Miasto w świecie dyskursów

Serdecznie polecamy Państwa uwadze monografię dr Beaty Dudy pt. „Miasto w świecie dyskursów”. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Tematyka monografii Miasto w świecie dyskursów koncentruje się wokół kategorii miasta i związanej z nim problematyki, sytuowanej i rozważanej w ramach metodologii lingwistyki tekstu i dyskursu, lingwistyki kulturowej, socjologii, jak również paradygmatów transdyscyplinarnych, jakim są krytyczna analiza dyskursu (KAD, critical discourse analysis) oraz kulturowe studia miejskie (Urban Cultural Studies). Publikacja stanowi propozycję scharakteryzowania i nakreślenia ram dyskursu, który obejmuje swym zakresem wszystkie dyskursy, których przedmiotem odniesienia jest miasto jako kategoria niezwykle złożona i heterogeniczna. Oglądowi poddane zostały praktyki doświadczenia wielkomiejskiego, zagadnienia percepcji i kulturowe zapośredniczenia w relacjach człowieka z tym rodzajem przestrzeni. Efektem analiz, które były związane z lekturą tekstowych reprezentacji współczesnych polskich metropolii, stało się skonstruowanie zasad, norm i konwencji dyskursu miejskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie WUŚ. Ze spisem treści, wprowadzeniem i streszczeniami można zapoznać się pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/file/miasto_w_swiecie_dyskursow_czw_st_e.pdf