dr Kinga Wąsińska

dr K Knapik 2
opiekun studenckiego Koła Kultury Języka Polskiego UŚ

Zakład Leksykologii i Semantyki
e-mail: kingaknapik@interia.pl

Kinga Wąsińska (Knapik) – doktor nauk humanistycznych. Zainteresowania naukowe i problematyka badań: historia języka, zmiany semantyczne, etymologia, leksyka mentalna. Zajęcia dydaktyczne: fonetyka i morfologia historyczna języka polskiego, historia języka, język jako archiwum kulturowe, leksykologia i leksykografia, kultura języka, praktyka wypowiedzi naukowejCzłonkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Językoznawstwa PAN.

Książki autorskie i współautorskie:

 • Słownictwo mentalne w historii polszczyzny. Studium słowotwórczo-leksykalne, Katowice 2015, ss. 208.

Redakcje naukowe:

 • 2010 – redaktor Wielkiego słownika języka polskiego

Artykuły:

 • Wielki dzień historyków języka. Sprawozdanie z Kongresu Historyków Języka (Katowice, 13-15 kwietnia 2016), „Forum Lingwistyczne”, nr 3, 2016, s. 183-187. (współautorstwo: Wioletta Wilczek)
 • Współczesne rozważania nad stanem rzeczy dawnych – sprawozdanie z Kongresu Historyków Języka, Katowice, 13-15.04.2016, „Poradnik Językowy”, nr 9 (738), 2016, s. 66-71. (współautorstwo: Wioletta Wilczek)
 • Przeobrażenia semantyczne wyrazów polskich związanych ze sferą mentalną. W: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. Red. J. Przyklenk, W. Wilczek. Katowice 2016, ss. 13
 • Czy mądrość można uprawiać? Rozwój semantyczny czasowników uprawić – uprawiać oraz doprawić – doprawiać w historii języka polskiego. W: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 1. Red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda. Kraków 2015, ss. 12
 • Słowo w języku a słowo w słowniku – czy istnieje między nimi granica? W: Język – historia i współczesność. Granice w języku – język w granicach. Red. K. Lisczyk-Kubina, M.Maciołek. Katowice 2014, s. 11-20
 • Arytmetyka w języku (Głos po lekturze książki Agnieszki Słobody Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia). W: „Linguarum Silva”, t. 3, Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie, red. B. Mitrenga. Katowice 2014, s. 163-170
 • Sprawozdanie z jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Krystyny Kleszczowej, Katowice, 15 marca 2012, „Linguarum silva” t. I. Red. B. Mitrenga. Katowice 2012, s. 195-198
 • Co robimy z naszymi myślami, czyli o XVI-wiecznych formacjach analitycznych. W: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, t. 4. Red. J. Przyklenk, A. Rejter. Katowice 2012, s. 143-155
 • Miłość ojczyzny powinna być jednocześnie miłością ludzkości – miłość społeczna jako wartość humanistyczna. W: Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku. Red. M. Pastuchowa, A. Janowska, R. Pawelec, t. X. Warszawa 2011, s. 385-415
 • Myśliciel i myśliwy. Myśl i namysł. Dawne nominacje w polu pojęć epistemicznych. W: „Kwartalnik Językoznawczy” 2011/2 (6), s. 1-11
 • Polskie jednostki leksykalne z prasłowiańskim rdzeniem *věd-. W: „Kwartalnik Językoznawczy” 2011/3 (7), s. 11-22
 • Czasowniki epistemiczne wyrażające przypuszczenie w polszczyźnie XVI-XVIII wieku. W: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, t. 3. Red. A. Rejter. Katowice 2010, s. 45-56
 • Gniazdo czasownika mniemać w historii języka polskiego. W: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, nr 17 (37), Poznań 2010, s. 193-203
 • Analogia jednostkowa jako technika tworzenia neologizmów. W: Język z różnych stron widziany. Red. M. Skarżyński i A. Czelakowska, t. 3. Kraków 2009, s. 193-200.

Granty i projekty:

 • 2011-2013 – grant promotorski nr 94153, PP-0211-001-1-01