dr Barbara Mitrenga

drBMitrenga 2


Zakład Leksykologii i Semantyki
e-mail: barbara.mitrenga@wp.pl, barbara.mitrenga@us.edu.pl

Barbara Mitrenga – doktor nauk humanistycznych o specjalności: historia języka polskiego. W 2006 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska, a w 2010 r. językoznawcze studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W czasie studiów magisterskich uczestniczyła w wymianie studentów MOST, odbywając jeden semestr studiów na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2008-2010 realizowała tzw. grant promotorski, przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2011-2015 uczestniczyła w projekcie badawczym pt. Polskie wyrażenia funkcyjne w ujęciu diachronicznym, kierowanym przez prof. zw. dr hab. Krystynę Kleszczową, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki nr UMO-2011/01/B/HS2/04643. Dwukrotnie otrzymała Nagrodę Indywidualną III Stopnia przyznaną przez JM Rektora UŚ: w 2012 r. za najlepszą rozprawę doktorską pt. Zmysł smaku w polskiej leksyce i frazeologii oraz w 2015 r. za działalność naukowo-badawczą. Członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Komitetu Językoznawstwa PAN. Od 2015. jest członkinią zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Via Linguae”, w którym pełni funkcję skarbnika. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z historią języka polskiego, zwłaszcza semantyką i gramatyką historyczną. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne z fonetyki i morfologii historycznej języka polskiego oraz z kultury języka polskiego.

Książki autorskie i współautorskie

 • Mitrenga B.: Wokół historii polskich intensyfikatorów. W: Bałabaniak D., Mitrenga B., Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015, s. 81–177.
 • Słownik zapomnianych wyrażeń funkcyjnych. Red. R. Pawelec. Warszawa 2015. (autorstwo 22 haseł oznaczonych inicjałami B.M.).
 • Mitrenga B., Zmysł smaku. Studium leksykalno-semantyczne. Katowice 2014. (296 stron).

Redakcje naukowe

 • Mitrenga B., (red.), Linguarum silva, t. 7: Między przeszłością a teraźniejszością. Rozważania o języku i tekście. Katowice 2018 (192 strony).
 • Mitrenga B., red., Linguarum silva, t. 6: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej. Katowice 2017 (186 stron).
 • Mitrenga B. (red.), „Linguarum Silva”, t. 5: Słowo – wartość – jakość w języku i w tekście. Katowice 2016 (208 stron).
 • Mitrenga B. (red), „Linguarum Silva”, t. 4: W kręgu zagadnień języka i tekstu. Katowice 2015 (270 stron).
 • Mitrenga B. (red.), „Linguarum Silva”, t. 3: Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie. Katowice 2014 (204 strony).
 • Mitrenga B. (red.), „Linguarum Silva”, t. 2: Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście. Katowice 2013 (249 stron).
 • Mitrenga B. (red.), Linguarum silva, t. 1: Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku i w tekście. Katowice 2012 (202 strony).

Artykuły

 • Mitrenga B., Wpływy czeskie w kształtowaniu się polskich wykładników intensyfikacji. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” nr 75 (w druku, po recenzji).
 • Mitrenga B., Przedrostki intensyfikujące na- i prze- w ujęciu historycznojęzykowym. „Poradnik Językowy” nr 10/2018, s. 25–38.
 • Mitrenga B., O relacji mistrz – uczeń w kształceniu historycznojęzykowym, [w:] Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. Pod red. M. Pastuch i M. Siuciak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, s. 574–588. Mój wkład w powstanie pracy to 100%.
 • Mitrenga B., Wyznaczniki śląskości dawnych i współczesnych nazwisk mieszkańców Górnego Śląska. „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1 (19), s. 129–145. http://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/ps2017_1_9.pdf
 • Mitrenga B., Status jednostek piekielnie i niebiańsko w historii języka polskiego, [w:] Między sacrum profanum. Rozważania i dylematy. Red. G. Różańska. Kraków 2017, s. 295–310.
 • Mitrenga B., Dezintensyfikatory lekko, lekce z lekka w historii języka polskiego, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, t. 3. Red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda. Kraków 2017, s. 181-197.
 • Mitrenga B., Status jednostek typu sensacyjnie, prowokacyjnie skandalicznie w polszczyźnie. Rozważania o nowych intensyfikatorach leksykalnych, [w:] Sensacja, prowokacja, skandal. O przekraczaniu norm kulturowych. Pod red. G. Różańskiej. Pruszcz Gdański – Słupsk 2016, s. 225-242.
 • Mitrenga B., Intensyfikacja cierpienia w polszczyźnie, [w:] Lęk, ból, cierpienie. Analizy i interpretacje. Pod red. G. Różańskiej. Pruszcz Gdański – Słupsk 2015, s. 157–167.
 • Mitrenga B., Wykładniki intensywności typu strasznie, potwornie, przeraźliwie w historii polszczyzny, [w:] Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej. red. K. Kleszczowej i A. Szczepanek. Katowice 2014, s. 91–107.
 • Mitrenga B., Sposoby wyrażania niskiego stopnia intensywności cechy w polszczyźnie, [w:] Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku. T. 2. Red. I. Kępka, L. Warda-Radys. Pelplin 2014, s. 100–114.
 • Mitrenga B., Nominacje smaku słodkiego i słodyczy w dawnej polszczyźnie. W: Kulturowy obraz zmysłów. Red. J. Bujak-Lechowicz. Szczecin 2014, s. 105–120.
 • Mitrenga B., Ślady historii osadniczej w polskich nazwach miejscowych, [w:] Małe ojczyzny w perspektywie europejskiej wielokulturowości. Pod red. G. Różańskiej. Pruszcz Gdański – Słupsk 2013, s. 301–312.
 • Mitrenga B., Nazwy osad ludzkich w polskiej toponimii, [w:] Małe miasta. Studia i szkice humanistyczne. Praca zbiorowa pod red.
  J. Pacuły i L. Romaniszyn-Ziomek. Bielsko-Biała 2012, s. 50–62.
 • Mitrenga B., Nobilitacja i deprecjacja w języku (na przykładzie leksyki smakowej), [w:] Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku. Słowa i teksty. Seria: Mechanizmy funkcjonowania języka. T. 2. Pod red. R. Bizior i D. Suskiej. Częstochowa 2012, s. 41–54.
 • Mitrenga B., Relacje antonimiczne oparte na opozycji smaków, [w:] Linguarum silva. T. 1: Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku i w tekście. Pod red. B. Mitrengi. Katowice 2012, s. 91–108.
 • Mitrenga B., Leksemy wartościujące doznania smakowe, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, T. 23: W poszukiwaniu metod i obszarów badawczych. Nazywanie w historii języka polskiego. Red. M. Kuźmicki, M. Osiewicz. Poznań 2012, s. 159–178.
 • Mitrenga B., A phenomenon of synesthesia in the Polish language. „Studies on Slavic Languages” nr 17 (1). Seul 2012, s. 17–33.
 • Mitrenga B., Pojęcie KŁOPOT we frazeologii języka polskiego, [w:] Parémie národů slovanských. T. 6. Ostrava 2012, s. 137–148.
 • Mitrenga B., Czasowniki percepcji smakowej w polszczyźnie historycznej i współczesnej, [w:] Idea przemiany. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji. T. 3. Częstochowa 2011, s. 235–245.
 • Mitrenga B., O wspólnocie od kuchni. „Świat i Słowo” nr 2 (17) 2011, Bielsko-Biała, s. 75–86.
 • Mitrenga B., Słowotwórstwo gniazdowe w badaniach historycznojęzykowych (na przykładzie polskich derywatów wywodzących się z pie. *sal-), [w:] Żywe problemy historii języka. Pod red. M. Kuźmickiego i M. Osiewicza. Poznań 2010, s. 57–74.
 • Mitrenga B., Intensyfikowanie doznań smakowych w polskiej leksyce i frazeologii, [w:] Ilośćwielkośćwartość. Red. E. Umińska-Tytoń. Łódź 2010, s. 317–328.
 • Mitrenga B., Gniazdo słowotwórcze przymiotnika gorzki w historii języka polskiego, [w:] Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii,
  T. 3. Red. A. Rejter. Katowice 2010, s. 13–24.
 • Mitrenga B., Nazwy zmysłu smaku w języku polskim. „LingVaria” nr 2 (8), Kraków 2009, s. 227–236.
 • Mitrenga B., Historia gniazda słowotwórczego czasownika śniadać, [w:] Język z różnych stron widziany, pod red. M. Skarżyńskiego
  i A. Czelakowskiej, Biblioteka LingVariów, T. 3. Kraków 2009, s. 201–208.
 • Mitrenga B., „Kulinarnyobraz pojęcia kłopot, [w:] Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, T. 2. Red. K. Kleszczowa, A. Rejter. Katowice 2008, s. 33–41.

Inne

 • Mitrenga B., W jaki sposób badać wyrażenia funkcyjne w ujęciu historycznym? Rozważania po lekturze książki Tomasza Miki i Agnieszki Słobody Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze (Poznań 2015, 183 s.). „Forum Lingwistyczne” nr 5, 2018, s. 125–131.
 • Mitrenga B., Od redakcji, [w:] Linguarum silva, t. 7: Między przeszłością a teraźniejszością. Rozważania o języku i tekście. Katowice 2018, s. 9–14.
 • Mitrenga B., Od redakcji, [w:] Linguarum silva, t. 6: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej.  Katowice 2017, s. 9–12.
 • Mitrenga B., Od redakcji. „Linguarum Silva” t. 5: Słowo – wartość – jakość w języku i w tekście, Katowice 2016, s. 9-14.
 • Mitrenga B., Od redakcji. „Linguarum Silva”, t. 4: W kręgu zagadnień języka i tekstu, Katowice 2015, s. 9–12.
 • Mitrenga B., Od redakcji. „Linguarum Silva” t. 3: Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie, Katowice 2014, s. 9–12.
 • Mitrenga B., Od redakcji. „Linguarum Silva” t. 2: Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście, Katowice 2013, s. 9–12.
 • Mitrenga B., Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej”, Katowice, 14–15 grudnia 2012. „Linguarum Silva” t. 2: Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście. Katowice 2013, s. 241–245.
 • Mitrenga B., 2012: Od redakcji. „Linguarum Silva”, t. 1: Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku i w tekście. Katowice 2012,
  s. 9–12.