Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy

Z przyjemnością informujemy o publikacji pt. „Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy” pod redakcją dr hab. prof. UŚ Magdaleny Pastuch i dr hab. prof. UŚ Mirosławy Siuciak (przy współpracy dr Kingi Wąsińskiejdr Wioletty Wilczek). Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Tom jest pokłosiem zorganizowanego w Katowicach I Kongresu Historyków Języka. Celem tego spotkania naukowego była prezentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych językoznawstwa historycznego oraz przestawienie najważniejszych planów badawczych dyscypliny. W Kongresie wzięło udział blisko 150 naukowców reprezentujących tę dziedzinę. W wystąpieniach Kongresowych podejmowano różnorodne wątki, które ułożyły się w następujące bloki tematyczne:

  1. Dylematy metodologiczne współczesnego językoznawstwa diachronicznego
  2. Badania historycznojęzykowe a uniwersalne problemy lingwistyki
  3. Źródła w badaniach diachronicznych
  4. Leksykologia i leksykografia
  5. Polszczyzna regionalna i dialekty
  6. Komunikacja. Genologia. Stylistyka
  7. Wiedza historycznojęzykowa w kształceniu uniwersyteckim

Bardzo istotnym uzupełnieniem tomu jest zapis i omówienie dwóch przeprowadzonych dyskusji panelowych, które zogniskowane były wokół następujących zagadnień: 1. Wyzwania badawcze i metodologiczne lingwistyki historycznej; 2. Nauczycielskie zadania historyków języka wobec narodowej wspólnoty komunikatywnej dawniej i obecnie. Środowiskowe głosy na temat miejsca językoznawstwa diachronicznego w badaniach lingwistycznych, opinie na temat podstawowych problemów i dylematów z pewnością ważne są dla wszystkich zainteresowanych postępem badań nad językiem.
Dodatkową wartością tomu jest jego ostatnia część poświęcona uroczystościom nadania Instytutowi Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego imienia wybitnej językoznawczyni – Ireny Bajerowej. Utrwalone głosy Przyjaciół, Rodziny i Uczniów oddają naukowy, a jednocześnie bardzo ciepły charakter tego ważnego wydarzenia.

Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskieg: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/18103. Ze spisem treści i wstępem można zapoznać się w pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/historia_jezyka_w_xxi_wieku_czw_st_e.pdf