dr hab. Agnieszka Piela

pielaa

Zakład Leksykologii i Semantyki
e-mail: agapie@o2.pl

 

Agnieszka Piela jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Filologię polską ukończyła w 1999 r. Pracę magisterską nt. Derywaty rzeczownikowe od nazw osobowych w historii języka polskiego pisała pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Kleszczowej. W latach 1999-2003 była doktorantką-stypendystką Studium Doktoranckiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Dysertację doktorską nt. Rola kultury piśmiennej w kształtowaniu się jednostek leksykalnych w polszczyźnie, pisaną pod opieką naukową prof. dr hab. Krystyny Kleszczowej, złożyła w październiku 2003 r. i decyzją Rady Wydziału Filologicznego otrzymała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Interesuje się głównie historią języka polskiego. Śledzi ewolucję języka, przeobrażenia systemu leksykalnego i słowotwórczego. Zajmuje się frazeologią współczesną i diachroniczną.

Książki autorskie i współautorskie:

 • Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 200.
 • Homo scribens i homo legens w polskim słownictwie i frazeologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008, str.150.

Artykuły:

 • Co łączy związki dać drała i dać drapaka? W: W kręgu dawnej polszczyzny IV. Red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków 2017, s. 135–145.
 • O broni i borykaniu się, „Poradnik Językowy” 2017, nr 1, s. 77–81.
 • Dawne znaczenia wyrazów nie giną bez śladu… „Język a Kultura”. T. 26: Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych – tradycja i zmiana. Red. A. Burzyńska-Kamieniecka, Wrocław 2016, s. 97–105.
 • Stare słowa we współczesnych skupieniach terminologicznych. W: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 2. Red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda. Kraków 2016, s. 213–227.
 • Antroponimy jako komponenty związków frazeologicznych, „Język a Kultura” 2015. T. 25, s. 73–88.
 • Zwyczaj picia kawy i herbaty odzwierciedlony w polskim słownictwie i frazeologii. „LingVaria” 2015, nr 1, s. 141-152.
 • Dawne nazwy strojów we współczesnym słownictwie i frazeologii, (w:) Dialog z Tradycją, t. III: Język – komunikacja – kultura, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków 2015, s. 183-197.
 • Hipsterscy hipsterzy w hipsterskich ciuchach się hipsterzą, „Poradnik Językowy” 2014, nr 4, s. 81-85.
 • Niestabilne frazeologizmy z dawnym komponentem „odzieżowym” „Język Polski” 2014, z. 4, s. 353-363.
 • Archaizmy jako składniki związków frazeologicznych w słownikach współczesnej polszczyzny, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. LX, Łódź 2014, s. 235-249.
 • Zwyczaj palenia tytoniu w słownictwie i frazeologii języka polskiego. „Folia Linguistica” nr 48, Łódź 2014, s. 65-76.
 • Nieuświadamiane archaizmy w polskich związkach frazeologicznych, „LingVaria” 2013, nr 1, s. 59-71.
 • Losy związków frazeologicznych z zakresu sztuki jeździeckiej, „Poradnik Językowy” nr 7, 2013, s. 57- 69.
 • Bibliografia prac Profesor Krystyny Kleszczowej, (w:) Tajemnice dynamiki języka. Księga jubileuszowa. Katowice 2012, s. 23-36.
 • Z dziejów polskich czasowników ubierania, „Język Polski”, nr 2, 2012, Kraków, s. 102-112.
 • Piela, Obecność dawnej leksyki w polskiej frazeologii, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. 58, s. 247-260, Łódź 2012.
 • Gasnące frazeologizmy, „Poradnik Językowy” 2011, zeszyt 8, s. 88-99.
 • Historyczna zmienność związków frazeologicznych, w: Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy. Materiały z konferencji naukowej, Kraków 21-22 września 2010 r., red. B. Dunaj, M. Rak, Biblioteka „LingVariów”, t.14., Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 239-250.
 • O pewnym typie językowego jokera. „Kwartalnik Językoznawczy” nr 1, 2010, s. 1-11; kwartjez@amu.edu.pl
 • Obce nazwy miar w polskiej frazeologii, w: Ilość-wielkość-wartość. Materiały z konferencji 11-13 maja 2009, red. E. Umińska-Tytoń, Łódź 2010, s. 165-176.
 • Antropometryczne nazwy miar w polszczyźnie. W: „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, t. 22, Lublin 2010, s.183-193.
 • Zagadkowa chrapka. „Język Polski” nr 1, 2010, Kraków, s. 32-40.
 • Reinterpretacje polskich związków frazeologicznych. „Poradnik Językowy”, nr 6, Warszawa 2010, s. 36-47.
 • Zmiany znaczeniowe związków frazeologicznych. „LingVaria”, nr 1, 2009, Kraków, 91-99.
 • Paleosemantyzmy w związkach frazeologicznych. „Poradnik Językowy”, nr 4, 2009. Warszawa, s. 65-74.
 • O badaniach polskiej frazeologii historycznej. W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006-2007. Red. M. Hawrysz. Zielona Góra 2009, s. 57-67.
 • Jednostki leksykalne nazywające sytuację żartowania w polszczyźnie. W: Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie. Red. A. Oskiera. Łódź 2007, s. 281-291.
 • Od frazeologizmu do derywatu. LingVaria, nr 1 (3), Kraków 2007, s. 41-48.
 • About the studies into the Polish historical phraseology. W: Исследованияпославянскимязыкам. Сеул 2007, s. 61-69.
 • Wariancja i synonimia we frazeologii historycznej. W: Staropolszczyzna piękna i interesująca. Zbiór studiów. Red. Elżbieta Koniusz i Stanisław Cygan. T. 2. Kielce 2006, s. 47-57.
 • Uporządkowany nieporządek? O zjawisku redundancji na przykładzie nazw subiektów pisania i czytania. W: Efekt motyla. Humaniści wobec teorii chaosu. Red. K. Bakuła, D.Heck. Wrocław 2006, s. 73-84.
 • Czasowniki z nazwą potrawy w podstawie słowotwórczej. „Poradnik Językowy” 2006, nr 6, s. 40-49.
 • Wokół staropolskich czasowników. Studium ze słowotwórstwa historycznego A. Janowskiej i M. Pastuchowej: Słowotwórstwo czasowników staropolskich. Stan i tendencje rozwojowe. W: „Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005”. Red. S. Borawski, M. Hawrysz. Zielona Góra 2006, s. 331-335.
 • Pisać i czytać wraz z bliskoznacznikami w historii języka polskiego. W: „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”. Red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski. T. XII. Poznań 2004, s. 31-42.
 • W poszukiwaniu inwariantów związków frazeologicznych. W: Język-LiteraturaDydaktyka. Red. J. Opoka, A. Oskiera. T. 1. Łódź 2003, s. 99-107.
 • ‘Pisanie’ w zasobie frazeologicznym polszczyzny. W: Śląskie studia lingwistyczne. Red. K. Kleszczowa, J. Sobczykowa. Katowice 2003, s. 123-129.
 • Rzeczownikowe derywaty mutacyjne od nazw osobowych w historii języka polskiego. „Język Polski” LXXXII, 2002, s. 87-95.
 • Osobowe nomina propria jako podstawy słowotwórcze derywatów. „Poradnik Językowy”, z. 8, 2001, s. 28-40.
 • Recenzja porównawcza książek: J. Migdał O języku Andrzeja Glabera z Kobylina. Studium normalizacji polszczyzny wczesnorenesansowej i T. Lisowskiego Polszczyzna początku XVI wieku. Problemy wariantywności i normalizacji fonetyki i fleksji. „Język Polski” LXXXI, 2001, s. 297-299.