dr prof. UŚ Katarzyna Sujkowska-Sobisz

dr KSS2 (1)
pełnomocniczka Dziekana Wydziału Filologicznego UŚ ds. innowacji oraz inicjatyw społeczno-edukacyjnych
sekretarz naukowa rocznika Forum Lingwistyczne

koordynatorka projektu pn.  „Projekt kariera..” realizowanego w ramach programu POWER (NCBiR)
koordynatorka projektu pn. „Uniwersytet Humanistów” realizowanego w ramach programu POWER (NCBiR)

Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu
e-mail: katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl

Katarzyna Sujkowska-Sobisz, językoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, profesor UŚ, której zainteresowania związane są przede wszystkim z zagadnieniami dotyczącymi komunikacyjno-genologicznego statusu współczesnych tekstów (obok tekstów public relations, są to także negocjacje, kłótnie, spory, a zatem szeroko rozumiany dyskurs handlowy). Zajmują ją także wybrane aspekty teorii tekstu, krytycznej analizy dyskursu, kognitywizmu a także komunikacji międzykulturowej. Z zainteresowaniami naukowymi związana jest działalność dydaktyczna badaczki. Prowadzi ona między innymi wykłady oraz konwersatoria z zakresu lingwistycznej analizy tekstu, kultury języka polskiego, języka promocji, językoznawstwa pragmatycznego i współczesnego języka polskiego. Prowadziła również liczne wykłady i konwersatoria za granicą, między innymi na uniwersytetach w Berlinie, Bochum, Bratysławie, Preszowie, Bańskiej Bystrzycy, Belgradzie, Doniecku, Charkowie, Turynie i Wilnie. W latach 2007-2013 kierownik niestacjonarnych studiów filologii polskiej, natomiast w latach 2012-2015 dyrektor ds. dydaktycznych w Instytucie Języka Polskiego. Sekretarz naukowa „Forum Lingwistycznego” i koordynator wielu grantów, m. in. z programów: Erasmus+ czy Ojczysty – dodaj do ulubionych.

Książki autorskie i współautorskie:

 • poradniajęzykowa.pl, Katowice 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 352 (współautorstwo).
 • Mały słownik terminów teorii tekstu, Warszawa 2005, (współautorka K. Wyrwas).

Redakcje naukowe:

Podręczniki:

 • Fonetyka dla logopedów. Część 1. Spółgłoski wargowe, Katowice 2017 r. (współautorstwo).

Artykuły:

 • Digital Humanities in Poland from the Perspective of the Historical Linguist of the Polish Language: Achievements, Needs, Demands, Digital Scholarship in the Humanities 2018, iss. 0, s. 1-17 (współautorstwo: Magdalena Pastuch, Beata Duda, Karolina Lisczyk, Barbara Mitrenga, Joanna Przyklenk).
 • W hołdzie wybitnym balbutologopedom – Stanisławowi Wilczewskiemu i Gene’owi J. Bruttenowi, w: Zaburzenia płynności mowy, red. K. Węsierska, Gdańsk:  2018.  s. 272-279 (współautorstwo Roman Buchta, Katarzyna Węsierska).
 • Ewolucja czy rewolucja? – o wybranych strategiach komunikacyjnych w przestrzeni szkoły, w: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku, pod red. L. Mariak i J. Rychter, Szczecin 2017, s. 295-304.
 • Doświadczenia lekturowe cyfrowego tubylca. Na przykładzie  blogowej recepcji Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk, „Język Artystyczny”, t. 16, red. A. Rejter, Katowice 2017, s. 49-76 (współautorstwo Joanna Przyklenk).
 • O tożsamości gracza. Możliwości i ograniczenia w kreowaniu jaźni oraz budowaniu relacji społecznych, w: Naukovi zapiski nacionalnogo universitetu „Ostroz’ka akademia”, Seria „Kulturologia” , vipusk 18, s. 191-195.
 • Uniwersytet wobec zmian i potrzeb współczesności. Kilka uwag na temat kierunków studiów o profilu praktycznym, „Forum Lingwistyczne”, nr 3, s. 167-172 (współautorstwo Ewa Biłas-Pleszak).
 • Czy tylko „męskie sprawy”? – dawny i współczesny wizerunek majsterkowicza, w: Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze, pod red.  L. Mariak, J. Rychter,  Szczecin 2016, s. 165-177 (współautorstwo Magdalena Pastuch).
 • O wszechobecności negocjacji – granice dyskursu handlowego, w: Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a granice, pod red. D. Ostaszewskiej i J. Przyklenk, Katowice 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 504-511.
 • Filolożka, nauczycielka i poetka w ocenie współczesnych dwudziestolatków, czyli o systemowo-językowych, normatywnych i ideologicznych aspektach użycia żeńskich form nazw zawodów i tytułów, w: Współczesny i dawny obraz kobiety w literaturze, języku, kulturze, sztuce, pod red. L. Mariak i J. Rychter, Szczecin 2015, s. 9-21, (współautorstwo Ewa Biłas-Pleszak).
 • Od lingwistyki tekstu do analiza dyskursu – polonistyczne badania nad tekstem w latach 1989-2014, „Język Polski” 2015, s. 106-113.
 • „Prosimy więcej u nas nie kupować” rzecz o kryzysie w dyskursie handlowym, „Исследования по Славянским Языкам” 19-1 189, 2014, s. 189-203.
 • Współczesna literatura piękna w soczewce kultury popularnej – o recepcji książek laureatów Nagrody Literackiej Nike, „Język Artystyczny”, t. 15, red. A. Rejter, Katowice 2014, s. 111-132 (współautorstwo Joanna Przyklenk).
 • Niż demograficzny a jakość kształcenia – czy dydaktyka akademicka stoi w obliczu kryzysu?, „Forum Lingwistyczne” 2014, nr 1, s. 141-147.
 • Słownik polsko-europejski, Katowice 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego (autorstwo haseł).
 • Dwa światy, dwa style negocjacji – o kulturowej determinacji w inicjowaniu dyskursu handlowego, „Stylistyka” nr 22, s. 437-451.
 • Gry prywatnością w internetowych serwisach aukcyjnych, w: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialna. Tom 2, Osobiste – prywatne – intymne – w przestrzeni publicznej, pod red. Małgorzaty Kity i Magdaleny Ślawskiej, Katowice 2012, s. 91-112.
 • „Rola zapachu we współczesnych komplementach kierowanych do kobiet i mężczyzn”, [w:] „Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej”, pod red. Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej, Język a Kultura, t.23, Wrocław 2012, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3456, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, (współautorstwo E. Biłas-Pleszak).
 • Grzegorzu Lacie, Robinie Hoodzie i Jamesie Joysie, czyli o odmianie nazwisk kilka słów przypomnienia, „Forum Logopedyczne”20/2012, Katowice, s. 195-203.
 • Kulturowe uwarunkowania nazw alkoholowych napojów mieszanych sprzed roku 1989 i po nim w perspektywie kognitywno-stylistycznej, „Postscriptum polonistyczne”, 1 (9) 2012, red. Magdalena Bąk, Agnieszka Nęcka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 253-264.
 • Strategiczne gry gatunkami – blog i recenzja w witrynach internetowych perfumerii, w: Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a komunikacja społeczna, red. D. Ostaszewska przy współudziale Joanny Przyklenk, Katowice 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  s. 97-110 (współautorstwo E. Biłas- Pleszak).
 • Zapach w powieściach Gabrieli Zapolskiej – próba palimpsestowej lektury, w: Język Artystyczny, red. B. Witosz, Katowice 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 99-115. (współautorstwo E. Biłas- Pleszak).
 • Interkulturowość w polskiej lingwistyce tekstu – rekonesans badawczy, w: Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech, red. Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009. s. 206-218 (współautorstwo E. Biłas Pleszak).
 • Zapach kobiety i zapach… mężczyzny – językowo-kulturowy wizerunek kobiecości i męskości we współczesnych tekstach perswazyjnych, w: Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku, t. 3., red. O. Wolińska, M. Szymczak-Rozlach, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 11-31 (współautorstwo E. Biłas-Pleszak)
 • „Dotykanie zapachu” – metafory synestezyjne we współczesnych tekstach perswazyjnych, w: Styl a semantyka, pod red. Ireny Szczepankowskiej, Białystok 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 286-299 (współautorstwo Ewa Biłas-Pleszak).
 • Prasowe teksty sponsorowane – uwagi o statusie genologicznym, w: Język w marketingu, pod red. Kazimierza Michalewskiego, Łódź 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 176-185.
 • Chichot MC Doris czy Doroty Masłowskiej? (rozważania o podmiocie wypowiedzi w Pawiu Królowej Doroty Masłowskiej), „Język Artystyczny”, t. 13, red. B. Witosz, Katowice 2007, s. 61-75.
 • Charakter wstawek innotekstowych w targach jako gatunku mowy (na materiale twórczości epickiej wybranych pisarzy przełomu XIX i XX wieku), w: Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a odmiany funkcjonalne, red. D. Ostaszewska, Katowice 2007, s. 225-231.
 • Obrazy dyskursu handlowego w twórczości epickiej polskich pisarzy końca XIX i początku XX wieku, „Język Artystyczny”, t. 13, red. B. Witosz, Katowice 2007, s. 76- 89.
 • Nowe gatunki czy stare w nowej funkcji? Piśmiennictwo public relations w polskiej rzeczywistości genologicznej, w: Západoslovanské jazyky v 21. staročí., red. P. Odaloš, Banská Bystrica 2005.
 • Oczami kobiet o kobiecych scenach, „Język Artystyczny”, t. 12. Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecość, red. B. Witosz, Katowice 2004 (współautorstwo E. Biłas-Pleszak).
 • Dwa typy kontaminacji gatunkowych, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2, Gatunek i tekst, red. D. Ostaszewska, Katowice 2004 (współautorstwo K. Wyrwas).
 • Mechanizmy perswazji pośredniej w tekstach media relations, „Stylistyka” XIV, Opole 2005.
 • Nadawca wszechwiedzący w reklamie telewizyjnej, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, t. 12, Poznań 2004 (współautorstwo K. Wyrwas).
 • Czy przemilczenie ma wartość perswazyjną (interpretacja aktów mowy stosowanych w komentarzach public relations w świetle reguł konwersacyjnych H.P. Grice’a), „2K. Kultura i Komunikacja”, nr 1, Wrocław 2004.
 • Nowy dialog czy zobiektywizowany monolog (informacje prasowe w media relations), w: Dialog a nowe media, red. M. Kita, J. Grzenia, Katowice 2004.
 • Wielojęzyczność kłótni – poszukiwanie uniwersalności wzorca gatunkowego, „Stylistyka” XII, Opole 2003 (współautorstwo E. Biłas-Pleszak).
 • Wywiad prasowy jako typ tekstu wykorzystywanego w działalności public relations – próba typologii, w: Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, red. M. Kita, J. Grzenia. Katowice 2003.
 • Komunikacja media relations, w: Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Łódź 2002.
 • Kanon przekładu w kontekście epok literackich na przykładzie polskich translacji „Cyda” Pierre’a Corneille’a, w: Przekład w historii literatury, red. P. Fast, Katowice 2001.
 • Kobieta i jej milczenie w „La maladie de la mort” Margerite Duras, w: Przekład a komparatystyka literacka, red. P. Fast, Katowice 2000.
 • Krytyka przekładu a niektóre założenia kognitywizmu, w: Krytyka przekładu w systemie wiedzy o literaturze, red. P. Fast, Katowice 1999.

Recenzje