dr Emilia Bańczyk (Kałuzińska)

mgrEKaluzinska 2


opiekunka studenckich praktyk zawodowych, specjalność: komunikacja promocyjna i kryzysowa

opiekunka Koła Naukowego Komunikator (zastępstwo: dr Aleksandra Kalisz)
członkini ZZJK komunikacji promocyjnej i kryzysowej

Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania
e-mail: emilia.kaluzinska@gmail.com

Emilia Bańczyk (de domo Kałuzińska) – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka filologii polskiej i socjologii reklamy i komunikacji społecznej. W roku 2016 obroniła doktorat pt. Kulturowe kody reklamy. Świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji.  Pasję językoznawczą łączy z wiedzą socjologiczną. W kręgu jej zainteresowań znajdują się socjolingwistyka, językoznawstwo pragmatyczne, a także determinizm technologiczny i zagadnienie socjalizacji medialnej. Członkini Stowarzyszenia „Via Linguae” i TMJP.

W druku:

 • Kulturowe kody reklamy. Świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji (po recenzji);
 • Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka, red. E. Bańczyk, N. Moćko; (po recenzji);
 • O kilku płaszczyznach oddziaływania mediów na dzieci, [w:] Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka, red. E. Bańczyk, N. Moćko (po recenzji);
 • Reklama jako współczesna baśń. Reklamowe gry z narracją [w:] Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach (po recenzji);
 • „Mówmy otwarcie o okresie”. O reklamie i tabu w kontekście rytualności zachowań komunikacyjnych, „Świat i Słowo” (w trakcie recenzji);
 • Granice nienawiści. O kilku reakcjach Polaków na gwałt w Rimini z perspektywy dyskursologicznej [w:] Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje) (w trakcie recenzji).

Artykuły:

 •  Wielokulturowość w reklamie. Przybliżenia, [w:] Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – edukacja, globalizacja, red. K. Kuros, I., Loewe, N. Moćko, Gliwice 2017, ISBN 978-83-61339-51-9, s.145-157.
 • Tożsamość w kontekście zmian cywilizacyjnych. Przybliżenia, [w:] Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія: Культурологіa. Випуск 18: Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур” [Prace Naukowe Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska”. Seria: Kulturologia. Nr 18: Problemy tożsamości kulturowej w sytuacji współczesnego dialogu kultur], red. Pasicznik I.D. et al. Wyd. Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska”. Ostróg 2017, s. 165-175.
 • „A Tobie, ile brakuje do szczęścia?” O socjalizacyjnych możliwościach reklamy, „Forum Lingwistyczne” 2016 nr 3, s. 31-48.
 • Efektywna komunikacja marketingowa (Z życia wydziałów), „Gazeta Uniwersytecka” (Katowice) 2017 nr 5, s. 9.
 • Obraz świata w reklamie: wzorce i wartości. Perspektywa socjalizacji [w:] Język a media: zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Waleckiej-Rynduch, Collegium Colubinum, Kraków 2015, s. 215-228, ISBN 978-83-7624-113-5;
 • Recepcja reklamy przez dzieci w wieku przedszkolnym [w:] Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym, red. B. Boniecka, A. Granat, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 99-107, ISSN 2450-4378, ISBN 978-83-7784753-4;
 • Co reklama mówi dzieciom o świecie? Socjalizacyjna oferta reklamy, „Linguarum Silva”, t. IV, 2015, s. 165-181, ISSN 0208-6336, ISSN 2300-0023 (wersja drukowana), ISSN 2391-4300;
 • „Bo w szkole wspinam się najlepiej” – ekshibicjonizm czy autopromocja. Kilka uwag na temat dziecięcego mówienia o sobie [w:] Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony, red. I. Loewe, E. Tyc, A. Kalisz, 1, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 67-77, ISBN: 978-83-8012-414-1, ISNN: 0208-6336;
 • Czego pragną dzieci? Oblicza konsumpcji dziecięcej, „Socjolingwistyka” 2014 nr 28, s. 239-255;
 • Echa socjalizacji medialnej. Frazemy telepochodne w wypowiedziach dzieci, „Postscriptum Polonistyczne” 2014 nr 1(13), s. 165-178;
 • Media a zachowania językowe dzieci: dialogiczność, w: Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci, M. Kalczyńska, A. Rajchel, (red. nauk.), Opole 2014, s. 119-126, ISBN: 1429-6063;
 • Media a kreatywność językowa dzieci [w:] Kreatywność językowa w komunikowaniu (się), Burska i B. Cieśla (red.), Łódź 2014, s. 223-238;
 • Co to jest ślub?”. Analiza wypowiedzi dziecięcych z punktu widzenia teorii gatunków i rejestrów oraz językowego obrazu świata [w:] „Konteksty Kultury”, 2012 nr 9, s. 206-217;
 • Kurza twarz i kurzy móżdżek. Próba rekonstrukcji językowego obrazu kury [w:] „Język w Komunikacji”, red. G. Majkowski, t. 1, Częstochowa 2011, s. 103-115.