dr prof. UŚ Ewa Biłas-Pleszak

dr EBilas na stronę

wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego ds. dydaktycznych
kierownik kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa

Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu
e-mail: ewa.bilas@wp.pl

Ewa Biłas-Pleszak, dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Jej naukowe poszukiwania dotyczą zagadnień związanych z intersemiotycznością i interdyscyplinarnością, dlatego bada związki pomiędzy językiem naturalnym a innymi systemami znakowymi, zwłaszcza muzyką (w czym pomaga jej muzyczne wykształcenie). Żywo zajmują ją także zagadnienia dotyczące tekstologii, genologii lingwistycznej, języka artystycznego oraz powiązań języka z filozofią i psychologią (kończy studia lic. na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching). Interesuje się również językoznawstwem stosowanym – w szczególności logopedią i glottodydaktyką (jest absolwentką Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu). W pracy dydaktycznej i popularyzatorskiej koncentruje się na zagadnieniach związanych z komunikacją perswazyjną i interpersonalną, autoprezentacją, sztuką publicznego przemawiania, na analizie dyskursu oraz na problemach poprawności i grzeczności językowej. Jest członkinią Komisji Językoznawstwa PAN, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego. Od 2010 r. pełni funkcję przewodniczącej Katowickiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, od 2013 roku jest również członkinią Zarządu Głównego TMJP. Jest współzałożycielką i wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”.

Książki autorskie i współautorskie:

 • „www.poradniajęzykowa.pl”, red. K. Wyrwas, Katowice 2007, (opracowanie odpowiedzi)
 • „Języka a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych”, Katowice 2005.

Redakcje naukowe:

 • „Wśród słów i znaczeń. Z zagadnień współczesnego języka polskiego”, Katowice 2008.

Artykuły:

 • „Blog muzyczny w otwartych granicach genologicznych przemian – status nadawcy”, [w:] „Gatunki mowy i ich ewolucja”, T. 5, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Katowice 2015.
 • Filolożka, nauczycielka i poetka w ocenie współczesnych dwudziestolatków, czyli o systemowo-językowych, normatywnych i ideologicznych aspektach użycia żeńskich form nazw zawodów i tytułów”, [w:] „Współczesny i dawny obraz kobiety w kulturze, języku, literaturze, sztuce”, (współautorstwo K. Sujkowska-Sobisz), Szczecin 2015.
 • „Festiwal Języka Ojczystego w Katowicach”, [w:] Język Polski, zeszyt 4. rocznik XCV, Kraków 2015.
  „Zapachowe autokreacje w tekstach kultury popularnej (na przykładzie wybranych wywiadów podróżniczych)”, [w:] Język Artystyczny, T. 15: Język(i) kultury popularnej, red. A. Rejter, Katowice 2014, s. 147-158.
 • „Kultura a styl wypowiedzi autobiograficznej – dyskursywność dzienników Z. Mycielskiego i St. Kisielewskiego”, [w:] „Stylistyka”, XXII. „Styl w kulturze”, red. E. Malinowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 335-350.
 • „Studium przypadku dziecka w wieku przedszkolnym ze zdiagnozowanym rotacyzmem właściwym”, [w:] „W świecie logopedii. Studia przypadków”. T. 2, red. K. Węsierska, A. Podstolec, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 73-96.
 • „Rola zapachu we współczesnych komplementach kierowanych do kobiet i mężczyzn”, [w:] „Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej”, pod red. Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej, Język a Kultura, t.23, Wrocław 2012, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3456, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, (współautorstwo K. Sujkowska-Sobisz), s. 9.
 • „Pomiędzy autoprezentacją a autokreacją – sposoby (za)istnienia w sieci”, [w:]  „Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną” T. 1 Stan wiedzy i postulaty badawcze, red. M. Kita, M. Ślawska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 310-318.
 • „Językowe strategie skutecznego przemawiania na tle szerszego kontekstu komunikacyjnego”, [w:] Forum Logopedyczne nr 20/2012, Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Śląski, Katowice,  s. 97-106.
 • „Kisielewski o muzyce – między tworzeniem a definiowaniem”, [w:] „Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911-1991)”, red. A. Hejmej, K. Hawryszków, K.Cudzich-Budniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 259-267.
 • „Strategiczne gry gatunkami na stronach internetowych perfumerii”, [w:] „Gatunki mowy i ich ewolucja”, T. IV Gatunek a komunikacja społeczna, red. Danuta Ostaszewska przy współudziale Joanny Przyklenk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 97-110, (współautorstwo K. Sujkowska-Sobisz).
 • Słowa jak klawisze – … O muzyczności Preludiów Peera Hultberga” [w:] „Literatura – muzyka. O postrzeganiu związków muzyki z literaturą”, red. Wojciech Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe Piotrowskie, Piotrków Trybunalski, 2011, s. 181-195.
 • „Zapach w powieściach Gabrieli Zapolskiej – próba palimpsestowej lektury”, [w]: Język Artystyczny, T. 14: „Wymiary tekstu – perspektywy interpretacji”., red. B. Witosz, Katowice 2010, s. 99-115 (współautorstwo K. Sujkowska-Sobisz).
 • „Dialog kompozytora i słuchacza – dawne i współczesne sposoby wprowadzania w muzykę”, [w:] „Współczesna dydaktyka przestrzenią dialogu i dyskursu”, red. J. Bujak-Lechowicz, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009, (współautorstwo M. Pleszak), s. 165-177.
 • „Interkulturowość w polskiej lingwistyce tekstu – rekonesans badawczy”, [w:] „Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy”, red. Z. Bilut-Homplewicz, W. Czchur, M. Smykała, ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009, (współautorstwo K. Sujkowska-Sobisz), s. 206-218.
 • „Zapach kobiety i zapach … mężczyzny –  językowo-kulturowy wizerunek kobiecości i męskości we współczesnych tekstach perswazyjnych”, [w:] „Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku”, T. 3. „Współczesne języki słowiańskie”, red. O. Wolińska, M. Szymczak-Rozlach, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2009, (współautorstwo K. Sujkowska-Sobisz), s. 11-32.
 • Dotykanie zapachu – metafory synestezyjne we współczesnych tekstach perswazyjnych”, [w:] „Styl i znaczenie”, red. I. Szczepankowska, Białystok 2008, (współautorstwo K. Sujkowska-Sobisz).
 • „Klienci i specjaliści o produkcie. Kilka uwag o perswazyjnym wymiarze prasowych i internetowych opisów perfum”, [w:] „Język w marketingu”, red. K. Michalewski, Łódź 2008, s. 279-288.
 • „Pieśń kościelna. Z rozważań nad ewolucją gatunku”, [w:] „Gatunki mowy i ich ewolucja”, T. III, „Gatunek a odmiany funkcjonalne”, red. D. Ostaszewska, Katowice 2007, s. 253-264 (współautorstwo Mariusz Pleszak).
 • Zobaczyć dźwięk – metafory synestezyjne jako przykład korespondencji zmysłów”, [w:] Język Artystyczny, T. 13, red. B. Witosz, Katowice 2007, s. 157-166.
 • „Muzyka w poezji. Językowy obraz MUZYKI w ujęciu kognitywnym”, [w:] „Kognitywizm w poetyce i stylistyce”, red. G. Habrajska, J. Ślusarska, Kraków 2006, s. 123-142.
 • „W poszukiwaniu definicji muzyki”, [w:] „Poznańskie spotkania językoznawcze”, T. XII, red. Z. Krążyńska i Z. Zagórski, Poznań 2004, s. 7-21.
 • „Oczami kobiet o kobiecych scenach (na przykładzie wybranych powieści G. Zapolskiej i Z. Nałkowskiej)”, [w]: Język Artystyczny, T. 12, „Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecość w literaturze”; red. B. Witosz, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004, s. 90-99, (współautorstwo: Katarzyna Sujkowska).
 • „Wielojęzyczność kłótni – poszukiwanie uniwersalności wzorca gatunkowego (na przykładzie tekstów potocznych, literackich i muzycznych)”, [w:] Stylistyka XII, 2003, s. 307-326 (współautorstwo: Katarzyna Sujkowska).
 • „Muzyka, poetyka, stylistyka. Nazwy form muzycznych w tytułach wierszy młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu”, [w:] Poradnik Językowy, nr 4, 5, 6, Warszawa 2000, nr 4 s. 40-49, nr 5 s. 11-18, nr 6 s. 41-45.
 • „Komizm w powieściach Joanny Chmielewskiej”, [w:] „Świat humoru”, Opole 2000, s. 547-555.
 • „Obraz kobiety w czterech odsłonach – stereotypy w powieści bulwarowej”, [w:] „Wybór materiałów z IX Konferencji Naukowe Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze polskiej UŚ”, Katowice 1998, s. 41-47.