prof. zw. dr hab. Ewa Jędrzejko

Prof. Jędzrejko


Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

e-mail: ewajedrzejko@o2.pl

Zainteresowania naukowe Ewy Jędrzejko dotyczą różnych zagadnień ogólnojęzykoznawczych i ściśle polonistycznych (składnia, semantyka i stylotwórcze aspekty różnych kategorii językowych; kulturowe motywacje słownictwa, frazeologii i onomastyki; funkcjonalno-stylistyczne zróżnicowanie polszczyzny i jej przeobrażenia). Szczególnie interesuje ją możliwość aplikacji różnych koncepcji językoznawstwa ogólnego do opisu polszczyzny. Stąd pewne jej prace mieszczą się w kręgu metodologii strukturalnej i generatywnej, inne – w kręgu badań kognitywno-kulturowych lub stylistyczno-tekstologicznych. Testując „siłę wyjaśniającą” różnych koncepcji językoznawstwa i różnych modeli opisu języka, opowiada się za pluralizmem metodologicznym, w którym rodzaj pytania badawczego determinuje metody rozwiązań i konteksty interpretacyjne. Jest autorką (lub współautorką) ponad 100 publikacji, w tym 4 monografii poświęconych  różnym  zjawiskom w  polszczyźnie  dawnej i współczesnej.
Współpracuje od wielu lat  z różnymi uczelniami zagranicznymi (ostatnio zwłaszcza w  ramach  programu  „Erasmus”), gdzie popularyzuje wiedzę o języku i kulturze polskiej „odbitej” w słownictwie, w nazwach własnych, we frazeologii i przysłowiach, w tekstach literackich i nieliterackich.  Jest członkiem Komisji Frazeologicznej PAN oraz  Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Książki autorskie i współautorskie:

 • Składnia –style -teksty. Składniowe aspekty zróżnicowania i polszczyzny XX wieku. Katowice; Wyd. GNOME, 2004; ss. 303
 • Problemy predykacji peryfrastycznej. Konstrukcje – Znaki – Pojęcia. Katowice 2002. Wyd. GNOME ; ss. 223.
 • Nominalizacje w systemie i w tekstach współczesnej polszczyzny. Katowice 1993, ss. 140.
 • Słowa grzeczne i serdeczne, czyli o języku grzeczności na co dzień i od święta, Warszawa 2002, Wyd. Ex libris, [współautor: M.Kita]
 • najlepszymi życzeniami, czyli o języku życzliwym, Warszawa 2002, ss 228, Wydawnictwo Ex Libris. [współautor: M. Kita]
 • Gramatyka polska. Podstawowe wiadomości o budowie języka polskiego. [współautor: M.Kita], Warszawa 2000. Wyd.Ex Libris, ss. 330
 • Słownik wyrazów obcego pochodzenia. [współautor:M. Kita]Warszawa 1999, Wyd.Ex Libris ss. 728.
 • Słownik ortograficzny. Warszawa 1998, Wyd. ExLibris; ss. 627. [współautorzy: A. Skudrzykowa, K.Urban]
 • Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. Red. K Polański. T. I-V Wrocław 1982-1993
 • Semantyka i składnia polskich czasowników deontycznych. „Ossolineum”, Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk 1987, ss.125.

Redakcje naukowe:

 • W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie kolokwia lingwistyczne. Red. E. Jędrzejko; Katowice 2001.
 • Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, Red. E. Jędrzejko; Katowice 1998.
 • Słownik konstrukcji werbo-nominalnych. Zeszyt próbny. Red. E Jędrzejko; Warszawa 1998.
 • Gry w języku, literaturze i kulturze, Red.E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk; Warszawa 1997.
 • Konteksty, Red. E. Jędrzejko i R. Piętkowa; Katowice 1995;

Artykuły:

 • Przysłowia, aforyzmy,  sentencje…. – jeden gatunek czy różne gatunki? Gatunki mowy i ich ewolucja t. VII, Red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Katowice 2015
 • Język i płeć  w polskiej refleksji  lingwistycznej [w] Ruskaja i polskaja  kartiny mira w interkulturnom diałogie . Smoleńsk 2015,  s.45-90;  ISBN 978-5-88018-571-9 ;
 • Oblast paremiologie z genologicke perspektivy  [w] Parémie národů slovanských VII, Ostrava  2014, s. 367-375; ISBN 978-80-7464-704-8;
 • Między gramatyką a stylistyką : gry składniowe  w polskiej  prozie XX wieku.  [W:]   Gramatyka i tekst. T.4. Red. H. Fontański i J. Lubocha Kruglik; Katowice, 2014; s.  76-97,  ISBN 978-83-60743-92-8
 • Polska i Polacy   w  przysłowiach – trwałość czy zmiana wizerunku?   [w] Polonistyka  wobec  wyzwań  współczesności. Red. S. Gajda, I. Jokiel, Opole 2014, s. 126-139 ISBN 978-83-7395-641-4
 • Complex verbo-nominal predicates in the light of prototype approaches to categorization;  Studies In Polish Linguistics, Volume 8/2, s. 57–74;  Kraków2013ISSN  1732-8160;http://www.ejournals.eu/autorzy/9999991324/Ewa-Jedrzejko/
 • Главныетенденциивпольскойлингвистике: новыевызовы, новыеконцепции, новыеистарыепроблемы[w] Konfrontacje składniowe: nowe  fakty, nowe idee . Red. J. Lubocka-Kruglik.Katowice  2013, s. 35-44
 • , Язык в сети  – или о формах интернет-коммуникации. [w]Aktualnyje problemy sovremiennoj nauki Nr 1(4)2013, S. Petersburg,  s. 41-50.
 • Языковед на распутье: польская лингвистика в аспекте старых и новых парадигм. Cмена парадигм в области гуманитарного знания,[w]Jazykiobszczestwoprobliemy, poiski, reszenia; Sankt.Petersburg 2010, s. 167-175.;
 • Język  w sieci – czyli jeszcze o czacie i innych formach komunikacji internetowej. Nowe media – nowy styl?  „Socjolingwistyka: 26, Kraków  2012
 • The problematics of describing periphrastic predication: Between word and image. Studies in Polish Linguistics Vol. 6, 2011, s. 27-44;
 • Składniowa  aranżacja tekstów  jako  parametr  zmian  w kulturze, języku i  komunikacji na  przestrzeni XX wieku ;  Polonica  XXXII;,  s.99-118
 • Językowo-kulturowe obrazy płci: kobieta w literaturze i przysłowiach polskich i angielskich, [w] Płeć języka – język płci. Red. J. Arabski i M.Kita; Wyd. WSzMiJO, Katowice 2010, s. 67-85.
 • Rozdroża i powinowactwa nauk w dobie globalnej ponowoczesności. Lingwistyka i literaturoznawstwo-miejsca wspólne. W: Literatura i wiedza. Red.W.Bolecki, E. Dąbrowska. Warszawa
 • O potřebĕ syntezy slovanskė  etnopremiologiė. Ŭvahy a  náwrhy.  Parémie národů  slovanskŷch V; Ostrava 2010, 59-66
 • Paradigms of Polish Linguistics at the Turn of the Third Millennium. [w] On language structure, acquisition and teaching. Red. M.Wysocka, Wyd. UŚL., Katowice 2009, s. 51-62
 • W stronę etnoparemiologii słowiańskiej: Kultura narodowa w przysłowiach utrwalona. [w:] Cлавянские язики : acпeкты иccледования. Red. E.N. Rudenko. Mińsk 2009, s. 65-72
 • Wyznania miłosne jako akt mowy. Tabu – konwencja – detabuizacja. „Język a kultura” 25; Red. A. Dąbrowska, Wrocław 2009, s. 127-144 (współautor: M. Kita);
 • Składniowe parametry przemian językowo-stylowych w XX wieku, [w] W kręgu teorii. Red. H. Fontański, R. Molencki, O.Wolińska., Katowice 2009, Wyd. UŚ, s. 99-116
 • Na  frasunek dobry trunek a uczonym z ksiag  ratunek. Frazeologia biesiadna  w językowym obrazie  polskiej  kultury narodowe, [w] Frazeologia a językowe obrazy świata  przełomu wieków. Red. \w.\chlbda, \opole 2007, s.  247-266;  ISBN 978-83-7395-245-1
 • Konwersacja jako gatunek rozmowy(?) O stylach konwersacyjnych w policentrycznej przestrzeni dyskursów [w] Style konwersacyjne. Red. B. Witosz. Katowice. 2006, s. 52-63
 • Językoznawca w sieci czyli jeszcze o wioloparadygnatyczności w lingwistyce u progu trzeciego tysiąclecia . [w] Przekraczanie granic / Gränsöverskidanden. Red. R.Tubielewicz-Mattson, J. Geshke; Polska Institutet.; Stockholm 2006
 • Stefan Wiechecki WIECH – mistrz słowa pogodnego. [w] Żonglerzy słowa. Red. M.Kita. Katowice 2006; s. 79-100
 • Pana Wątróbki ksiuty z Melpomeną czyli o pewnym mechanizmie trawestacyjnym w twórczości Wiecha [w:] „Spotkania” Red. B.Witosz, M.Kita; Katowice 2005 s. 233-244
 • Konstrukcje analityczne a czasownik w kontekście teorii prototypów, kategorii radialnych i policentrycznych. Próba interpretacji AWN. [W] Ogród nauk filologicznych” Red. M.Balowski, W. Chlebda; Opole 2005 s. 155-166
 • Mężczyźni w oczach kobiet. Językowo-literackie obrazy mężczyzn w polskiej prozie kobiecej [w] Język Artystyczny, nr 12; Red. B.Witosz; Katowice 2004
 • „Gdzie te chłopy?” Mężczyzna w języku i tekstach kultury masowej – zmiany stereotypu. [w:] E. Teodorowicz -Hellman & Dorota Tubielewicz Mattsson (red.), Images of Man in Polish Language and literature. Polska Institutet.; Stockholm Universitet Slavic Papers 9: Stockholm 2004, s. 119-136;
 • Kuchnia  polska  we  frazeologii i paremiologii. Uwago z  perspektywy etnolingwistycznej. [w] Pokarmy i napoje  w kulturze. Red. P. Kowalski,  Opole, s.
 • Wszystkiego najlepszego! Życzenia jako akty językowo-kulturowe – konwencja i kreacyjność. „Prace Językoznawcze UŚl”. Red. K.Kleszczowa; Katowice 2003;
 • Modalność – kategoria opisowa stylistyki i tekstologii lingwistycznej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. T. IX. Red. Z. Zagórski, Z. Krążyńska. Poznań 2002; s. 57-68;
 • Urok językowej kurtuazji, czyli  o komplementach i komplementowaniu dawniej i dziś. „Postscriptum” 25 (Red. J. Tambor, R. Cudak), Katowice 2002, s. 24-30
 • Socjolingwistyczne aspekty składni. [w:] Język w przestrzeni społecznej. Red. S.Gajda, K.Rymut, U.Żydek-Bednarczuk, Opole 2002; s. 421-428
 • Przeszłość szlachecko-włościańska w języku przechowana. Dydaktyczne aspekty frazeologii i paremiologii. [w:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury. Red. H.Synowiec, Katowice 2002
 • Człowiek miarą wszech rzeczy. Antropocentryzm i historycznokulturowe aspekty staropolskiej frazeologii somatycznej. „Prace Filolog.”, t. XLVI, 2001 s. 227—240.
 • Trwałość i zmienność strategii komunikacyjnych w językach słowiańskich XX wieku: prolegomena porównawcze. W: Języki słowiańskie wobec przemian końca wieku. Red. E. Tokarz, Katowice 2001, s. 218—224.
 • Składnia wobec przemian kulturowych i komunikacyjnych: innowacje i eksperymenty. W: Polszczyzna XX wieku. Red. S. Dubisz i S.Gajda. Warszawa 2001. s. 111—141.
 • Jaka jesteś, kobieto? Lingwistyczno-kulturowe studium porównawcze obrazu kobiety w polskiej i angielskiej paremiologii. [w:] Kvinnan i polska sprake. Red. E. Teodorowicz-Helmann. Stokholm 2001, s. 9—28.
 • O losach pewnego typu konstrukcji tautologicznych w historii polszczyzny (próba interpretacji). “Prace Językoznawcze UŚ”. T. 26. Red. A. Kowalska, O. Wolińska. Katowice 2001, s. 63—72.
 • kręgu przemian języka i komunikacji — uwagi o pewnych zjawiskach w języku artystycznym. W: W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie kolokwia lingwistyczne. Red. E. Jędrzejko. Katowice 2001, s. 103—115.
 • Jeszcze o modalności z perspektywy badań języka i stylu tekstów artystycznych. W: Stylistyka a pragmatyka. Red. B. Witosz, Katowice 2001, s. 82-96.
 • Selected problems of the linguistic description of verbo-nominal collocations in contemporary Polish. “Linguistica Silesiana” 20, Katowice 2000, s. 85—104.
 • Frazeologia w przestrzeni lingwistyki “integralnej”.Annales UMCS. Vol. XVIII, Sectio FF. Red. A. Pajdziñska, Lublin 2000, s.99 —119.
 • Durch die Strassen der Stadte vandernd … Kontrastive Onomastic und sprachliche Weltbilder (am Beispiel und im Polnischer. Red. U. Freine, U. Żydek-Bednarczuk, Katowice 2000, s. 48—70.
 • Język w reklamie i reklama w języku, czyli nie dajmy się zwariować. W: Nauka a jakość życia. Materiały z V międzynarodowej konferencji naukowej. Wilno 2000, s. 285—288.
 • Językoznawca w krainie prześmiewców, czyli o potrzebie badań nad przemianami języka i stylu satyry polskiej. W: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 1. Mowy piękno wielorakie. Red. D. Ostaszewska. Katowice 2000, s. 187—203.
 • Modalność w języku i w tekstach: od gramatyki do stylistyki. W: Kategorie pragmatyczne w tekście literackim. Wstęp do stylistyki pragmatycznej. Red. E. Sławkowa. Cieszyn 2000, s. 113—155.
 • Systemy onimiczne różnych języków a językowe obrazy świata: w stronę porównawczej onomastyki kulturowej. W: “Onomastica” XLV, s. 5—25. Kraków 2000.
 • O językowych wykładnikach pojęcia WSTYD w różnych koncepcjach opisu. W: Język a kultura. T. 14. Uczucia w języku i tekście. Red. I. Nowakowska-Kempna, J. Anusiewicz. Wrocław 2000, s. 60—75.
 • Some Remarks on Lexicography of Polish Verb-Nominal Idioms. W: Topic of Phraseology I. Theory and Practice. Red. P. Kakietek. Katowice 1998, s.33—52.
 • Stary problem — nowe możliwości. O analityczności w słowniku i systemowej wariancji znakotwórczej. W: Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy. Red. E. Jędrzejko. Katowice 1998, s. 146—161.
 • Z problemów opisu analityzmów werbo-nominalnych. W: Słownik polskich zwrotów werbo-nominalnych . Red. E. Jędrzejko. Warszawa 1998, s. 3—71.
 • Konstrukcje werbo-nominalne w historii polszczyzny. W: Słowo i czas. Red. S. Gajda. Opole 1998, s. 35—45.
 • Język i językoznawstwo w okresie przemian. [w:] Nauka a jakość życia. Materiały z IV konferencji międzynarodowej.. Wilno 1998;
 • O niektórych problemach słowotwórstwa historycznego z perspektywy generatywnej. Studia historyczno-językowe. Prace Językoznawcze. T. 25. Red. O. Wolińska. Katowice 1998, s. 69—82.
 • Wstyd po polsku, czyli o czym “mówią” słowa. Kategorie kulturowe z perspektywy współczesnej lingwistyki. W: Pojęcie WSTYDU w kulturze. Red. E. Kosowska. Katowice 1997, s….
 • Utopie lingwistyki czyli o modelach gramatyk i koncepcjach współczesnej lingwistyki. W: Utopia w językach, literaturze i kulturze Słowian. Red. Emil Tokarz. Katowice, s. 53—65.
 • Obrazy rodziny w powieści pozytywistycznej z perspektywy lingwistyki kulturowej (na przykładzie powieści J.I. Kraszewskiego) — tendencyjność, stereotypy i konotacje. W: Język — Tradycja — Rodzina. Red. I. Nowakowska-Kempna. Katowice 1997, s. 67—75.
 • Strategie tekstotwórcze a mechanizmy gry językowej w literackich nazwach własnych. W: Gry w języku, literaturze i kulturze. Red. E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk. Katowice, s. 65—76.
 • Of Some Problems of Historical Word-Formation: the Generativist Perspective. “Linguistica Silesiana” 18. Red. K. Polański 1997, s. 39—52.
 • pojęciu GRA i jego leksykalnych wykładnikach w aspekcie składni semantycznej . W: Gry w języku, literaturze i kulturze. Red. E. Jędrzejko i U. Żydek-Bednarczuk. Warszawa 1997, 121—127. [współautorstwo]
 • Z problemów leksykograficznego opisu konstrukcji peryfrastycznych. W: Problemy frazeologii europejskiej. T. 2 Red. A.M. Lewicki. Warszawa, 1996, s. 113—124.
 • W chaosie różnych „światów”. Gry intertekstualne a znaczenie wypowiedzi satyrycznej. W: Język artystyczny. T. 10. Red. E. Sławkowa, D. Ostaszewska. Katowice 1996, s.118—131.
 • Współczesna lingwistyka kulturowa wobec urbanonimii (na przykładzie polskich urbanonimów). W: Materiały z IX konferencji onomastycznej w Banskiej Bystricy. Red. Majtan i Odalos. Banska Bystrica 1996, s. 29—41.
 • Systemic character of nominalization: generating models and basic nominalisation structures in polish, “Lingustica Silesiana” 17, 1996, s. 25—50.
 • Z problemów składni frazeologizmów (w ujęciu generatywnego słownika czasowników polskich). W: Problemy frazeologii europejskiej. T. 1. Red. A.M. Lewicki. Warszawa 1996, s. 6—20.
 • Język satyry okupacyjnej. W: Język polski okresu II wojny światowej. Red. I. Bajerowa, Warszawa 1996, s. 364-385.
 • Przyrostek –stwo. W: Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych. Red. K. Kleszczowa, Katowice 1996, s. 281-293.
 • Z problemów walencji rzeczownika, “Folia Philologica Macedono-Polonica”. T.4, s.13—19. Skopje 1996.
 • Czy zmierzch strukturalizmu w językoznawstwie? Prace Językoznawcze Uniwersytetu Śląskiego. T. 21 Studia rusycystyczne i slawistyczne. Red. M. Blicharski, H. Fontański, Katowice 1996, s. 7—16.
 • Elementy gry językowej w literackich nazwach własnych. W: 12 Slovenská onomastická Konferencia a 6. seminár “Onomastica a skola”. Presov 25-26 oktobra 1995. Zbornik referátov. Zest. M. Majtán a F. Ruscák. Presov 1996, s. 222—228.
 • Współczesne teorie lingwistyczne a praktyczne nauczanie języka. Cz. I. Językoznawstwo strukturalne i gramatyka generatywna. “Język polski w szkole”. 4 1995/96, s. 104— Kielce [współautorstwo].
 • Oswajanie rzeczywistości, czyli rzecz o satyrze okupacyjnej, “Przegląd Humanistyczny” 1995, s. 109—121.
 • Znaki ludzkiego losu. (O funkcji porównań w prozie Herlinga-Grudzińskiego). “Stylistyka” III. Red. S. Gajda. Opole 1994, s. 88—106.
 • Kobieta w przysłowiach, aforyzmach i anegdotach polskich. Konotacje i stereotypy. W: Język i kultura. T. 11. Red. J. Anusiewicz. Wrocław 1994.
 • Formy i funkcje składników zdania pojedynczego.“Folia Philologica Makedono- Polonica”, T. 3. Skopje 1993; s. …
 • Nominalizacje w kształceniu polonistycznym cudzoziemców. W: Język polski jako obcy. Red. S. Grabias. Lublin 1993; s….
 • Stylistyczne aspekty nominalizacji jako teoretyczny problem w badaniach nad tekstem. W: Język artystyczny. T. 8. Red. A. Wilkoń, B.Witosz. 1993, s. 24—35.
 • Czasowniki mentalne w językach polskim i macedońskim. “Folia Philologica makedono-polonica”. T. 3. 1993, s. 65—74. [współautor: M.Solecka]
 • Słownictwo w opisie języka. Systemowe i pozasystemowe uwarunkowania opisu. W: Z zagadnień współczesnej polszczyzny. Red. J. Warchala, A.Wilkoń. Katowice 1993.;
 • Modyfikacje struktur składniowych w polskiej prozie lat siedemdziesiątych. W: Język artystyczny. T. 8. Red. A. Wilkoń, B. Witosz, Katowice.1993, s. 70—85. [współautor: B. Witosz]
 • Semantyczne właściwości predykatów przymiotnikowych a ich paradygmat składniowy. Prace Językoznawcze Uniwersytetu Śląskiego. T. 20: Studia rusycystyczne i slawistyczne. Red. M. Blicharski. Katowice 1993, s. 85—99.
 • Status semantique des predicats analytiques. “Linguistica Silesiana” 15. Katowice 1993, s. 29—39.
 • Językowe sygnały postawy nadawcy w aspekcie glottodydaktycznym. W: Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego. Red. I. Nowakowska-Kempna, Wrocław 1992, s. 26—33.
 • Składnia jako narzędzie analizy tekstu poetyckiego. “Język polski w szkole”. Z. VI. 1991/92. Kielce, s. 60—67.
 • Słownictwo tzw. analityczne w opisie leksykalnym (propozycja opisu i klasyfikacji). W: Opisać słowa. Red. A. Markowski, Warszawa 1992, s. 50—61.
 • Koncepcja pól semantycznych we współczesnym językoznawstwie. “Język polski w szkole średniej” 17. Kielce 1990/91, s. 70—78.
 • Walencja czasownika jako problem leksykograficzny. W: Walencja czasownika a problemy leksykografii dwujęzycznej. Red. D. Rytel-Kuc, Wrocław 1991, s. 107—115. [współautor: R.Grzesiak]
 • Nominalna fraza datywna w strukturze polskiego zdania pojedynczego. “Studia z filologii polskiej i słowiańskiej” 29. 1991, s. 43—55.
 • Elementy kresowe w języku Gabrieli Zapolskiej. Prace Językoznawcze Uniwersytetu Śląskiego. T. 19, Katowice 1991, s. 68—77.
 • Semantyczno-składniowe właściwości czasowników wnioskowania. “Polonica” XV, 1991, s.13—21.
 • Teoretyczne problemy nominalizacji. Przegląd ujęć i propozycji metodologicznych. W: Języka a kultura T. 8, red. I. Nowakowska-Kempna. Wrocław 1991, s. 209—221.
 • Syntaktyczno-generatywny słownik czasowników polskich w nauczaniu gramatyki języka polskiego. W: Nowoczesność i tradycja. Red. H. Rybicka, B. Rocławski. Gdańsk 1991, s.116—126.
 • Teksty piosenek i psychozabaw jako materiał leksykalny w nauce języka polskiego jako obcego. W: Nowoczesność i tradycja. Red. H. Rybicka, B. Rocławski. Gdańsk 1991, s. 127—142. [współautor: R.Piętkowa]
 • O mechanizmach trawestacyjnych i ich funkcjach (na przykładzie trawestacji Jeremiego Przybory). W: Język artystyczny. T. 7. Red. A. Wilkoń, Katowice, 1990, s. 93—109.
 • Zapożyczenia leksykalne i ich klasyfikacja. “Język polski w szkole”. Z. 2. R.XXXIII, Kielce 1987/88, s.170—176.
 • tzw. zewnętrznej i wewnętrznej konieczności i jej podstawowych wykładnikach leksykalnych. “Polonica” XIII, 1988, s. 17—27.
 • Modalizacja wypowiedzeń w prozie Teodora Parnickiego (na przykładzie powieści „Koniec Zgody Narodów„), “Przegląd Humanistyczny”. 4/5, 1988, s.113—123.
 • Uwagi o pewnym typie przysłówków modalnych. “Folia Philologica Jugoslavo- Polonica”. T.1. 1988, s. 92—101.
 • Neologizmy — budowa słowotwórcza i funkcja w języku. “Język polski w szkole”. Z. 1. R. XXXIII, Kielce, 1987/88, s. 47—58.
 • Struktura i funkcja leksyki światła w twórczości K.I. Gałczyńskiego. W: Język Artystyczny, t.5. Red. A. Wilkoń, Katowice 1987, s. 7—27.
 • Semantyczne i składniowe modele czasowników deontycznych w językach polskim i macedońskim, „Makedonski Jazyk” XXXVI-XXXVII, Skopje 1986, s. 167—181.
 • O uczuciach i ich objawach w aspekcie semantyki leksykalnej, “Przegląd Humanistyczny” 7/8, 1985, s. 81— 90. [współautor: I.Nowakowska-Kempna]
 • Składnikowa analiza semantyczna podstawowych jednostek deontycznych musieć, móc, powinien, “Polonica” XI, 1985, s. 51— 63.
 • Próba charakterystyki predykatów uczuć. Prace Językoznawcze UŚl nr 10, 1985, s. 28 — [współautor: I.Nowakowska-Kempna
 • uczuciach i ich objawach w aspekcie semantyki leksykalnej, “Przegląd Humanistyczny” 7/8, 1985, s. 81— 90. [współautor: I.Nowakowska-Kempna]
 • Semantyczna struktura predykatów uczuć a konstrukcje pytajne, “Polonica” X, 1984, s. 149 — 157. [współautor: I.Nowakowska-Kempna, 50%]
 • Opis formalnopowierzchniowych realizacji struktur z czasownikami strachu, “Polonica” IX, 1983, s. 135 —147.
 • Jeszcze o słowniku syntaktyczno-generatywnym czasowników polskich, “Poradnik Językowy”, 1982,s. 296 — 305.