Zwycięskie projekty grantowe złożone przez Wydział Humanistyczny

W pierwszym naborze programu Edukacja finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na liście zwycięskich wniosków o dofinansowanie znalazły się aż dwa projekty złożone przez Wydział Humanistyczny.

Na szczycie listy z najwyższą liczbą punktów  umieszczono „Dialog bez barier – LOGOLAB” przygotowany przez zespół językoznawczyń pod kierownictwem dr hab. Katarzyny Węsierskiej prof. UŚ. Projekt realizowany będzie przez 2 lata wspólnie z Norweskim Uniwersytetem Arktycznym z Tromso oraz Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE.Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości opieki logopedycznej w utrwalonym jąkaniu oraz rozwój kształcenia akademickiego studentów logopedii, a także kształcenia zawodowego czynnych logopedów. W ramach projektu  rozwijane będą także umiejętności i kompetencje społecznych liderów polskiego ruchu samopomocy, którzy udzielają pozainstytucjonalnego wsparcia osobom zmagającym się z zaburzeniami płynności mowy. Dofinansowanie działań wynosić będzie prawie 140 000 euro.

Drugi projekt „Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych” dotyczy usprawnienia systemu realizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach praktycznych w Uniwersytecie Śląskim. Projekt koordynowany przez dr hab. Magdalenę Pastuch, prof. UŚ realizowany będzie wspólnie przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Prawa i Administracji, a także Śląskie Towarzystwo Marketingowe oraz norweską firmę StreitSagt AS. W ramach działań projektowych powstaną trzy komplementarne rezultaty: wytyczne dotyczące problemów formalnych  związanych z realizacją praktyk;  e-publikacja „Kodeks dobrych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Opinie, inspiracje, egzemplifikacje”, a także film prezentujący dobre wzorce studenckich praktyk zawodowych. W ramach projektu odbędzie się także Kongres interesariuszy Kodeksu dobrych praktyk zawodowych oraz konferencja z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Na realizację działań pozyskano ponad 92 000 euro.

Nad zwycięskimi wnioskami pracowały zespoły w składzie:
„Dialog bez barier – LOGOLAB”: dr hab. Katarzyna Węsierska prof. UŚ, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz prof. UŚ, dr Marta Margiel

„Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych”: dr  hab. Magdalena Pastuch prof. UŚ, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz prof. UŚ, dr hab. Piotr Pinior prof. UŚ, dr hab. Sławomir Tkacz prof. UŚ, dr Marta Margiel, dr Ewa Ficek, dr Beata Duda, dr Ewa Ulitzka

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedyną instytucją, która otrzymała dofinansowanie na realizację aż dwóch projektów. Szczegóły tutaj: https://education.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/lista_dofinansowanie_k3.pdf