IJP w projekcie „Partycypacja w demokracji”

IJP w projekcie „Partycypacja w demokracji”

LOGO_Erasmus1.cdr

W czerwcu w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie odbywały się spotkania w ramach projektu „Partycypacja w demokracji”  dofinansowanego z Programu Erasmus+. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja budżetu obywatelskiego wśród 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

W projekcie (w charakterze ekspertów i tutorów) wzięły udział wykładowczynie z Instytutu Języka Polskiego – dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Joanna Przyklenk, dr Karolina Lisczyk-Kubina, dr Beata Dudamgr Emilia Kałuzińska, a także studentki antropologii języka i komunikacji: Karolina Frankowska i Amanda Caban oraz filologii polskiej: Aleksandra Weber, Małgorzata Grzonka i Barbara Matuszczyk.

Projekt jest odpowiedzią na problem, jakim jest niski poziom wiedzy młodzieży na temat form aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Dzięki warsztatom, wykładom oraz symulacyjnej „Grze o budżet” młodzież poznała bliżej zasady budżetu partycypacyjnego, a także dowiedziała się, jakie ma możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu politycznym i wywierania na nie realnego wpływu. Uczestnicy projektu zaprezentowali wiele interesujących pomysłów na projekty społeczne, których odbiorcami są ich rówieśnicy o mniejszych szansach.

Podczas spotkań duże zainteresowanie młodzieży ponadgimnazjalnej wzbudził także kierunek (studia I stopnia) komunikacja promocyjna i kryzysowa.

Tekst: dr Beata Duda

Instytut Języka Polskiego na Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych

Instytut Języka Polskiego na Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych

23 czerwca Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej wziął udział w Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych organizowanej w CINiBA w ramach VI Światowego Kongresu Polonistów. Instytut reprezentowały Bernadetta Ciesek i Emilia Kałuzińska.

indeksPodczas tego spotkania zaprezentowane zostało nowe czasopismo z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa – „Forum Lingwistyczne” – które zostało powołane w Instytucie. Uczestnictwo w Nocy Czasopism umożliwiło także przedstawienie polskim i zagranicznym odbiorcom innych publikacji będących wynikiem działalności naukowej lingwistów związanych z Instytutem. Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z wydawnictwami seryjnymi, m.in. z ukazującym się od 1978 roku „Językiem Artystycznym” czy nowszym „Linguarum Silva”.

Prócz tego zaprezentowane zostały publikacje stanowiące pokłosie organizowanych przez Instytut konferencji naukowych: „Gatunki mowy i ich ewolucja” czy „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”. Nie zabrakło również serii z zakresu lingwistyki stosowanej, np. „W świecie logopedii – studia przypadków”, „Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej”, oraz podręczników akademickich, jak najnowsze antologie na temat języka mediów i języka telewizji.

Światowy Kongres Polonistów to również znakomita okazja do prezentacji pozycji ukazujących się w językach kongresowych: „Literacy of the young generation in a diglossic environment” autorstwa Aldony Skudrzyk i Jacka Warchali oraz „Grundlagen der Textsortenlinguistik” Bożeny Witosz i „Paratexts in the mass media Communication” Iwony Loewe.

Tekst: dr Bernadetta Ciesek

Nie taki diabeł straszny! – warsztaty językowe dla uczniów

Nie taki diabeł straszny! – warsztaty językowe dla uczniów

Koło Kultury Języka Polskiego przy współpracy z katowickim oddziałem Towarzystwa Miłośników zwiazki_frazeologiczneJęzyka Polskiego kolejny raz zorganizowało warsztaty językowe dla uczniów II klas Gimnazjum nr 1 w Tychach.

Warsztaty odbyły się 20 czerwca na Wydziale Filologicznym UŚ. Tematem spotkania były związki frazeologiczne. Zajęcia miały uwrażliwić uczniów na bogactwo polszczyzny oraz zachęcić ich do używania związków w codziennej komunikacji. Informacje teoretyczne przeplecione pracą w grupach spotkały się z dużym entuzjazmem uczniów.

Nikt nie bujał w obłokach, nie chował też głowy w piasek, wręcz przeciwnie – każdy chciał grać pierwsze skrzypce!

VI Światowy Kongres Polonistów

VI Światowy Kongres Polonistów

Od 22 do 25 czerwca 2016 r. w Katowicach trwać będzie VI Światowy Kongres Polonistów, który przebiegał będzie pod hasłem „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy”. To międzynarodowe spotkanie polonistów krajowych i zagranicznych, promujące ideę polonistyki bez granic, ale uwzględniającą autonomię problemów krajowej polonistyki.

plakat_kongrespolonistow_poprVI Światowy Kongres Polonistów to jedno z najważniejszych wydarzeń w skali świata  promujące Polskę, kulturę polską, język polski. W czasie Kongresu odbędzie się m.in. kilka spotkań panelowych i eksperckich z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz reprezentantów Instytutów Polskich i polskich placówek dyplomatycznych, które będą poświęcone nowelizacji Ustawy o języku polskim i sytuacji nauczania języka polskiego poza granicami kraju w szkołach oraz na uniwersytetach, a przede wszystkim promocji Polski i języka polskiego na świecie.

Obradom towarzyszyć będą następujące wydarzenia: inaugurację uświetni uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego wybitnej polonistce i propagatorce literatury polskiej za granicą profesor Marii Delaperriere z INALCO w Paryżu, Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych, która została objęta honorowym patronatem Instytutu Książki oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny – Jeden Śląsk – dwa serca: Hadyna, Kilar.

Wśród prelegentów znaleźli się wykładowcy z Instytutu Języka Polskiego:

  • dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska
  • dr hab. prof UŚ Magdalena Pastuchowa
  • dr Joanna Przyklenk
  • prof. dr hab. Joanna Sobczykowa
  • prof. dr hab. Jolanta Tambor
  • dr hab. Jacek Warchala

Organizatorami wydarzenia są Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych oraz polonistyczne instytuty i katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kongres współorganizują Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN oraz Komitet Nauk o Kulturze PAN.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl.

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

16 czerwca 2016 r. o godz. 15.00 odbędzie się ostatnie w tym roku akademickim zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki (budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520). Gościem będzie ks. dr Roman Mazur, specjalista nauk biblijnych, który wygłosi referat pt. Przekaz tekstu biblijnego. Historia i stan aktualny.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii T. 6

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii T. 6

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się najnowszy, 6. już tom serii
Bogactwo polszczyzny w świetle jej bogactwo_polszczyzny_t_6_oklhistorii pod redakcją dr Joanny Przyklenk i  dr Wioletty Wilczek.

Publikacja przedstawia dorobek ogólnopolskiej konferencji naukowej studentów, doktorantów i młodych doktorów (Katowice, 6 XI 2014). Autorki zgromadzonych w tomie artykułów skupiały się w swoich artykułach zwykle na takich kwestiach, jak: 1) opis leksyki dawnej (też współczesnej) zorientowany słowotwórczo, semantycznie czy etymologicznie; 2) problemy nominacji w historii polszczyzny – zarówno nominacji prioprialnej, jak i apelatywnej; 3) konceptualizacja pojęć w języku, a co za tym idzie – w kulturze. Wskazane kręgi tematyczne stały się podstawą podziału niniejszej książki na trzy części.

Na pierwszą z nich (Wokół wyrazów i znaczeń) złożyły się prace poświęcone analizom słownictwa, a zatem: leksemom autosemantycznym współrdzennym w czystopisach piętnastowiecznych rot kościańskich, znaczeniu czasownika dotknąć w jego metaforycznych rozszerzeniach, przeobrażeniom semantycznym słownictwa związanego ze sferą mentalną, analizie rozwoju znaczeniowego leksemu duży oraz kręgowi semantycznemu leksemów rokgod. W drugiej części (Z problemów nominacji) znalazły się artykuły, w których autorki podjęły się analizy zagadnień nazewniczych i onomastycznych, np. we wczesnej twórczości Kazimierza Wierzyńskiego. Omówiono też historycznie zmienną konceptualizację pojęć na przykładzie kamienia piorunowego oraz przedstawiono bogactwo nazewnicze polszczyzny dawnej, prezentując nazwy złodzieja. W zamykającej tom części trzeciej (W świetle słów i tekstów – o konceptualizacji w języku i kulturze) zwrócono uwagę na takie zjawiska językowe, jak: element leksyki ekspresywnej dialektu górnośląskiego, czyli leksem pieron; ujęte diachronicznie zagadnienie puryzmu językowego; problem definiowania kobiecości w wybranych opowiadaniach Julii Fiedorczuk.

Autorki zebranych w tej publikacji prac udowodniły po raz kolejny, że historia języka polskiego jest zajmującą dziedziną wiedzy, której rozpoznanie przybliża nas do zrozumienia nie tylko epok minionych, ale także współczesnych tendencji rozwojowych polszczyzny i polskiej kultury.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie UŚ: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/12343
Ze spisem treści i wprowadzeniem można się zapoznać na stronie: https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/bogactwo_polszczyzny_t_6_czw_st_e.pdf

Instytut Języka Polskiego na Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych

Instytut Języka Polskiego na Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych

23 czerwca Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej weźmie udział w Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych organizowanej w CINiBA w ramach V Światowego Kongresu Polonistów.

indeksPodczas tego spotkania zaprezentowane zostanie nowe czasopismo z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa – „Forum Lingwistyczne” – które zostało powołane w Instytucie. Uczestnictwo w Nocy Czasopism umożliwia także przedstawienie polskim i zagranicznym odbiorcom innych publikacji będących wynikiem działalności naukowej lingwistów związanych z Instytutem. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z wydawnictwami seryjnymi, m. in. ukazującym się od 1978 roku „Językiem Artystycznym” czy nowszym Linguarum Silva.

Prócz tego zaprezentowane zostaną publikacje stanowiące pokłosie organizowanych przez Instytut konferencji naukowych: Gatunki mowy i ich ewolucja czy Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. Nie zabraknie również serii z zakresu lingwistyki stosowanej, np. W świecie logopedii – studia przypadków, Profilaktyka logopedyczna  w praktyce edukacyjnej, oraz podręczników akademickich, jak najnowsze antologie na temat języka mediów i języka telewizji.

Światowy Kongres Polonistów to również znakomita okazja do prezentacji pozycji ukazujących się w językach kongresowych: Literacy of the young generation in a diglossic environment autorstwa Aldony Skudrzyk i Jacka Warchali oraz Grundlagen der Textsortenlinguistik Bożeny Witosz i Paratexts in the mass media Communication Iwony Loewe.

dr Bernadetta Ciesek

Konkurs na najpiękniejsze polskie słowa

Konkurs na najpiękniejsze polskie słowa

1Serdecznie polecamy interesującą inicjatywę: Koło Kultury Języka Polskiego UŚ ogłasza konkurs na najpiękniejsze polskie słowa: ciekawie brzmiące, zwracające uwagę swoją formą lub znaczeniem, wyróżniające się spośród innych – po prostu takie, które szczególnie podobają się użytkownikom języka.

Słowa można wpisywać na plakatach rozwieszonych w budynku Wydziału Filologicznego UŚ lub na fanpage’u Koła Kultury Języka Polskiego UŚ.

Opiekunką Koła KJP UŚ i inicjatorką konkursu jest dr Kinga Wąsińska.

Drugi numer „Forum Lingwistycznego”

Drugi numer „Forum Lingwistycznego”

forum_lingwistyczne_okl_eSerdecznie polecamy Państwa uwadze drugi numer naszego czasopisma językoznawczego, podzielonego na cztery działy: studia, archiwalia, polemiki oraz varia. W dziale „Studia” znalazło się sześć artykułów odwołujących się do różnej metodologii i sposobów interpretacji, a związanych z szeroko pojętą problematyką historycznojęzykową i kulturową. W podobny krąg zagadnień wpisuje się umieszczony w dziale „Archiwalia” tłumaczony na angielski artykuł Bogdana Walczaka, natomiast inną, współczesną perspektywę wprowadza także prezentowany w wersji angielskiej artykuł Jacka Warchali. Dział „Polemiki” prezentuje dwa zupełnie różne teksty będące odniesieniami do współczesnych klasyfikacji semantycznych oraz do nowej dziedziny nauki, a zarazem działania praktycznego, jakim jest public relations. W dziale „Varia” znalazły się sprawozdania z konferencji zorganizowanych w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Zapraszamy na stronę Wydawnictwa UŚ, gdzie znajdziecie Państwo więcej szczegółów na temat nowego numeru „Forum Lingwistycznego”.

III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt. Kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna

III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt. Kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna

30 maja 2016 r. w sali Rady Wydziału odbyło się III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt. Kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna.

To kolejny projekt realizowany w ramach działań promujących śląską logopedię. Seminarium poświęcone było problematyce kompleksowej diagnozy i terapii logopedycznej. Otwarcia konferencji dokonała dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch – dyrektor Instytutu Języka Polskiego, następnie głos zabrała dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska – główna organizatorka wydarzenia.

Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali eksperci z różnych dyscyplin: logopedzi, lekarze, pedagodzy m. in. dr hab. prof. UP Mirosław Michalik (UP, Poznań), dr Henriette Langdon (Uniwersytet Stanowy w San Jose), dr hab. n. med. Ewa EmichWidera (ŚUM, Katowice), dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, dr hab. Irena Polewczyk (UŚ, Katowice), dr n. med. Dorota Piekaj-Stefańska (Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Katowice), dr n. med. Irena Urban (Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Katowice), dr Katarzyna Węsierska (UŚ, Katowice), dr Joanna Trzaskalik (GWSP, Mysłowice), mgr Barbara Sambor (UŚ, Katowice).

Spotkanie stało się również okazją do naukowej dyskusji, w której wzięli udział zaproszeni wykładowcy, w tym młodzi naukowcy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.