dr Aleksandra Kalisz

opiekunka Koła Naukowego Komunikator (zastępstwo za dr Emilię Bańczyk)

Zakład  Historii Języka Polskiego
e-mail: o.kalisz@gmail.com

Aleksandra Kalisz – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, asystentka w Zakładzie Historii Języka Polskiego. W roku 2012 ukończyła śląską polonistykę. Pracę magisterską pt. Telewizja śniadaniowa jako gatunek ponad narodami? Analiza porównawcza europejskich wydań programu napisała pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Iwony Loewe. Stopień doktora uzyskała w 2016 roku, broniąc rozprawy zatytułowanej Stacje ogólne i tematyczne polskiej telewizji z perspektywy genologii lingwistycznej. Praca powstała pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Iwony Loewe. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia Sympatyków SJiKP. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół języka telewizji, genologii lingwistycznej, a także glottodydaktyki.

Artykuły

 • Kalisz A., 2014: Słowo a inne sposoby komunikacji w telewizji śniadaniowej, w: Słowo we współczesnych dyskursach, red., B. Kudra, K. Jachimowska, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź.
 • Kalisz A., 2014: Telewizja tematyczna w obliczu nowych mediów, w: „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (14).
 • Kalisz A., 2015: Telewizja śniadaniowa gatunkiem ponad narodami? Analiza porównawcza dwóch europejskich wydań programu, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5, Gatunek a granice, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Katowice.
 • Kalisz A., Tyc E., 2015: List motywacyjny w perspektywie procesu rekrutacyjnego. Autopromocja w przestrzeni human resources, w: Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony, red. I. Loewe, E. Tyc, A. Kalisz, Katowice.
 • Kalisz A., Gałęziowska-Krzystolik A., 2016: Vinci Juliusza Machulskiego jako sposób na lekcję języka polskiego jako obcego, w: Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, red., W. Próchniak, M. Smoleń-Wawrzuciszyn, Lublin.
 • Telewizja i jej gatunki w nauczaniu języka polskiego jako obcego, 2018: Kwartalnik Polonicum, nr 28/29.
 • Neo- czy postneo-telewizja? Oblicze polskiej telewizji na przykładzie poradników kulinarnych, 2018: Gęsina T., Wilczek W., red., Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś, Katowice.
 • Kalisz A., 2018: „Piosenka jest dobra na wszystko”, czyli o wykorzystaniu utworów słowno-muzycznych na zajęciach z języka polskiego jako obcego, w: A. Krawczuk, I. Bundza red., Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Praca zbiorowa z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim, Kijów, Firma „INKOS (współautor: M. Maciołek).

Monografie wieloautorskie

 • Loewe I., Tyc E., Kalisz A., red., 2015: Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony, Katowice.
 • Kalisz A., Tyc E., red., 2016: Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś, Katowice.
 • Kalisz A., Tyc E., red., 2017, Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych, Katowice.

Recenzje

 • Kalisz A., 2014: Inter- a transdyscyplinarność w badaniach nad mediami. Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, t. 1, Stan wiedzy i postulaty badawcze, w: „Postscriptum Polonistyczne” nr 1 (13).