Zwycięskie projekty grantowe złożone przez Wydział Humanistyczny

Zwycięskie projekty grantowe złożone przez Wydział Humanistyczny

W pierwszym naborze programu Edukacja finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na liście zwycięskich wniosków o dofinansowanie znalazły się aż dwa projekty złożone przez Wydział Humanistyczny.

Na szczycie listy z najwyższą liczbą punktów  umieszczono „Dialog bez barier – LOGOLAB” przygotowany przez zespół językoznawczyń pod kierownictwem dr hab. Katarzyny Węsierskiej prof. UŚ. Projekt realizowany będzie przez 2 lata wspólnie z Norweskim Uniwersytetem Arktycznym z Tromso oraz Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE.Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości opieki logopedycznej w utrwalonym jąkaniu oraz rozwój kształcenia akademickiego studentów logopedii, a także kształcenia zawodowego czynnych logopedów. W ramach projektu  rozwijane będą także umiejętności i kompetencje społecznych liderów polskiego ruchu samopomocy, którzy udzielają pozainstytucjonalnego wsparcia osobom zmagającym się z zaburzeniami płynności mowy. Dofinansowanie działań wynosić będzie prawie 140 000 euro.

Drugi projekt „Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych” dotyczy usprawnienia systemu realizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach praktycznych w Uniwersytecie Śląskim. Projekt koordynowany przez dr hab. Magdalenę Pastuch, prof. UŚ realizowany będzie wspólnie przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Prawa i Administracji, a także Śląskie Towarzystwo Marketingowe oraz norweską firmę StreitSagt AS. W ramach działań projektowych powstaną trzy komplementarne rezultaty: wytyczne dotyczące problemów formalnych  związanych z realizacją praktyk;  e-publikacja „Kodeks dobrych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Opinie, inspiracje, egzemplifikacje”, a także film prezentujący dobre wzorce studenckich praktyk zawodowych. W ramach projektu odbędzie się także Kongres interesariuszy Kodeksu dobrych praktyk zawodowych oraz konferencja z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Na realizację działań pozyskano ponad 92 000 euro.

Nad zwycięskimi wnioskami pracowały zespoły w składzie:
„Dialog bez barier – LOGOLAB”: dr hab. Katarzyna Węsierska prof. UŚ, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz prof. UŚ, dr Marta Margiel

„Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych”: dr  hab. Magdalena Pastuch prof. UŚ, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz prof. UŚ, dr hab. Piotr Pinior prof. UŚ, dr hab. Sławomir Tkacz prof. UŚ, dr Marta Margiel, dr Ewa Ficek, dr Beata Duda, dr Ewa Ulitzka

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedyną instytucją, która otrzymała dofinansowanie na realizację aż dwóch projektów. Szczegóły tutaj: https://education.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/lista_dofinansowanie_k3.pdf

Warsztaty języka migowego

Warsztaty języka migowego

Członkowie Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego oraz studenci pierwszego roku logopedii wzięli udział w warsztatach języka migowego, zorganizowanych przez Koło Naukowe Młodych Logopedów UŚ. Prowadząca zajęcia mgr Alicja Podstolec podczas trzech listopadowych spotkań przedstawiła chętnym do nauki tego języka alfabet palcowy, podstawowe pojęcia, zwroty grzecznościowe i tematykę zaproponowaną przez obecnych na warsztatach studentów. Mgr Podstolec opowiedziała także ciekawe anegdoty i podzieliła się doświadczeniami pracy z osobami głuchymi, a także odpowiedziała na każde zadane pytanie dotyczące tematyki języka migowego oraz osób posługujących się nim. Spotkania z tak wspaniałą osobą i specjalistką wiele nauczyły studentów i rozbudziły w nich chęć dalszego działania.

Martyna Gąsiorek, I rok logopedii UŚ

Katarzyna Romaniuk, przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Logopedów UŚ