniejszym opracowaniu.
Praca ma charakter interdyscyplinarny, jest adresowana nie tylko do onomastów, ale językoznawców w ogóle, ponadto z pewnością zainteresuje badaczy literatury i kultury, a także studentów różnych kierunków humanistycznych.
Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/19003. Ze spisem treści, wprowadzeniem i streszczeniami można zapoznać się w pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/nazwy_wlasne_w_kon-tekstach_czw_st.pdf.

Zaproszenie na spotkanie Koła Kultury Języka Polskiego

Zaproszenie na spotkanie Koła Kultury Języka Polskiego
Koło Kultury Języka Polskiego zaprasza na ostatnie w tym semestrze spotkanie – wtorek 29.01., godz. 15.00, pok. 522. 
Inspiracją będzie słowo dzban – wyraz, który został wybrany młodzieżowym słowem 2018 roku. Rozmawiać będziemy na temat „atrakcyjności” słów. Zastanowimy się nad funkcją w języku neologizmów, neosemantyzmów i zapożyczeń. Przyjrzymy się zjawiskom młodej polszczyzny, pozostającym pod ogromnym wpływem mediów społecznościowych.
Zapraszamy!
Plakat dostępny tutaj.

Wyjątkowa pasja

Wyjątkowa pasja

Szanowni Państwo, oto Japończyk, który nauczył się języka polskiego i przyjechał do Katowic, by kontynuować naukę. Poziom Jego sprawności językowej był już jednak na tyle wysoki, że mógł z powodzeniem studiować przedmioty filologiczne na naszym Uniwersytecie. Uczył się u nas m.in. języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i gramatyki historycznej języka polskiego, która jest Jego hobby! Warto posłuchać pięknej polszczyzny i docenić wyjątkową pasję.

Oferta stypendiów na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim

Oferta stypendiów na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim

Program Polonistyki na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim kieruje swoją ofertę do młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w Ameryce Północnej.  Stypendyści będą mieli możliwość korzystania z imponujących zasobów bibliotecznych Uniwersytetu Torontońskiego, a także wzięcia udziału wżyciu intelektualnym uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem torontońskiej slawistyki. Oznacza to uczestnictwo w spotkaniach naukowych, imprezach o charakterze kulturalnym oraz inicjatywach promujących język polski i kulturę polską. Zaprezentują też wyniki swoich badań przed gremium wydziałowym. Komisja stypendialna weźmie pod uwagę przede wszystkim założenia projektów badawczych, które kandydaci chcieliby zrealizować na tutejszym uniwersytecie, a także ich kompatybilność z działalnością torontońskiej polonistyki. Więcej informacji znaleźć można tutaj: http://www.ijp.us.edu.pl/wp-content/uploads/JoannaDeMone-IVGS-Ogłoszenie.pdf

Bezpłatne kursy języka polskiego dla obcokrajowców

Bezpłatne kursy języka polskiego dla obcokrajowców

W ramach projektu  pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa), Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ będzie prowadzić bezpłatne kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby pochodzące z krajów spoza Unii Europejskiej i mające udokumentowane pozwolenie na pobyt w województwie śląskim.

Oferta kursów obejmuje:

  • semestralne kursy języka polskiego,
  • kursy przygotowujące do egzaminów certyfikatowych,
  • intensywne kurs języka polskiego,
  • kursy przygotowawcze do studiów w języku polskim,
  • kursy językowo-adaptacyjne.

Szczegółowe informacje: http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/fami/nabor/. Plakat dostępny tutaj.

Multimedialna publikacja pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

Multimedialna publikacja pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

Serdecznie zapraszamy do lektury multibooka pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne. Interaktywna publikacja jest pokłosiem konferencji, której celem była wszechstronna humanistyczna refleksja nad ideą społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej we współpracy z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Stowarzyszeniem Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Publikację można znaleźć pod adresem: www.spoleczenstwoobywatelskie.edu.pl

Wywiad z prof. Magdaleną Pastuch dla Gazety Uniwersyteckiej UŚ

Wywiad z prof. Magdaleną Pastuch dla Gazety Uniwersyteckiej UŚ

Serdecznie polecamy Państwa uwadze niezwykle inspirujący wywiad, którego udzieliła prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem i kierownik Zakładu Leksykologii i Semantyki – dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch – dla Gazety Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W wywiadzie językoznawczyni opowiada o potencjale humanistyki cyfrowej i o tym, z czego zrodził się pomysł na stworzenie zespołu lingwistyki cyfrowej, któremu przewodniczy:

Uznałyśmy wspólnie, że rozwój technologii informatycznych otwiera nowe możliwości także przed interesującą nas dyscypliną naukową, jaką jest lingwistyka. Narzędzia cyfrowe umożliwiają odmienne, naszym zdaniem pełniejsze, spojrzenie na dostępny materiał językowy.

Cały wywiad można przeczytać tutaj.

Miasto w świecie dyskursów

Miasto w świecie dyskursów

Serdecznie polecamy Państwa uwadze monografię dr Beaty Dudy pt. „Miasto w świecie dyskursów”. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Tematyka monografii Miasto w świecie dyskursów koncentruje się wokół kategorii miasta i związanej z nim problematyki, sytuowanej i rozważanej w ramach metodologii lingwistyki tekstu i dyskursu, lingwistyki kulturowej, socjologii, jak również paradygmatów transdyscyplinarnych, jakim są krytyczna analiza dyskursu (KAD, critical discourse analysis) oraz kulturowe studia miejskie (Urban Cultural Studies). Publikacja stanowi propozycję scharakteryzowania i nakreślenia ram dyskursu, który obejmuje swym zakresem wszystkie dyskursy, których przedmiotem odniesienia jest miasto jako kategoria niezwykle złożona i heterogeniczna. Oglądowi poddane zostały praktyki doświadczenia wielkomiejskiego, zagadnienia percepcji i kulturowe zapośredniczenia w relacjach człowieka z tym rodzajem przestrzeni. Efektem analiz, które były związane z lekturą tekstowych reprezentacji współczesnych polskich metropolii, stało się skonstruowanie zasad, norm i konwencji dyskursu miejskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie WUŚ. Ze spisem treści, wprowadzeniem i streszczeniami można zapoznać się pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/file/miasto_w_swiecie_dyskursow_czw_st_e.pdf

NAWA

NAWA

NAWA zachęca serdecznie studentów, doktorantów i pracowników naukowych polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej w ramach dwustronnych umów międzyrządowych i międzyresortowych o współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego. Wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie specjalistycznych kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

źródło: NAWA

Zaproszenie na spotkanie SKNJ

Zaproszenie na spotkanie SKNJ

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców zaprasza na najbliższe spotkanie, które rozpocznie się 29 listopada (czwartek) o godzinie 16:30 w pokoju 519. Do uczestnictwa zachęcamy miłośników polszczyzny z wszystkich lat studiów, także osoby rozpoczynające przygodę ze studiowaniem. Podczas spotkania zagłębimy się w świat frazeologii – nie bez powodu! Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, co planujemy, serdecznie zapraszamy!