Społeczność w języku – język w społeczności

Społeczność w języku – język w społeczności

Serdecznie polecamy Państwa uwadze książkę Społeczność w języku – język w społeczności, pod redakcją dr Karoliny Lisczyk i dra Marcina Maciołka, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
Tematyczną osią publikacji jest komunikacja między ludźmi należącymi do grup społecznych zróżnicowanych terytorialnie, środowiskowo oraz zawodowo. Pomieszczone w tomie artykuły, choć połączone zagadnieniem wyeksponowanym w tytule, obejmują analizy zróżnicowane metodologicznie i przedmiotowo, prezentowane w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Autorzy tekstów podjęli namysł nad problemami sytuującymi się w obszarze historii języka (badania nad powstawaniem socjolektów), gramatyki (objaśnienie zjawisk fonetycznych w polszczyźnie Żydów), leksykologii (omówienie gwarowych nazw mieszkańców i przybyszy), dialektologii (analiza nazw terenowych jako próba odtworzenia wizerunku mieszkańców mikrowspólnot; refleksja nad funkcją polszczyzny wśród Polaków zamieszkujących tereny Bośni i Hercegowiny), pragmalingwistyki (przedstawienie językowych wykładników więzi między kibicami siatkówki; interpretacja kultury programistów w kontekście „myślenia w języku”), mediolingwistyki (opis technik budowania familiarności w programie śniadaniowym; nakreślenie wpływu języka włoskiego mówionego na komunikację prasową) czy glottodydaktyki (zarys komunikacji zawodowej w podręcznikach do nauki języka polskiego). Każdorazowo badacze dowodnie wykazali, że język stanowi istotne narzędzie służące nie tylko porozumiewaniu się, ale także budowaniu wspólnot komunikatywnych.
Tom skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką języka i jego roli w różnych społecznościach, w szczególności zaś – do językoznawców oraz studentów.
Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/20183. Ze spisem treści można zapoznać się w pliku PDF:https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/spolecznosc_w_jezyku_czw_st.pdf.

Dzień Pierwszaka na Wydziale Humanistycznym

Dzień Pierwszaka na Wydziale Humanistycznym

21 i 22 października 2019 roku na Wydziale Humanistycznym odbywać się będzie Dzień Pierwszaka, podczas którego dostępny będzie punkt informacyjny prowadzony przez Centrum Obsługi Studentów. W punkcie będzie można uzyskać informacje o wsparciu prowadzonym na uczelni, studenckich możliwościach rozwoju, a także o prawach i obowiązkach studenta oraz sprawach związanych z tokiem kształcenia. Zorganizowany zostanie też punkt Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, w którym  będzie można skonsultować zgłoszenie na Festiwal.

W czasie Dnia Pierwszaka wszyscy studenci I roku będą mogli odebrać tzw. Powitalny Pakiet Pierwszaka (kalendarz akademicki, zakładki do książek oraz przypinka uniwersytecka) – materiały będą dostępne tego dnia w punkcie informacyjnym oraz w dziekanacie.

źródło: www.fil.us.edu.pl

Mobilne Targi Kariery dla studentów Wydziału Humanistycznego w Katowicach

Mobilne Targi Kariery dla studentów Wydziału Humanistycznego w Katowicach

Biuro Karier w Katowicach organizuje Mobilne Targi Kariery dla studentów Wydziału Humanistycznego w Katowicach, które odbędą się 22 października 2019 roku o godz. 9.00 w Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek Katowice – Miasto Ogrodów (pl. Sejmu Śląskiego 2). Wydarzenie to będzie dla studentów Wydziału Humanistycznego okazją do rozmowy z pracodawcami i zdobycia pracy bądź praktyki. Targi zaplanowane są w godzinach 9:00 -13:30. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.bk.us.edu.pl/wydarzenie-bk-mobilne-targi-kariery-dla-wydzialu-humanistycznego

Seminarium ISAD 2019

Seminarium ISAD 2019

Wszystkich zainteresowanych tematyką jąkania serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania – ISAD 2019 (International Stuttering Awareness Day). Seminarium odbędzie się 18 października (w piątek) – w CINIBA (www.ciniba.edu.pl), rozpoczęcie o godzinie 15. W programie seminarium m. in. wykład prof. Martine Vanryckeghem oraz projekcja filmu „When I stutter – Kiedy się jąkam” (www.whenistutter.org). Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia są dostępne na stronach:
http://www.zpm.us.edu.pl/isad-w-ciniba-2019/
http://isad.isastutter.org/isad-in-poland-3/

Konferencja „Nie/porozumienie, nie/tolerancja, w(y)kluczenie w języku i kulturze”

Konferencja „Nie/porozumienie, nie/tolerancja, w(y)kluczenie w języku i kulturze”

Zakład Historii Języka Polskiego i Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu oraz Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizują konferencję naukową pt. Nie/porozumienie, nie/tolerancja, w(y)kluczenie w języku i kulturze, która odbędzie się w dniach 18-20 września w Wiśle.
Konferencja w zamierzeniu kontynuuje założenia sesji nt. Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze (Wisła, 2016), czyli będzie dotyczyć aktualnych, a tym samym ważnych dla humanistyki zjawisk dostrzegalnych w obszarze języka i kultury. Autorzy wystąpień przyjrzą się problematyce dotyczącej szeroko pojętego kryzysu komunikacyjnego diagnozowanego coraz wyraźniej w kulturze Zachodu. Każdy kryzys jednak rodzi nadzieję na jego zażegnanie, co daje nadzieję, że zadaniem humanistyki jest nie tylko opis i interpretacja zjawisk otaczającego świata, ale też wskazywanie możliwych dróg dalszego jego rozwoju. Tematyka konferencji dotyczy bogatego kręgu kwestii (zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym) wartych namysłu.

Z programem konferencji można zapoznać się tutaj.

otwarte seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania

otwarte seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania

Polecamy Państwa uwadze seminarium, które zostało zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (INTERNATIONAL STUTTERING AWARENESS DAY-ISAD 2019). Wydarzenie odbędzie się 18 października w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej i jest adresowane szczególnie do osób jąkających i ich rodzin, nauczycieli, rodziców, logopedów i studentów. Seminarium ma charakter otwarty, więc wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania również mogą wziąć w nim udział. Szczegółowy program znaleźć można tutaj.

Akademia Liderów Dialogu – rekrutacja

Akademia Liderów Dialogu – rekrutacja

Rozpoczęła się rekrutacja do I edycji projektu pn. „Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude”, którego celem jest wzmocnienie kluczowych kompetencji społecznych niezbędnych w aktywności na rzecz wspólnot lokalnych oraz przydatnych na rynku pracy. Wśród zdobywanych w trakcie ośmiu miesięcy kompetencji znajdą się m.in. umiejętność pracy w zespole, asertywność, zdolność do wypracowania kompromisu czy też umiejętność wchodzenia w interakcje personalne. Uczestnicy wezmą udział w różnych formach wsparcia:

  • spotkaniach w zespołach kreatywnych,
  • certyfikowanych szkoleniach z zakresu kompetencji społecznych zgodnych z klasyfikacją ESCO;
  • wyjazdach edukacyjnych połączonych z treningiem interpersonalnym.

Projekt adresowany jest do studentów i uczniów (między 18 a 25 rokiem życia), którzy uczą się na ostatnich dwóch latach edukacji szkoły ponadgimnazjalnej, studiów licencjackich oraz studiów magisterskich. Zgodnie z Regulaminem rekrutacja odbywa się w dwóch etapach. Aby przystąpić do pierwszego z nich, należy do 21 września 2019 roku przesłać formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną na adres e-mail akademia@agereaude.pl. Osoby, które będą spełniały wymogi formalne, zostaną poinformowane drogą elektroniczną o terminie oraz miejscu II etapu rekrutacji.

Po zakończeniu projektu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje społeczne. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie: www.agereaude.pl/pl/akademia-liderow.

Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura

Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się monografii dr hab. prof. UŚ Aleksandry Niewiary pt. „Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura”. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
Tematem książki są zagadnienia zbiorowych wyobrażeń o narodach, które scharakteryzowano jako konceptualizacje kulturowe i opisano  pod względem ich powstawania, przetwarzania i ewolucji zarówno w indywidualnym umyśle, jak i w kulturze. Zostały one także przedstawione jako kategorie pamięci zbiorowej, istotne w procesie wyłaniana się aktualnych dla danego czasu tożsamości wspólnotowych.  W pracy omówiono wyniki trwającego ponad dwadzieścia lat badania, w którym zastosowano oryginalną metodę porównania badania asocjacyjnego wizualnego, polegającego na rysowaniu przez respondentów przedstawicieli narodów, z tradycyjnym badaniem nastawionym na uzyskanie wyników werbalnych. Publikacja adresowana jest do etnolingwistów, antropologów, psychologów oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką stereotypów narodowych oraz pamięci zbiorowej.
Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/20083. Ze spisem treści, słowem wstępnym i streszczeniami można zapoznać się w pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/imagologia_czw_st.pdf.

Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś

Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś

Serdecznie polecamy Państwa uwadze książkę Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś pod redakcją mgra Tomasza Gęsinydr Wioletty Wilczek. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
Książka powstała z inspiracji światem kuchni. Większość opublikowanych artykułów, zamieszczonych w monografii, została wygłoszona podczas konferencji naukowej „Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś” (Katowice, 9 maja 2017 r.), natomiast niektóre powstały w wyniku ożywionych dyskusji nad zaprezentowanymi wystąpieniami. Inicjatywa wydarzenia została podjęta przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej we współpracy z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorzy artykułów podjęli różnorodną problematykę związaną z tematyką kuchni w kulturze w ujęciu historycznym i współczesnym. Ważnym aspektem badań była także kuchnia narodowa i regionalna. Wymienione kręgi tematyczne stały się podstawą do wydzielenia trzech części pracy: Kulinaria przeszłości – dawna kuchnia w języku i tekście, Nowoczesność i tradycja – współczesne odsłony kulinarne, Smaki świata i bliskiej okolicy – kuchnie narodowe i regionalne. Teksty, pomimo iż wykorzystują często odmienne założenia metodologiczne, potwierdzają, że tematyka kulinarna stanowi impuls inspiracji badawczych. Poczynione analizy i obserwacje prezentują bogaty materiał źródłowy, świadcząc tym samym o niezmiennie istotnej roli sztuki przyrządzania potraw w życiu człowieka. Złożoność i różnorodność podjętej problematyki przekonuje o możliwości dalszych, wieloaspektowych badań nad kuchnią w języku, literaturze czy kulturze.
Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/19013. Ze spisem treści, wprowadzeniem i notami o autorach można zapoznać się w pliku PDF: https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/kuchnia_w_jezyku_i_kulturze_czw_st_e.pdf.