prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa

 

Zakład Leksykologii i Semantyki

Profesor Krystyna Kleszczowa habilitowała się w roku 1989, tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymała w roku 1999. Zajmowała się słowotwórstwem, leksykologią, historią języka polskiego, zwłaszcza historią słowotwórstwa, słownictwa, tu szczególną uwagę zwraca na mechanizmy zmian znaczeń i funkcji.  Jej dorobek naukowy obejmuje prawie 200 pozycji. Od roku 1995 jest członkiem Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, daje to okazję do kontaktowania się ze slawistami najważniejszych ośrodków europejskich. Od 2007 roku jest członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN, pełniąc w latach 2007-2015 funkcję zastępcy przewodniczącego, a teraz – członka Prezydium KJ PAN. Od 2007 roku jest członkiem Komisji Teorii Języka przy Polskiej Akademii Nauk. Od 2011 roku związana jest z „Pracownią Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej” przy Uniwersytecie Warszawskim, w tym też roku weszła w skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, obejmując w 2014 roku funkcję przewodniczącej Towarzystwa. Od roku 2014 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie. Wchodzi w skład zespołów redakcyjnych pism: „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, „Иccлeдовaния по cлaвянcким языкaм (Kopeйскa Accoциaция Cлaвистoв w Seulu), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, „Linguistica Copernicana”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, „LingVaria”, “Scripta Neofilologica Posnaniensia”.

Książki autorskie i współautorskie:

 • U źródeł polskich partykuł. Derywacja funkcjonalna, przemiany, zaniki. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, ISSN 0208-6336; ISBN 978‑83‑8012-674-9 (wersja drukowana); ISBN 978‑83‑8012-675-6 (wersja elektroniczna).
 • Tajemnice dynamiki języka. Tom jubileuszowy. Red. Naukowa: Aleksandra Janowska, Magdalena Pastuchowa. Katowice 2012: ISBN 9788322620687.
 • Przemiany systemu słowotwórczego – rozdział w książce pt. Rozprawy o historii języka polskiego, red. S. Borawski, Zielona Góra 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 247–284 (w sumie 37 stron).
 • Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja. Katowice 2003, ss. 212: ISBN 8322612842.
 • Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczowniki. Katowice 1998, ss. 186: ISBN 8322608349.
 • Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych. Red. 28 oraz autorstwo stron:-Krystyna Kleszczowa. Katowice 1996, ss. 496. Wstęp: s. 11   278;- 194; 262 – 184 ; 187 – 163; 164 – 105; 160 – 82; 103 – 68; 79 – 40; 49 -31   102 (z Antoniną- 394 (w sumie 195 stron); też współautorstwo: 82 – 346; 351 -296   295 (z Joanną- 124 (z Danutą Ostaszewską); 293 -Grybosiową): 106   w sumie 195 stron autorskich i 45- 351 (z Ewą Chlebicką) -Sobczykowa); 346, razem 240 stron: ISBN 8322606753-współautorstwa
 • Rozdziały: Sytuacja języka polskiego w Generalnej Guberni oraz Odbicie rzeczywistości wojennej i okupacyjnej w leksyce języka ogólnego. [W:] Język polski w czasie II wojny 250.-90, s. 217-światowej. Red. Irena Bajerowa. Warszawa 1996, s. 25.
 • Verba dicendi w historii języka polskiego. Zmiany znaczeń. Katowice 1989, ss. 204: ISBN 8322602405.
 • 109-Materiały do ćwiczeń z gramatyki opisowej języka polskiego. Katowice 1981, s. 76 współautorstwo skryptu z Bożeną Cząstką i Krystyną-(Morfologia i Słowotwórstwo)  Dziedziól: PB 1796/82: ISBN 8322602405.
 • Ograniczenia semantyczne w procesie derywacji nazw narzędzi. Katowice 1981, ss. 153: ISBN 830000176X.
 • Autorstwo 88 haseł w: Słownik zapomnianych wyrażeń funkcyjnych, red. R. Pawelec, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7507-194-8 (hasła z inicjałem K.K.).

Redakcje naukowe:

 • [Red. Z Anną Szczepanek] Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014: ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-2277-3;
 • [Red. z Jolantą Gwioździk] Faktografia w badaniach historycznych.
  Wydawnictwo Biblioteki Śląskiej. Katowice 2009: ISBN 9788360209387
 • [Red. razem z D. Ostaszewską] Alina Kowalska (1932–2001). Seria: Mantibus Memorandis. Sylwetki Naukowe Uczonych Uniwersytetu Śląskiego, t. V, s. 99, Katowice 2008: ISBN 9788322617229
 • [Red. razem z A. Rejterem] Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 2, 165, Katowice 2008: ISBN 9788322617236
 • [Red. razem z A. Rejterem] Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. Katowice 2006,: ISBN: 83-226-1511-6
 • [Red.] Śląskie studia lingwistyczne. Katowice 2003, ss. 350 (współredakcja z Joanną Sobczykową): ISBN 8322612044
 • [Red.] Słowotwórstwo i inne sposoby nominacji. Materiały z 4 konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Katowice 27–29 września 2000 r. Katowice 2000 (współredakcja z Ludwigiem Selimskim): ISBN 838781931X Recenzje: Karel Komárek, „Slovo a slovesnost” 63, 2002, č. 3, s. 236–239; Jelena Koriakowcewa: Słowotwórstwo i inne sposoby nominacji, pod red. Krystyny Kleszczowej i Ludwiga Selimskiego, Katowice 2000, „Poradnik Językowy” 2003, z. 2, s. 70–75.

Artykuły:

 • Neutralizacja deminutywności w polskich derywatach. W: Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga. Дeминyтивы в слованских языках: форма и роль / Diminutives in Slavic Languages: Form and Role. Uredila / Editor Irena Stramljič Breznik. Maribor, Bielsko-Biała, Budapeszt, Kamas Praha 2015, s. 159-169; ISBN: 978-961-6930-34-5.
 • Internet jako narzędzie w ocenie stabilności neologizmów. Na przykładzie polskich przymiotników. W: Tošović B., Wonisch A. (Hg./ред./ur.), Wortbildung und Internet; Словообразование и интернет; Tvorba riječi i internet. Graz, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz. Kommission für Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee 2016, ISBN: 978-3-9504084-6-1.
 • Przeszłość językowa mieszkańców Sosnowca. W: Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje, t. II. Red. Antoni Barciak, Andrzej Jankowski. Wyd. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016, s. 490-504. Współautorstwo z Anną Szczepanek. ISBN: 978-83-944689-1-0.
 • Deminutywność w słowiańskich badaniach słowotwórczych. Sprawozdanie z konferencji Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (Słowenia, Maribor, 25–29 maja 2015). „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2016, s. 330-339. Współautorstwo z Magdaleną Pastuchową.
 • Recenzja czasopisma Cрпски језик, бр. 19 (2014). W: „Rocznik Slawistyczny”, ISSN 0080-3588, s. 122-126.
 • Od metatekstowego komentarza do partykuły. W: ОСМЬ ДЕСŠТЪ. Cборник научных статей к юбилею И. С. Улуханова. Москва «Азбуковник» 2015, c. 539-545; ISBN: 978-5-91172-103-9.
 • Tendencja językowa a przebieg procesów cząstkowych (na przykładzie prefiksacji imiennej). W: Etymologica, diachronica, slavica. Pod red. Marioli Jakubowicz i Beaty Raszewskiej-Żurek; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna. Warszawa 2014, s. 439- 447; ISBN 9788364031076.
 • Powstawanie i zmiany funkcji polskiego przysłówka. W: Slavische Wortbildung im Vergleich. Theoretische und Pragmatische Aspekte. Hg. Swetlana Mengel, LIT VERLAG Dr. W. Hopf, Berlin 2015, s. 547-558; ISBN: 978-3-643-12750-1
 • Genetyczne parantele partykuł i spójników. „LingVaria” X (2015) nr specjalny (współautorstwo z Kamillą Termińską), s. 77-76.
 • Grammaticalization in Slavonic word-formation. W: Word-Formation : An International Handbook of the Languages of Europe. Tom 40.3, 1731-1742.
 • Kształtowanie się formy polskich partykuł.W:Linguistique romane et linguistique indo-europeenne. Melanges offerts a Witold Mańczak a l’occasion de son 90e anniversaire. Kraków, PAU, UJ, 2014, s. 291-297; ISBN 978-83-7676-185-5.
 • Przeszłość w teraźniejszości. Wyrażenia funkcyjne jako przechowalnia starych znaków i reguł językowych. W: Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej. Red. K. Kleszczowa, A. Szczepanek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014: ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-2277-3; s. 169-180.
 • Błąd z perspektywy historii języka. W: Kultura mówienia dawniej i dziś. M. Kułakowska, A. Myszka. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2014, s. 64-73; ISBN 978-83-7338-9998-4.
 • Zaimkowy rodowód wybranych partykuł. W: Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata. Pod redakcją naukową Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki, Magdaleny Żabowskiej. Warszawa 2014: BEL Studio, ISBN: 978-83-7798-144-3, s. 131-140.
 • Między synchronią a diachronią. Swoistość myśli naukowej Marii Honowskiej. W: Znaki pamięci. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku. Red. M. Grochowski, Z. Zaron, Warszawa 2014, s. 29-38. ISBN 978-83-61236-57-3.
 • Przestrzenie interpretacji lingwistycznej. Refleksje nad warsztatem naukowym Bogusława Józefa Krei. W: Znaki pamięci. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku. Red. M. Grochowski, Z. Zaron, Warszawa 2014, s. 55-64. ISBN 978-83-61236-57-3.
 • Dosadnie, choć grzecznie (?). W: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura. Jagoda Bloch, Dorota Lewandowska-Jaros, Radosław Pawelec. Warszawa 2014, s. 165-174; ISBN 978-83-63183-73-8 (współautorstwo z Kamillą Termińską)
 • Wprowadzenie do: Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej. Red. K. Kleszczowa, A. Szczepanek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014: ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-2277-3; s. 7-10.
 • Raport o stanie nauczania językoznawstwa na filologii polskiej. Biuletyn PTJ LXX, s. 211–221 (współautorstwo z: M. Danielewiczowa, A. Pajdzińska, B. Walczak, S. Koziara). ISSN 0032-3802
 • Nauka w służbie oświaty. Swoistość dorobku naukowego Profesor Heleny Synowiec. W: Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność). Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. R Danuta Krzyżyk, red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Katowice 2014, s. 11-15, ISBN 978-83-8012-268-0, s. 11-15.
 • Czynniki stymulujące przemiany systemu słowotwórczego. W: Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. II. Poznań 2013, s. 53-62: ISBN 978-83-63664-08-4
 • Funkcyjne homonimy. B: Граматики слов’янських мов : основа типології і характерології. Тематичний блок ХV Міжнародний з’їзд славістів 20.08. – 27.08.2013, Мінськ, Республіка Білорусь. Організатор тематичного блоку: К.Г. Городенська (Україна). Київ, 2013, s. 52-63. ISBN 978-966-1673-18-1.
 • U źródeł superlatywnych form w klasie wyrażeń funkcyjnych. W: Język – Człowiek – Społeczeństwo, red. Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak.Lublin 2013, s. 65-72, 65-72. ISBN 9788377844151.
 • Derywaty wobec procesów neosemantycznych. W: Motivované slovo v lexikálnom systéme jazyka. Zborník zo 7. Medzinárodnej konferencie Komisie pre výskum tvorenia slovanských jazykoch pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Bratislava 27. 9. – 1. 10. 2004). Klára Buzássyová, Bronislava Chocholová.Veda, vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied. Jazykovedný ústav L’udivita Štúra Slovenskej akadémie vied. Bratislava 2013, s.101-107. ISBN 978-80-224-1309-1.
 • Szczegół jako pretekst do wykładu. W: Mówię więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska. Gdańsk 2013, s. 18-20. ISBN 978-83-7865-061-4.
 • Wprowadzenie do: Beata Rokosz, Słownik regionalizmów Dobczyc i okolic. Rzetelny prosiak i eleganckie wiśnie. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA. Dobczyce 2013, s. 5-8. ISBN 978-83-929477-1-4.
 • Rola słowotwórstwa w kształtowaniu się polskich wyrażeń funkcyjnych. W: Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 13. Pod red. Jerzego Sierociuka. Poznań 2012. Wydawnictwo PTPN. Poznań. 2012, s. 211-217;
 • Polskie badania słowotwórcze u progu XXI wieku. W: Językoznawstwo w Polsce. kierunki badań i perspektywy rozwoju. Materiały z sesji jubileuszowej Komitetu Językoznawstwa PAN. Red. M. Grochowski. Warszawa 2012, s. 125-137. ISBN 978-83-77980-57-6.
 • Strukturalizm i poststrukturalizm w badaniach historycznojęzykowych. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVII, 2012, s. 97-115: ISSN 0032-3802.
 • Słowotwórstwo w dorobku naukowym Marii Honowskiej. „LingVaria” VII (2012), nr 1 (13), s. 205-211: ISSN 1896-2122.
 • Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci… Z dziejów polskich wyrażeń funkcyjnych. In: Sprache im Kulturkontext. Festschrift für Alicja Nagórko, red. H. Burkhardt, R. Hammel, M. Łaziński, „Berliner Slawistische Arbeiten”, t. 39, Peter Lang, Frankfurt am Main 2012, s. 81- 88
 • Wyrażenia przyimkowe w polskiej derywacji. W: Творба речи и њени ресурси у словенским језицима, Ypeдници: Божо Ћорић и Рајна Драгићевић. Бeoгpaд 2012, c. 121-129; ISBN 978-86-6153-116-3.
 • Konstruowanie faktu historycznego. Rzecz o polskim ba na przestrzeni wieków. „Prace Filologiczne” LX, Warszawa 2011, s. 159-168: ISSN 0138-0567.
 • За мълчанието в полски и български. Лексикално-семантичен етюд W: Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. ИК Емас. София 2011, с. 116-125. ISBN 978-954-357-207-6 (współautorstwo z Ludwigiem Selimskim).
 • Per errores ad verum. O korzystaniu z błędów w pracy historyka języka. W: Przestrzenie literatury i kultury. Księga dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz. Katowice 2011, s. 502-510.
 • Przewidzieć to, co było. Z warsztatu badawczego historyka języka. W: Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku. Red. I. Kępki, L. Wardy – Radys. Gdańsk 2011, s. 291-330. Drukarnia Wydawnictwa „Bernardinum” Sp. z o.o., Peplin: ISBN 978-83-62994-54-0.
 • Mała przyczyna, poważne skutki. Rzecz o zrywaniu więzi etymologicznych. W: Efekt motyla II. Humaniści wobec metaforyki teorii chaosu. Studia pod redakcją Kordiana Bakuły i Doroty Heck, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 351-360.
 • Polskie określniki niepełnej zupełności. W: Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, red. R. Przybylska, J. Kąś, K. Sikora, Kraków 2010 (Księgarnia Akademicka Sp. z o.o.), s. 331–339: ISBN 9788376380070
 • Recenzja: Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich, red. Elena Koriakowcewa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 205. „Poradnik Językowy” 2010, z. 6, s. 91–96:
 • Życie i twórczość naukowa Profesor Ireny Bajerowej (13 III 1921 – 30 VI 2010). „Linguistuca Copernicana” 2 (4), 2010, s. 25–31: ISSN 2080-1068
 • Profesor Irena Bajerowa (13 III 1921 – 30 IV 2010). „Śląskie Miscellanea” 24, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, s. 9–11: ISBN 978-83-60071-43-4
 • Ocena aktualnej sytuacji w kształceniu filologów w Polsce oraz rola nauk humanistycznych we współczesnym świecie. W: Refleksje nad stanem wybranych obszarów nauki w Polsce w ocenie Zespołów Intergracyjno-Eksperckich PAN. Warszawa 2010, s. 7-26, ISSN 9788361236368 (współautorstwo).
 • O kłamstwie po staropolsku. W: Człowiek – słowo – świat, red. nauk. K. Waszakowa, T. Korpysz, J. Chojak. Warszawa 2010, s. 334–341: ISBN 9788323505815
 • Rola słowotwórstwa w przejmowaniu i stabilizacji pożyczek (na przykładzie polskich ukrainizmów). B: Відображення історії та культури народу в словотворенні. Bидaвничий Дим Дмитpa Бypaгo, Kijiw 2010, c. 110–119.
 • Dwunasty tom Słownika staropolskiego? O wyrazach nie odnotowanych w tekstach staropolskich. W: Język polski – wczoraj, dziś, jutro… Red. B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki. Wyd. Lexis. Kraków 2010, s. 168–175: ISBN 9788389425614
 • O PRAWDZIE w dawnej polszczyźnie. W: Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, pod. red. I. Burkackiej, R. Pawelca, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010, s. 387–396: ISBN 9788362100088.
 • Błąd i innowacja z perspektywy dynamiki języka. [B:] Новые явления в славянском словообразовании: система и функционирование. Москва 2010, cc. 317–326.
 • Historycznie o podstawach słowotwórczych polskich rzeczowników, „LingVaria” V (2010), nr 2 (10), s. 59–67: ISSN 1896-2122.
 • Relacja antonimii w polskim słowotwórstwie, B: Десета Международна конференцияна Комисията по славянско словообразуване при Международния комитет на славистите. СЛОВООБРАЗУВАНЕ И ЛЕКСИКОЛОГИЯ. Red. V. Radeva, C. Avramova, J. Baltova. Sofija 2009, s. 178–185.
 • Relacja symetrii w polskim słowotwórstwie. W: W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo – słownictwa – polszczyzna kresowa”, poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej. Kraków 16–17 maja 2008. Red. M. Skarżyski, M. Szpiczakowska. Kraków 2009, s. 285–292: ISBN 9788386575572
 • Word formative grammaticalisation. [B:] „Иccлeдовaния по cлaвянcким языкaм” 14-1, 2009, Kopeйскa Accoциaция Cлaвистoв, Seul, c. 63–72 (współautorstwo z M. Pastuchową).
 • Językoznawstwo historyczne w świetle współczesnej historiografii. W: Faktografia w badaniach historycznych. Red. K. Kleszczowa, J. Gwioździk. Katowice 2009, s. 155– 161: ISBN 9788360209387
 • Procesy gramatykalizacji w słowotwórstwie. „Rocznik Slawistyczny”, t. LVIII, 2009, (współautorstwo z Magdaleną Pastuchową), s. 67–78: ISSN 1427-6267
 • W poszukiwaniu logiki zmian znaczeniowych. В: Gorizonty sovremennoj lingvistiki. Tradicii I novatorstvo. Sbornik v czest’ E. S. Kubrjakovoj. Moskva, 2009, c. 530–538.
 • Pozorna tożsamość. Polisemia jako probierz konceptualizacji pojęć. W: Mowy ta kultury u nowij Jewropi: kontakty i samobutnist’. Kijiw 2009: Wydawnyczyj Dim Dmytra Burago, s. 609-616.
 • Echa wierzeń przedchrześcijańskich w słownictwie staropolskim. W: Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność (idee i teksty), pod redakcją Teresy Wolińskiej i Mirosława J. Leszki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2009, s. 121–131: ISBN 9788375253702
 • Profesor Irena Bajerowa doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. „LingVaria”. Rok IV (2009), nr 1 (7), s. 7–13.
 • Ошибка и инновация в перспективе динамики языка. B: Международный научный симпозиум «Славянские языки и литературы в современном мире». Mocквa, MГY им. М. В. Ломоносова, филологический факультет, 24-26 marca 2009 roku, Tpyды и мaтериaлы. Cocтaвители: O. B. Дeдoвa, Л. M. Зaxapoв. Пoд oбщим pyковoдcтoм ПPOф. M. Л. Peмнeвoй. Mocквa 2009, c. 109.
 • Przedmowa w: Faktografia w badaniach historycznych. Red. K. Kleszczowa, J. Gwioździk. Katowice 2009, s. 7–12: ISBN 9788360209387
 • Profesor Maria Honowska (1924–2009). „Linguistica Copernicana”. Nr 2 (2) / 2009, s. 15–18: ISSN 2080-1068
 • Destrukcyjne skutki produktywności znaków i reguł słowotwórczych. B: Динамiка ta стабiльнiсть лексичних i словотвipних систем слoв’янських мoв. Teмaтичний блок XIV Мiжнародний з’їзд славiстiв. 10.09. – 16.09. 2008, Oxpид, Pecпyблiка Maкeдoнiя. Органiзатор темaтичнoго блокy: Е. A. Карпiловська. Biддpyкoвaнo y наyкoгo-видaвничoмy цeнтpi Нaцioнaльнoї бiблioтеки Yкraїни iмeнi B. I. Bepнадcькoгo, Kиїв 2008, c. 23–36.
 • Warsztat badawczy Profesor Aliny Kowalskiej w studiach na fleksją historyczną. W: Alina Kowalska (1932–2001). Seria: Mantibus Memorandis. Sylwetki Naukowe Uczonych Uniwersytetu Śląskiego, t. V. Red. K. Kleszczowa i D. Ostaszewska. Katowice 2008, s. 20–28.
 • Profesor Kowalska jako nauczyciel akademicki. W: Alina Kowalska (1932–2001). Seria: Mantibus Memorandis. Sylwetki Naukowe Uczonych Uniwersytetu Śląskiego, t. V. Red. K. Kleszczowa i D. Ostaszewska. Katowice 2008, s. 77–80.
 • Nie o Śląsku, ale dla Śląska. Życie i twórczość naukowa Profesor Ireny Bajerowej. Miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, s. 52–53.
 • dr hab. Irena Bajerowa – recenzja do doktoratu honoris causa US. Druk w: Irena Bajerowa. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiens. Katowice 2008, s. 25-37
 • podobne, a jednak inne. Z historii polskich wykładników intensywności cechy. „Prace Filologiczne” LIII, Warszawa 2007, s. 317–323.
 • Grząski grunt źródeł i faktów historycznojęzykowych. W: Amoenitates vel lepores philologiae. R. Laskowski, Roman Mazurkiewicz. IJP PAN. Wydawnictwo LEXIS. Kraków 2007, s. 141–148.
 • Słowotwórstwo w perspektywie synchronicznej i diachronicznej. W: Lexikálna sémantika a derivatológia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Juraja Furdíka, CSc. Prešov 5. december 2000. Ed. M. Ološtiak. Košice: Vydavateľstvo LG 2007, s. 7–13.
 • Na straży niezmienności modeli słowotwórczych. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIII, 2007, s. 115–124.
 • Kreacja kategorii słowotwórczych w tekście. W: Kategorie semantyczne w tekście. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Nr 2501, Katowice 2007, s. 13–21 (współautorstwo Magdaleną Pastuchową).
 • Kategoryzacja i dekategoryzacja w ewolucji polskiego słowotwórstwa. W: Sprachliche Kategorien und die Slawische Wortbildung. Herausgegeben von Hanna Burchardt und Alicja Nagórko. Hildesheim – Zürich – New York 2007, 419–431.
 • Słowotwórstwo gniazdowe na usługach lingwistyki diachronicznej. „Rozprawy Komisji Językowej”. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, t. LII, 2007, s. 59–72.
 • Derywaty w rywalizacji z grupami imiennymi. В: Функцыянальныя аспекты словaўтbapэння. Дaклады IX Мiжнароднaй нaвyкoвaй конферэнцыi Kaмicii пa славянскaму cлoвaўтваpэнню пры Мiжнародным комiтэце славiстaў. Мiнск / Беларусь 9–14 кacтpычнiкa 2006 г. Pэд. A. A. лyкaшaнец. Miнcк 2006, c. 302– 310.
 • Zanikanie słów wobec ewolucji systemu słowotwórczego. W: Staropolszczyzna piękna i interesująca, t. 1. Red. E. Koniusz i S. Cygan. Kielce 2006, s. 143–151.
 • Derywacja paradygmatyczna w historii języka polskiego. Rzeczowniki. W: Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej. Red. Halina Karaś. Warszawa 2006, s. 198–206.
 • Dobrodziejstwo chaosu znaków językowych. [W:] Efekt motyla. Red. Kordian Bakuła, Dorota Heck,. Wrocław 2006, s. 47–53.
 • Oznaki i skutki wygasania produktywności formantu. W: Munuscula linguistica: in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata. Red. K. Rymut, IJP PAN w Krakowie, Kraków 2006, s. 223–232.
 • Историческое языкознание в свете современной историографии. [B:] „Иccлeдовaния по cлaвянcким языкaм” 11, 2006, KopeйскaAccoциaция Cлaвистoв, Seul, c. 1–10.
 • Językowy kształt czasu. Ze studiów nad semantyką historyczną. [B:] Cлавистика. Cинхрония и диахрония. Cборник статей к 70-летию И. С. Улуханова. Mосква 2006, c. 420-428.
 • Słowotwórstwo gniazdowe – stan i perspektywy badawcze. W: Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jego štatistického, elektronického a didaktického spracovania). Venované pamiatke Jána Horeckého. Editori Miloslava Sokolová, Martina Ivanová, Martin Ološtiak. Prešov 2006, s. 263–276.
 • Poziomy zmian językowych. W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005. Red. S. Borawski, M. Hawrysz, Zielona Góra 2006, s. 117–129 (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego).
 • Sprawozdanie z konferencji w Bratysławie. „Poradnik Językowy” 2005, z. 3, s. 63–69 (współautorstwo z Jeleną Koriakowcewą). To samo w wersji rosyjskiej w: „Bопросы Языкознания” 4, 2005, c. 149–153.
 • Głos w dyskusji po referacie dra Kordiana Bakuły: Efekt motyla w języku i przez język. W: O naturze i kulturze. Biuletyn Studium Generale – seminarium interdyscyplinarnego przy Uniwersytecie Wrocławskim, red. Jan Mozrzymas, t. X, Wrocław 2005, s. 115–117.
 • Przestrzeń semantyczna kategorii „zupełności”. W: Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi. Red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 293– 301.
 • Sposoby wyrażania intensywności WOLI w języku polskim. W: Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia kontrastywne. Red. P. Czerwiński, H. Fontański. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Nr 2266. Katowice 2005, s. 169–177.
 • Czas i język. W: O naturze i kulturze. Biuletyn Studium Generale – seminarium interdyscyplinarnego przy Uniwersytecie Wrocławskim, red. Jan Mozrzymas, t. X, Wrocław 2005, s. 57–73.
 • Przypadek i prawidłowość w przemianach systemu słowotwórczego. „Poradnik Językowy” 2004, z. 2, s. 51–66;
 • Stabilne w żywiole przemian. Ze studiów nad historią polskich przymiotników. W: Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej. Zielona Góra 2004, s. 131– 139;
 • Kierunki rozwojowe derywacji polskich przymiotników. [W:] Prace komisji naukowych, PAN Oddział w Katowicach. Zeszyt 28, Katowice 2004, s. 34–36.
 • Прaфecap Богycлаў Ёзaф Крэя (17.03.1931–26.12.2002). W: Праблeмы тэopыi i гicтoыi cлoвaўтваpэння. Pэд. A. A. Лyкaшaнец, З. A. Хapытoнчык. Miнcк, 2004, c. 9–10.
 • Wartość słowa w mowie naszych przodków. [W:] Piękno materialne. Piękno duchowe. Materiały z konferencji 19–21 maja 2003. Red. A. Tomecka-Mirek. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie. Łódź 2004, s. 211–219;
 • Kategoria stopnia staropolskich przymiotników. W: Studia Linguistica Danutae Wesołowska oblata, red. H. Kurek, J. Labocha. Kraków 2004, s. 85–92;
 • Głosy w dyskusji i odpowiedzi na głosy w dyskusji w czasie konferencji pt. „Badania nad słownictwem i słowotwórstwem przełomu wieków”, Warszawa, 27–28 października 2003 r. „Poradnik Językowy” 2004, z. 2, s. 102–107.
 • Faktografia we wnioskowaniu o ewolucji systemu słowotwórczego. W: Праблeмы тэopыi i гicтoыi cлoвaўтваpэння. Pэд. A. A. Лyкaшaнец, З. A. Хapытoнчык. Miнcк, 2004, c. 110–116;
 • Cловообразовательнoe гнездo и проблeмы лекcичecкой cтaбилизации. [B:] „Иccлeдовaния по cлaвянcким языкaм” 2004, 9. KopeйскaAccoциaция Cлaвистoв, Seul, c. 319–332 (współautorstwozJadwigą Stawnicką).
 • Staropolskie adiectiva dicendi. Ze studiów nad semantyką historyczną. W: Śląskie studia lingwistyczne, współredakcja z Joanną Sobczykową, Katowice 2003, s. 135–143;
 • Sprawozdanie z konferencji słowotwórczej w Mińsku. „Poradnik Językowy” 2003, z. 10, s. 57–63 (wspólnie z Krystyną Waszakową).
 • O wyrazie rozmowa słów kilka. W: Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu. Red. M. Kita, J. Grzenia. Katowice 2003, s. 11–15;
 • Profesor Doktor Bogusław Józef Kreja (17 marca 1931–26 grudnia 2002). „Poradnik Językowy” 2003, z. 2, s. 3–7.
 • Słowotwórstwo historyczne. „Serwis Informacji Naukowo-Technicznej Przegląd EUREKA”, zeszyt nr 4 (14), 2003, s. 5.
 • Neologizmy a problem ewolucji systemu słowotwórczego. W: Дecкpиптивнa лeкcикoгpaфиja cтaндapднoг jeзикa и њeнe тeopиjcкe ocновe. Збоpник paдoвa ca МеЂyнаpoднoг нayчнoг cкyпa o лeкcикoгpaфиjи и лeкcикoлoгиjи „Дecкpиптивнa лeкcикoгpaфиja cтaндapднoг jeзикa и њeнe тeopиjcкe ocновe”, oдpжaног 10–12 aпpила 2001. чодинe y Беoгpaдy и Нobом Caдy. Peд. Дapимкa Гopтaн–Пpeмк. Нobи Caд–Беoгpaд 2002, c. 291–298;
 • Udział słowotwórstwa w kształtowaniu kategorii pojęciowych. W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001. Red. S. Borawski, J. Brzeziński. Zielona Góra 2002, s. 207–213 (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego); toż w wersji rosyjskiej: Роль словообразования в формировании понятийных категорий (на материале польского языка). [W:] Иccлeдовaния по cлaвянcким языкaм. Kopeйскa Accoциaция Cлaвистoв. Seul 2002, s. 167–178;
 • Metafora SZUFLADY a problem redundancji leksykalnej. Rzecz o nazywaniu zbiorów ludzi. W: Język w przestrzeni społecznej. Red. Stanisław Gajda, Kazimierz Rymut, Urszula Żydek-Bednarczuk. Opole 2002, s. 429–436;
 • Sposoby wyrażania intensywności WOLI w języku polskim (streszczenie). W: Форма, значение и функции единиц языка и речи. Материялы докладов международой научной конференции. Миск 16–17 мая 2002 г. Част первая. Миск 2002, с. 79–80.
 • Tema konferencija na Komisijata po słovoobrazuvane v słavjanskite ezici (20–24 IX 2001). „Sypostavitełno ezikoznanie” XXVII, 2002, 3, s. 204–208 (współautorstwo z Ludwigiem Selimskim).
 • Sprawozdanie z konferencji słowotwórczej w Wittenberdze (współautorstwo: Ludwig Selimski), „Poradnik Językowy” 2002, s. 52–57.
 • Zmiany w klasie polskich przymiotników ocen estetycznych. [W:] O doskonałości. Materiały z konferencji 21–23 maja 2001. Część I, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie. Łódź 2002, s. 207–218;
 • Językowe środki intensyfikowania cechy w historii polszczyzny. W: Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik (Materialien der 5. Internationale Konferenz der Kommission für slavische Wortbildung beim Internationalen Slavistenkomitee. Lutherstand Wittenberg, 20.-25. September 2001), Herausgegeben von Swetlana Mengel, LIT-Verlag, Münster – Hamburg – Berlin – London (=SLAVICA VARIA HALENSIA, t. 7), 2002, s. 319–328;
 • Bogactwo staropolskiej synonimii. W: Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczkowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2002, s. 279–287;
 • Słowotwórstwo w świetle historii. „Postscriptum” , Katowice 2002, s. 8–14;
 • Rozchwiane paradygmaty. Uwagi na temat supletywizmu. W: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Edwardowi Polańskiemu. Red. H. Synowiec. Katowice 2002, s. 94–102;
 • O historycznej ciągłości kompetencji językowej. [W:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze. T. VI. Red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań 2001, s. 17–29;
 • Sprawozdanie z konferencji słowotwórczej w Katowicach. „Poradnik Językowy” 2001, s. 53–58. To samo w wersji bułgarskiej: Konferencija po słovoobrazuvane v słavjanskite ezici. „Sypostavitełno ezikoznanie” XXVI, 2001, 1, s. 140–144 (współautorstwo z Ludwigiem Selimskim).
 • Recenzjaksiążki: Елена И. Коряковцева, Имена действиа в истории русского языка. Słupsk 1999, „Przegląd Rusycystyczny” 2001, red. Piotr Fast, s. 150–152.
 • Staropolskie wyrażenia przymiotnikowo-rzeczownikowe. „Prace Filologiczne” XLVI, Warszawa 2001, s. 301–309;
 • Produktywność modelu słowotwórczego a tendencje rozwojowe słownictwa. [W:] Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Michałowi Blicharskiemu. Red. H. Fontański, przy współpracy E. Straś. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Nr 1949. Katowice 2001, s. 46–54;
 • Rola pożyczek w przekształcaniu polskiego systemu słowotwórczego. [W:] Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Materiały z 4 konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Katowice 27–29 września 2000 r., red. Krystyna Kleszczowa, Ludwig Selimski. Katowice 2001, s. 203–208;
 • <Moralny> po staropolsku. Studium leksykalno-aksjologiczne. Prace Językoznawcze. T. 26, red. A. Kowalska, O. Wolińska, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2022, Katowice 2001, s. 93–101;
 • Trwałość i zmienność w systemie słowotwórczym. W: Studia historycznojęzykowe III. Rozwój polskiego systemu językowego. Pod. red. K. Rymuta i W. R. Rzepki. Kraków 122;-2000, s. 115
 • Słowotwórcze strukturalizacje ról semantycznych. Historia i stan obecny polszczyzny. [W:] Prace komisji naukowych, zeszyt nr 24. Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach. Katowice 2000, s. 30–32;
 • Sprawozdanie z konferencji słowotwórczej w Innsbrucku. „Poradnik Językowy” 2000, z. 5, s. 42–47 (współautorstwo z Ludwigiem Selimskim). To samo w wersji bułgarskiej: Treta konferencija na Komisijata po slovoobrazuvane v slavjanskite ezici (27.IX– 2.X.1999, Insbruk, Avstrija). „Sypostavitełno ezikoznanie”, XXV, 1, 2000, s. 160– 164.
 • Głosy w dyskusji, drukowane w tomie: Język polski jako przedmiot dydaktyki uniwersyteckiej. Materiały z XXII konferencji ogólnopolskiego konwersatorium „Język a kultura”. Lublin 26-27 listopada 1998. Pod red. J. Bartmińskiego, M. 72 (Teoria i praktyka a sprawności językowe w- Lublin 2000: s. 71 239 (Atrakcyjność etymologii w-132-133 (Forma a znaczenie wyrazu), 238-szkole), 254 – 255 (odpowiedź na głosy w dyskusji po własnym referacie, zob. poz.-dydaktyce), 14).
 • Gasnące słowa. „Prace Filologiczne” XLV, Warszawa 2000, s. 265–274;
 • Влияние синтаксиса на форму и категориu дериватов. [W:] Wortbildung interaktiv im Sprachsystem – interdisziplinär als Forschungsgegenstand. Cловообразованиев eго oтнoшенияхкдpyгим cфepaмязыка. Materialien der 3. Konferenz der Kommission für slawische Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee, 2.10.1999. Herausgegeben von Ingeborg Ohnheiser. Innsbrucker-Innsbruck, 27.9. Beiträge zur Kulturwissenschaft – Innsbruck, Innsbruck 2000, ISBN 3-85124-200-9, s. 175-184;
 • Параллелизм словообразовательных категорий. [W:] Иccлeдовaния по cлaвянcким языкaм. Kopeйскa Accoциaция Cлaвистoв. Red. Nam-Shin, Cho. Seul 2000, s. 239– 250;
 • Czy i dlaczego należy utrzymać przedmioty historycznojęzykowe na wyższych uczelniach? [W:] Język polski jako przedmiot dydaktyki uniwersyteckiej. Materiały z XXII konferencji ogólnopolskiego konwersatorium „Język a kultura”. Lublin 26–27 listopada 1998. Pod red. J. Bartmińskiego, M. Karwatowskiej. Lublin 2000, s. 217 (współautorstwo z Antoniną Grybosiową);-207
 • Staropolskie nazwy czynności. „Prace Filologiczne” XLIII, Warszawa 1998, s. 243
 • Rzeczownikowe derywaty mutacyjne w polszczyźnie. „Prace Filologiczne” XLIV, 303;-Warszawa 1999, s. 295
 • Werbalne i niewerbalne sposoby nakłaniania. W: Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin. Red. W. Banyś, L. 62 (współautorstwo z K. Termińską);-Bednarczuk, S. Karolak. Katowice 1999, s. 54
 • Словообразовательные категории в диахроническом аспекте. W: Neue Wege der slavistischen Wortbildungsforschung 2. Tagung der Internationalen Kommission für 11. 10.97. Renate Belentschikow (Hrsg.).-slavische Wortbildung, Magdeburg, 9. 294;-Frankfurt am Main 1999, s. 283
 • W sprawie genezy formantów kategorii nazw środka czynności. W: Język. Teoria – dydaktyka. Materiały konferencji językoznawczej, zorganizowanej przez IFP WSP w 29 maja 1998 r. w Trzcinicy koło Jasła. Wyd. WSP Rzeszów-Rzeszowie w dniach 27 43;-1999, s. 35
 • Интерпретация словообразовательно членимых слов. [W:] Иccлeдовaния по 218;-cлaвянcким языкaм. Nam-Shin, Cho. 1999, s. 203
 • Kategoria słowotwórcza nomina loci w perspektywie historycznej. [W:] Prace 95;-Językoznawcze. T. 25: Studia historycznojęzykowe. Katowice 1998, s. 83
 • Референциальная функция названий производителя действия. [W:] Иccлeдовaния по cлaвянcким языкaм. Kopeйскa Accoциaция Cлaвистoв. Red. Nam-Shin, Cho. Seul 174;-1998, s. 165
 • Sprawozdanie z konferencji słowotwórczej w Magdeburgu. „Poradnik Językowy” 1997, s. 53-59
 • Staropolskie pogranicza fleksji i derywacji. [W:] Studia historycznojęzykowe 2. Pod red. Mariana Kucały. Kraków 1996, s. 23–30;
 • Udział morfologii w przebiegu zmian głosowych. [W:] Studia z językoznawstwa słowiańskiego 14. Pod red. F. Sławskiego i H. Mieczkowskiej. Kraków 1995 s. 71;-67
 • Staropolskie rzeczowniki derywowane. Cele i zasady opisu. „Poradnik Językowy”, 1994, 7;-6, s. 1- 5
 • Uwagi do prac językoznawczych XIV Olimpiady Języka Polskiego. W: Zeszyty Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Warszawa 1994 (współautorstwo z O. Wolińską);
 • Leksykalne i frazeologiczne archaizmy w polskich derywatach. [W:] Prace 28;-Językoznawcze. T. 22: Studia historycznojęzykowe. Katowice 1994, s. 20
 • Zbiory różnorodzajowe a problem genezy rodzaju męskoosobowego. [W:] Język a kultura, 84;- 9, red. J. Anusiewicz, K. Handke. Wrocław 1994, s. 75
 • Znaczenie lat wojny w rozwoju polskiego języka ogólnego. [W:] Przemiany współczesnej 31;- Red. S. Gajda, Z. Adamiszyn. Opole 1994, s. 25
 • Granice synonimii a praktyka leksykograficzna. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa 90 (współautorstwo z A. Grybosiową);-Językoznawczego”, 1994, s. 85
 • „Metafory…” w badaniach diachronicznych. „Język Polski” LXXIII, 1993, s. 41
 • Izolowanie leksyki erotycznej. [W:] Eros-psyche-seks. Materiały z konferencji Język a erotyka. Red. Romualda Piętkowa. Katowice 1993, s. 77
 • Aspekt czasownika a znaczenie zdania.[W:] Folia Philologica Macedono-Polonica. T. 2. 62 (współautorstwo z- Ludmił Spasow, Kazimiera Solecka. Skopie 1993, s. 53 z Kamillą Termińską);
 • Zanik derywatów a produktywność formantów. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa 76;-Językoznawczego” XLIX, Warszawa 1993, s. 69-76
 • Zmiany semantyczne wobec zmian systemu słowotwórczego. [W:] Opisać słowa. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej w rocznicę śmierci Profesor Danuty 5-Buttler „Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia leksykologii”. Warszawa 4 70 (współautorstwo-marca 1992 r. Pod red. A. Markowskiego. Warszawa 1992. s. 62 z A. Janowską)
 • Czasowniki z prefiksem nad- w historii języka polskiego. „Biuletyn Polskiego 240.-Towarzystwa Językoznawczego”, 1991, z. 43/45, s. 227
 • Historyczna motywacja refleksywnych postaci czasowników. Prace Językoznawcze 19. Studia polonistyczne. Red. A. Kowalska, A. Wilkoń. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 1991, s. 91
 • Opis czy rekonstrukcja? Uwagi o słowotwórstwie historycznym. [W:] Prace komisji naukowych, z. 15, PAN Oddział w Katowicach. Katowice 1991, s. 18
 • Mechanizmy przekształceń znaczeniowych czasowników mówienia w historii języka polskiego. Studia linguistica Polono-Slovaca, t. III. „Dynamika rozwoju słownictwa”. 25 VI 1987. Wydawnictwo Instytutu Języka-Referaty z konferencji w Paszkówce 22  Polskiego PAN i Jazykovednego ústavu Ludovíta Stúra w Bratysławie. 1990, s. 217-227
 • Zapomniane konstrukcje słowotwórcze. „Prace Językoznawcze”, t. 17: Studia historycznojęzykowe. Red. I. Bajerowa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 1989, s. 91-111
 • Konstrukcje opisujące cechy osobowości. [W:] „Polonica” XII, 1989, s. 9-20
 • Zmiany znaczeń w klasie czasowników mówienia. [W:] Prace komisji naukowych, z. 13, PAN Oddział w Katowicach. Katowice 1988, s. 54-55
 • H. Synowiec, Rozwój słownictwa nazywającego cechy osobowości w języku dzieci i młodzieży. Katowice 1985, ss. 166. [W:] Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 7. Katowice 1987, s. 244-251
 • Derywaty typu martwić <martwić się. „Poradnik Językowy” 1986, s. 471
 • Tematy opracowywanych zagadnień z zakresu historii języka polskiego. [W:] Studia historycznojęzykowe. Wybór problemów i przegląd metod badawczych z zakresu 138 (współautorstwo z A.-historii języka polskiego, Wrocław 1986, s. 133 Grybosiową);
 • O pewnym typie przesunięć semantycznych. „Prace Filologiczne” 34, Warszawa 1986, s. 119-126
 • Fakultatywność i obligatoryjność wyrażeń argumentowych w konstrukcjach opisujących -akt mowy. „Polonica” XI, 1985, s. 65-75
 • Złożenia (?) imienne z pół-. Prace Językoznawcze 10. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 1985, s. 74-85
 • Modus loquendi. Próba typologii. Prace Językoznawcze 10. Prace Naukowe Uniwersytetu 50, (współautorstwo z K. Termińską);-Śląskiego w Katowicach. Katowice 1985, s. 42
 • Narzędnikowy orzecznik przy „być”. Prace Językoznawcze 12. Red. A. Kowalska. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 1985, s. 93-101
 • Abstrakta z prac magisterskich. [W:] Prace Językoznawcze, t. 12. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1985, s. 162
 • Les constructions décrivantes l’incitation. “Neophilologica”, t. 3. Prace Naukowe (współautorstwo z K. Termińską);-Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1984, s. 42-55
 • Nakłaniające zdania aluzyjne. „Język Polski” LXIII, 1983, s. 33-44 współautorstwo z K. Termińską);
 • Wypowiedzenia rozkaźnikowe. „Socjolingwistyka”, Katowice 1983 (współautorstwo z K. Termińską), s. 115-127
 • La lingua italiana oggi: un problema scolastico e sociale, a cura di Lorenzo Renzi e Michele A. Cortelazzo. Bologna 1977, ss. 455. [W:] Socjolingwistyka 5. Katowice 1983, s. 146-153
 • Przyimek dla w XVI wieku. [W:] Prace Językoznawcze 7. Studia historycznojęzykowe. Red. A. Grybosiowa, A. Kowalska. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 1980, s. 20-37
 • Przewodnik do historii języka polskiego (dla studentów IV roku filologii polskiej studiów 47 (współautorstwo skryptu);-  45 -zaocznych). Katowice 1979, s. 17-19
 • Możliwości integracji przedmiotów językoznawczych w nauczaniu gramatyki opisowej języka polskiego. [W:] Język. Teoria – Dydaktyka. Materiały II Konferencji Młodych 112.-21 maja 1977. Kielce 1978, s. 196-Językoznawców-Dydaktyków. Ustka 20 (współautorstwo z K. Dziedziól);
 • Struktura semantyczna rzeczowników derywowanych od wyrażeń przyimkowych. „Poradnik Językowy” 1977, s. 141-152
 • Struktura semantyczna rzeczowników odczasownikowych z przyrostkiem -acz. „Poradnik Językowy” 1977, s. 539-545
 • Ograniczenia semantyczne w tworzeniu nazw narzędzi na przykładzie rzeczowników odczasownikowych z przyrostkiem -acz, -ak. Prace Językoznawcze III. Red. I. Bajerowa, A. Grybosiowa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 1976, s. 62-75
 • Zagadnienia językowe na sympozjum poświęconym roli nauk społecznych w humanizacji -środowiska wielkoprzemysłowego. „Poradnik Językowy” 1975, s. 222-225
 • Streszczenia prac magisterskich (w tym własnej pt. Charakterystyka porównawcza Psałterza floriańskiego z Psałterzem puławskim w zakresie fonetyki i fleksji. [W:] Prace Językoznawcze II. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 130.-Katowice 1973, s. 125