XI Logopedyczne Seminarium Naukowe

XI Logopedyczne Seminarium Naukowe

20.02. 2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się XI Logopedyczne Seminarium Naukowe (Katowice-Kraków). Seminarium odbędzie się na Wydziale Filologicznym UŚ (pl. Sejmu Śląskiego 1).

Tematyka spotkania przedstawia się następująco:
dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP : Wprowadzenie do metodologii badań logopedycznych, Kraków;
mgr Anna Cholewiak: Tempo wypowiedzi dziecięcych w badaniach ilościowo-jakościowych, Kraków;
mgr Beata Solowska:Teoria relewancji w badaniu kompetencji komunikacyjnej osób z niedosłuchem w następstwie otosklerozy, Kraków;
mgr Izabela Malicka: Dysfunkcje oddychania i połykania jako przyczyna zaburzeń realizacji fonemów spółgłoskowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w świetle literatury i badań własnych, Katowice.
Gościem specjalnym będzie także Pan profesor dr hab. n. med. Jerzy Tomik z UJCM w Krakowie.

 

 

Polski język motoryzacyjny początku XXI wieku

Polski język motoryzacyjny początku XXI wieku

wilczek-w-polski-jezyk-motoryzacyjny-okladkaZ przyjemnością polecamy Państwa uwadze publikację dr Wioletty Wilczek pt. „Polski język motoryzacyjny początku XXI wieku (na materiale portali hobbystycznych)”. Praca ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Książka zawiera językoznawczą analizę portali motoryzacyjnych będących przykładem hobbystycznych serwisów internetowych. Oglądowi badawczemu poddano dwa typy portali: ogólne (stereotypowo adresowane do mężczyzn) oraz portale dla kobiet. Dwie główne perspektywy badawcze pracy to lingwistyka płci oraz socjolingwistyka. W podrozdziałach analitycznych dotyczących lingwistyki płci zostały zweryfikowane właściwości języka kobiet i mężczyzn oraz stereotypy płciowe obecne na gruncie motoryzacji. Przeprowadzone analizy w wielu miejscach zakwestionowały podział cech językowych względem danej płci oraz stereotypowe wyobrażenia na temat kierowców (głównie wizerunek kobiet za kierownicą). W części socjolingwistycznej scharakteryzowano najważniejsze kręgi leksykalno-semantyczne w socjolekcie motoryzacyjnym użytkowników portali internetowych. Opis poszczególnych zagadnień ukazał rozległość zaobserwowanego słownictwa oraz różnorodność środków językowych funkcjonujących w badanym socjolekcie. Złożoność i wielowątkowość podejmowanej tematyki zdecydowała o wyborze najbardziej istotnych zagadnień, umotywowanym próbą stworzenia szerokiego spektrum problematyki hobbystycznych portali internetowych dotyczących motoryzacji. Atutem pracy jest aktualność analizowanego materiału badawczego oraz wieloaspektowy opis języka motoryzacyjnego początku XXI wieku. Książka skierowana jest przede wszystkim do językoznawców i studentów o zainteresowaniach lingwistycznych. Może również stanowić ciekawą lekturę dla wszystkich osób interesujących się motoryzacją lub związanych w różny sposób z tą dziedziną.

Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/13163
Ze wstępem, streszczeniami oraz spisem treści można zapoznać się w pliku PDF:
http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/polski_jezyk_motoryzacyjny_czw_st_e.pdf

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki (budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520). Referat pt. Nazwy żeńskie w polszczyźnie na przykładzie nazw związanych z intelektem wygłosi mgr Karolina Tomala.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

Warsztaty z zakresu komunikacji w zespole

Warsztaty z zakresu komunikacji w zespole

19 stycznia 2017 r. Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje warsztaty z zakresu komunikacji w zespole. Szkolenie poprowadzą specjaliści z firmy Warta na podstawie własnych praktycznych doświadczeń. Do udziału w szkoleniu serdecznie zachęcamy zwłaszcza studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa. Tematyka warsztatów wpisuje się w sferę ich zainteresowania.

Program warsztatów jest tak skonstruowany, aby każdy uczestnik mógł poprzyglądać się swojemu stylowi komunikacji oraz temu, jak on wpływa na innych. Podczas warsztatów uczestnicy poznają zasady skutecznej komunikacji i zastanowią się nad tym, po co w ogóle się komunikować i jakie mają cele komunikując się z drugą osobą.

Szkolenie odbędzie się 19 stycznia w godzinach 9.00 – 14.00 w Sali 133 w rektoracie UŚ (Studencka Strefa Aktywności). Na szkolenie obowiązują zapisy, które odbywają się droga telefoniczną pod numerem 32 359 19 82.

Informacja o wydarzeniu znajduje się na stronie Biura Karier  pod adresem – http://bk.us.edu.pl/warsztaty-bk-komunikacja-w-zespole-0
Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na spotkanie Sekcji Historycznojęzykowej Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców

Zaproszenie na spotkanie Sekcji Historycznojęzykowej Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców

Serdecznie zapraszamy na spotkanie sekcji historycznojęzykowej Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców, które odbędzie się 17 stycznia (wtorek) o godz. 16.30 w sali 510.

kolo-styczen

Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców istnieje od 2003 r. Nasi członkowie i sympatycy to studenci filologii polskiej oraz doktoranci Instytutu Języka Polskiego UŚ.

W trakcie spotkań Koła dyskutowane są różne zagadnienia metodologiczne i teoretyczne z zakresu językoznawstwa historycznego. Młodzi lingwiści nie poprzestają jednak na zapoznawaniu się z językoznawczymi badaniami diachronicznymi i poczynionymi na tym gruncie ustaleniami, ale także sami próbują rozpoznać i zgłębić istotę językowych przekształceń.

Sekcja Historycznojęzykowa organizuje cykliczne – co dwa lata – konferencje naukowe „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” (od 2004 począwszy), w których biorą udział zarówno studenci, doktoranci jak i młodzi doktorzy (do 35. roku życia) zainteresowani problematyką historycznojęzykową. Referaty wygłoszone w trakcie dotychczasowych spotkań naukowych złożyły się na sześć tomów opublikowanych w Katowicach nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego (Red. K. Kleszczowa, A. Rejter. Katowice 2006; T. 2. Red. K. Kleszczowa, A. Rejter. Katowice 2008; T. 3. A. Rejter. Katowice 2010; T. 4. Red. J. Przyklenk, A. Rejter. Katowice 2012; T. 5. Red. J. Przyklenk. Katowice 2014; T. 6. Red. J. Przyklenk, W.Wilczek. Katowice 2016).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Opiekun Koła: dr Wioletta Wilczek

WOLONTARIAT PODCZAS NARODOWEGO KONGRESU NAUKI

WOLONTARIAT PODCZAS NARODOWEGO KONGRESU NAUKI

narodowy-kongres-naukiWolontariat podczas Narodowego Kongresu Nauki to ciekawa propozycja dla osób, które chcą zdobyć doświadczenie w organizacji dużych imprez edukacyjnych i naukowych. Biuro Karier UŚ poszukuje wolontariuszy konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach!

26 i 27 stycznia 2017 r. Uniwersytet Śląski z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje konferencję programową w ramach Narodowego Kongresu Nauki pt. „Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Biura Karier UŚ.

Zaproszenie na spotkanie Koła Naukowego Doktorantów Językoznawstwa

Zaproszenie na spotkanie Koła Naukowego Doktorantów Językoznawstwa

logo-kndjKoło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 13 stycznia (piątek) o godz. 17.00 w p. 517.

Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa powstało z myślą o słuchaczach studiów doktoranckich, którzy chcieliby rozwijać swoje zainteresowania językoznawcze i popularyzować wiedzę z tego zakresu. W spotkaniach Koła oprócz doktorantów mogą uczestniczyć także studenci oraz osoby, które ukończyły już studia, ale chciałyby wspólnie z nami działać naukowo.

Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa skupia się nad wieloma aspektami językoznawczymi. Przedmiotem zainteresowania są m.in. społeczne praktyki komunikowania się, socjolingwistyka, dydaktyka, glottodydaktyka, translatoryka. W swoich działaniach dążymy do tego, aby członkowie Koła mogli uczyć się także od siebie nawzajem, na przykład poprzez udział we wspólnych dyskusjach i projektach, podczas których mamy możliwość wymieniać się cennymi doświadczeniami w pracy młodego badacza.

Dążymy do jednoczenia się doktorantów językoznawstwa, dlatego członkami Koła są doktoranci nie tylko filologii polskiej, ale także kierunków neofilologicznych. W ramach działalności członkowie Koła mają szansę organizować szereg przedsięwzięć, które są nie tylko okazją do promowania studiów filologicznych, ale przede wszystkim do ciągłego rozwijania się.

Opiekunem naukowym Koła jest dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe.