LogoLAB – zaprasza na kolejne bezpłatne warsztaty online na temat mobbingu szkolnego!

LogoLAB – zaprasza na kolejne bezpłatne warsztaty online na temat mobbingu szkolnego!

Wideokonferencje LogoLAB cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem! Już wkrótce odbędą się kolejne dwie edycje, które podobnie jak dwa ostatnie spotkania, zostały przygotowane przez studentów III roku Komunikacji Promocyjnej i Kryzysowej (specjalność logopedyczna).

 • Wideokonferencja dla dzieci jąkających się i ich kolegów (29.05.2020 godz. 18.30): Bądź dobrym kumplem – nie dokuczaj! Rodzice lub opiekunowie dzieci z jąkaniem oraz same dzieci, ich koledzy oraz rodzeństwo zainteresowani udziałem w tym spotkaniu prosimy o kontakt mejlowy z panią Karoliną Demkowicz: karolina.demkowicz@o365.us.edu.pl, która przekaże szczegółowe informacje dotyczące spotkania i udostępni link do zalogowania się na platformie Zoom.
 • Webinar dla nauczycieli, logopedów i studentów (12.06.2020 godz. 18.30): Twój uczeń się jąka… To wyzwanie, ale masz potencjał by go wesprzeć! Na to spotkanie organizatorzy zapraszają szczególnie specjalistów (nauczycieli, logopedów, a także studentów logopedii), którzy są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy na temat jąkania oraz sytuacji dziecka jąkającego się
  w szkole. Wideokonferencja będzie mieć formę panelu dyskusyjnego, w którym wezmą udział tzw. podwójni eksperci – osoby z prywatnym doświadczeniem jąkania, a zarazem wybitni specjaliści w zakresie zaburzeń płynności mowy – logopedzi, psycholodzy lub/i liderzy polskiego ruchu samopomocy. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w warsztatach są proszone o kontakt z panią Wiktorią Jagiełą (wjagiela@us.edu.pl).

W imieniu terapeutów LogoLAB i studentów serdecznie zapraszamy i dziękujemy wszystkim, którzy wspierają tę inicjatywę!

dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ

Praca dla lingwisty Konsorcjum CLARIN-PL

Praca dla lingwisty Konsorcjum CLARIN-PL

Konsorcjum CLARIN-PL, czyli polska część ogólnoeuropejskiej infrastruktury naukowej CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure), poszukuje osób chętnych do pracy w charakterze lingwisty – anotatora w projekcie realizowanym na Politechnice Wrocławskiej. Poniżej znajdziecie Państwo treść ogłoszenia o pracę.

Ogłoszenie kierujemy do osób, które:

 1. kończą lub skończyły studia przynajmniej I stopnia w zakresie językoznawstwa polskiego lub dyscypliny pokrewnej,
 2. mają doświadczenie w pracy z tekstem (anotacja, analiza, redakcja etc.),
 3. umiejętnie korzystają z programów komputerowych do pracy z tekstem,
 4. są zainteresowane nabyciem i rozwojem umiejętności technicznych, które mogą być rozwijane w zakresie związanym z pracą (np. język programowania, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itp.);
 5. same potrafią definiować swoje zadania w porozumieniu z koordynatorem i konsekwentnie dążyć do ich realizacji.

Oferujemy:

 1. uczestnictwo w nowatorskim projekcie w zakresie przetwarzania języka naturalnego,
 2. możliwość nabycia umiejętności technicznych niezbędnych przy pracy analityka danych językowych,
 3. możliwość pogodzenia pracy z doktoratem i życiem osobistym (możliwość uzgodnienia godzin pracy).

Korpusy językowe znajdują coraz większe zastosowanie we współczesnych badaniach humanistycznych i społecznych (np. z zakresu leksykografii, literaturoznawstwa, psychologii, czy socjologii).  Anotowane kolekcje tekstów jako zbiory treningowo-testowe są ponadto kluczowymi zasobami dla rozwoju narzędzi do automatycznego przetwarzania języka naturalnego.

Zgłoszenie:

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy z koordynatorem lingwistów korpusowych, dr. Marcinem Oleksym: marcin.oleksy@pwr.edu.pl.
W mailu prosimy zaznaczyć, jaki wymiar czasu pracy Państwa interesuje. Na zgłoszenia czekamy do 10.05.2020 r.

Prof. dr hab. Artur Rejter członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN

Prof. dr hab. Artur Rejter członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN

Prof. dr hab. Artur Rejter został wybrany przez społeczność akademicką językoznawców z całej Polski na członka Komitetu Językoznawstwa PAN na kadencję 2020-2023. Komitet ten – jako jeden z najstarszych – został powołany w roku 1952, a jego zadaniem jest między innymi integracja środowiska polskich lingwistów badających różne języki etniczne. W skład Komitetu wchodzi 30 osób reprezentujących różne ośrodki naukowe.

Nazwy własne w najnowszej prozie polskiej – między idiolektem a problematyką współczesnej kultury, Beata Kiszka-Pytel

Nazwy własne w najnowszej prozie polskiej – między idiolektem a problematyką współczesnej kultury, Beata Kiszka-Pytel

Serdecznie polecamy Państwa uwadze monografię Beaty Kiszki-Pytel pt. Nazwy własne w najnowszej prozie polskiej – między idiolektem a problematyką współczesnej kultury. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Praca przedstawia funkcjonowanie sfery proprialnej w najmłodszej literaturze polskiej ze szczególnym uwzględnieniem chrematonimów, których obecność coraz silniej zaznacza się w najnowszych tekstach artystycznych. Materiał onomastyczny będący podstawą prowadzonych badań został wyekscerpowany z wybranych utworów twórców reprezentatywnych dla najnowszej prozy polskiej  powstałej po 1989 roku – Joanny Bator, Manueli Gretkowskiej, Ignacego Karpowicza, Moniki Szwai i Krzysztofa Vargi. Świadomy zabieg, mający dostarczyć pogłębionych analiz i bogatszych wniosków, stanowi dobór pisarzy reprezentujących odmienne style i poziomy literackie, tworzących prozę adresowaną do odbiorców płci żeńskiej lub męskiej (bądź niezależnie od płci) o odmiennych, bardziej lub mniej wyszukanych, gustach czytelniczych.
Jednym z głównych celów podjęcia badań nazw własnych jest wyłonienie warstwy idiolektalnej języka artystycznego wybranych prozaików. Za jej przejaw uznać można chociażby posługiwanie się specyficznymi, indywidualnymi sposobami wprowadzania propriów czy powiązanie pewnych onimów przewijających się z literaturze z danym autorem. Analizy onomastyczne są prowadzone na tle nierzadko dyskutowanych tematów współczesności, takich jak czas, przestrzeń czy konsumpcjonizm. Ujawniły istnienie problemu ważności współczesnej prozy polskiej i jej poczytności przez przyszłego czytelnika w perspektywie najbliższych kilkunastu lub kilkudziesięciu lat. Czy najnowsza literatura skazana jest przez onimy na niedługą żywotność, stanowiącą jedynie przejaw czasów współczesnych? Jaki będzie jej odbiór za kilkadziesiąt lat w związku z coraz większą frekwencją różnego rodzaju nietrwałych propriów w literaturze?

Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/20713.

dr hab. prof UŚ Katarzyna Węsierska na Uniwersytecie Hanowerskim w Niemczech

dr hab. prof UŚ Katarzyna Węsierska na Uniwersytecie Hanowerskim w Niemczech

W ostatnich dniach stycznia 2020 roku dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ gościła na Uniwersytecie Hanowerskim w Niemczech – Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. Oprócz wykładów i warsztatów dla studentów logopedii wygłosiła ona także wykład otwarty zatytułowany „Can movie deepen our understanding of stuttering?” („Czy filmy mogą pogłębić nasze rozumienie jąkania?”). Po wykładzie dr hab. Katarzyny Węsierskiej miała miejsce projekcja niemieckiej wersji filmu „When I stutter” („Kiedy się jąkam” – www.whenistutter.org). Po projekcji filmu dr hab. Katarzyna Węsierska wspólnie z członkami lokalnej uniwersyteckiej grupy samopomocowej dla osób jąkających się wzięła udział w dyskusji panelowej.

Konkurs POP Science

Konkurs POP Science

25 listopada upływa termin zgłaszania kandydatur do konkursu POP Science. Konkurs ma na celu wyłonienie osób, które zajmują się popularyzacją nauki w sposób najbardziej efektywny i interesujący. W tej nowej propozycji towarzyszącej Śląskiemu Festiwalowi Nauki możliwe jest zgłoszenie siebie lub wskazanie kandydata w pięciu kategoriach:

·        wideoblog,

·        blog lub strona internetowa,

·        audycja radiowa lub podcast,

·        myśl globalnie, działaj lokalnie – naukowiec lub/i wykładowca akademicki szkoły wyższej działającej na terenie województwa śląskiego,

·        myśl globalnie, działaj lokalnie – mieszkaniec województwa śląskiego.

Konkurs POP Science wpisuje się w hasło przewodnie czwartej edycji festiwalu, które brzmi: “Nauka jest bliżej”. 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:

https://www.slaskifestiwalnauki.pl/pop-science-1-edycja

Społeczność w języku – język w społeczności

Społeczność w języku – język w społeczności

Serdecznie polecamy Państwa uwadze książkę Społeczność w języku – język w społeczności, pod redakcją dr Karoliny Lisczyk i dra Marcina Maciołka, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
Tematyczną osią publikacji jest komunikacja między ludźmi należącymi do grup społecznych zróżnicowanych terytorialnie, środowiskowo oraz zawodowo. Pomieszczone w tomie artykuły, choć połączone zagadnieniem wyeksponowanym w tytule, obejmują analizy zróżnicowane metodologicznie i przedmiotowo, prezentowane w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Autorzy tekstów podjęli namysł nad problemami sytuującymi się w obszarze historii języka (badania nad powstawaniem socjolektów), gramatyki (objaśnienie zjawisk fonetycznych w polszczyźnie Żydów), leksykologii (omówienie gwarowych nazw mieszkańców i przybyszy), dialektologii (analiza nazw terenowych jako próba odtworzenia wizerunku mieszkańców mikrowspólnot; refleksja nad funkcją polszczyzny wśród Polaków zamieszkujących tereny Bośni i Hercegowiny), pragmalingwistyki (przedstawienie językowych wykładników więzi między kibicami siatkówki; interpretacja kultury programistów w kontekście „myślenia w języku”), mediolingwistyki (opis technik budowania familiarności w programie śniadaniowym; nakreślenie wpływu języka włoskiego mówionego na komunikację prasową) czy glottodydaktyki (zarys komunikacji zawodowej w podręcznikach do nauki języka polskiego). Każdorazowo badacze dowodnie wykazali, że język stanowi istotne narzędzie służące nie tylko porozumiewaniu się, ale także budowaniu wspólnot komunikatywnych.
Tom skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką języka i jego roli w różnych społecznościach, w szczególności zaś – do językoznawców oraz studentów.
Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/20183. Ze spisem treści można zapoznać się w pliku PDF:https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/spolecznosc_w_jezyku_czw_st.pdf.