Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

Badania pracowników Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu obejmują  zagadnienia systemu gramatycznego współczesnego języka polskiego (tu szczególnie eksplorowana jest kategoria fazowości), jak i sferę komunikacji (ten nurt zajmuje pozycję dominującą).

Kategoriami, wokół których skupione są rozważania nad przestrzenią komunikacyjną, są: tekst, gatunek, styl, dyskurs. Autorzy prac  podejmują problematykę ich modelowania oraz aktualizacji w różnych kontekstach i uwarunkowaniach współczesnej kultury. Silny akcent tego kierunku stanowi refleksja teoretyczno-metodologiczna (głównie konceptualizacja podstawowych pojęć, naukowe konwencje ich opisu, zagadnienia typologii). Obok teorii intensywnie rozwijane są analizy i interpretacje procesów zachodzących w przestrzeni publicznej współczesnej Polski. W centrum zainteresowań stoją wieloaspektowe opisy niektórych odmian dyskursów i skupionych wokół nich gatunków: dyskursu medialnego (zwłaszcza odmian internetowej oraz telewizyjnej i gatunku telewizji śniadaniowej), dyskursów ideologicznych (tu szczególnie zagadnienia dyskryminacji i tolerancji, walki o władzę symboliczną, interferencji strategii dyskursowych), a także dyskursu autopromocyjnego, poradniczego (i gatunku poradnika), wreszcie dyskursu miejskiego (i gatunku przewodnika turystycznego wraz z  jego odmianą – spacerownikiem), handlowego (i gatunku negocjacji) czy muzycznego (i gatunku blogu muzycznego). Z perspektywy badań nad dyskursem, genologii lingwistycznej, stylistyki, lingwistyki kulturowej i pragmatycznej interpretuje się wybrane zjawiska zachodzące w innych sferach komunikacji: naukowej, akademickiej, artystycznej czy potocznej.