LINGWISTYKA CYFROWA

Badania nad wykorzystaniem narzędzi humanistyki cyfrowej w badaniach lingwistycznych są prowadzone w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej od stycznia 2016 roku. Zainteresowania zespołu badawczego koncentrowały się na możliwościach zastosowania narzędzi cyfrowych w studiach diachronicznych. Członkinie zespołu uczestniczyły w licznych szkoleniach prezentujących możliwości aplikowania metod cyfrowych w humanistyce, zwłaszcza organizowanych przez Centrum Technologii Cyfrowych CLARIN-PL. 

ZŁOŻONE WNIOSKI GRANTOWE

Platforma internetowa upowszechniająca dziedzictwo językowe w ujęciu diachronicznym w Polsce i na świecie (www.korpusydiachroniczne.pl)
Wniosek złożony w ramach konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Platforma internetowa www.korpusydiachroniczne.pl, której celem jest upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego polszczyzny w ujęciu diachronicznym, jest przedsięwzięciem skierowanym do szerokiego grona odbiorców – zarówno naukowców (językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, a nawet szeroko humanistów), studentów realizujących zajęcia historycznojęzykowe w ramach studiów polonistycznych czy slawistycznych zarówno w kraju, jak i za granicą, doktorantów piszących prace naukowe z zakresu historii języka polskiego oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką przemian w języku. Planowane zadanie zakłada stworzenie ogólnodostępnej platformy internetowej, która zbierać będzie wiarygodne i przyjaźnie opracowane informacje na temat możliwości wyszukiwawczych istniejących, powstających oraz planowanych diachronicznych korpusach polszczyzny (do roku 1945) oraz która stanowić będzie wyjściowe źródło informacji na temat prowadzonych na tychże korpusach badań.

ZESPÓŁ

dr hab. prof UŚ Magdalena Pastuchowa

dr Joanna Przyklenk

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz

dr Barbara Mitrenga

dr Kinga Wąsińska

dr Karolina Lisczyk

dr Beata Duda

DZIAŁANIA NAUKOWE

Przykładowe publikacje dotyczące lingwistyki cyfrowej:

2018: Digital Humanities in Poland from the Perspective of the Historical Linguist of the Polish Language: Achievements, Needs, Demands. W:  Digital Scholarship in the Humanities. (współautorstwo: Pastuch M., Duda B., Lisczyk K., Mitrenga B., Przyklenk J., Sujkowska-Sobisz) (link do abstraktu artykułu znaleźć można pod linkiem).

2018: Narzędzia cyfrowe w polonistycznej dydaktyce akademickiej – zastosowania, możliwości, perspektywy. W: „Forum Lingwistyczne”, nr 5, 2018, s. 143-154 (współautorstwo: Duda B., Lisczyk K.).

2019: Reprezentacje humanistyki cyfrowej w polskim dyskursie naukowym (w druku) (współautorstwo: Duda B., Przyklenk J., Sujkowska-Sobisz).


KONFERENCJE

Ogólnopolska konferencja naukowa pn„Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy”
Katowice, 15 listopada 2018 roku

„Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny”
Katowice, 24-25 kwietnia 2017 roku


DZIAŁANIA UPOWSZECHNIAJĄCE

Warsztaty „Narzędzia cyfrowe w badaniach naukowych”, 25 kwietnia 2017 roku

Warsztaty „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”

Edycja I, Katowice, 6 lutego 2017 roku

Edycja II, Katowice, 20 czerwca 2017 roku 

Edycja III, Katowice, 2 marca 2018 roku