KONFERENCJE

Konferencja naukowa

Nie/porozumienie, nie/tolerancja, w(y)kluczenie w języku i kulturze

18-20.09.2019

Organizator:
Instytut Języka Polskiego UŚ im. Ireny Bajerowej

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. dr hab. Artur-Rejter, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Wioletta Wilczek

Opis:
Konferencja w zamierzeniu kontynuuje założenia sesji nt. Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze (Wisła, 2016), czyli będzie dotyczyć aktualnych, a tym samym ważnych dla humanistyki zjawisk dostrzegalnych w obszarze języka i kultury. Autorzy wystąpień przyjrzą się problematyce dotyczącej szeroko pojętego kryzysu komunikacyjnego diagnozowanego coraz wyraźniej w kulturze Zachodu. Każdy kryzys jednak rodzi nadzieję na jego zażegnanie, co daje nadzieję, że zadaniem humanistyki jest nie tylko opis i interpretacja zjawisk otaczającego świata, ale też wskazywanie możliwych dróg dalszego jego rozwoju. Tematyka konferencji dotyczy bogatego kręgu kwestii (zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym) wartych namysłu.


Wyróżnij się lub zgiń! Dialog marki z konsumentem

9.05.2019

Organizator:
Instytut Języka Polskiego UŚ im. Ireny Bajerowej

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr Aleksandra Kalisz i Koło Naukowe „Komunikator”

Patronat naukowy:
Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

Opis:

Koło Naukowe „Komunikator” przy Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej organizuje trzecią edycję konferencji zatytułowanej „Wyróżniaj się lub zgiń!”, która obędzie się 9 maja 2019 roku w Katowicach. Tym razem celem organizatorów będzie przyjrzenie się dwóm istotnym komponentom dialogu w szeroko pojętej przestrzeni publicznej – marce oraz konsumentom.
Konferencja jest nie tylko okazją do spotkania się ze znawcami branży marketingowej, którzy chętnie podzielą się wiedzą i doświadczeniem, ale również naukowcami z zakresu językoznawstwa, medioznawstwa i komunikologii.


Partnerstwo w komunikacji
5.04.2019

Organizator:
Instytut Języka Polskiego UŚ im. Ireny Bajerowej

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr Aleksandra Kalisz, dr Ewelina Tyc

Opis:

Problematyka konferencji dotyczy szeroko rozumianego partnerstwa w komunikacji, które w dobie rosnącej kultury indywidualizmu i silnej koncentracji na jednostce jest niezwykle interesujące. Podczas planowanych obrad organizatorki chcą zwrócić szczególną uwagę na partnera dialogu, pełniącego nie tylko funkcję biernego odbiorcy, lecz także współtwórcy, doradcy, interpretatora czy kontestatora.


Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy
15.11.2018

Organizator:
Instytut Języka Polskiego UŚ, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Bernadetta Ciesek, dr Beata Duda

Opis:
Konferencja pt. Cyfrowe światy, wspólnoty i dyskursy jest pierwszą z cyklu konferencji poświęconych humanistyce cyfrowej (digital humanities, DH). Wydarzenie naukowe skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków uprawiających różne dyscypliny naukowe i do praktyków. Zagadnienia konferencji dotyczyć będą specyfiki świata cyfrowego i jego narzędzi, a także metod badania rzeczywistości wirtualnej. Przedmiotem zainteresowania zamierzamy uczynić również dyskursy konstytuujące cyfrowe światy, a także przyjrzeć się kształtowaniu relacji międzypodmiotowych w cyberprzestrzeni. W ramach aspektu praktycznego konferencji przewidziano wystąpienia specjalistów zajmujących się komunikacją w Sieci, przestrzenią wirtualną i współtworzącymi ją narzędziami cyfrowymi.


Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 8

Katowice, 7.11.2018

Organizatorzy:
Instytut Języka Polskiego UŚ, Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr Wioletta Wilczek, Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców

Opis:
Podczas planowanej aktualnie konferencji organizatorzy chcą zaprosić do naukowych rozmów o historii języka polskiego studentów, doktorantów i młodych doktorów (do 35 roku życia) z innych ośrodków akademickich Polski, by móc w konferencyjnej dyskusji wspólnie wypracowywać stanowiska poznawcze w zakresie następujących obszarów badawczych:
1. historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych),
2. historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk,
3. genologiczny wymiar dawnej komunikacji
4. systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej w ujęciu diachronicznym,
5. historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.


Międzynarodowa konferencja logopedyczna
 Zaburzenia płynności mowy teoria i praktyka. Edycja III 

Katowice, 31.08-1.09.2018

Organizator:
Instytut Języka Polskiego UŚ, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr hab. Katarzyna Węsierska, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Roman Buchta, Małgorzata Grzonka, Katarzyna Romaniuk

Opis:
Problematyka konferencji dotyczy kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie logopedii i dyscyplin pokrewnych. W programie konferencji przewidziano wystąpienia praktyków i teoretyków specjalizujących się w zaburzeniach płynności mowy, którzy reprezentują zarówno krajowe, jak zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze.
Konferencja ma charakter przeglądowy; wystąpienia dotyczą następujących grup tematycznych:

 • prezentacja wyników badań naukowych dotyczących jąkania i giełkotu,
 • diagnozowanie jąkania, giełkotu i innych niepłynności mówienia – metody i narzędzia diagnostyczne,
 • terapia zaburzeń płynności mowy, metody i strategie interwencji logopedycznej, strategie profilaktyczne,
 • interdyscyplinarność oddziaływań w interwencji logopedycznej w balbutologopedii,
 • zastosowanie współczesnych technologii w diagnozie i terapii zaburzeń płynności mowy,
 • środowiskowe wsparcie osób z zaburzeniami płynności mowy,
 • skuteczny logopeda – doskonalenie zawodowe.

  Konferencja naukowa

Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

Katowice, 8-9.06.2018

Organizator:
Instytut Języka Polskiego UŚ, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, dr Magdalena Ochwat, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Ewa Ficek

Opis:

Celem konferencji jest humanistyczna refleksja nad ideą społeczeństwa obywatelskiego, jego modelem/modelami oraz rolą, jaką odgrywa ono we współczesnym świecie. Istotnym punktem refleksji będzie również aksjologiczny wymiar edukacji kształtującej postawy obywatelskie. Dyskusji poddamy także możliwości i ograniczenia komunikacyjne ideologicznych wspólnot dyskursywnych. Interesować nas będą strategie językowe i pozajęzykowe budujące relacje uczestników społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców – zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, nauczycieli, studentów, a także pracowników samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Konferencja będzie adresowana ponadto do wszystkich zainteresowanych partycypacją obywatelską.


Konferencja naukowa
Tradycja w języku – język w tradycji

Katowice, 14.05.2018

Organizatorzy:
dr Karolina Lisczyk, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, UŚ, dr Marcin Maciołek, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, UŚ

Opis:
Ogólnopolska konferencja naukowa „Tradycja w języku – język w tradycji” to czwarte spotkanie naukowe z cyklu „Język – historia i współczesność”. Przedmiotem refleksji w trakcie planowanej sesji organizatorzy chcieliby uczynić zagadnienia leksykalno-komunikacyjne dotyczące szeroko pojętej tradycji językowej (czy szerzej: kulturowej) – odnoszącej się zarówno do metodologii, jak i przedmiotu badań. Ponieważ jednak tradycja, stanowiąca łącznik pomiędzy kolejnymi pokoleniami tak lingwistów, jak i zwykłych użytkowników każdego języka, nieuchronnie konfrontowana jest z nowymi zjawiskami, interesujące będzie włączenie do rozważań nad nią problematyki związanej ze zmianami systemowymi i komunikacyjnymi dokonującymi się w języku nie tylko dawniej, ale również współcześnie.


Konferencja naukowa
„Śląsko godka – jeszcze gwara czy jednak już język?

27.04.2018, Katowice

Organizator: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski (Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej i Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi)

Komitet Organizacyjno-Programowy:
prof. dr hab. Jolanta Tambor

Mija 10 lat od konferencji Śląsko godka – jeszcze gwara czy jednak już język?, która odbyła się 10 czerwca 2008 roku w Sali Sejmu Śląskiego. Honorowy patronat nad konferencją objęli wtedy Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Krystyna Bochenek i Rada Języka Polskiego, którą reprezentował jej honorowy przewodniczący, prof. Walery Pisarek. Konferencja spełniła pokładane w niej nadzieje. Zgromadziła ponad 250 osób – ludzi o różnych poglądach, reprezentujących różnorodne instytucje i samych siebie, czyli osoby, dla których sprawy Śląska są ważne, które interesują się językiem, jakim posługują się mieszkańcy Śląska, które badają mowę śląską, które piszą po śląsku, propagują ślónsko godka, które mówią po śląsku, kiere godajóm, kiere ściałyby godać, osoby, którym istnienie, rozwój, dobra kondycja ślónskij godki leży na sercu.

Patronaty honorowe:
Rada Języka Polskiego, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Konferencja naukowa
Wyróżniaj się lub zgiń”. Jak osiągnąć wizerunkowy sukces

12-13.04.2018, Katowice

Organizator:
Instytut Języka Polskiego UŚ, Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr Emilia Bańczyk, Koło Naukowe „Komunikator”

II edycja konferencji naukowej „Wyróżniaj się lub zgiń” zachęca do zastanowienia się nad problematyką tworzenia wizerunku firmy oraz marki, nad znaczeniem komunikacji przedsiębiorstwa z klientem, a także nad zagadnieniem kreowania produktu. Celem tego spotkania jest stworzenie możliwie najlepszych warunków do inspirującej wymiany wiedzy i doświadczeń zarówno pracowników naukowych, jak i specjalistów z szeroko rozumianej branży promocyjnej. Wzorem poprzedniej edycji, naszym celem jest stworzenie płaszczyzny dla merytorycznej dyskusji badaczy z zakresu językoznawstwa, marketingu, medioznawstwa czy socjologii z praktykami, aby przedstawione zagadnienia ująć w perspektywie prawdziwie interdyscyplinarnego oglądu badawczego.


Ogólnopolska konferencja naukowa
Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal

Katowice, 14-15.03.2018

Organizator:
Instytut Języka Polskiego UŚ, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr Ewa Biłas-Pleszak, dr Aleksandra Kalisz, dr Ewelina Tyc, mgr Marta Dargiewicz

Cztery wcześniejsze konferencje były poświęcone teoretycznym i praktycznym aspektom  autopromocji, autoprezentacji oraz kształtowania wizerunku. Uczestnicy przedstawiali zarówno synchroniczne, jak i diachroniczne ujęcie tematu, egzemplifikacji swoich tez szukając w różnym materiale badawczym – od języka naturalnego po media masowe. Podczas piątej konferencji, która będzie wzbogacona o część warsztatową, Organizatorzy chcą, pozostając zasadniczo na gruncie poprzednich rozważań, wzbogacić refleksję badawczą o tematy związane z błędem, kryzysem i skandalem w komunikowaniu masowym. W związku z tym proponują kilka bardziej szczegółowo sformułowanych tematów, licząc na ich interdyscyplinarny ogląd:

 • obrazowanie, konceptualizowanie i kategoryzowanie autopromocji, autoprezentacji, wizerunku w języku i tekstach polszczyzny dawnej i współczesnej;
 • autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w kontekście błędu, kryzysu, skandalu (ujęcia leksykalne, tekstowe, dyskursywne i in.);
 • płeć a autopromocja, autoprezentacja, wizerunek;
 • gatunki autopromocyjne i autoprezentacyjne;
 • kreacja medialna, osobowość medialna – językowe wykładniki;
 • psychologiczne, socjologiczne i kulturowe aspekty wizerunkowego skandalu;
 • rola mediów masowych w procesie budowania wizerunku.

Ogólnopolska konferencja naukowa
Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)

Brenna, 25-27.10.2017

Organizator:
Instytut Języka Polskiego UŚ, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

Komitet Organizacyjno-Programowy:
prof. zw. dr hab. Bożena Witosz, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Bernadetta Ciesek, dr Beata Duda

Opis:
Badania nad dyskursem, które rozwijają się w ciągu ostatnich kilkunastu lat w sposób niezwykle dynamiczny, mają charakter interdyscyplinarny i z konieczności wieloaspektowy. Odwołują się do różnych paradygmatów, teorii i metod interpretacji. W tę wielodyscyplinową i zróżnicowaną metodologicznie przestrzeń organizatorzy chcą wpisać tematykę konferencji. W spotkaniu naukowym wezmą udział członkowie różnych środowisk naukowych, akademickich oraz przedstawiciele organizacji społecznych, którym bliska jest problematyka społecznej komunikacji analizowanej z perspektywy dyskursu. Celem konferencji jest bowiem wymiana naukowych i praktycznych doświadczeń skoncentrowanych wokół problemu modelowania rzeczywistości przez poszczególne odmiany dyskursu. Obiektem zainteresowania będą zarówno same konstrukty rzeczywistości, jak i uwarunkowania ich manifestacji – reguły, konwencje, normy, wartości, konteksty, środki wyrazu (werbalne i pozawerbalne).


V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Logopedia w Teorii i Praktyce
Chorzów, 16-17.09.2017

Organizator:
Instytut Języka Polskiego UŚ, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Śląski, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Komitet Organizacyjno-Programowy z ramienia IJP:
prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Joanna Przyklenk, dr Beata Duda, mgr Barbara Sambor

Opis:
Nadrzędnym celem konferencji jest naukowa dyskusja na temat zaburzeń mowy, a także spotkanie logopedycznej teorii i praktyki. W jej trakcie podejmowane będą rozważania na temat teoretycznych podstaw diagnozy i terapii logopedycznej oraz będą prezentowane najnowsze wyniki badań logopedów, lingwistów i lekarzy. Główne kręgi tematyczne konferencji to:

 1. Naukowe podstawy diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych.
 2. Praktyczne metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii i ich efektywność.
 3. Metody i techniki terapii logopedycznej i ich efektywność.

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „O czasie na czasie”

Katowice, 29.05.2017


Organizatorzy:

Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa UŚ

Komitet Organizacyjno-Programowy:
mgr Alicja Bronder, mgr Magdalena Wojtyka

Opis:
Tematyka konferencji koncentruje się na kategorii czasu, interpretowanej w duchu lingwistycznym z wykorzystaniem interdyscyplinarnych narzędzi badawczych. Celem spotkania jest konsolidacja młodych naukowców reprezentujących różne kierunki i dziedziny językoznawstwa, w tym lingwistykę synchroniczną i diachroniczną, etnolingwistykę, stylistykę i tekstologię, aspekty językowe w dydaktyce.


Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś

Katowice, 9.05.2017


Organizatorzy:

Instytut Języka Polskiego UŚ we współpracy z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkołą Języka i Kultury Polskiej

Komitet Organizacyjno-Programowy:
prof. zw. dr hab. Ewa Jędrzejko, dr Wioletta Wilczek

Opis:
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane różnorodne zagadnienia związane z tematyką kulinarną w ujęciu współczesnym i historycznym. Ponadto odbędzie się quiz językowy oraz warsztaty kulinarne.


Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny

Katowice, 24-25.04.2017

Organizatorzy:
Instytut Języka Polskiego UŚ, Instytut Slawistyki w Moguncji

Komitet Organizacyjno-Programowy:
prof. UŚ dr hab. Magdalena Pastuch, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Beata Duda, dr Barbara Mitrenga, dr Kinga Wąsińska

Opis:
Głównym celem seminarium było wypracowanie zasad współpracy pomiędzy historykami języka a lingwistami korpusowymi oraz specjalistami w dziedzinie wykorzystania technologii cyfrowych w humanistyce (Digital Humanities). Organizatorom zależy na tym, aby wszelkie działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania korpusów już istniejących lub stworzenia nowych, odbywały się w porozumieniu z szerokim gronem zainteresowanych badaczy. W ramach seminarium odbyły się także warsztaty, które przeprowadzili przedstawiciele konsorcjum naukowego CLARIN-PL – dr inż. Maciej Piasecki (Polski Koordynator Narodowy CLARIN z ramienia MNiSW) i dr Marcin Oleksy. CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure) to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która umożliwia badaczom z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wygodną pracę z bardzo dużymi zbiorami tekstów.


Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych

Katowice, 29.03.2017

Organizatorzy:
Instytut Języka Polskiego UŚ, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Polskie Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Katowicki

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr Aleksandra Kalisz, dr Ewelina Tyc

Opis:
Na trzech poprzednich konferencjach nasze rozważania koncentrowały się wokół zagadnienia autopromocji rozpatrywanego na płaszczyźnie praktyki i teorii oraz diachronii i synchronii.

Podczas IV edycji pole problematyki pragniemy poszerzyć o medium audiowizualne, które jest nośnikiem wpływającym na kształt przekazów autopromocyjnych.


„Wyróżniaj się lub zgiń”. Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej

Katowice, 1-2.12.2016

Organizatorzy:
zaproszenie na konferencjeInstytut Języka Polskiego UŚ, Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Koło Naukowe „Komunikator”

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr Emilia Kałuzińska, Amanda Caban, Joanna Blondzik

Opis:
Podczas konferencji naukowej „Wyróżniaj się lub zgiń”. Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej, organizowanej przez działające przy Instytucie Języka Polskiego Koło Naukowe „Komunikator” organizatorzy chcą dokonać wielowymiarowej analizy komunikacji promocyjnej, dlatego też zależy im, żeby w konferencji wzięli udział zarówno językoznawcy, specjaliści z dziedziny marketingu, kulturoznawcy, socjologowie, ale też praktycy.

xxxxx


Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 7

Katowice, 9.11.2016

Bogactwo polszczyzny - programOrganizatorzy:
Instytut Języka Polskiego UŚ, Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr Wioletta Wilczek, Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców

Opis:
Podczas planowanej aktualnie konferencji organizatorzy chcą zaprosić do naukowych rozmów o historii języka polskiego studentów, doktorantów i młodych doktorów (do 35 roku życia) z innych ośrodków akademickich Polski, by móc w konferencyjnej dyskusji wspólnie wypracowywać stanowiska poznawcze w zakresie następujących obszarów badawczych:
1. historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych),
2. historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk,
3. genologiczny wymiar dawnej komunikacji
4. systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej w ujęciu diachronicznym,
5. historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.


Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze

Wisła, 19-21.10.2016

Organizatorzy:
Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ, Zakład Historii Języka Polskiego, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

Komitet Organizacyjno-Programowy:plakat Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze
dr Ewa Biłas-Pleszak, dr Joanna Przyklenk, dr hab., prof. UŚ Artur Rejter, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Opis:
Podczas konferencji naukowej Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, organizowanej przez Instytut Języka Polskiego UŚ, uczestnicy pochylą się nad zagadnieniem podróży, przemieszczania się, migrowania, wyrażanych w języku i zawierających się w tekstach kultury. Problematyka ta zostanie zaprezentowana w zróżnicowanych ujęciach, od lingwistycznych, przez literaturoznawcze, po kulturoznawcze. Wspomniane wydarzenie naukowe jest okazją do skonfrontowania różnorodnych spojrzeń specjalistów reprezentujących ośrodki akademickie w całej Polsce.


Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna
Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka
. Edycja II

Katowice, 25-26.08.2016 r.

Organizatorzy:
Instytut Języka Polskiego UŚ, Wydział Teologiczny UŚ, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr Katarzyna Węsierska, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, ks. dr Roman Buchta, dr Beata Duda, dr Łucja Skrzypiec, mgr Monika Dyl, mgr Katarzyna Gaweł, mgr Agata Laszczyńska, mgr Małgorzata Kądzioła, mgr Monika Pakura

Opis:
Plakat_program_konferencji.cdr
Konferencja Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka jest drugą z cyklu konferencji, które kierowane są do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. Celem wspomnianego cyklu konferencji jest upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie zaburzeń płynności mowy. Problematyka planowanej konferencji dotykać będzie kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie balbutologopedii. W programie konferencji przewidziano wystąpienia praktyków i teoretyków specjalizujących się w zaburzeniach płynności mowy, którzy reprezentują zarówno krajowe, jak zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze. Zaplanowano także sesje posterowe oraz sesje seminaryjne i warsztatowe, które pozwolą uczestniczącym w konferencji logopedom poszerzyć kwalifikacje dzięki udziałowi w zajęciach praktycznych prowadzanych przez wybitnych specjalistów.

Strona www:
www.konferencja-zpm.edu.pl


Społeczność w języku ‒ język w społeczności

Katowice, 19.05.2016 r.

Organizatorzy:
plakatInstytut Języka Polskiego, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr Karolina Lisczyk-Kubina, dr Marcin Maciołek

Opis:
Przedmiotem refleksji są zagadnienia leksykalno-komunikacyjne dotyczące języka i roli, jaką odgrywa on w różnych społecznościach (grupach): narodowych, lokalnych, etnicznych, zawodowych itp. Język nie jest tworem monolitycznym, lecz wewnętrznie zróżnicowanym i to właśnie w tej wielopostaciowości należy upatrywać jego bogactwa. Niezależnie, czy mówimy o języku danego narodu czy też grupy społecznej, zawodowej, etnicznej itp., każdorazowo pełni on funkcję socjalizującą – jako narzędzie komunikacji umożliwia wzajemne porozumienie i tym samym spaja członków danej społeczności oraz buduje ich tożsamość. Współczesne wydarzenia polityczne pokazują, jak istotna jest ta konsolidująca funkcja języka, dlatego w ramach konferencji podjęta zostanie dyskusja nad różnymi językami i ich odmianami.


Kongres Historyków Języka. „Językoznawstwo historyczne ‒ w trosce o przyszłość, w poszanowaniu przeszłości”

Katowice, 13-15.04.2016 r.

Organizatorzy:
Instytut Języka Polskiego, Zakład Historii Języka Polskiego, Zakład Leksykologii i SemantykiKongres Historyków Języka

Partnerzy: Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Katowicki, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego VIA LINGUAE, Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Komitet Organizacyjno-Programowy:
Prezydium
: dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa, dr hab. Mirosława Siuciak, dr Barbara Mitrenga, dr Joanna Przyklenk
Członkowie: prof. dr hab. Jolanta Tambor, dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska, dr hab. prof. UŚ Artur Rejter, dr hab. Aleksandra Niewiara, dr Agnieszka Piela
Sekretarze: dr Kinga Wąsińska (Knapik), dr Wioletta Wilczek

Opis:
Celem Kongresu jest podjęcie najważniejszych problemów dyscypliny, zarówno w jej wymiarze teoretycznym, jak i dydaktycznym. Obserwujemy w ostatnich latach z jednej strony niesłabnące zainteresowanie badawcze tematyką historycznojęzykową, z drugiej zaś postępujące przemiany w dydaktyce polonistycznej, które częstokroć zmierzają do ograniczenia zagadnień diachronicznych w programie studiów. Źródłem idei Kongresu jest przekonanie, iż potrzebna jest konsolidacja naszego środowiska, które, łącząc tradycję badawczą z nowoczesnością myśli, ma wiele do zaoferowania w kwestiach merytorycznych, metodologicznych i dydaktycznych.

Relacja z Kongresu znajduje się tutaj.

www.kongreshistorykowjezyka.pl


Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. Teoria i praktyka

Katowice, 2.03.2016 r.

Organizatorzy:
Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Katowicki

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr hab. Iwona Loewe, mgr Aleksandra Kalisz, mgr Ewelina Tyc

Opis:
Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych to trzecia konferencja organizowana przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Uniwersytetu Śląskiego poświęcona szeroko rozumianemu wizerunkowi. Na dwóch poprzednich konferencjach nasze rozważania koncentrowały się wokół zagadnienia autopromocji w praktyce. Tym razem pole problematyki konferencji pragniemy poszerzyć o aspekt teoretyczny. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też adresowana jest do wszystkich tych, którzy swoje zainteresowania badawcze koncentrują wokół szeroko pojętej autopromocji.

Program konferencji do pobrania.


III Międzynarodowe seminarium naukowe: Dwujęzyczność, wielojęzyczność, wielokulturowość – teoria i praktyka

Katowice, 16.11.2015 r.

Organizatorzy:
Instytut Języka Polskiego, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr hab. Iwona Loewe, mgr Kamila Kuros-Kowalska, mgr Natalia Moćko

Opis:
III Międzynarodowe seminarium naukowe: Dwujęzyczność, wielojęzyczność, wielokulturowość – teoria i praktyka, które odbyło się 16 listopada 2015 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, zgromadziło licznych zainteresowanych tematyką bilingwizmu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się praktycy i teoretycy z różnych ośrodków badawczych z Polski, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Program konferencji do pobrania.


Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej

Chorzów, 10.10.2015 r.

PLAKAT_LOGOPEDIA_A1.cdrOrganizatorzy:
Instytut Języka Polskiego, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, dr hab. Irena Polewczyk, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Beata Duda, mgr Aurelia Malicka, mgr Anna Płonka, mgr Barbara Sambor

Opis:
Konferencja skierowana była do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. Celem konferencji było nie tylko prezentowanie działalności naukowo-badawczej śląskiego ośrodka logopedycznego, ale przede wszystkim upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie wybranych subdyscyplin logopedii. Problematyka konferencji dotyczyła kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań logopedycznych.

Program konferencji do pobrania.


Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka

Katowice, 1.06.2015 r.

Organizatorzy:
Medialne kody w wyobrazni dziecka 2015Instytut Języka Polskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego VIA LINGUAE, Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa i Koło Naukowe „Komunikator”

Komitet Organizacyjno-Programowy:
mgr Emilia Kałuzińska, mgr Natalia Moćko

Opis:
Podczas interdyscyplinarnej konferencji naukowej Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka medialne dzieciństwo zostało poddane oglądowi z perspektywy kulturowej, socjologicznej, logopedycznej i językoznawczej. Media stały się nieodłączną częścią naszego życia, zmieniając niemalże każdy jego wymiar. Dzieci i młodzież nie znają już świata bez telewizji, Internetu, dotykowych telefonów czy gier komputerowych. Ta nowa, medialna rzeczywistość staje się środowiskiem socjalizacji najmłodszych pokoleń, wpisując się na stałe w ich sposób myślenia, postrzegania, a także w ich język.

Program konferencji do pobrania.


Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś

Katowice, 21.04.2015 r.

Autopromocja 2015Organizatorzy:
Instytut Języka Polskiego, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Katowicki

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr hab. Iwona Loewe, mgr Aleksandra Kalisz, mgr Ewelina Tyc

Opis:
Seminarium poświęcone zostało rozważaniom wokół zagadnień wizerunku oraz autopromocji w ujęciu historycznym, było również okazją do analizy porównawczej zjawisk będących częścią tej przestrzeni dyskursu. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, skierowana była do wszystkich osób, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematyki dotyczącej autopromocji. Wśród prelegentów znaleźli się językoznawcy, trenerzy biznesu, PR-owcy, medioznawcy oraz kulturoznawcy, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili zjawisko autopromocji zarówno w perspektywie swoich badań naukowych, jak i doświadczeń zawodowych.

Program konferencji do pobrania.


II Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Dwujęzyczność, wielojęzyczność, wielokulturowość – edukacja, globalizacja”

Katowice, 19.11.2014 r.

Organizatorzy:
14_10_14_plakat_internetInstytut Języka Polskiego, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr hab. Iwona Loewe, mgr Kamila Kuros-Kowalska, mgr Natalia Moćko

Opis:
Seminarium cechowała możliwość wymiany doświadczeń przez osoby reprezentujące często odmienne dyscypliny naukowe, a także różnorodność tematów podejmowanych podczas seminarium (skupionych wokół wielojęzyczności i wielokulturowości w czasach globalizacji oraz mobilności ludności różnych krajów). W ramach seminarium naukowego pt. „Dwujęzyczność, wielojęzyczność, wielokulturowość – edukacja, globalizacja” odbył się wykład dr Anny Martowicz z Edynburga pt. „Język polski poza granicami kraju – kwestie dwujęzyczności, kultury języka, nauki i nauczania języka polskiego”.

Program konferencji do pobrania.


Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 6

Katowice, 6.11.2014 r.

Organizatorzy:
Bogactwo polszczyzny 6Instytut Języka Polskiego, Zakład Historii Języka Polskiego, Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców

Komitet Organizacyjno-Programowy:
mgr Ewelina Ładziak, mgr Wioletta Wilczek

Opis:
Konferencja zgromadziła studentów, doktorantów i młodych doktorów z ośrodków akademickich z całej Polski. Tematyka konferencji dotyczyła następujących obszarów badawczych: historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych), historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk, genologiczny wymiar dawnej komunikacji, systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej w ujęciu diachronicznym, historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Program konferencji do pobrania.


Dyskurs i jego odmiany

Brenna 22-24.10.2014 r.

Dyskurs i jego odmiany 2014Organizatorzy:
Instytut Języka Polskiego, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

Komitet Organizacyjno-Programowy:
prof. zw. dr hab. Bożena Witosz, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Ewa Ficek

Opis:
Konferencja stała się zarówno okazją do omówienia istotnych zagadnień teoretyczno-metodologicznych związanych z typologią przestrzeni dyskursywnej i do dyskusji (uwzględniającej m.in. porównawczą perspektywę międzykulturową) nad możliwościami wypracowania systematycznego i kompletnego modelu charakterystyki poszczególnych odmian dyskursu. Tematyka sesji skoncentrowana była na wyróżnianych i funkcjonujących w tekstach naukowych oraz (ogólniej) w przestrzeni publicznej różnych odmianach dyskursu.

Program konferencji do pobrania.


Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka (Fluency Disorders: Theory and Practice)

Katowice, 12.09.2014 r.

Beznazwy-1 Organizatorzy:
Instytut Języka Polskiego, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr Katarzyna Węsierska, ks. dr Roman Buchta, dr Iwona Michalak-Widera, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, mgr Katarzyna Gaweł, mgr Monika Pakura, mgr Agata Szymura

Opis:
Problematyka konferencji dotyczyła kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie balbutologopedii. W programie konferencji przewidziano wystąpienia praktyków i teoretyków specjalizujących się w zaburzeniach płynności mowy, którzy reprezentowali zarówno krajowe, jak zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze. Celem wspomnianego cyklu konferencji jest nie tylko prezentowanie działalności naukowo-badawczej śląskiego ośrodka logopedycznego, ale przede wszystkim upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie wybranych subdyscyplin logopedii.

www.konferencja-zpm.pl

Tom pokonferencyjny:
Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, t. 1, red. K. Węsierska, Wydawnictwo Komlogo – Uniwersytet Śląski, Katowice 2015, ISBN: 978-83-61339-15-1, ss. 312.

Link do tomu pokonferencyjnego w formacie PDF


Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony

Katowice, 02.04.2014 r.

plakat tycOrganizatorzy:
Instytut Języka Polskiego, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Katowicki

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr hab. Iwona Loewe, mgr Aleksandra Kalisz, mgr Ewelina Tyc

Opis:
Konferencja poświęcona została tematyce szeroko rozumianego wizerunku i była dobrą okazją do przedstawienia wyników badań i wymiany poglądów dotyczących autoprezentacji medialnej, a także stała się ważnym miejscem spotkania praktyków sektora public relations ze środowiskiem akademickim.

Program konferencji do pobrania.

Tom pokonferencyjny:
Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony, t. 1, red. A. Kalisz, I. Loewe, E. Tyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ISSN: 0208-6336, ISBN: 978-83-8012-414-1, ss. 116.


U źródeł wyrażeń funkcyjnych

Katowice, 13-14.03.2014 r.

wyrazenia funkcyjne 2014Organizatorzy:
Instytut Języka Polskiego, Zakład Leksykologii i Semantyki

Komitet Organizacyjno-Programowy:
prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa, dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska

Opis:
Druga ogólnopolska konferencja naukowa U źródeł wyrażeń funkcyjnych zgromadziła wielu wybitnych badaczy. Uczestnikami konferencji byli: Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Rafał Molencki, prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa – kierownik grantu badawczego Polskie wyrażenia funkcyjne w ujęciu diachronicznym, wykonawcy projektu oraz zaproszeni goście reprezentujący kilka ośrodków naukowych w Polsce (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Slawistyki PAN).

Program konferencji do pobrania.


Granice w języku – język w granicach

Katowice, 6.03.2014 r.

 Granice w jezyku 2014Organizatorzy:
Instytut Języka Polskiego, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr Karolina Lisczyk-Kubina, dr Marcin Maciołek

Opis:
Ogólnopolska konferencja Granice w języku ‒ język w granicach to kontynuacja cyklu zainaugurowanego w 2011 r. sesją naukową Ruch w języku ‒ język w ruchu. Organizatorzy ponownie postawili sobie za cel skupienie środowiska doktorantów i młodszych pracowników nauki wokół określonego w temacie kręgu zagadnień, w pełni realizując to założenie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele pięciu krajowych ośrodków akademickich. Wystąpienia prelegentów podejmowały problematykę różnie rozumianych granic w językoznawstwie – gramatycznych, semantycznych (między pojęciami w języku), historycznych (problem ewolucji leksyki), terytorialnych (przenikanie się języków i dialektów) czy komunikacyjnych (wyróżnianych ze względu na środek przekazu). 

Program konferencji do pobrania.

Tom pokonferencyjny:
Granica w języku – język w granicach, red. K. Lisczyk-Kubina, M. Maciołek, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2014, ISBN: 978-83-63268-30-5, ss. 108.


V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Gatunki mowy i ich ewolucja – Gatunek a granice”

Katowice, 14-15.11.2013 r.

 Gatunki mowy i ich ewolucjaOrganizatorzy:
Instytut Języka Polskiego, Zakład Historii Języka Polskiego

Komitet Organizacyjno-Programowy:
prof. dr hab. Danuta Ostaszewska, dr Joanna Przyklenk

Opis:
Zaproponowana tematyka tegorocznego spotkania naukowego – „Gatunek a granice” – zgromadziła ponad 60 uczonych z różnych ośrodków akademickich Polski, tj. z Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Poznania, Rzeszowa, Siedlec, Szczecina, Warszawy, Wrocławia i z Zielonej Góry. W obradach udział wzięli także Referenci spoza granic Polski, tj. z Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki i z Uniwersytetu Wiedeńskiego. W trakcie obrad podejmowano kwestie związane z międzygatunkowością relacji i jej rezultatami w postaci nakładania się oraz możliwości krzyżowania się gatunków w strefach pogranicznych. Omawiano również same procesy adaptacji oraz przedstawiano możliwość współistnienia różnych gatunków w obrębie nadrzędnej struktury, np. w postaci kolekcji gatunków.

Program konferencji do pobrania.

Tom pokonferencyjny:
Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5: Gatunek a granice, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ISBN: 978-83-8012-347-2; ISSN 0208-6336, ss. 552.


Ogólnopolska konferencja „Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach”

Katowice, 25.10.2013 r.

Organizatorzy:
Instytut Języka Polskiego, Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, mgr Aurelia Malicka, mgr Anna Płonka, mgr Agata Szymura

Opis:
Celem konferencji było upowszechnianie najnowszych wyników badań dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej w przypadku zakłóceń dźwięków mowy, jakie obserwuje się w różnych zaburzeniach. Osnową projektowanej konferencji były 3 etapy postępowania logopedycznego opartego na deskrypcji, eksplikacji i aplikacji. Owocem konferencji stała się dyskusja dotycząca metody badania realizacji fonemów i ujednolicenie pewnych standardów w tym zakresie, a także wskazanie na najnowsze wyniki badań dotyczących nieprawidłowości w realizacji fonemów w różnych zaburzeniach.

Program konferencji do pobrania.


Międzynarodowe seminarium naukowe: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia, Bilingualism, multilingualism and multiculturalism – assets and liabilities to successful communication

Katowice, 9.10.2013 r.

Dwujezycznosc 2013Organizatorzy:
Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr hab. Iwona Loewe, mgr Kamila Kuros-Kowalska

Opis:
Dwujęzyczność (bilingwizm) to umiejętność posługiwania się dwoma różnymi językami. Współcześnie, gdy obserwujemy wzmożoną migrację ludności, zagadnienie to jest niezwykle ważne. Można również zauważyć wzrost zainteresowania bilingwizmem. Seminarium dało zatem możliwość przedstawienia najnowszych badań polskich i zagranicznych oraz obalenia wielu mitów.

Program konferencji do pobrania.

Tom pokonferencyjny:
Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia, red. I. Loewe, K. Kuros-Kowalska, Wydawnictwo Fonem. Eu, Gliwice 2014, ISBN: 978-83-935108-9-4, ss. 320.


Międzynarodowe seminarium „Komunikacja i marketing wobec trendów i zmian”

Katowice, 24.05.2013 r.

Organizatorzy:
Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Śląskie Towarzystwo Marketingowe, Akademia Ostrogska

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz


„Rodzina w badaniach teolingwistycznych”. Ogólnopolska konferencja naukowa studentów, doktorantów i młodych doktorów

Katowice, 8.05.2013

Organizatorzy:
Zakład Leksykologii i Semantyki

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr hab. prof. UŚ Joanna Sobczykowa, mgr Małgorzata Bogusz-Imiołek

Opis:
Uczestnicy sesji poddali refleksji zagadnienia związane z rodziną w ujęciu teolingwistycznym. Konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń i poglądów oraz do ożywionej dyskusji. Spotkanie miało charakter interdyscyplinarny. Udział w nim wzięli studenci, doktoranci i młodzi doktorzy. Sesja adresowana była do lingwistów, teologów, socjologów religii, religioznawców oraz badaczy literatury.

Program konferencji do pobrania.


III Naukowe Seminarium Studenckie: W świecie logopedii
– ABC dobrej Komunikacji

Katowice, 18.01.2013 r.

plakat_seminarium_splaszczonyOrganizatorzy:
Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa

Komitet Organizacyjno-Programowy:
dr Katarzyna Węsierska, mgr Kamila Kuros, mgr Natalia Moćko, mgr Monika Sobańska, mgr Agata Szymura, mgr Hanna Szykowska

Opis:
Tematyka spotkania poruszała różne obszary komunikacji. Zamierzeniem organizatorów było upowszechnienie wiedzy o dobrym komunikowaniu się i nabywaniu praktycznych kompetencji w tym zakresie. Nie mniej istotne jest wyrobienie przeświadczenia, że jest to umiejętność, którą można nabyć i doskonalić na każdym etapie życia i edukacji.

Program konferencji do pobrania.