dr Bernadetta Ciesek-Ślizowska

dr B Ciesek 1URLOP
opiekunka studenckich praktyk zawodowych
Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

e-mail: b.ciesek@wp.pl

 

Bernadetta Ciesek-Ślizowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”.
Rozprawę doktorską zatytułowaną Dyskursy dyskryminacji i tolerancji w przestrzeni publicznej współczesnej Polski. (Postawy – wartości – strategie komunikacyjne), napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Bożeny Witosz, obroniła w 2015 roku. W pracy naukowej Bernadetta Ciesek-Ślizowska zajmuje się komunikacją społeczną. Obszar teoretyczno-metodologiczny prowadzonych badań wyznacza analiza dyskursu w odmianie krytycznej, lingwistyka tekstu, a także lingwistyka kulturowa i aksjolingwistyka. Szczególnie interesuje się problematyką władzy, dominacji, dyskryminacji, wykluczenia i tolerancji w społecznych praktykach komunikacyjnych oraz dyskursowymi konstrukcjami rzeczywistości.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z praktycznej stylistyki, teorii i praktyki tekstu, lingwistycznej analizy tekstu, dyskursu i jego odmian na filologii polskiej, komunikacji promocyjnej i kryzysowej oraz na antropologii języka i kultury.

Monografie:

 • Dyskursy dyskryminacji i tolerancji w przestrzeni publicznej współczesnej Polski (wartości, postawy, strategie), Katowice, 2018 r.

Artykuły:

 • Nieheteronormatywność z perspektywy dyskursu religijnego. Wartości, postawy, strategie dyskursywne, (w druku).
 • Strategie kształtowania postaw wobec uchodźcy we współczesnym polskim dyskursie katolickim, w: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, red. E. Biłas-Pleszak, J. Przyklenk, A, Rejter, K. Sujkowska-Sobisz, Katowice, s. 163–l78, 2018 r.
 • Przeciw wykluczeniu. Konceptualizacja współczesnej polskiej kobiety z perspektywy dyskursu feministycznego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, t. 51, z. 1, s. 11–28, 2017 r.
 • Krytyczna analiza dyskursu w badaniach nad komunikacją, w: Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem, red. B. Dobek-Ostrowska, W. Sobera, Wrocław, s. 138–155, 2017 r.
 • Relacje interdyskursywne w przestrzeni dyskursu feministycznego, w: Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek, Katowice, s. 146-155, 2016 r.
 • Dyskursywne konstruowanie wizerunku władzy przez współczesną polską prawicę. (Wokół reformy emerytalnej i Euro 2012), w: Oblicza Komunikacji, nr 7,  Język władzy – tradycja i współczesność, red. I Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, s. 173-186, 2014 r.
 • Ideologia jako przyczyna powstawania barier komunikacyjnych we współczesnej polskiej przestrzeni publicznej. Wokół związków partnerskich i ustawy o in vitro, w: Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się, red. A. Rosińska-Mamej, J. Senderska, Kraków, s. 39–48, 2014 r.
 • Dyskursywne konstruowanie tożsamości społeczności Radia Maryja, w: Język, wielokulturowość, tożsamość. Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, XXIII, red. M. Pająkowska-Kensik, A. Paluszak-Bronka, K. Kołatka, Bydgoszcz, s. 6574, 2013 r.
 • Semantyczny obraz Polski, Polaka i polskości w dyskursie prawicowym, w: Linguarum silva 2: Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście, red. B. Mitrenga, Katowice, s. 109121, 2013 r.
 • Profilowanie Innego w dyskursie radiomaryjnym, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” 4, s. 99–116, 2011 r.