Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii T. 7

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii T. 7

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się siódmego tomu z serii Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii pod redakcją dr Wioletty Wilczek. Książka ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.
Publikacja przedstawia dorobek ogólnopolskiej konferencji naukowej studentów, doktorantów i młodych doktorów (Katowice, 9 XI 2016). Autorzy zgromadzonych w tomie artykułów skupiali się zwykle na takich kwestiach, jak: 1) opis leksyki dawnej (też współczesnej) zorientowany słowotwórczo, semantycznie czy etymologicznie; 2) analiza dawnych tekstów; 3) zagadnienia poprawności ortograficznej i językowej. Wskazane kręgi tematyczne stały się podstawą podziału niniejszej książki na trzy części. Na pierwszą z nich (Język a słowo) złożyły się prace poświęcone analizom słownictwa, a zatem: rozwojowi semantycznemu czasownika ciec, leksemom wyrażającym w polszczyźnie następstwo, terminologii stosowanej w tekstach naukowych z zakresu językoznawstwa na przełomie XIX i XX wieku, nazwom własnym w twórczości Juliana Tuwima, zarysowi pola nazw ubioru w gwarze śląskiej. W drugiej części (Język a tekst) artykuły dotyczyły: tekstu „Rozmyślania przemyskiego” i porównania go z jednym z prawdopodobnych źródeł części pasyjnej apokryfu, czyli „Passio Christi et opera Christi” Jakuba z Vitry, polszczyzny Jana Andrzeja Morsztyna, perswazyjności w felietonistyce Bolesława Prusa dotyczącej zagadnienia nauczania języków obcych, obrazu rodziny żydowskiej w piosence Mein jidysze mame oraz językowych wyznaczników relacji między pracodawcą a pracownikiem w prasie zakładowej na przykładzie czasopisma „Echo Chełmka”. W zamykającej tom części trzeciej (Język a ortografia) poddano oglądowi badawczemu następującą problematykę: kwestię skrótowców w świetle reformy ortograficznej z 1956 roku oraz zagadnienia wątpliwości pisownianych Polaków nadsyłanych do poradni językowych (w latach 1958-1967 oraz na początku XXI wieku).
Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/18783.
Ze spisem treści i wprowadzeniem można zapoznać się w pliku pdf: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/bogactwo_polszczyzny_t_7_czw_st_e.pdf

Koło Naukowe Komunikator na Festiwalu Nauki

Koło Naukowe Komunikator na Festiwalu Nauki

Koło Naukowe Komunikator działające przy Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej wzięło udział w 3. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki, który odbywał się w dniach 12-14 stycznia 2019 r. w Katowicach.
Oto relacja uczestniczek Koła:

„Podczas 3. edycji Festiwalu Nauki w Katowicach wśród wybuchowych eksperymentów i wiekowych skamielin znalazł się także nasz komunikacyjny akcent. Koło Naukowe Komunikator wraz z przygotowanymi atrakcjami czekało na gości licznie przybyłych do Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Nasze stoisko chętnie odwiedzały dzieci, które pod okiem profesjonalistów mogły zaprojektować własny kubek czy koszulkę. Dorośli w tym czasie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności, wypełniając kwiz z wiedzy o marketingu. Nieco bardziej odważni mogli podzielić się swoim sloganem reklamowym, a na pary czekało prawdziwe wyzwanie: próba odgadnięcia tego, co rzeczywiście mamy na myśli, wypowiadając konkretne zdanie – istny kwadrat komunikacyjny Schulza von Thuna!”

Nazwy własne w kon/tekstach kultury

Nazwy własne w kon/tekstach kultury

Serdecznie polecamy Państwa uwadze najnowszą monografię prof. dra hab. Artura Rejtera pt. Nazwy własne w kon/tekstach kultury. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. 

Pomieszczone w książce rozważania podporządkowano różnym zagadnieniom zebranym w pięciu ogniwach tematycznych odzwierciedlających zainteresowania autora problematyką nazw własnych. W grupie pierwszej znalazły się teksty dotykające problematyki ogólnej, teoretycznej, syntetyzującej, a ściślej propozycji ujęć problematyki onomastycznej z uwzględnieniem zdobyczy współczesnej lingwistyki. Ujęcia te stanowią próby sformułowania propozycji ścieżek badawczych o szerszych perspektywach zasięgu. Kolejna część zbiera teksty będące onomastycznymi re/interpretacjami dzieł literatury epok minionych (głównie baroku, ale też pozytywizmu i piśmiennictwa XX wieku). W ogniwie trzecim zaproponowano opracowania sytuujące onomastykę w kontekście gender studies, co stanowi rzadkość w polskim językoznawstwie. Podobnie — nieczęsto — podejmuje się problematykę analiz onomastycznych tekstów popkulturowych. Temu zagadnieniu poświęcona jest część czwarta. Monografię zamykają dwa teksty o charakterze rekonesansu, dotyczące wybranych problemów tematycznych z zakresu ideonimii oraz zoonimii (ogniwo piąte). Należy je traktować jako swoiste poszerzenie zasadniczych kwestii podjętych w niniejszym opracowaniu.
Praca ma charakter interdyscyplinarny, jest adresowana nie tylko do onomastów, ale językoznawców w ogóle, ponadto z pewnością zainteresuje badaczy literatury i kultury, a także studentów różnych kierunków humanistycznych.
Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/19003. Ze spisem treści, wprowadzeniem i streszczeniami można zapoznać się w pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/nazwy_wlasne_w_kon-tekstach_czw_st.pdf.

Zaproszenie na spotkanie Koła Kultury Języka Polskiego

Zaproszenie na spotkanie Koła Kultury Języka Polskiego
Koło Kultury Języka Polskiego zaprasza na ostatnie w tym semestrze spotkanie – wtorek 29.01., godz. 15.00, pok. 522. 
Inspiracją będzie słowo dzban – wyraz, który został wybrany młodzieżowym słowem 2018 roku. Rozmawiać będziemy na temat „atrakcyjności” słów. Zastanowimy się nad funkcją w języku neologizmów, neosemantyzmów i zapożyczeń. Przyjrzymy się zjawiskom młodej polszczyzny, pozostającym pod ogromnym wpływem mediów społecznościowych.
Zapraszamy!
Plakat dostępny tutaj.

Wyjątkowa pasja

Wyjątkowa pasja

Szanowni Państwo, oto Japończyk, który nauczył się języka polskiego i przyjechał do Katowic, by kontynuować naukę. Poziom Jego sprawności językowej był już jednak na tyle wysoki, że mógł z powodzeniem studiować przedmioty filologiczne na naszym Uniwersytecie. Uczył się u nas m.in. języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i gramatyki historycznej języka polskiego, która jest Jego hobby! Warto posłuchać pięknej polszczyzny i docenić wyjątkową pasję.

Oferta stypendiów na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim

Oferta stypendiów na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim

Program Polonistyki na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim kieruje swoją ofertę do młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w Ameryce Północnej.  Stypendyści będą mieli możliwość korzystania z imponujących zasobów bibliotecznych Uniwersytetu Torontońskiego, a także wzięcia udziału wżyciu intelektualnym uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem torontońskiej slawistyki. Oznacza to uczestnictwo w spotkaniach naukowych, imprezach o charakterze kulturalnym oraz inicjatywach promujących język polski i kulturę polską. Zaprezentują też wyniki swoich badań przed gremium wydziałowym. Komisja stypendialna weźmie pod uwagę przede wszystkim założenia projektów badawczych, które kandydaci chcieliby zrealizować na tutejszym uniwersytecie, a także ich kompatybilność z działalnością torontońskiej polonistyki. Więcej informacji znaleźć można tutaj: http://www.ijp.us.edu.pl/wp-content/uploads/JoannaDeMone-IVGS-Ogłoszenie.pdf

Bezpłatne kursy języka polskiego dla obcokrajowców

Bezpłatne kursy języka polskiego dla obcokrajowców

W ramach projektu  pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa), Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ będzie prowadzić bezpłatne kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby pochodzące z krajów spoza Unii Europejskiej i mające udokumentowane pozwolenie na pobyt w województwie śląskim.

Oferta kursów obejmuje:

  • semestralne kursy języka polskiego,
  • kursy przygotowujące do egzaminów certyfikatowych,
  • intensywne kurs języka polskiego,
  • kursy przygotowawcze do studiów w języku polskim,
  • kursy językowo-adaptacyjne.

Szczegółowe informacje: http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/fami/nabor/. Plakat dostępny tutaj.

Multimedialna publikacja pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

Multimedialna publikacja pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

Serdecznie zapraszamy do lektury multibooka pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne. Interaktywna publikacja jest pokłosiem konferencji, której celem była wszechstronna humanistyczna refleksja nad ideą społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej we współpracy z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Stowarzyszeniem Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Publikację można znaleźć pod adresem: www.spoleczenstwoobywatelskie.edu.pl