dr Kinga Wąsińska

dr K Knapik 2
opiekun studenckiego Koła Kultury Języka Polskiego UŚ

Zakład Leksykologii i Semantyki
e-mail: kinga.wasinska@us.edu.pl

Kinga Wąsińska (Knapik) – doktor nauk humanistycznych. Zainteresowania naukowe i problematyka badań: historia języka, zmiany semantyczne, etymologia, leksyka mentalna. Zajęcia dydaktyczne: fonetyka i morfologia historyczna języka polskiego, historia języka, język jako archiwum kulturowe, leksykologia i leksykografia, kultura języka, praktyka wypowiedzi naukowejCzłonkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Językoznawstwa PAN.

Książki autorskie:

  • Słownictwo mentalne w historii polszczyzny. Studium słowotwórczo-leksykalne, Katowice 2015, ss. 208.

Rozdziały w książkach:

  • Miłość ojczyzny powinna być jednocześnie miłością ludzkości – miłość społeczna jako wartość humanistyczna. W: Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku, red. M. Pastuchowa, A. Janowska, R. Pawelec, t. X, Warszawa 2011, s. 385–415.

Artykuły:

Recenzje:

  • Arytmetyka w języku (Głos po lekturze książki Agnieszki Słobody Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia). W: „Linguarum Silva”, t. 3, Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie, red. B. Mitrenga. Katowice 2014, s. 163-170.

Sprawozdania:

  • Wielki dzień historyków języka. Sprawozdanie z Kongresu Historyków Języka (Katowice, 13-15 kwietnia 2016), „Forum Lingwistyczne”, nr 3, 2016, s. 183-187. (współautorstwo: Wioletta Wilczek)
  • Współczesne rozważania nad stanem rzeczy dawnych – sprawozdanie z Kongresu Historyków Języka, Katowice, 13-15.04.2016, „Poradnik Językowy”, nr 9 (738), 2016, s. 66-71. (współautorstwo: Wioletta Wilczek)
  • Sprawozdanie z jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Krystyny Kleszczowej, Katowice, 15 marca 2012, „Linguarum silva” t. I. Red. B. Mitrenga. Katowice 2012, s. 195-198.

Granty i projekty:

  • 2011-2013 – grant promotorski nr 94153 (PP-0211-001-1-01)
  • 2010 – redaktor Wielkiego słownika języka polskiego
  • 2009-2010 – wykonawca projektu badawczego „Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej” (PBZ-MNiSW-03/II/2007)