dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe

Iwona+Loewe
opiekun Koła Naukowego Doktorantów Językoznawstwa

Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu
e-mail: loewe@op.pl

 

Dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe – od 1996 roku jest związana z Instytutem Języka Polskiego; w 1999 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2008 – doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.
W pracy badawczej interesują ją przede wszystkim historia, rozwój, tendencje komunikacji za pośrednictwem telewizji z perspektywy dyskursu publicznego; strategie retoryczne nowych mediów i mediów tradycyjnych w nowych odsłonach (autotematyzm, autopromocja, autoprezentacja, sposoby pozyskiwania odbiorcy, przemiany strategii dyskursywnych i gatunków), a także zagadnienia genologiczno-komunikologiczne paratekstów (nota redakcyjna, lid, zapowiedź; flesz).  Podejmuje również badania nad zjawiskiem bilingwizmu w kontekście zjawisk cywilizacyjno-kulturowych oraz zagadnieniami pragmatyczno-stylistycznymi tekstów z funkcją perswazyjną (reklama, laudacja, zajawka radiowa, telewizyjna, zapowiedź prasowa).
W powiązaniu z zainteresowaniami naukowymi prowadzi zajęcia dydaktyczne z genologii lingwistycznej, poetyki reklamy, stylistyki wypowiedzi publicznej, języka w mediach, podstaw retoryki, a także zajęć kursowych na polonistyce jak fonetyka, słowotwórstwo, fleksja, składnia języka polskiego, kultura języka czy językoznawstwo pragmatyczne.
Bierze czynny udział w cyklicznych krajowych i międzynarodowych konferencjach stylistycznych, genologicznych oraz w interdyscyplinarnych. Od roku 2001 do 2010 była członkiem Zarządu katowickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, należy także do grona członków Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Mediolingwistyki i Komisji Stylistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Książki autorskie i współautorskie:

Redakcje naukowe:

 • Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość, Edukacja i globalizacja. Red. K. Kuros-Kowalska, I. Loewe, N. Moćko. Gliwice 2017: Wyd. Komlogo.
 • Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. t. 1. (współredaktor Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc). Katowice 2015.
 • Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. (współredaktor Kamila Kuros-Kowalska). Gliwice 2014.

Artykuły:

 • Ku pamięci. kolor w dyskursie akademickim. „tekst i dyskurs – text und diskurs” 12, 2019 ss. 99-110.
 • Леве, И. (2019). Логовизуализация — письменная разновидность слова в телевизионном дискурсе. „Media Linguistics”/Медиалингвистика, 6 (1), 19–34. DOI: 10.21638/spbu22.2019.102
 • Użytkowanie mediów. Raport z badań. W: Komunikacja ponad granicami. Prace dedykowane Profesor Małgorzacie Kicie. Red. M. Czempka-Wewióra, A. Kalisz, M. Ślawska, Katowice 2019: Wyd UŚ, ISBN: 978-83-63268-56-5, ss. 122-136.
 • Badanie kategorii estetycznych w dyskursie telewizyjnym. Analiza ikoniczna. „Media Linguistic” https://medialing.ru, nr 3 2018, ss. 287-300, ISSN2312-9263.
 • Typologia dyskursu telewizyjnego. „Media Linguistic” 2017/4, ss. 43-48.
 • Dyskurs telewizyjny w czasowym ujęciu kontrastywnym. [w] Dyskurs w aspekcie porównawczym. Red. Andrzej Charciarek, Anna Zych, Katowice, WUŚ, 2017, ss. 193-212.
 • Dyskurs telewizyjny: tytuły polskiej telewizji dziewcząt i chłopców. [w] Zielonogórskie spotkania językoznawcze Wokół dziejów używania polszczyzny, wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne. Red. Marzanna Uździcka, Magdalena Hawrysz, Zielona Góra 2018, ss. 236-246.
 • Styl w mediach czy styl mediów? „Polskie Studia Slawistyczne” 2018, seria 13, tom 2, ss. 177-186.
 • Symbole igrzysk olimpijskich z perspektywy lingwistyki dyskursu. Zeszyty Naukowe KUL, 60/2017, ss. 37-52.
 • Kontekst kulturowy bilingwizmu a językowy obraz świata. [w] Patologia mowy. Red. Z. Tarkowski, Gdańsk 2017: Wyd. Harmonia Universalis, ss. 235-254.
 • Igrzyska olimpijskie w polskiej telewizji. [w] Igrzyska olimpijskie w mediach masowych 1948-1984. Red. E. Pawlak-Hejno, M. Piechota, P. Nowak, Lublin 2016, ss. 11-27, ISBN: 978-83-7784-837-1.
 • Telewizyjny serwis wiadomości jako przykład glokalizacji, Актуальные проблемы стилистики» 2016/2, ss.123-137, ISSN 2312-9751.
 • Tekst okładki w książce dla młodego odbiorcy. „Stylistyka”  XXV (2016), ss. 371-389, ISSN 1230-2287.
 • Dyskurs telewizyjny. Teleturnieje. [w] Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach. Red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2016, ss. 65-82, Wyd. Collegium Columbinum ISBN 978-83-7624-117-3.
 • Autoprezentacja i autopromocja w kilku historycznych odsłonach. [w] Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. Red. A. Kalisz, E. Tyc, Katowice 2016, ss.23-30 978-83-8012-767-8.
 • Logowizualność, czyli słowo pisane w dyskursie telewizyjnym. [w] Dyskurs i jego odmiany. Red. Ewa Ficek,  Katarzyna Sujkowska-Sobisz,  Bożena Witosz, Katowice 2016, ss. 210-223, ISBN 978-83-8012-790-6.
 • Język w telewizji. [w] Kita M., Loewe I., Język w telewizji. Antologia, WUŚ, Katowice 2016, ss. 9-16.
 • Twarze polskiej telewizji [w] Kita M., Loewe I., Język w telewizji. Antologia, WUŚ, Katowice 2016, ss. 53-65.(przedruk).
 • Konstrukcje analityczne w polskiej telewizji na progru drugiej dekady XXI wieku. [w] Kita M., Loewe I., Język w telewizji. Antologia, WUŚ, Katowice 2016, ss. 206-216 (przedruk).
 • Internet jako technologia i przestrzeń społeczna. Tłum z polskiego na język rosyjski Julia Ostapenko. [w] Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil. Red. B. Tošović, A. Vonish, Institut für Slavistik der Karl-Franzens Univerität Graz 2015, ISBN 978-3-9504084-4-7, ss. 127-136.
 • Paratexts in Television. Part 1. Tłum z polskiego R. Wylecioł. „Medialingwistyka XXI wiek” („Media Linguistic”) nr 2, 2015, ss. 69-77.
 • Paratexts in Television. Part 2. Tłum z polskiego R. Wylecioł. „Medialingwistyka XXI wiek” („Media Linguistic”)nr 3, 2015, ss. 75-84.
 • Sport w mediasferze z perspektywy lingwisty „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 2014, ss. 71-92
 • Dyskurs medialny – przegląd stanowisk badawczych. „Forum Lingwistyczne” nr 1 2014, ss.
 • Zapowiedzi w polskim radiu. [w] Język w mediach. Antologia. Red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2014, s. 154-162.
 • O dialogu z widzem w polskiej neotelewizji publicznej. Paratekst jako składnik strumienia programowego. [w] Język w mediach.Antologia. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2014, s.238-256.
 • Internet i jego zasoby w polskich badaniach lingwistycznych. [w] Język w mediach. Antologia. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2014, s.269-281.
 • Gadżety epok w kontekście wielokulturowości. W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. K. Kuros-Kowalska, I. Loewe, Gliwice 2014: Wydawnictwo Fonem.eu, s. 103-118.
 • (współautor: Pastuchowa M.), Między korporacją a misją. Nauczyciele akademiccy w trakcie przemian systemu edukacyjnego. w: Polonistyka dziś –  kształcenie dla jutra, t.1, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, Kraków 2014,   s. 103 – 113 [ wyd. Universitas].,
 • Między determinacją a wyborem w dyskursie telewizyjnym, czyli od TVP Kultura do TVN Style. „Stylistyka” XXII, 2013, s. 251-266.
 • Lingwistyka a media. „Tekst i Dyskurs” 2013/6, s. 15-35
 • Dyskurs telewizyjny. W: Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. E.Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Universitas, Kraków 2013, s. 289-312.
 • Badając mediasferę. Lingwista w dialogu z medioznawcą. [w] Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2011. Red.M. Hawrysz, M. Uździcka, Zielona Góra 2013, s.117-134.
 • Styl reklamy komercyjnej. W: Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. E.Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Universitas, Kraków 2013, s. 381-406.
 • Stach z Warty Szukalski- lingwista i publicysta. W: Cum reverentia, gratia, amicitia…Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. J.Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, T. II, Poznań 2013,297-308.
 • Twarze polskiej telewizji. W: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. 3 pt. Tożsamość dziennikarza, Red. M. Kita, M. Ślawska, Katowice 2013, s. 145-160.
 • Stałość i zmienność języka w polskiej telewizji w kontekście konwergencji, [w] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. T. 1, red. Z Oniszczuk, M. Wielopolska-Szymura, WUŚ, Katowice 2012, ss. 337-350.
 • Globalizacja kulturowa a język w mediach,[w] Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną,  T. 1 pt. Stan wiedzy i postulaty badawcze, red. M. Kita, M. Ślawska, WUŚ, Katowice 2012, ss. 143-154.
 • Gatunki globalne w polskiej telewizji. Rekonesans. W: Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, pod red. Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej, Język a Kultura, t.23, Wrocław 2012, Acta Universitatis Wratislaviensis,
 • Gatunki perswazyjne w komunikacji społecznej [w] „Roczniki Humanistyczne” T. LX, 2012, s. 169-179.
 • Globalny gatunek w lokalnej odsłonie. „Teleecho” Ireny Dziedzic. [w] Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4 pt. gatunek a komunikacja społeczna. Red. D. Ostaszewska, J.Przyklenk, Katowice 2011, WUŚ, s.169-178.
 • Granica jako wątek badawczy dla filologa i nie tylko. [w] Granice i pogranicza w humanistyce, red. M. Roszczynialska, B. Serwatka, Kraków 2011, s.25-38.
 • Parateksty w telewizji.[W] Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów. Red. A. Gwóźdź. Kraków 2010. Universitas, s. 119-148.
 • Konstrukcje analityczne w polskiej telewizji na progu drugiej dekady XXI wieku. „Stylistyka” XIX, 2010, s.177-188.
 • Neomedia jako przestrzeń aktywności publiczno-prywatnej. [W] Styl-dyskurs-media. Red. B. Bogołębska, M. Worsowicz. Łódź, 2010. Wyd. UŁ, s. 397-406.
 • Intertekstualność to już mało! O karierze prefiksu <<inter ->> we współczesnej humanistyce. [w] Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, red. Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała, Wrocław 2009, s. 219-232.
 • Pole gatunkowe streszczenia.[w] Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku, T.3, red. M. Szymczak-Rozlach, O. Wolińska, Katowice 2009, s. 120-132.
 • Słowiańska legenda Stacha z Warty Szukalskiego. [w] Studia o języku i stylu artystycznym, T.5: Język i styl twórcy w kręgu badan współczesnej humanistyki, red. C. Piątkowski, Zielona Góra 2009, s. 223-230.
 • Retoryka w reklamie. [w] Retoryka. Red. M. Barłowska, P. Wilczek, Warszawa 2008: PWN: s. 250-271
 • Polska genologia lingwistyczna. Rekonesans. „Tekst i Dyskurs” 2008, nr 1, s. 23-36.
 • Parateksty, pre-teksty, czy możliwe paragatunki? [w] Polska genologia lingwistyczna.Red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008: PWN, s. 195-202 (przedruk)
 • O pojęciu <<transgatunku>>. Studium przypadku. [w] Znaczenie a styl. Red. I. Szczepankowska. Białystok 2008: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 159-166.
 • „Nasza akcja, Wasza reakcja!” (Radio Bis)Style konwersacyjne w nowej rzeczywistości medialnej. [w] Stylekonwersacyjne. Red. B. Witosz. Katowice 2007:Wyd. US, ss. 147-157.
 • Historia prasowych strategii paratekstualnych.Na wybranych tytułach z połowy XIX i początku XX wieku[w] Czas i konwersacja. Przeszłość i teraźniejszość. Red. M. Kita, J. Grzenia. Katowice 2006: Wyd. UŚ, ss.171-181.
 • Renesans laudacji.[w] Żonglerzy słowami. Językowy potencjał i manifestacje językowe. Red. M. Kita, M. Czempka. Katowice 2006: Wyd. WSZMiJO Gallus, s. 167-177.
 • Internet i jego zasoby w polskich badaniach lingwistycznych. Rekonesans. [w] Biuletyn PTJ  T. LXII 2006: Universitas,, s. 93-103.
 • Laminarna i turbulentna historia autora i jego tekstu. Perspektywa kulturowo-lingwistyczna. [w] Efekt motyla. Humaniści wobec teorii chaosu. Red. K. Bakuła, D. Heck. Wrocław 2006: Wyd. UWr, s.149-164.
 • Zapowiedzi w polskim radiu.[w] Západoslovanské jazyky v21. Staroči Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica 2005, ss.109-116.
 • Media w mediach O strategii pozyskiwania odbiorcy we współczesnych tekstach medialnych. [w] U progu wielkiej zmiany? Red. M. Sokołowski. Olsztyn 2005: Wyd. Kastalia, ss. 361-372.
 • Parateksty i metateksty. Prace Komisji Naukowych PAN. Zeszyt 29, 2005, ss.28-30.
 • Definicje i definiowanie w reklamie. „Język Polski” 2004, 1.ss.29-34.
 • Parateksty, pre-teksty, czy możliwe paragatunki? [w] Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2 pt. Gatunek a tekst. Red. D. Ostaszewska.  Katowice 2004: Wyd. US, ss. 180-188.
 • Paratekstualność i wielostylowość  noty redakcyjnej[w] Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i pragmatyki. Red. M. Ruszkowski. Kielce 2004:Wyd. AŚ, ss. 153-174.
 • O dialogu z widzem w polskiej neotelewizji publicznej. Paratekst jako składnik strumienia telewizyjnego.[w] Dialog a nowe media. Red. M. Kita, J. Grzenia. Katowice 2004:Wyd. UŚ, ss.85-103.
 • Paratekst w Internecie.[w] Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych. Red. M. Sokołowski. Olsztyn 2004: Wyd. Kastalia, ss. 355-364.
 • Udział Internetu w kształtowaniu się kompetencji kulturowej (w tym językowej) [w] Oblicza Internetu. Red. M. Sokołowski. Elbląg 2004: Wyd. PWSZ, ss. 127-140.
 • Głos w sprawie metarozmowy, czyli chcę powiedzieć, że…[w] Porozmawiajmy o rozmowie. Red. M. Kita, J. Grzenia. Katowice 2003:Wyd. UŚ, ss.121-125.
 • O niesamodzielności tekstów w mediach. Program telewizyjny i jego paratekst. [w] Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria, praktyka, oddziaływanie. Red. M. Sokołowski. Olsztyn 2003:Wyd. Kastalia, ss.570-578.
 • Kobieta postrzega świat.Poetyckie kolokacje z pola doznań sensualnych.  „Język Artystyczny”  T. 12  pt. Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecość w literaturze. Red. B. Witosz. Katowice 2003:Wyd. UŚ, ss. 195-212.
 • Czy żywi nieufność i czym żywi? – przyczynek do opisu uczuć w różnych stylach współczesnej polszczyzny. [w] Nowoczesność. Red. M. Tramer, A. Bąk, Katowice 2000: Wyd. Gnome, ss.210-216.
 • „Miłości moc niech szumi w was”. Kolokacje w młodopolskich tekstach poetyckich. [w] Semantyka tekstu artystycznego. Red. A. Pajdzińska, R. Tokarski. Lublin 2001,:Wyd. UMCS ss.163-176.
 • Stylistyczny aspekt tekstu perswazyjnego. [w] Stylistyka a pragmatyka. Red. B. Witosz. Katowice 2001:Wyd. UŚ, ss.347-357.
 • Analityzmy werbo-nominalne a młodopolski dekadentyzm (na przykładzie pola stanów mentalnych). [w] W kręgu języka polskiego. Śląsko – poznańskie kolokwia lingwistyczne. Red. E. Jędrzejko. Katowice 2001:Wyd. UŚ, ss. 131-150.
 • Reklama zaprasza do gry, czyli czym, jak i o co gra się w tekściereklamowym. [w] Gry w języku, kulturze i literaturze. Red. E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk, Katowice 1997:Eergeia.
 • Konstrukcje analityczne wśród metafor. Struktura, semantyka i funkcja analityzmów w poezji , K. Przerwy – Tetmajera.  „Poradnik Językowy” z. 7, 1997, ss.42-52.
 • W poszukiwaniu literackości reklamy. „Język Artystyczny”. Red. A. Wilkoń. T.9, 1995: Wyd. UŚ, ss.122-132.

Podręczniki:

 • Kita M., Loewe I., Język w prasie. Antologia, Katowice 2019, ss.268, ISBN 978-83-226-3352-6.
 • Kita M., Loewe I., Język w internecie. Antologia, Katowice 2016: Wydawnictwo UŚ, ss. 244, ISBN: 978-83-8012-697-8.
 • Kita M., Loewe I., Język w telewizji. Antologia, Katowice 2016: Wydawnictwo UŚ,  ss. 256, ISBN: 978-83-8012-695-4.
 • Kita M., Loewe I., Język w mediach, II wydanie, Katowice 2014: Wydawnictwo UŚ, , ss. 304, ISBN: 978-83-226-2064-9
 • Loewe I., Rejter A., Gra w gramatykę. Materiały i ćwiczenia do gramatyki opisowej języka polskiego. Katowice 2002.