dr Ewa Ulitzka

Zdjęcie - Ewa Ulitzka

 
opiekun studenckich praktyk zawodowych

Zakład Leksykologii i Semantyki
e-mail: ewaulitzka@wp.pl

 

Ewa Ulitzka, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Komisji Językoznawstwa PAN. Pracę magisterską (2001 r.), poświęconą semantyczno-składniowym aspektom opisu analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych, oraz rozprawę doktorską (2005 r.), dotyczącą problemów wykorzystania koncepcji językoznawstwa teoretycznego we współczesnej praktyce leksykograficznej, napisała pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Żmigrodzkiego.
Centrum jej zainteresowań badawczych stanowi leksykografia, zwłaszcza stosowane w niej metody opisu języka, a także leksykograficzny obraz świata ukryty w słownikach.

Artykuły:

 • Polska leksykografia jednojęzyczna po roku 1989 – wybrane zagadnienia, „Język Polski” 2015, z. 1–2, s. 64–80.
 • Słownik a językoznawstwo teoretyczne (w polskiej refleksji metaleksykograficznej), „Issledowanija po Slawjanskim Jazykam”, Seul 2015, nr 20-1, s. 159–171.
 • Relatory we współczesnych słownikach ogólnych języka polskiego, „Prace Filologiczne” 2010, t. LVIII, s. 417–436.
 • Klasa liczebników w wybranych XX-wiecznych gramatykach języka polskiego, [w:] Język polski – wczoraj, dziś, jutro…, red. B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki, Kraków 2010, s. 221–231.
 • Partykuły w różnych podziałach leksemów na części mowy, „Język Polski” 2009, z. 3, s. 169–178.
 • Podziały leksemów na części mowy w teorii gramatyki (przegląd propozycji klasyfikacyjnych ostatniego stulecia), „Polonica” 2009, t. XXIX, s. 45–79.
 • Słownikowy podział na części mowy w świetle zadań metaleksykografii, [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2008, s. 131–149 [https://www.ijp-pan.krakow.pl/images/publikacje_elektroniczne/nsl_tom2/10ulitzka.pdf].
 • Klasyfikacje gramatyczne leksemów we współczesnych słownikach ogólnych języka polskiego – wybrane problemy, [w:] Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka, red. A. Dobaczewski, Toruń 2007, s. 33–44.
 • Definicje artefaktów w ogólnych słownikach języka polskiego na tle wybranych koncepcji semantycznych, „Polonica” 2005, t. XXIV–XXV, s. 245–258.
 • O świadomości leksykograficznej kandydatów na polonistów (na podstawie badań ankietowych), „Poradnik Językowy” 2005, z. 5, s. 3–21 [współaut.: P. Żmigrodzki i T. Nowak].
 • Polskie werbo-nominalne konstrukcje analityczne oznaczające pozytywne stany emocjonalne (z rzeczownikami radość, wesołość, uciecha, euforia, zadowolenie, szczęście), „Roczniki Humanistyczne” 2004, t. LII, z. 6, s. 113–148.
 • Definicje czasowników prefiksalnych w „Innym słowniku języka polskiego” na tle teorii słowotwórczej, [w:] Język – Literatura – Dydaktyka, t. 1, red. J. Opoka i A. Oskiera, Łódź 2003, s. 147–162.
 • Wybrane aspekty konceptualizacji uczuć pozytywnych w języku polskim (na przykładzie zwrotów werbo-nominalnych), „Poradnik Językowy” 2002, z. 3, s. 21–34.
 • Opis semantyczny analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych (na przykładzie AWN oznaczających wybrane uczucia pozytywne), „Polonica” 2001, t. XXI, s. 25–49.
 • Jeżeli się cieszyć, to tylko… analitycznie. Z badań nad kolokacjami wyrazu RADOŚĆ w polszczyźnie, [w:] Gramatyka – język – świat. Zeszyt Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców Uniwersytetu Śląskiego, red. P. Żmigrodzki, Katowice 2001, s. 28–34.
 • Znaczenie predykatu a wybór werbalizatora w konstrukcjach analitycznych (na przykładzie konstrukcji z predykatami chęć, ochota, pragnienie, żądza), „Poradnik Językowy” 1999, z. 1, s. 11–20 [współaut.: A. Karaś].

Recenzje i omówienia:

 • Halina Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Poznań 1994–2005 [omówienie w cyklu Słowniki dawne i współczesne], „Poradnik Językowy” 2014, z. 8, s. 79–85.
 • Piotr Żmigrodzki, Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków 2008 (recenzja), „Polonica” 2009, t. XXIX, s. 302–310.
 • Bożena Matuszczyk, Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa, Lublin 2006 (recenzja), „Polonica” 2008, t. XXVIII, s. 210–217.
 • Tadeusz Piotrowski, Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001 (recenzja), „Poradnik Językowy” 2003, z. 3, s. 64–70.
 • Piotr Żmigrodzki, Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych w języku polskim, Katowice 2000 (recenzja), „Polonica” 2003, t. XXII–XXIII, s. 451–458.
 • Słownik, jakiego nie było [rec. poz.: E. Jędrzejko, A. Skudrzyk, K. Urban: Słownik ortograficzny języka polskiego (z elementami gramatyki), Warszawa 1998], „Śląsk” 1999, nr 3, s. 75.