dr Beata Duda

B Duda


administratorka strony IJP

Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu
e-mail: beata.duda@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Uniwersytetu Śląskiego. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”. Stopień doktora uzyskała w 2015 roku, broniąc rozprawy doktorskiej zatytułowanej Dyskursywne i tekstowe reprezentacje współczesnej przestrzeni miejskiej. Praca powstała pod naukowym kierunkiem prof. zw. dr hab. Bożeny Witosz. Zainteresowania Beaty Dudy skupiają się wokół tekstu i dyskursu, w swoich badaniach wykorzystuje przede wszystkim narzędzia lingwistyki kulturowej oraz założenia semantyki aksjologicznej. Zajmują ją także zagadnienia związane z językiem promocji, szczególnie z szeroko pojętą promocją miejsc i regionów. Obecnie prowadzi badania z zakresu lingwistyki cyfrowej – skoncentrowane wokół kategorii cyberwspólnot, cyberspołeczności i cyberkultur. Jest członkinią zespołu badawczego ds. lingwistyki cyfrowej. Poza działalnością naukową i dydaktyczną podejmuje także działania upowszechniające naukę organizuje międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje naukowe, seminaria i warsztaty oraz realizuje projekty ministerialne (udział w grantach MNiSW oraz MKiDN).

Monografie:

 • 2018: Miasto w świecie dyskursów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ISBN: 978-83-226-3261-1, ss. 220.

Artykuły:

 • 2019: Watykański coming out i jego społeczny odbiór. Przypadek ks. Charamsy (współautorstwo z dr Wiolettą Wilczek). W: NIE(hetero)NORMATYWNOŚĆ narracje – praktyki – przedstawienia, Toruń (w druku).
 • 2019: Kategoria swój-obcy w języku i kulturze regionów na przykładzie społecznego odbioru gwarowych nazw mieszkańców i przybyszy (współautorstwo z dr Wiolettą Wilczek). W: Społeczność w języku ‒ język w społeczności. red. Karolina Lisczyk, Marcin Maciołek, Katowice, s. 57-74.
 • 2019: Aksjologiczne konteksty rewitalizacji terenów zielonych w przestrzeni miejskiej na przykładzie programu Zielone Podwórka i ogrodów społecznych (współautorstwo z dr Bernadettą Ciesek). W: Miasto jako przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 8.  red. M. Święcicka. Bydgoszcz, s. 317-329.
 • 2018: Narzędzia cyfrowe w polonistycznej dydaktyce akademickiej – zastosowania, możliwości, perspektywy. (współautorstwo: Karolina Lisczyk) W: „Forum Lingwistyczne”, nr 5, 2018, s. 143-154.
 • 2018: Digital Humanities in Poland from the Perspective of the Historical Linguist of the Polish Language: Achievements, Needs, Demands. W: „Digital Scholarship in the Humanities” (współautorstwo: Magdalena Pastuch, Karolina Lisczyk, Barbara Mitrenga, Joanna Przyklenk, Katarzyna Sujkowska-Sobisz).
 • 2018: Budowanie wspólnoty podróży na przykładzie zjawiska carpoolingu – analiza komunikatów na stronach internetowych i forach dyskusyjnych poświęconych tematyce współdzielenia przejazdów. W: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, Katowice, s. 297-309.
 • 2017: Różne oblicza ks. Charamsy. Oddźwięk medialny po coming oucie duchownego (współautorstwo z dr Wiolettą Wilczek). W: Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. T. 3, red. A. Kalisz, E. Tyc, Katowice, s. 63-74, ISBN: 978-83-226-3143-0.
 • 2017: Aktywność słowotwórcza wyrazu sieć we współczesnej polszczyźnie. W: „Journal of Slavic Languages”, 21-1, Bloomington, s. 75-83.
 • 2016: Współczesny flâneur? Postać spacerowicza w dyskursie turystycznym. W: Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek. Katowice, s. 103-110, ISBN: 978-83-8012-790.
 • 2015: Legenda miejska wobec dominacji kultury wizualnej. W: Linguarum silva. T. 2. Red. B. Mitrenga. Katowice, s. 131-146, ISBN: 978-83-226-2104-2.
 • 2014: Strategie językowe w dyskursie prasowym skoncentrowanym wokół sporu o kształt Dworca PKP w Katowicach. W: Miasto jako przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 5.  red. M. Święcicka. Bydgoszcz, s. 189-205, ISBN: 978-83-7096-989-9.
 • 2014: Utrwalanie pamięci o Powstaniu Warszawskim w świadomości młodego pokolenia. Strategie językowe w tekstach hip-hopowych. W: „Tekst i dyskurs, Text und diskurs” 4. Warszawa, s. 67-80, ISSN: 1899-0983.
 • 2014: Memy i memetyka jako pomost w relacjach między nauczycielem a uczniami. W: Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się. Red. A. Rosińska-Mamej, J. Senderska, Kraków, s. 81-74, ISBN 978-83-65148-12-4.
 • 2013: Wizerunek współczesnego humanisty w dyskursie prasowym i społecznym. W: Linguarum silva. T. 2. Red. B. Mitrenga. Katowice, s. 123-142, ISBN: 978-83-226-2104-2.
 • 2012: Recenzja: Maria Wojtak: Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy. W: „Studia Medioznawcze” nr 3(50). Warszawa, s. 183-187, ISSN: 1641-0920.
 • 2011: Tekstowe wizualizacje miasta – obrazowanie i waloryzacja. W: „Tekst i dyskurs, Text und diskurs” 4. Warszawa, s. 117-132, ISSN: 1899-0983.

Udział w grantach:

 • Computing Competences. Innovative learning approach for non-IT student, nr grantu 2018-1-PL01-KA203-051143
 • Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr grantu WND-POWR.03.05.00-00-z117/17
 • Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa, nr projektu POWR.03.01.00-00-K315/16-00.
 • V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Logopedia w teorii i praktyce finansowana w ramach umowy 897/P-DUN/2017  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II
  finansowana w ramach umowy 940/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.