dr Karolina Lisczyk

drKLisczyk-Kubina

opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców

Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu
e-mail: karolina.lisczyk@wp.pl

Karolina Lisczyk stopień doktora uzyskała, broniąc rozprawy Kategoria fazowości i jej wykładniki w polszczyźnie, przygotowanej pod naukową opieką prof. dr hab. Ewy Jędrzejko. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych ze współczesnym językiem polskim, w szczególności jego gramatyką oraz semantyką. W latach 2009–2017 uczestniczyła w pracach nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddział Katowice) oraz Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Forum Lingwistyczne”.

Książki

 • Fazowość i jej wykładniki w polszczyźnie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.

Redakcja naukowa

 • „Forum Lingwistyczne” nr 4, Katowice 2017. [współredakcja z I. Loewe]
 • Granice w języku – język w granicach. Red. K. Lisczyk-Kubina, M. Maciołek. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2014.
 • Ruch w języku – język w ruchu. Red. K. Lisczyk-Kubina, M. Maciołek. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2012.

Artykuły

 • Między ilością a intensywnością. O trudnościach w klasyfikowaniu czasowników saturatywnych. W: Nieokreśloność i granice. Red. M. Danielewiczowa, K. Doboszyńska-Markiewicz, A. Wójcicka. Seria Prace Językoznawcze IFP UKSW. T. 9. Wydawnictwo Naukowe UKSW. Warszawa 2017, s. 139–149.
 • O czasownikach derywowanych od przymiotnika „kiepski”. W: Dialog pokoleń 3. Red. E. Wierzbicka-Piotrowska. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2017, s. 203–214.
 • Odwleka spotkanie czy tylko je oddala? O sposobach konceptualizowania zmiany terminu na późniejszy. W: „Postscriptum polonistyczne” 2017, nr 1 (19), s. 27–39.
 • Oj tam, oj tam! – kilka uwag z zakresu semantyki i pragmatyki językowej. W: „Исследования по Славянским Языкам” 2017, 22-1, s. 127–136.
 • O doborze sufiksów w neologizmach słowotwórczych (na wybranych przykładach). W: Wokół słów i znaczeń VII. Słowotwórstwo języka mówionego i pisanego. Red. Ewa Rogowska-Cybulska, Ewa Badyda. Gdańsk 2016.
 • Przebiegi czasowe akcji na przykładzie zdań fazowych. W: Kategorie kultury. Czas. Red. M. Bator, M. Krzysztofik, Z. Trzaskowski. Kielce 2015, s. 277–286.
 • O przejawach ekonomii językowej w słowotwórstwie. W: Mechanizmy ekonomizacji języka. Red. R. Bizior, D. Suska. Seria: „Mechanizmy funkcjonowania języka”. T. 4. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2014, s. 261‒272.
 • Pomiędzy fazą a intensyfikacją – o kłopotliwych czasownikach z prefiksem roz-. W: Granice w języku – język w granicach. Red.
  K. Lisczyk-Kubina, M. Maciołek. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2014, s. 34‒46.
 • Określenia temporalne oznaczające fazę akcji (na tle innych wykładników fazowości). W: „Linguarum silva” T. 2. Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie. Red. B. Mitrenga. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, s. 101‒116.
 • Jak opisywać nieodmienność? Głos po lekturze książki Piotra Krzyżanowskiego Właściwości gramatyczne rzeczowników nieodmiennych. W: „Forum Lingwistyczne” nr 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, s. 101‒106.
 • Czasowniki momentalne jako komponenty werbalne konstrukcji wyrażających fazę. W: „Linguarum silva” T. 2. Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście. Red. B. Mitrenga. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, s. 15‒30.
 • O wyrażaniu faz akcji za pomocą czasowników ruchu. W: Ruch w języku – język w ruchu. Red. K. Lisczyk-Kubina, M. Maciołek. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2012, s. 60‒69.
 • Obraz duszy zamknięty w języku. W: Ciało i duch w języku i w kulturze.
  Red. M. Łaszkiewicz, S. Niebrzegowska-Bartmińska, S. Wasiuta. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2012, s. 43-48.
 • Semantyka kognitywna w badaniach nad kategorią fazowości – możliwości i ograniczenia. W: „Językoznawstwo”, nr 1(5). Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 2011, s. 65‒80.
 • Konstrukcje z czasownikami ruchu wyrażające fazę. W: Język polski w badaniach lingwistycznych. Red. P. Zbróg. Wydawnictwo LIBRON. Kielce 2010, s. 115‒121.
 • „Co nam zostało z tych lat?” Przyczynek do analizy porównawczej osiemnasto- i dwudziestowiecznych listów miłosnych. W: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 3. Red. A. Rejter. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010, s. 156‒168.
 • Pole wyrazowe leksemów tęsknota i tęsknić na przykładzie tekstów epistolograficznych. W: Język, wartości a zachowania społeczne. Red. J. Bujak-Lechowicz. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie. Piotrków Trybunalski 2009, s. 397‒408.
 • Retoryka autoprezentacji w świetle poradników dla kandydatów ubiegających się o pracę. W: Wśród słów i znaczeń. Z zagadnień współczesnego języka polskiego. Red. E. Biłas-Pleszak. Katowice 2008. Wydawnictwo ExMachina, s. 9‒22.

Inne

 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. Teoria i praktyka, Katowice, 2 marca 2016. W: „Forum Lingwistyczne” 2016, nr 3, s. 177–180.
 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Ruch w języku – język w ruchu, Katowice, 28 listopada 2011. W: „Linguarum silva” T. 1. Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku i w tekście. Red. B. Mitrenga. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012, s. 193‒196.