Relacja z konferencji „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

Relacja z konferencji „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

9 listopada 2016 roku, w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, odbyła się siódma konferencja naukowa z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”. Wydarzenie zostało zorganizowane  przez Sekcję Historycznojęzykowa Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców oraz Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnikami byli studenci, doktoranci i młodzi doktorzy z czterech polskich ośrodków akademickich: Katowic, Poznania, Warszawy i Rzeszowa.

W przedstawianych referatach prelegenci podejmowali różnorodne zagadnienia historycznojęzykowe, m.in.: historię leksyki i zmiany semantyczne, analizę dawnych tekstów, problematykę poprawnościową i onomastyczną. Wygłoszone referaty staną się podstawą kolejnego tomu pokonferencyjnego „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

dr Wioletta Wilczek
organizator konferencji

Wykładowczynie IJP z wizytą w Chinach

Wykładowczynie IJP z wizytą w Chinach

W dniach 3-6 listopada w Kantonie (południe Chin) odbyło się seminarium naukowe „Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia”, które jest integralną częścią prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim projektu „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy – koncepcje – perspektywy. Badania inter- i transdyscyplinarne” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W delegacji uczestniczyły wykładowczynie naszego Instytutu: dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch, prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem Wydziału Filologicznego oraz prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

W czasie wizyty w Chinach wykładowczynie IJP wzięły udział w konferencji, podczas której wygłosiły referaty i prowadziły seminaria dyskusyjne, a także brały udział w rozmowach na temat dalszej współpracy z polonistyką w Kantonie. Seminarium było jednym z najważniejszych elementów prowadzonego przez Uniwersytet Śląski projektu, zakładało bowiem wymianę myśli naukowej oraz pracę nad wspólnymi projektami badawczymi. Poloniści z UŚ od wielu lat współpracują z polonistami z Seulu w Korei Południowej (HUFS), Tokio (TUFS) i Sapporo (University of Hokkaido) w Japonii oraz Pekinu (PUJO), Shenyangu (NEU) i Kantonu (GDUFS) w Chinach.

W ramach azjatyckiej delegacji odbyło się także spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Hongkongu, tematem którego była obecność polskich uczelni w chińskiej metropolii. Ośrodki polonistyczne w Chinach, Korei Południowej i Japonii są jednymi z największych i najintensywniej działających, a aktywność ich reprezentantów w sposób istotny wpływa na kształt badań polonistycznych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Szczegółową fotorelację z tego wydarzenia można zobaczyć na stronie Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

 

 

Praktyki zawodowe – spotkania dla studentów komunikacji promocyjnej i kryzysowej

Praktyki zawodowe – spotkania dla studentów komunikacji promocyjnej i kryzysowej

Zapraszamy studentów komunikacji promocyjnej i kryzysowej na spotkania w sprawie realizacji praktyk zawodowych. Ze względu na praktyczny profil studiów praktyki zawodowe są niezwykle istotnym elementem programu kształcenia studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa.

Na spotkaniu będą poruszanie nie tylko kwestie proceduralne, ale przede wszystkim zależy nam na zbudowaniu przestrzeni, która pozwoliłaby na rozmowę o problemach, wątpliwościach studentów w kontekście poszukiwania interesujących praktykodawców. Ważne jest również i to, abyśmy dzięki wymianie spostrzeżeń mogli zadbać o to, aby praktyki były możliwie efektywne  i podnosiły te kompetencje, które są zakładane efektami kształcenia.

Terminy spotkań:

III rok kpik – 16 listopada 2016 roku w godzinach 9.10-9.40 w sali 103

II rok kpik – 21 listopada 2016 roku w godzinach 13.15 -14.00 w sali 103

Spotkanie w sprawie praktyk zawodowych z rokiem I kpik zaplanowane jest na kwiecień 2017 roku.

Dyskurs i jego odmiany

Dyskurs i jego odmiany

Serdecznie polecamy Państwa uwadze publikację pt. „Dyskurs i jego odmiany” pod redyskurs_i_jego_odmiany_okldakcją prof. dr hab. Bożeny Witosz, dr Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz i dr Ewy Ficek. Książka ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.

Publikacja gromadzi teksty przedstawicieli zróżnicowanego pod względem metodologicznym i problemowym nurtu badań nad dyskursem w Polsce. Autorzy poszczególnych artykułów zarówno rozważają istotne zagadnienia teoretyczne, jak i dają obraz różnych odmian dyskursu publicznego, zwłaszcza instytucjonalnych (urzędowy, religijny, edukacyjny, terapeutyczny, turystyczny), wspólnot ideologicznych, etnicznych i kulturowych, oraz bogato reprezentowanego w tomie dyskursu medialnego. Interesująco wypadła – obrana w kilku artykułach – perspektywa oglądu śledząca sposoby aktualizowania tego samego zagadnienia w różnych mediach i przez różne wspólnoty dyskursu. Wiele miejsca w opracowaniu poświęca się problematyce teoretycznej (sposobom podziału przestrzeni komunikacji publicznej, metodom analizy dyskursu czy wreszcie kontekstom badawczym, które metody analizy dyskursu otwierają i z którymi się splatają).

Książka zainteresuje nie tylko specjalistów, wywodzących się z różnych środowisk i tradycji badawczych dyskursu, ale wszystkich pragnących pogłębić swą wiedzę o regułach, normach, strategiach komunikacyjnych, którymi kierują się aktorzy dyskursu publicznego.

Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/13283 
Ze spisem treści i wprowadzeniem można zapoznać się w udostępnionym pliku:
http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/dyskurs_i_jego_odmiany_czw_st_e.pdf

Konferencja „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 7”

Konferencja „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 7”

Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców oraz Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w siódmej konferencji naukowej z cyklu
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii,
która odbędzie się 9 listopada 2016 roku w Katowicach.

Logo IJP

Bogactwo polszczyzny - programReferaty wygłoszone w trakcie poprzednich spotkań złożyły się na sześć publikacji wydanych w Katowicach pt.: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii pod redakcją Krystyny Kleszczowej i Artura Rejtera (T.1. 2006; T.2. 2008); pod redakcją Artura Rejtera (T.3. 2010); pod redakcją Joanny Przyklenk i Artura Rejtera (T. 4. 2012); pod redakcją Joanny Przyklenk (T.5. 2014); pod redakcją Joanny Przyklenk i Wioletty Wilczek (T.6. 2016).

Podczas planowanej aktualnie konferencji chcielibyśmy do naukowych rozmów o historii języka polskiego zaprosić studentów, doktorantów i młodych doktorów (do 35 roku życia) z innych ośrodków akademickich Polski, by móc w konferencyjnej dyskusji wspólnie wypracowywać stanowiska poznawcze w zakresie następujących obszarów badawczych:
1. historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych),
2. historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk,
3. genologiczny wymiar dawnej komunikacji
4. systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej w ujęciu diachronicznym,
5. historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Program konferencji do pobrania tutaj.

dr Wioletta Wilczek

Język w internecie. Antologia

Język w internecie. Antologia

Z przyjemnością informujemy o publikacji pt. „Język w internecie. Antologia” pod redakcją prof. dr hab. Małgorzatyjezyk_w_internecie_okl Kitydr hab. prof. UŚ Iwony Loewe. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Tom Język w internecie. Antologia jest uszczegółowieniem poprzedniej publikacji redaktorek pt. Język w mediach. Antologia. W tym cyklu ukazał się też niedawno zbiór Język w telewizji. Antologia (2016).
Internet jest medium i zarazem środowiskiem komunikacyjnym niewyobrażalnie rozległym, zróżnicowanym i sfragmentaryzowanym. Wybrane do antologii teksty ukazują zjawiska ważne w komunikacji werbalnej, ale też będące fragmentami czy wycinkami „galaktyki języka internetu”.

W tomie Czytelnik znajdzie artykuły znawców problematyki z różnych ośrodków naukowych. Są tu teksty podejmujące problematykę ogólną, teoretyczną, jak też opisy i analizy oraz interpretacje zjawisk szczegółowych, ujmujące istotne i nowe zjawiska charakterystyczne dla języka w internecie, wypracowującego praktyki komunikacyjne charakterystyczne dla niego, ale też wchłaniającego właściwości wcześniejszych mediów. To, co dla niego typowe, to duża dynamika zmian dokonujących się w przestrzeni komunikacji w Sieci.

Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/12773
Ze spisem treści oraz wstępem można zapoznać się w pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/jezyk_w_internecie_czw_st_e.pdf 

Eurodyktando 2016 – relacja

Eurodyktando 2016 – relacja

526 października na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbył się Konkurs Językowy EURODYKTANDO 2016, w którym udział wzięło 100 uczennic i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa.

Instytut Języka Polskiego objął honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem. Autorką dyktanda konkursowego była dr hab. Katarzyna Wyrwas, autorkami testu i quizu językowego dr Kinga Wąsińska i dr Emilia Kałuzińska, członkiniami komisji konkursowych – wicedyrektor Instytutu dr Ewa Biłas-Pleszak, dr Agnieszka Piela, dr Karolina Lisczyk-Kubina, dr Ewelina Tyc, mgr Barbara Matuszczyk i mgr Aleksandra Mól. W pomoc przy organizacji quizu zaangażowali się także studenci: p. Małgorzata Grzonka i p. Szymon Witczak.

Celem konkursu organizowanego corocznie przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach jest propagowanie wśród młodzieży zasad pisowni polskiej, a także podnoszenie poziomu świadomości językowej.