Forum VI Światowego Kongresu Polonistów

Forum VI Światowego Kongresu Polonistów

Na stronie internetowej VI Światowego Kongresu Polonistów zostało otwarte forum dyskusyjne, które jest owocem dyskusji prowadzonych podczas tegorocznego Kongresu.

Tematyka forum koncentruje się wokół następujących zagadnień:

  • forum_polonistowcertyfikacja języka polskiego;
  • rekrutacja lektorów;
  • promocja Polski w świecie;
  • podręczniki;
  • Szkolne Punkty Konsultacyjne;
  • letnie i zimowe kursy języka polskiego;
  • potrzeby osób uczących się języka polskiego;
  • szkoły społeczne;
  • Karta Polaka;
  • nauczanie języka polskiego jako obcego.

Pomysłodawcy forum zachęcają do wpisów na forum oraz do dzielenia się  swoimi uwagami, problemami lub dobrymi praktykami. Forum można przeglądać bez konieczności logowania, jednak wymagana jest REJESTRACJA, w przypadku chęci wpisywania swoich uwag.

Na podstawie tekstu autorstwa Agnieszki Tambor i Agaty Rudzińskiej

Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem

Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem

Serdecznie polecamy Państwa uwadze najnowszą publikację dr Agnieszki Pieli pt. „Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem”.

Podstawowym celem monografii jest opis wybranych współczesnych połączeń wyrazowych (frazeologizmy, paremie, zestawienia, terminy) mieszczących w swoim składzie archaizm semantyczny. Omawiane w pracy konstrukcje słowne nie noszą wyraźnych śladów archaiczności, z pozoru są współczesne, tożsame, niczym się nie wyróżniają. To dowód na to, że ślady obecności historii we współczesnej polszczyźnie nie zawsze łatwo wykryć, czasem są one utajone, a nawet nieuświadamiane. Tego typu związki wyrazowe autorka nazywa w rozprawie tradycjonalizmami (w opozycji do związków bez archaicznych form języka w swoim składzie). Analizie poddaje każdą z osobna konstrukcję słowną z archaizmem, pokazuje w przekroju historycznym jej losy w języku polskim. Opis zachowanych do współczesności jednostek jest dla badaczki bodźcem do podejmowania szerszych rozmyślań m.in. na temat powodów trwałości jednych frazeologizmów z elementem archaicznym i braku stabilizacji innych czy procesów reinterpretacyjnych. Fakt, że wyrazy zachowały swoje dawne znaczenia w konstrukcjach słownych, nie oznacza jeszcze, że te sensy są trwałe i nie mogą ulec zapomnieniu. Zdarza się, że konstrukcje słowne mieszczące jakiś historyczny element języka są dzisiaj rozumiane na nowo, interpretowane na podstawie aktualnego znaczenia wyrazu, czasem ulegają modyfikacjom semantycznym czy formalnym.

Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/12503
Spis treści, wprowadzenie oraz indeks omawianych archaizmów i anachronizmów semantycznych są dostępne w pliku PDF na stronie:
http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/pozorna_tozsamosc_czw_st_e.pdf