dr Urszula Burzywoda (1939–2013)

 

 

Pracowała w Instytucie Języka Polskiego w latach 1974–2000. Była zatrudniona w Zakładzie Historii Języka Polskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół problematyki historycznojęzykowej, szczególnie sytuacji językowej na Górnym Śląsku od XIX do XX wieku.


 

 

Publikacje

 • Słowotwórstwo staropolskich nazw czynności i stanów. „Prace Językoznawcze”. T. 3. Katowice 1976, s. 43–56.
 • Nazwiska dawnych mieszkańców Wielkich Katowic. „Prace Językoznawcze”. T 4. Onomastyka. Katowice 1978, s. 101–110.
 • Rozwój języka polskiego w zależności od stosunków społeczno-politycznych. W: Przewodnik do historii języka polskiego. Red. I. Bajerowa. Katowice 1979, s. 29–33.
 • Fonetyczne właściwości górnośląskiej polszczyzny urzędowej w okresie pruskim. „Prace Językoznawcze:. T. 7: Studia historycznojęzykowe. Katowice 1980, s. 117–131.
 • Górnośląska polszczyzna urzędowa z czasów pruskich. „Kwartalnik Opolski” 1981, s. 68–77.
 • Uwagi o języku „Pieśni pątniczych ze zbioru Jana Kupca”. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”. R. XV. Katowice 1982, s. 268–272.
 • Morfologia i leksyka górnośląskiej polszczyzny urzędowej z czasów pruskich. W: U. Burzywoda, A. Kowalska, O. Wolińska: Studia z dziejów języka polskiego na Górnym Śląsku. Katowice 1983.
 • Składniowe właściwości górnośląskiej polszczyzny urzędowej w okresie pruskim. „Prace Językoznawcze”. T 12: Studia historycznojęzykowe. Katowice 1985, s. 114–141.
 • Wpływ języka niemieckiego na urzędową polszczyznę górnośląską. „Kwartalnik Opolski” 1985, s. 20–29.
 • Pisownia XIX-wiecznych druków górnośląskich. „Prace Językoznawcze”. T. 17. Katowice 1989, s. 23–39.
 • Peryferyjność XIX-wiecznej polszczyzny górnośląskiej. „Prace Językoznawcze”. T. 19. Katowice 1991, s. 30–39.
 • Polszczyzna górnośląska w książce II połowy XIX wieku a gwara. W: Książka polska na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku. Red. M. Pawłowiczowa. Katowice 1992, s. 75–83.
 • Górnośląska polszczyzna urzędowa czasów pruskich wobec języka czeskiego i niemieckiego. W: Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego. Red. I. Nowakowska-Kempna. Katowice 1993, s. 93–98.
 • Specyfika leksyki terytorialnej odmiany języka ogólnego na przykładzie górnośląskiej polszczyzny XIX wieku. „Prace Językoznawcze”. T. 22: Studia historycznojęzykowe. Katowice 1994, s. 136–146.
 • Ewolucja składni górnośląskiej polszczyzny literackiej XIX wieku. „Prace Językoznawcze”. T. 24: Studia historycznojęzykowe. Katowice 1996, s. 123–133.
 • Wprowadzenie [współautorstwo Irena Bajerowa]. W: Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939–1945). Red. I. Bajerowa. Warszawa 1996.
 • Wpływy niemieckie. W: Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939–1945). Red. I. Bajerowa. Warszawa 1996, s. 252–260.
 • Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej S. Rosponda. W: Książka polska na Śląsku w latach 1945–1956. Red. M. Pawłowiczowa. Katowice 1997, s. 55–64.
 • Górnośląska polszczyzna literacka XIX wieku a język niemiecki. „Prace Językoznawcze”. T. 25: Studia historycznojęzykowe. Katowice 1998, s. 24–31.
 • Graficzna adaptacja obcej leksyki w XVII wieku. „Prace Językoznawcze”. T. 26: Studia historycznojęzykowe. Katowice 2001, s. 22–28.
 • Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia [współautorstwo]. Cz. 2: Grafia, ortografia. Fonetyka i fonologia. Katowice 2002.
 • Język dawnych Katowic [współaut. Daniela Dylus]. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 2, cz. 6. Katowice 2012, s. 317–356.