prof. dr hab. Artur Rejter

prof ARejter 2

redaktor naukowy wydawnictwa seryjnego „Język Artystyczny”

Zakład Historii Języka Polskiego
e-mail: artur.rejter@op.pl

Artur Rejter, profesor nauk humanistycznych, związany z Zakładem Historii Języka Polskiego UŚ. Zainteresowania naukowe i główne obszary badawcze: historia języka polskiego, genologia lingwistyczna, teoria tekstu i dyskursu, stylistyka, onomastyka literacka i onomastyka dyskursu, leksykologia i semantyka historyczna, lingwistyka płci, lingwistyka międzykulturowa. Założyciel i opiekun (od 2003 do 2008 r.) Sekcji Historycznojęzykowej Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców UŚ. Prowadził wykłady i konwersatoria we Włoszech (Rzym, Turyn, Lecce), w Niemczech (Halle, Lipsk, Berlin, Kolonia), na Białorusi (Mińsk), na Ukrainie (Kijów), w Bułgarii (Veliko Tyrnovo), na Łotwie (Daugavpils), na Węgrzech (Piliscsaba), w Macedonii (Skopje). W latach 2008-2009 wykładał na gender studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Językoznawstwa PAN (Oddział w Katowicach), Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, „Via Linguae” Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ. W latach 2008-2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie Języka Polskiego UŚ. Od 2019 roku członek Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji oraz Rady Programowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Książki autorskie i współautorskie:

Podręczniki i skrypty:

 • Gra w gramatykę. Ćwiczenia i materiały do gramatyki opisowej języka polskiego. Katowice 2002, ss. 186 (współautorstwo: I. Loewe).

Redakcje naukowe:

 • Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze. Katowice 2018, ss. 460 (współredakcja: E. Biłas-Pleszak, J. Przyklenk, K. Sujkowska-Sobisz).
 • „Język Artystyczny”. T. 16: Nowy(?) kanon(?). Wokół Nagrody Literackiej Nike. Katowice 2017, ss. 208.
 • „Język Artystyczny”. T. 15: Język(i) kultury popularnej. Katowice 2014, ss. 170.
 • Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 4. Katowice 2012, ss. 192 (współredakcja: J. Przyklenk).
 • Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 3. Katowice 2010, ss 196.
 • Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 2. Katowice 2008, ss. 165 (współredakcja: K. Kleszczowa).
 • Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. Katowice 2006, ss. 146 (współredakcja: K. Kleszczowa).

Artykuły:

 • Nie/po/rozumienie. Rodzina we współczesnej dramaturgii polskiej (na przykładzie twórczości Doroty Masłowskiej i Ingmara Villqista). W: Mariak L., red.: Współczesny i dawny obraz rodziny w języku. Szczecin 2019, s. 319-332.
 • Onomastyka literacka w kręgu współczesnej myśli humanistycznej. W: Graf M., Hofmański W., Graf P., red.: Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing, Poznań 2018, s. 259—269.
 • Onomastyczne konteksty historii języka. W: Woźniak E., Lenartowicz-Zagrodna A., red.: Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem. Ad honorem Professoris Marci Cybulski. Łódź 2018, s. 23-33.
 • Między podmiotowością tekstu a ewolucją dyskursu naukowego. W: Mączyński M., Horyń E., Zmuda E., red.: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 5. Kraków 2018, s. 11-23.
 • Instrumentarium współczesnej lingwistyki wobec przemian polszczyzny ostatniego stulecia. „Roczniki Humanistyczne”, 2018, t. 66, z. 6, s. 163—176.
 • Onim — tekst — świat. Nazwy własne w korespondencji Zbigniewa Herberta a pamięć kulturowa. W: Korpysz T., Kudyba W., red.: Herbert w listach. (Auto)portret wieloraki. Warszawa 2018, s. 283-297.
 • Styl czy dyskurs naukowy? Perspektywa historyczna. „Forum Lingwistyczne”, nr 5, 2018, s. 17-25.
 • Funkcje środków wartościujących w polskim dyskursie naukowym XVI wieku. „Stylistyka”, 2018, nr 27: Styl i aksjologia, s. 33-46.
 • Onomastyka literacka wobec tekstologii i teorii dyskursu — perspektywa historyczna. W: Pastuch M., Siuciak M., red., Wąsińska K., Wilczek W., współudział: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. Katowice 2018, s. 533-545.
 • Wędrówka „ręka w łapę”. Intymistyczny wymiar dyskursu posthumanizmu. W: Biłas-Pleszak E., Przyklenk J., Rejter A., Sujkowska-Sobisz K., red.: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze. Katowice 2018, s. 81-93.
 • Oswajanie Innego. Byty nie-ludzkie w dyskursie posthumanizmu — problemy nominacji. W: Karwatowska M., Litwiński R., Siwiec A., red.: OBCY / INNY. Propozycje aplikacji pojęciowych. Lublin 2018, s. 103-114.
 • Historyk języka jako tropiciel śladów. W: Hawrysz M., Uździcka M., red.: „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2017”: Wokół dziejów używania polszczyzny — wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne, Zielona Góra 2018, s. 299-309.
 • Nazwa własna – gatunek – idiolekt. W: Sokólska U., red.: Socjolekt – idiolekt – idiostyl. Historia i współczesność. Białystok 2017, s. 259-272.
 • Wobec rzeczywistości. Nazwy własne w polskim reportażu dwudziestowiecznym — próba analizy diachronicznej. „Onomastica”, 2017, r. 61, nr 1, s. 225—239.
 • Literatura wobec dyskursu posthumanizmu. Na przykładzie prozy Olgi Tokarczuk. „Język Artystyczny”. T. 16: Nowy(?) kanon(?). Wokół Nagrody Literackiej Nike. Red. nauk. A. Rejter. Katowice 2017, s. 27—47.
 •  Nazwy własne w literaturze a pamięć kulturowa. „Język Polski”, 2017. R. 97, z. 3, s. 48—55.
 • „Płaczcie — umarł Pan…” Nazwy własne we wczesnobarokowym poemacie pasyjnym (na przykładzie „Pamiątki krwawej ofiary Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa” Abrahama Rożniatowskiego). „Poznańskie Studia Polonistyczne”. Seria Językoznawcza, 2017. Vol. 24 (44), nr 1, s. 129-144.
 • Nie tylko „Portret chłopca”. Tytuły obrazów z motywem dziecka w sztuce polskiej. W: Mariak L., Rychter J., red.:Współczesny i dawny obraz dziecka w języku, Szczecin 2017, s. 209-222.
 • Dyskurs(y) posthumanizmu w kontekście współczesnej komunikacji. „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”. T. 32: Kultura komunikacji 4: Kultura komunikacji w językach słowiańskich — co nas łączy, co różni, co dziwi. 2016, s. 21-30.
 • Onomastyczne tropy dekadentyzmu. Nazwy własne w „Bez dogmatu” Henryka Sienkiewicza. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, nr 50, 2016: Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza. Pod red. M. Pietrzak, s. 91-103.
 • Kreatywne topografie. Nazwy własne a wizerunek miasta w najnowszej polskiej literaturze popularnej. W: Karwatowska M., Litwiński R., Siwiec A., red.: Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej. Lublin 2016, s. 207-218.
 • Komunikacja medialna w perspektywie historycznojęzykowej. Wybór problemów. W: Kita M., Loewe I., red.: Język w telewizji. Antologia. Katowice 2016 (przedruk).
 • Badania Profesor Haliny Wiśniewskiej dotyczące kobiety wieków dawnych w kontekście lingwistyki kulturowej i gender studies. W: Karwatowska M., Tymiakin L., red.: Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole. Prace dedykowane Profesor Halinie Wiśniewskiej. Lublin 2016, s. 237-245.
 • Mężczyzna obnażony? Tytuły aktów męskich w polskiej sztuce współczesnej. W: Mariak L., Rychter J., red.: Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku. Szczecin 2016, s. 197-209.
 • Kultura popularna w obiektywie lingwistyki (wybrane zagadnienia). „Artes Humanae”, vol. 1: Problemy i perspektywy badawcze humanistyki, 2016, s. 97-110.
 • Od Aluzji do Zwalca. O imionach koni. W: Skorupska-Raczyńska E., Rutkowska J., red.: Gorzowskie studia bestiograficzne III: Koń w kulturach świata. Gorzów Wielkopolski 2016, s. 101-111.
 • Problematyka płci a nazwy własne. W stronę onomastyki dyskursu. W: Witosz B., Sujkowska-Sobisz K., Ficek E., red.: Dyskurs i jego odmiany. Katowice 2016, s. 301-309.
 • Onomastykon poezji polskiego baroku wobec kontekstów kulturowych epoki. Wybrane problemy badawcze. W: Sarnowska-Giefing I., Balowski M., Graf M., red.:Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Poznań 2015, s. 513-524.
 • Onimia w służbie płci. Tytuły dzieł sztuki kobiecej. W: Mariak L., Rychter J., red.: Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze. Szczecin 2015, s. 273-286.
 • Wymiar „meta” nazw własnych w tekście literackim (na materiale poezji Jana Andrzeja Morsztyna). W: Język pisarzy III: Problemy metajęzyka i metatekstu. Pod. red. A. Kozłowskiej, T. Korpysza. Warszawa 2015, s. 63-78.
 • Kupidyn w Szczecinie, Milena w szmince od Diora. Nazwy własne w twórczości Katarzyny Nosowskiej. W: Człowiek. Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej. Red. nauk. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec. Lublin 2015, s. 151-171.
 • Romans barokowy – analiza dyskursologiczna wobec granic gatunku. Na przykładzie twórczości Hieronima Morsztyna. W: Ostaszewska D., Przyklenk J., red.: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice. Katowice 2015, s. 199-209.
 • Peerelowski wampir Marek z warszawskiej Pragi pod rękę z egipską boginią Bastet. Nazwy własne w prozie Andrzeja Pilipiuka. W: Sokólska U., red.: Odkrywanie słowa – historia i współczesność. Białystok 2015, s. 319-338.
 • Cudzoziemskie relacje z podróży po Śląsku czasów oświecenia. Perspektywa genologiczna. „Conversatoria Linguistica”, nr 8, 2014, s. 113-130.
 • Pamięć stereotypu a dyskursy dotyczące płci. „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs”, nr 7, 2014, s. 79-96.
 • Mój chłopak, facet z plakatu, ciota darkroomówka… Wizerunek mężczyzny w gejowskiej literaturze popularnej. „Język Artystyczny”. T. 15: Język(i) kultury popularnej. Red. A. Rejter. Katowice 2014, s. 65-88.
 • Problematyka tożsamości w dyskursach dotyczących płci. W: „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013”: Tożsamość w komunikowaniu. Red. M. Steciąg, M. Bugajski. Zielona Góra 2014, s. 137-146.
 • Odsłony i dyskurs(y) ciała w kulturze (nie tylko) popularnej. Na przykładzie Marilyn Mansona. W: O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii. Red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec. Lublin 2014, s. 107-126.
 • Problematyka przemian gatunków mowy wobec teorii dyskursu. „Poradnik Językowy”, 2014, nr 8, s. 23-35.
 • Nazwy własne w barokowym romansie wierszowanym – w stronę analizy genologicznej. Na przykładzie twórczości Hieronima Morsztyna. „Onomastica”, rocznik LVIII, 2014, s. 349-362.
 • Komponent strukturalny wzorca tekstowego noweli wobec przemian gatunku. „Roczniki Humanistyczne”, 2014, t. LXII, z. 6, s. 133-156.
 • Władza płci w perspektywie komunikacyjnej. „Oblicza Komunikacji”, nr 6: Język władzy, 2013, s. 23-38.
 • Obszary polsko-bałtyckich związków językowo-kulturowych w ujęciu historycznym. Wybrane problemy. „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 13, 2013, s. 275-288.
 • Teksty kultury popularnej a komunikacja społeczna. Na przykładzie utworów poetyckich Agnieszki Osieckiej. W: Język – człowiek – społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Grabiasowi. Red. nauk. J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin 2013, s. 179-194.
 • Sentymentalny romans epistolarny wobec tradycji gatunku. W: Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi. Red. U. Sokólska. Wyd. UwB. Białystok 2013, s. 315-334.
 • Między liryką a publicystyką. Kreacja kobiety w tekstach poetyckich Agnieszki Osieckiej i Katarzyny Nosowskiej. W: Komunikacja – tradycja i innowacje. Pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca. Chełm 2013, s. 347-367
 • Kulturowe konteksty przemian gatunku (na przykładzie noweli i romansu). „Stylistyka” XXII: Styl w kulturze, 2013, s. 351-364.
 • Polszczyzna potoczna w badaniach historycznojęzykowych – problem źródeł. W: Hawrysz M., Uździcka M., red.: Zielonogórskie seminaria językoznawcze. Zielona Góra 2013, s. 153-168.
 • Rola czynnika historycznego w badaniach z zakresu lingwistyki płci. W: Migdał J., Piotrowska-Wojaczyk A., red.: Cum reverentia, gratia, amicitia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. 3, Poznań 2013, s. 69-76.
 • Polszczyzna wobec nienormatywnych zachowań i tożsamości płciowych. Problemy nominacji. W: Banot A.E., Barabasz A., Majka R., red.: Postpłciowość? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowoczesnym świecie. Bielsko-Biała 2012, s. 252-265.
 • Komunikacja medialna w perspektywie historycznojęzykowej. Wybór problemów. W: Kita M., Ślawska M., red.: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze, Katowice 2012, s. 178-189.
 • Kontrast języków i światów w tekstach poetyckich Agnieszki Osieckiej. W: Marczewska M., Cygan S., red.: W przestrzeni języka. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Koniusz z okazji Jej Jubileuszu. Kielce 2012, s. 475-486
 • Przeobrażenia poradnika miłosnego a genderowe aspekty kultury. W: Karwatowska M., Szpyra Kozłowska J., red.: Oblicza płci. Język – kultura – edukacja. Lublin 2012, s. 215- 224.
 • Aksjologiczny aspekt nazw własnych w twórczości poetyckiej Agnieszki Osieckiej. W: Karwatowska M., Siwiec A., red.: Wartości i wartościowanie w badaniach nad językiem. Chełm 2012, s. 162-179.
 • Genologia historyczna a stylistyka. Zarys problematyki. „Stylistyka” XX: Integracja w stylistyce, 2011, s. 193-212.
 • Język a płeć. Od gramatyki do dyskursu. W: Skowronek B., red.: Gender – queer – edukacja. W stronę praktyki. Kraków 2011, s. 5-24.
 • Przeobrażenia gatunków literackich w kontekście komunikacji społecznej (na przykładzie noweli). W: Ostaszewska D., red.: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4: Gatunek a komunikacja społeczna. Katowice 2011, s. 493-503.
 • Oralne źródła noweli. Studium ze stylistyki historycznej. W: Sokólska U., red.: Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś. Białystok 2011, s. 233-253.
 • Słownictwo w opisie gatunku mowy – staropolski romans a nowela (na przykładzie Nadobnej Paskwaliny Samuela Twardowskiego i jej anonimowego prozatorskiego pierwowzoru). W: Kozłowska A., Korpysz T., red.: Język pisarzy II: problemy słownictwa. Warszawa 2011, s. 47-68.
 • Neologizmy w twórczości poetyckiej Agnieszki Osieckiej. W: Borkowski I., red.: Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały. Wrocław 2011, s. 189-214.
 • Teorie dotyczące języka w myśli humanistycznej XVI-XVIII wieku. W: Janowska A., Pastuchowa M., Pawelec R., red.: Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku. Warszawa 2011, s. 535-568.
 • Uniwerbizmy w języku prasy drugiej połowy XX wieku. Próba analizy diachronicznej. W: Badyda E., Maćkiewicz J., Rogowska-Cybulska E., red.: Wokół słów i znaczeń. T. 4: Słowotwórstwo a media. Gdańsk 2011, s. 307-317.
 • Barokowy romans wierszowany – problemy gatunku i dyskursu. (Na przykładzie „Wizerunku złocistej przyjaźnią zdrady” Adama Korczyńskiego). „Język Artystyczny”. T. 14: Wymiary tekstu – perspektywy interpretacji. Red. B. Witosz. Katowice 2010, s. 57-83.
 • „Geometria pieprzenna”. Wizerunek kobiety w twórczości Marii Peszek. W: Karwatowska M., Siwiec A., red.: Przeobrażenia w kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku. Chełm-Lublin 2010, s. 81-92
 • Uniwerbizacja jako problem historycznojęzykowy. W: Kuźmiński M., Osiewicz M., red.: Żywe problemy historii języka polskiego. Poznań 2010, s. 75-85.
 • Język a emocje w ujęciu glottodydaktycznym. W: Achtelik A., Kita M., Tambor J., red.: Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego. T. 2. Katowice 2010, s. 75-83.
 • . Expressive vocabulary in panchronic perspective. W: Проблеминабалканскотоиславянскотоезикознание. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново 2010, с. 297-305.
 • Wizerunek płci w staropolskiej literaturze popularnej – między konwencją estetyczną a komunikacją społeczną. W: Arabski J., Ziębka J., red.: Płeć języka – język płci. Katowice 2010, s. 195-216.
 • Zagadnienia płci a problematyka historycznojęzykowa w polonistycznej dydaktyce uniwersyteckiej. W: Skowronek B., red.: Gender – queer – edukacja. Kraków 2009, s. 119-130.
 • Straszydlaczki, urocznice, latawiczki. Poetycka konceptualizacja światów pozazmysłowych w twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny. „Stylistyka”, t. XVIII: Styl a kreatywność, 2009, s. 179-202.
 • Ekspresywny wymiar apelatywnych i proprialnych compositów nazywających osoby w historii polszczyzny. „Slavia Meridionalis” Studia slavica et balcanica, nr 9. Red. V. Maldjieva. SOW (IS PAN). Warszawa 2009, s. 11-20.
 • Zewnętrznojęzykowe uwarunkowania przeobrażeń kategorii semantyczno-kulturowych ekspresywnych apelatywnych nazw osób w polszczyźnie. W: Cichońska M., red.: Kategorie w języku. Język w kategoriach. Katowice 2009, s. 236-245.
 • Reportaże podróżnicze Lucjana Wolanowskiego w ujęciu genologii lingwistycznej.
 • Zagadnienia interkulturowości w diachronicznej refleksji nad tekstem i dyskursem. W: Bilut-Homplewicz Z., Czachur W., Smykała M., red.: Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Wrocław 2009, s. 249-262.
 • Poetyckie monografie Daniela Naborowskiego – przykład barokowej wielobarwności. W: Korpysz T., Kozłowska A., red.: Język pisarzy jako problem lingwistyki. Warszawa 2009, s. 149-168
 • Potoczność – emocjonalność – ekspresywność w dawnej polszczyźnie (na przykładzie literatury średniowiecznej). W: Wojtczuk K., Machnicka V., red.: Rejestr emocjonalny języka. Siedlce 2009, s. 165-176.
 • Słownik w badaniach historycznojęzykowych nad leksyką nacechowaną stylistycznie. W: Kleszczowa K., Gwioździk J., red.: Faktografia w badaniach historycznych. Katowice 2009, s. 141-148.
 • Supletywizm leksykalno-semantyczny a historia języka. „Пaлaнicтыкa – Пoлoниcтикa – Polonistyka”, 2008, peд. A. Kiклeвiч, C. Baжнiк. Miнcк 2009, s. 147-162.
 • Lingwistyczne refleksje nad komunikacją internetową – perspektywa historyczna. W: Ulicka D., red.: Tekst (w) sieci. T. 1: Tekst. Język. Gatunki. Warszawa 2009, s. 111-120.
 • Kulturowe i kognitywne podstawy nominacji ekspresywnej w polszczyźnie – perspektywa historyczna. „Białostockie Archiwum Językowe”, 2008, nr 8, s. 79-94.
 • Semantyczne i stylistyczne uwikłania gatunku. Z rozważań nad staropolską nowelistyką. W: Szczepankowska I., red.: Styl a semantyka. Białystok 2008, s. 44-60.
 • Instrumentarium współczesnej lingwistyki wobec gender. W: Dąbrowki M., red.: Lektury płci. Polskie (kon)teksty. Warszawa 2008, s. 15-29.
 • Stabilność modeli nominacyjnych leksyki ekspresywnej w historii języka polskiego. „LingVaria” Półrocznik Wydziału Polonistyki UJ, 2008, nr 1, s. 89-98.
 • Relacja język a emocje w perspektywie międzykulturowej. „Poradnik Językowy”, 2008, z. 3, s. 12-23.
 • Genologia lingwistyczna w perspektywie analiz dyskursu – szanse i ograniczenia. „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs”, 2008, nr 1, s. 37-50.
 • Problematyka relacji język – płeć w najnowszych polskich pracach lingwistycznych. Uwagi o metodzie. „Polonica”, 2007, t. XXVIII, s. 151-163.
 • Z problematyki przeobrażeń gatunków literatury popularnej. W: Ostaszewska D., red.: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 3: Gatunek a odmiany funkcjonalne. Katowice 2007, s. 224-231.
 • Barokowe kształty słowa. Z zagadnień ewolucji stylu poematów Kaspra Twardowskiego. „Stylistyka”, t. XVI: Styl a czas, 2007, s. 257-272.
 • Remarks on Dynamics of Polish Expressive Vocabulary. „Issledovanija po słavianskim jazykam”, vol. 12. Seul 2007, s. 71-82.
 • Reportaż podróżniczy w ujęciu współczesnej lingwistyki – problemy badawcze. W: Rott D., red.: Wokół reportażu podróżniczego. T. 2. Katowice 2007, s. 30-41.
 • Badania historyczne nad leksyką szansą „uporządkowania” chaosu. W: Efekt motyla. Humaniści wobec teorii chaosu. Red. K. Bakuła, D. Heck. Wrocław 2006, s. 62-72.
 • Funkcje leksyki ekspresywnej w dawnej polszczyźnie (na materiale literatury sowizdrzalskiej). W: Staropolszczyzna piękna i interesująca. Red. E. Koniusz, S. Cygan. T. 2. Kielce 2006, s. 229-239.
 • Dialog w staropolskiej literaturze popularnej – między potocznością a polifonią dyskursu. W: Czas i konwersacja. Przeszłość i teraźniejszość. Red. M. Kita, J. Grzenia. Katowice 2006, s.131-145.
 • The Expressive Vocabulary in Polish of Past Centuries. W: Aктyaльные проблемы лингвистики и методи кипреподавания иностранных языков. Выпуск Сборникнаучныхтрудов. Ред. A. X. Мерзлякова. Ижевск 2005, s. 125-135.
 • Miejsce retoryki we współczesnej komunikacji. Zarys problematyki. „Język Polski” 2005, z. 2, s. 116-123.
 • Wzorzec tekstowy reportażu podróżniczego w aspekcie ewolucji gatunku mowy – próba syntezy. W: Wokół reportażu podróżniczego. Red. E. Malinowska, D. Rott. Katowice 2004, s. 7-17.
 • Wartościowanie – rozważanie – humor. O stylu felietonów Wisławy Szymborskiej. W: Wisława Szymborska. Tradice – současnost – recepce. Red. M. Balowski, J. Raclavska. Ostrawa 2004, s. 299-311
 • Metatekst w staropolskiej literaturze apokryficznej. W: „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”. T. XII. Red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski. Poznań 2004, s. 113-122.
 • Przymuszała: Struktura i pragmatyka Postylli Samuela Dambrowskiego. Opole 2003. [Recenzja]. „Język Polski” 2004, z. 1, s. 54-57.
 • Wzorzec gatunkowy staropolskich poradników myśliwskich i jego uwarunkowania. W: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2: Tekst a gatunek. Red. D. Ostaszewska. Katowice 2004, s. 246-257.
 • Świat przyrody w prozie Olgi Tokarczuk. Stereotyp – reinterpretacja – kreacja. „Język Artystyczny”. T. 12: Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecość w literaturze. Red. B. Witosz. Katowice 2003, s. 115-139.
 • Leksyka ekspresywna w staropolskiej facecjonistyce. W: Język polski. Współczesność – historia. T. IV. Red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda. Lublin 2003, s. 319-330.
 • Autostereotyp i heterostereotyp Żyda w tekstach folkloru. W: Żydzi w literaturze. Red. A. Szawerna-Dyrszka, M. Tramer. Katowice 2003, s. 210-223.
 • Zmiany w literaturze kobiecej jako świadectwo zmian w kulturze. W: Этнoсoциaльныe и кoнфeссиoнaльныe прoцeссы в сoврeмeннoм oбщeствe. Oтв. рeдaктoр У. Д. Рoзeнфeльд. Грoднo 2003, с. 409-414 (współautorstwo).
 • Rozmowa poetycka. W: Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu. Red. M. Kita, J. Grzenia. Katowice 2003, s. 182-191.
 • Konferencja w Katowicach nt. Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a tekst. „Język Polski” 2003, z. 1, s. 76-79.
 • Iwona Loewe: Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski. Katowice 2000 [Recenzja], „Poradnik Językowy”, 2002, z. 1, s. 72-75.
 • Funkcje powtórzeń w powieści Pod Mocnym Aniołem Jerzego Pilcha. „Poradnik Językowy” 2002, z. 10, s. 3-12.
 • Metatekstowy wymiar fragmentów zapowiadających (tzw. argumentów) Psałterza puławskiego. W: Śląskie studia lingwistyczne. Red. K. Kleszczowa, J. Sobczykowa. Katowice 2003, s. 227-237.
 • Organizacja tekstu Islandii Daniela Vettera. „Przyjaciel Ludu”, 2002, z. II / XCV, s. 13- 18.
 • Kulturowy kontekst gatunków publicystycznych a ich wzorzec tekstowy. „Stylistyka”, t. XI: Stylistyka a poetyka, 2002, s. 397-412.
 • Szkic fizjologiczny i felieton – dwa typy gatunku prasowego (zagadnienia struktury i funkcji tekstu). W: Tekst w mediach. Red. K. Michalewski. Łódź 2002, s. 313-326.
 • Styl i funkcje pogranicznych gatunków mowy (na przykładzie publicystyki). W: Stylistyka a pragmatyka. Red. B. Witosz. Katowice 2001, s. 358-368.
 • Sarmackie widzenie świata. O stylu poezji Wespazjana Kochowskiego. „Napis”, tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej. Seria VII, 2001, s. 247-257.
 • Epitet w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. „Język Artystyczny”. T. 11. Red. D. Ostaszewska, A. Wilkoń. Katowice 2001, s. 92-109.
 • Polska facecja prozatorska XVI-XVIII w. Styl – gatunek – komizm. „Stylistyka”, t. X: Styl a komizm, 2001, s. 383-401.
 • Wyznaczniki opisu typów społecznych (na materiale XIX-wiecznych szkiców fizjologicznych). W: Język w komunikacji. T. 2. Red. Grażyna Habrajska. Łódź 2001, s. 170-178.
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Gatunki mowy i ich ewolucja. „Poradnik Językowy”, 2000, z. 6, s. 61-65.
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji językoznawczej Gatunki mowy i ich ewolucja (Katowice, 2–3 XII 1999). „Gazeta Uniwersytecka” Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2000, nr 5 (72), s. 11-13.
 • Językowy obraz miasta w Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta. W: Władysław Stanisław Reymont. Tradice – současnost – recepce. Red. M. Balowski, J. Raclavska. Ostrava 2001, s. 113-124.
 • Teoria stereotypu a badania nad kształtowaniem się gatunku mowy (na przykładzie reportażu podróżniczego). W: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 1: Mowy piękno wielorakie. Red. D. Ostaszewska. Katowice 2000, s. 330-341
 • Topos Arkadii a językowy obraz świata w polskiej poezji współczesnej. „Poradnik Językowy” 2000, z. 8, s. 60-69.
 • Polifoniczność gatunkowa Merkuriusza polskiego z 1661 roku. „Napis”, tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej. Seria VI, 2000, s. 7-17.
 • Wizerunek Świętej Rodziny w staropolskiej literaturze apokryficznej. Funkcje opisu. W: Бiблiя i кyльтypa. Збipник нayкoвих cтaтeй. Випycк I. Вiдпoвiдaльний peдaктop A. Є. Нямцy. Чepнiвцi 2000, s. 132-137.
 • Miejsce stereotypu w edukacji polonistycznej – stereotyp Żyda w polskich przysłowiach i żydowskich pieśniach ludowych. „Edukacja Humanistyczna” – kwartalnik WSP w Zielonej Górze, 2000, nr 1, s. 65-76
 • LUSTRO i ZWIERCIADŁO w języku polskim. Etymologia, semantyka, frazeologia. W: LUSTRO. Red. A. Regiewicz. Zabrze 2000, s. 25-32
 • Styl esejów Wilhelma Szewczyka. W: Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki. Red. M. Pawłowiczowa. Katowice 1999, s. 318-324.
 • Szkic fizjologiczny jako gatunek mowy. „Napis” Rocznik poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej. Seria V, 1999 (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego), s. 317-324.
 • Wtórny gatunek mowy jako obiekt badań lingwistycznych. „Poradnik Językowy”, 1999, z. 1, s. 35-43
 • Reportaż podróżniczy na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. „Edukacja Humanistyczna” – kwartalnik WSP w Zielonej Górze, 1999, nr 1, s. 95-103.
 • Reportażowy wymiar Sonetów krymskich Adama Mickiewicza. W: Mickiewicz czytany dzisiaj. Red. A. Regiewicz. Zabrze 1999, s. 62-73.
 • Organizacja fragmentów delimitacyjnych reportażu podróżniczego i gatunków prekursorskich. „Prace Językoznawcze”. T. 25. Studia historycznojęzykowe. Red. O. Wolińska. Katowice 1998, s. 129-142.
 • List z podróży jako poprzednik reportażu. O ewolucji gatunku mowy. W: Słowo i czas. Red. S. Gajda, A. Pietryga. Opole 1998, s. 124-134.
 • Artyzm stylu Gustawa Morcinka na przykładzie wybranych listów z lat 1945-1956. W: Książka na Śląsku w latach 1945-1956. Zarys problematyki. Red. M. Pawłowiczowa. Katowice 1997. s. 331-343.
 • Językowy obraz DOMU w polskiej poezji współczesnej. Potoczność i artyzm. W: DOM w języku i kulturze. Red. G. Sawicka. Szczecin 1997, s. 347-359.
 • Jednorodność stylistyczna tekstu a problem złożoności gatunku mowy (na przykładzie listów z podróży Marii Konopnickiej). „Poradnik Językowy”, 1996, z. 7, s. 59-67
 • „Zrodzone, aby cierpieć”. Poetycka kreacja kobiety w twórczości Wisławy Szymborskiej. „OPCJE” Kwartalnik Kulturalny, 1996, nr 2, s. 21-25.
 • Ewolucja sposobów wyrażania spójności tekstu w sielankach polskich XVI – XVIII wieku. „Prace Językoznawcze”. T. 24. Studia historycznojęzykowe. Red. A. Grybosiowa, A. Kowalska. Katowice 1996, s. 89-100.
 • Godyń: „Od Adama i Ewy zaczynać…”. Mały słownik biblizmów języka polskiego. Kraków-Warszawa 1995 [Recenzja] „Postscriptum” Kwartalnik Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej UŚ, 1996, nr 17, s. 40-41.
 • Język. Edukacja. T. 1. Red. R. Mrózek. Katowice 1995 [Recenzja]. „Język Polski” 1996, nr 2-3, s. 210-213.