dr Beata Kiszka-Pytel

Zakład Historii Języka Polskiego

e-mail: beatakiszka4@wp.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W 2012 roku ukończyła filologię polską. Rozprawę doktorską zatytułowaną Nazwy własne w najnowszej prozie polskiej – między idiolektem a problematyką współczesnej kultury, napisaną pod kierunkiem naukowym dra hab. prof. UŚ Artura Rejtera, obroniła w 2016 roku. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół onomastyki literackiej, antroponimii, stylistyki, historii języka polskiego i semantyki historycznej.

 

 

Książki:

 • Nazwy własne w najnowszej prozie polskiej – między idiolektem a problematyką współczesnej kultury. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 248.

Artykuły:

 • Między Homerem a św. Antonim – poezja Jana Lechonia przez pryzmat antroponimów czytana. W: Mitrenga B., red.: „Linguarum silva”. T. 7: Między przeszłością a teraźniejszością. Rozważania o języku i tekście. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, s. 33-52.
 • Nudle, karminadle i kreple, czyli kuchnia śląska bez tajemnic. W: Gęsina T., Wilczek W., red.: Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, s. 131-142 (współautorstwo: Wioletta Wilczek).
 • Nazwy własne a problemy tożsamościowe – na podstawie opowiadań Szczepana Twardocha. W: Graf M., Hofmański W., Graf P., red.: Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing. Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA. Poznań 2018, s. 231-244.
 • Buicki, Royce’y i Hispany – o nazwach własnych w twórczości Juliana Tuwima. W: Wilczek W., red.: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 7. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, s. 54-68.
 • Nazwa miasta i dzielnic. W: Czwojdrak B., Miroszewski K., Węcowski P., red.: Oświęcim – miasto pogranicza.  T. II. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2018, s. 9-15.
 • „Zwierzęcy” język nowej literatury na przykładzie powieści „Masakra” i „Nagrobek z lastryko” Krzysztofa Vargi. W: Rejter A., red.: „Język Artystyczny„. T.16: Nowy (?) kanon (?) Wokół Nagrody Literackiej Nike. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, s. 135-153.
 • Od »Hollywood« po mistyczne »Koluszki« – nazwy własne w poezji Kazimierza Wierzyńskiego. W: Przyklenk J., Wilczek W., red.: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 6. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 83-99.
 • »Mętlarz, kręciciel, zamięsiciel«… – wokół leksemu »mąciwoda« i jego synonimów, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2 (14), s. 355-376. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Postscriptum_Polonistyczne/Postscriptum_Polonistyczne-r2014-t-n2(14)/Postscriptum_Polonistyczne-r2014-t-n2(14)-s355-376/Postscriptum_Polonistyczne-r2014-t-n2(14)-s355-376.pdf
 • Jezus Hardware, Duch Święty Software… .Wpływ postępu technicznego na język najnowszej prozy polskiej – problemy onomastycznoliterackie. W: Walczak B., Niekrewicz A. A. , Żurawska-Chaszczewska J., red.: Komunikacja w stechnicyzowanym świecie. Wpływ postępu technicznego na język i literaturę. Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 259-267.
 • O sposobach komunikowania (się) w »Balladynach i romansach« Ignacego Karpowicza. W: Burska K., Cieśla B., red.: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 133-144.
 • Majka Jeżowska odpada, Feel wysiada… – o zacieraniu granic między kulturą popularną i tzw. wysoką (na przykładzie nazw własnych w »Balladynach i romansach« Ignacego Karpowicza). W: Rejter A., red.: „Język Artystyczny”. T. 15: Język(i) kultury popularnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, 159-169. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Jezyk_Artystyczny/Jezyk_Artystyczny-r2014-t15/Jezyk_Artystyczny-r2014-t15-s159-169/Jezyk_Artystyczny-r2014-t15-s159-169.pdf
 • Sidney, Mohamed i Kaspian… – o egzotyzacji imion w wybranych miastach Śląska na tle ogólnych tendencji we współczesnej antroponimii. W: Żmigrodzki P., Przęczek-Kisielak S., red.: Bogactwo współczesnej polszczyzny. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 2014, s. 465-473.
 • Od Marii do Majkimodne imiona żeńskie dawniej i dziś (na przykładzie wybranych miast Śląska). W: Przyklenk J., red.: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 5. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 86-104.
 • Słowna wędrówka z biegunem, ceklownikiem i wagusem… – w poszukiwaniu zaginionych synonimów leksemu »włóczęga«. W: Mitrenga B., red.: „Linguarum Silva”. T. 2: Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 91-105. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Linguarum_Silva/Linguarum_Silva-r2013-t2/Linguarum_Silva-r2013-t2-s91-105/Linguarum_Silva-r2013-t2-s91-105.pdf

Inne:

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. »Gatunki mowy i ich ewolucja«, Katowice, 14-15 listopada 2013 r., „Poradnik Językowy” 2014, z. 8 (717), s. 93-97.
 • Językowa podróż w przeszłość. Piąta konferencja naukowa „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” [Sprawozdanie z konferencji]. „Gazeta Uniwersytecka” 2013, nr 6 (206), marzec, s. 20. (Współautor: Daria Sitko) http://gazeta.us.edu.pl/node/272671
 • Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 4. Red. J. Przyklenk, A. Rejter. Katowice 2012 [Recenzja]. „Język Polski” 2012, z. 5, s. 405-408.