prof. zw. dr hab. Edward Polański (ur. 1932)

Pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach (1961–1968) i na Uniwersytecie Śląskim (1968–2001), początkowo w Instytucie Filologii Polskiej, którego wicedyrektorem był w latach 1984–1987, a od 1978 jako kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego. W latach 1984–1987 pełnił funkcję wicedyrektora IJP. W 1995 roku utworzył samodzielną Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, której przewodził do przejścia na emeryturę w roku 2002. Kodyfikator i popularyzator polskiej ortografii, badacz języka współczesnej młodzieży szkolnej, twórca teorii kształcenia.

 

 

 

 

Publikacje

 • Badania nad ortografią uczniów. Katowice 1973, ss. 131.
 • Słownictwo uczniów. Badania, problemy, wnioski. Warszawa 1982, ss.176.
 • Dydaktyka ortografii i interpunkcji. Wydanie pierwsze. Warszawa 1987, ss. 192.
 • Ortografia i interpunkcja w klasach IV-VIII. Wydawnictwo Pedagogiczne, Kielce 1994, ss. 207. [Współautorzy: D. Krzyżyk, R. Starz, D. Zarębska].
 • Kształcenie językowe w klasach 4-8. Warszawa 1993, ss. 248 [Współautorka: K. Orłowa].
 • Kształcenie językowe w klasach 4-8, drugie wydanie poprawione. Warszawa 1995, ss. 248. [Współautorka: K. Orłowa].
 • Dydaktyka ortografii i interpunkcji, drugie wydanie zmienione. Warszawa 1995, ss. 179.
 • Słownik ortograficzny nie tylko dla uczniów. Wydanie pierwsze. Katowice 1995, ss. 536. [Współautor: F. Nowak].
 • Ortografia i interpunkcja w nauczaniu początkowym. Łódź 1996, ss. 248. [Współautorki: A. Jakubowicz, F. Dyka].
 • Nowy słownik ortograficzny PWN wraz z zasadami pisowni i interpunkcji. Wydanie pierwsze. Warszawa 1996, ss. CXXXV + ss. 942. [Autor zasad pisowni i interpunkcji polskiej; współautor słownika i redaktor naukowy].
 • Słownik ortograficzny (edycja mini). Katowice 1996, ss. 528. [Współautor: F. Nowak].
 • Słownik ortograficzny dla najmłodszych. Wydanie pierwsze. Warszawa 1997, ss. 395.
 • Drama na lekcjach języka polskiego w klasach IVVIII. Kielce 1997, ss. 120. [Współautorzy: E. Ogłoza, E. Szymik].
 • Słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji. Kraków 1999, ss. 536. [Współautor: P. Żmigrodzki].
 • Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej. Gdańsk 2000, ss. 378. [Współautorka: A. Skudrzyk].
 • 10 Jubileuszowe Dyktando Ogólnopolskie, historia, wywiady i teksty. Wydawnictwo Literatura, Łódź 2001, ss. 167. [Współautorki: K. Bochenek, A. Szczepocka-Walas].
 • Kieszonkowy słowniczek ortograficzny PWN. Warszawa 2001, ss. 391.
 • Leksykon ortograficzny. Warszawa 2001, ss. 856 [Współautor: P. Żmigrodzki].
 • Słownik ortograficzny z regułami pisowni i interpunkcji. Warszawa 2001, ss. 692.
 • Słownik ortograficzny. Warszawa 2002, ss. 391.
 • Słownik tematyczny języka polskiego. Łódź 2002, ss. 249.
 • Człowiek w krainie słów. Słownik tematyczny języka polskiego. Warszawa 2002, ss. 447. [Współautorka: M. Kita].
 • Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej. Razem czy osobno? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ss. 280. [Współautorka: A. Skudrzyk].
 • Wielki słownik ortograficzny PWN. Warszawa 2003, ss. 1140. [Opracowanie zasad pisowni i interpunkcji; współautorstwo haseł i redakcja naukowa].
 • Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych. Warszawa 2004, ss. 230. [Współautorka: M. Kita].
 • Słownik języka polskiego. Katowice 2004, ss. 688. [Współautorzy: T. Nowak, M. Szopa].
 • Podręcznik interpunkcji polskiej. Kielce 2004, ss. 223 [Współautor: M. Szopa].
 • Słownik ortograficzny w wyrażeniach. Wrocław 2005, ss. 446. [Współautorzy: M. Kita, E. Dereń, T. Nowak].
 • Słownik języka polskiego z frazeologizmami i przysłowiami. Warszawa 2005, ss. 526. [Współautorzy: E. Dereń, T. Nowak].
 • Nowy słownik języka polskiego z frazeologizmami i przysłowiami. Warszawa 2006, ss. 526. [Współautorzy: E. Dereń, T. Nowak].
 • Ortografia i interpunkcja w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym. Mysłowice 2006, ss. 160. [Współautor: A. Rychlik].
 • Ortografia i interpunkcja w szkole. Praktyczne kompendium nie tylko dla nauczycieli, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum. Łódź 2006, ss. 195. [Współautor: A. Rychlik].
 • Ująć rzecz inaczej. Wiadomości, ćwiczenia i testy słownikowo-frazeologiczne dla szkół. Łódź 2006, ss. 192. [Współautorka: M. Iwanowicz].
 • Wielki słownik języka polskiego. Kraków 2008, ss. 994. [Współautorka: E. Dereń].
 • Słownik języka polskiego z frazeologizmami i przysłowiami. Warszawa 2008. ss. 526. [Współautorzy: E. Dereń, T. Nowak].
 • Słownik ortograficzny. Katowice 2008, ss. 333. [Współautorka: E. Dereń].
 • Słownik języka polskiego z frazeologizmami. Katowice 2009, ss. 700. [Współautorka: E. Dereń].
 • Słownik ortograficzny. Katowice 2009, ss. 888. [Współautorka: E. Dereń].
 • Jak pisać? Razem czy osobno? Poradnik ze słownikiem. Warszawa 2010, ss. 255. [Współautorka: A. Skudrzyk].
 • Poradnik interpunkcyjny. Katowice 2010, ss. 204. [Współautorzy: M. Szopa, E. Dereń].
 • Leksykon wiedzy o języku polskim – nie tylko dla uczniów. Kraków 2010, ss. 321. [Współautor: T. Nowak].
 • Ortografia i interpunkcja w nauczaniu szkolnym i samokształceniu, z ćwiczeniami. Kraków 2011, ss. 328. [Współautorzy: E. Dereń, A. Rychlik].
 • Szkolny słownik tematyczny języka polskiego nie tylko dla uczniów. Łódź 2011, ss. 183. [Współautorka: M. Iwanowicz].
 • Najnowszy podręcznik gramatyki języka polskiego. Kraków 2011, ss. 332. [Współautor: T. Nowak].
 • Szkolny słownik ortograficzny z wierszykami. Warszawa 2013, ss. 362. [Współautorka: E. Dereń].

 

 • Z badań nad ortografią uczniów liceów dla pracujących województwa katowickiego. „Oświata Dorosłych” 1964, nr 3, s. 141–146.
 • Mój eksperyment dydaktyczny w zakresie podnoszenia poziomu ortografii uczniów dorosłych. „Chowanna” 1965, nr 4, s. 488–498.
 • Praca nad ortografią uczniów dorosłych. W: Z pomocą poloniście. Red. M. Mitera-Dobrowolska. Katowice 1964, s. 171–182.
 • Jak podnosić i wyrównywać poziom ortografii uczniów dorosłych? W: „Biuletyn Kuratorium Okręgu Szkolnego Katowickiego”, Katowice 1965, s. 5–6.
 • W sprawie zasad doboru kandydatów na wyższe studia. „Życie Szkoły Wyższej” 1966, nr 5, s. 66–70.
 • System przyjęć do szkół wyższych. „Wychowanie” 1966, nr 5, s. 36–38.
 • [Rec.] Nauczania języka polskiego w szkole podstawowej dla pracujących. „Polonistyka” 1966, nr 3, s. 57–58.
 • [Rec.] Elementy gramatyki historycznej języka polskiego z ćwiczeniami. „Polonistyka” 1966, nr 6, s. 51–52.
 • [Rec.] Z dziejów literatury ludowej. „Polonistyka” 1966, nr 4, s. 64–73.
 • Kształcenie i dokształcanie kadr kulturalno-oświatowych w Uniwersytecie Śląskim. W: Dorobek oświaty dorosłych w województwie katowickim w latach 1945-1970. Materiały na sesję naukową 25-lecia oświaty dorosłych. Praca zbiorowa pod red. S. Kędryny. Katowice 1970, s. 87–91.
 • Z doświadczeń w zakresie podnoszenia ortografii uczniów dorosłych. „Polonistyka” 1966, nr 1, s. 42–46.
 • Samokształcenie ucznia dorosłego warunkiem efektywności nauczania ortografii. W: O efektywności pracy w szkole dla dorosłych. Praca zbiorowa pod red. M. Kalabińskiej. Warszawa 1967, s. 78–92.
 • Z badań nad czynnikami wpływającymi na sprawność ortograficzną uczniów. W: „Prace Dydaktyczne I. Z zakresu literatury i języka polskiego”. Red. M. Mitera-Dobrowolska. Katowice 1970, s. 135–149.
 • Badanie sprawności ortograficznej uczniów metodami eksperymentalnymi i statystycznymi. W: „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”. Red. W. Danek. Kraków 1972, s. 173–187.
 • Nauczanie języka polskiego w klasie V. Wydanie pierwsze. Warszawa 1973, s. 213–260. [Współautorzy: J. Cofalik, Z. Nowakowa, E. Przyklenk, I. Tabakowska].
 • Nauczanie języka polskiego w klasie V. Wydanie drugie zmienione. Warszawa 1975, s. 209–261. [Współautorzy: J. Cofalik, Z. Nowakowa, E. Przyklenk, I. Tabakowska].
 • Przewodnik metodyczny do nauczania języka polskiego w klasie IV powszechnej szkoły średniej. Instytut Programów Szkolnych Ministerstwa Oświaty i Wychowania, Warszawa 1978, ss. 112. [Współautorstwo].
 • Z badań nad słownictwem dzieci i młodzieży. W: „Prace Dydaktyczne VII. Literatura i językoznawstwo”. Red. M. Mitera-Dobrowolska. Katowice 1975, s. 107–137.
 • Ze stanu badań nad słownictwem dzieci i młodzieży. W: „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Filologia Polska. Dydaktyka Literatury i Języka Polskiego”. Red. H. Kurczab. Rzeszów1975, s. 7–48.
 • Z badań nad frazeologią i słownictwem wypracowań pisemnych uczniów. W: „Prace Dydaktyczne. Literatura i Językoznawstwo.” T. 10. Katowice 1976, s. 127–148. [Współautorka: J. Kocemba].
 • Testy słownikowe i ich zastosowanie w badaniach nad zasobem leksykalnym dzieci i młodzieży. W: „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 1. Red. J. Kram, E. Polański. Katowice 1977, s. 45-76.
 • Praca nad wzbogacaniem słownictwa uczniów. W: „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 1. Red. J. Kram, E. Polański. Katowice 1977, s. 236–261. [Współautor: H. Kurczab].
 • Z badań nad błędami leksykalnymi uczniów. W: „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 1. Red. J. Kram, E. Polański. Katowice 1977, s. 77–103. [Współautorka: H. Synowiec].
 • Z metodologii badań nad zasobem leksykalnym uczniów (z uwzględnieniem podręczników i lektur szkolnych). W: „Dydaktyka Literatury”. T. II. Red. W. Pasterniak. Zielona Góra 1977, s. 113–126.
 • badań nad uwarunkowaniami zasobu słownikowego uczniów, W: „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 2. Red. J. Kram, E. Polański. Katowice 1978, s. 172–193. [Współautorka: K. Duraj-Nowakowa].
 • Problem kształcenia słownictwa i frazeologii uczniów a programy i podręczniki szkolne, W: „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 2. Red. J. Kram, E. Polański. Katowice 1978, s. 123–146. [Współautor: J. Budzik].
 • Badania nad niektórymi determinantami zasobu leksykalnego uczniów (metodologia i wyniki). W: „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Filologia Polska. Dydaktyka Literatury i Języka Polskiego”. Red. H. Kurczab. Rzeszów 1978, s. 7–20.
 • Przewodnik metodyczny do nauczania języka polskiego w klasie V powszechnej szkoły średniej. Katowice 1979, ss. 285. [Współautorstwo].
 • [Rec.] Nowa metodyka nauczania języka polskiego, W: „Dydaktyka Literatury”. T. 4. Red. W. Pasterniak. Zielona Góra 1979, s. 191–195.
 • [Rec.] Nowe ujęcie ćwiczeń w mówieniu i pisaniu, W: „Dydaktyka Literatury”. T. 4. Red. W. Pasterniak. Zielona Góra 1979, s. 195–200.
 • [Rec.] Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w klasach V-VIII szkoły podstawowej. W: „Dydaktyka Literatury”. T. 3. Red. W. Pasterniak. Zielona Góra 1979, s. 195–199.
 • Raport z badań nad programem języka polskiego w klasie IV dziesięcioletniej szkoły średniej. Cz. II. Red. A. Bogdańska-Zarembina. Warszawa 1980, s. 3–52. [Współautorzy: J. Budzik, E. Ogłoza, H. Synowiec].
 • Przewodnik metodyczny do nauczania języka polskiego w klasie VI powszechnej szkoły średniej. Katowice 1980, ss. 404. [Współautorstwo].
 • Części mowy i ich frekwencja w zasobie leksykalnym uczniów. W: „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 3. Red. J. Kram, E. Polański. Katowice 1980, s. 125–146.
 • Językowe programy radiowe i telewizyjne w kształtowaniu słownictwa dzieci. W: „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 3. Red. J. Kram, E. Polański. Katowice 1980, s. 167–179. [Współautorka: M. Kita].
 • Błędy leksykalne uczniów klas IIVIII szkoły podstawowej. „Język Polski w Szkole dla klas IV–VIII” 1981, z. 4, s. 65–82.
 • Badania nad zasobem leksykalnym dzieci i młodzieży (stan i potrzeby). „Polonistyka” 1981, nr 6, s. 592–684. [Współautorka: H. Synowiec].
 • Raport z badań nad nowym programem języka polskiego w klasie V. Cz. II. Red. A. Bogdańska-Zarembina. Warszawa 1982, s. 1–21, 30–33, 46–67, 90–105.
 • Raport z badań nad programem języka polskiego w klasie VI. Pod red. A. Bogdańskiej-Zarembiny. Warszawa 1982, s. 1–107. [Współautorzy: J. Budzik, B. Niesporek, E. Ogłoza, H. Synowiec, U. Żydek-Bednarczuk].
 • O determinantach zasobu leksykalnego uczniów. W: „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 4. Red. J. Kram, E. Polański. Katowice 1982, s. 112–127
 • Kierunki badań nad słownictwem dzieci i młodzieży. W: „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 4. Red. J. Kram, E. Polański. Katowice 1982, s. 91–111. [Współautorka: B. Niesporek].
 • Testy słownikowe w klasach IVVIII szkoły podstawowej. „Język Polski w Szkole dla klas IV – VIII” 1983, z. 5, s. 94–107.
 • Sposoby kształtowania słownictwa uczniów. W: „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 5. Red. J. Kram, E. Polański. Katowice 1984, s. 206–222. [Współautorka: E. Laskowska].
 • Ortografia i interpunkcja. W: Nauczanie języka polskiego w klasie 5. Wydanie pierwsze. Warszawa 1985, ss. 336. [Współautorka: B. Niesporek-Szamburska; współredaktorka: B. Chrząstowska].
 • Ortografia i interpunkcja. W: Nauczanie języka polskiego w klasie 5. Red. B. Chrząstowska, E. Polański. Warszawa 1985, s. 116-142. [Współautorka: B. Niesporek].
 • Kształtowanie słownictwa uczniów w klasach IVVIII, „Język Polski w Szkole dla klas IV–VIII” 1985, z. 3, s. 44–56.
 • Błędy ortograficzne uczniów. „Język Polski w Szkole dla klas IV–VIII” 1985, z. 5, s. 3–42.
 • Dydaktyka języka a dydaktyka literatury. W: Dydaktyka literatury a inne dyscypliny naukowe. Red. W. Pasterniak. Zielona Góra 1986, s. 201–208.
 • Integrowanie kształcenia językowego z kształceniem literackim. „Język Polski w Szkole dla klas IV–VIII” 1986, z. 4, s. 47-61.
 • Integrowanie nauczania interpunkcji ze składnią w klasach IVVIII. „Język Polski w Szkole dla klas IV–VIII” 1986, z. 5, s. 32–48.
 • [Rec.] Badania nad efektywnością ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych i syntaktycznych w klasach początkowych. (Ryszard Więckowski: Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne w klasach początkowych. Z badań nad efektywnością nauczania. Warszawa 1985). „Życie Szkoły” 1986, nr 9, s. 516–519.
 • [Rec.] Maria Zarębina: Język polski w rozwoju jednostki. Analiza tekstów dzieci do wieku szkolnego. Rozwój semantyczny języka dziecka. W: „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 6. Pod red. E. Polańskiego, J. Krama. Katowice 1986, s. 171–176.
 • Niektóre czynniki determinujące sprawność ortograficzną uczniów. W: „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 7. Red. J. Kram, E. Polański. Katowice 1987, s. 127–145.
 • Badania nad ortografią uczniów – wnioski do nauczania. W: „Kształcenie językowe w szkole”. T. 5. Red. M. Dudzik. Wrocław 1988, s. 57–62.
 • Integracja w nauczaniu ortografii w kl. IVVIII. „Język Polski w Szkole dla klas IV–VIII” 1988, z. 6, s. 7–18.
 • Gra dydaktyczna w nauczaniu ortografii w szkole średniej. „Język Polski w Szkole Średniej” 1988, z. 3, s. 362–368.
 • Słownictwo i ortografia uczniów – badania oraz wnioski dydaktyczne. W: „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 8. Red. L. Gilowa, E. Polański. Katowice 1989, s. 90–102.
 • Słowotwórstwo. W: Kształcenie językowe w szkole. T. 3. Red. E. Polański, W. Homa. Szczecin 1989, s. 235–299. [Współautorka: H. Synowiec].
 •  Błędy w formie fonicznej wyrazu. W: Kształcenie językowe w szkole. T. 3. Red. E. Polański, W. Homa. Szczecin 1989, s. 431–436.
 • Badania nad jakością i zakresem treści kształcenia zawartych w nowych programach nauczania wdrożonych do praktyki w szkołach podstawowych (klasy IVVIII). Kraków 1990, s. 126–214. [Współautorzy: B. Niesporek, F. Nowak, K. Orłowa, E. Polański, U. Żydek-Bednarczuk].
 • Środowiskowe i wiekowe zróżnicowanie słownictwa dzieci i młodzieży. W: Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży. Materiały z ogólnopolskiej konferencji. Red. J. Porayski-Pomsta. Warszawa 1991, s. 85–92.
 • O dwóch typach błędów leksykalnych uczniów. W: „Prace Filologiczne XXXVII”. Warszawa 1992, s. 237–246.
 • Determinanty środowiskowe sprawności językowej uczniów. W: „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Językoznawcze VII”. Pod red. M. Zarębiny. Kraków 1992, z. 152, s. 107–121. [Współautorki: B. Cząstka-Szymon, H. Synowiec].
 • Doktor Janina Kurczab (29 VIII 1943 – 30 XI 1990). W: „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie nr 9. Dydaktyka 2. Seria Filologiczna”. Rzeszów 1992, s. 9–10.
 • Koncepcja badań nad efektywnością kształcenia językowego. W: Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań nad efektywnością kształcenia językowego. Red. M. Sinica. Zielona Góra 1993, s. 25–51. [Współautorka: D. Krzyżyk].
 • Dydaktyka ortografii w latach 1990-1993. „Polonistyka” 1994, nr 5, s. 265–270.
 • Z badań leksyki podręczników i lektur szkolnych. W: „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Językoznawcze VIII”. Pod red. M. Schabowskiej. Kraków 1994, s. 177–184.
 • Komputerowe nauczanie ortografii. W: Nowoczesne metody w nauczaniu języka polskiego: autoryzowane teksty z konferencji dla nauczycieli i doradców metodycznych języka polskiego, która odbyła się w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach 25 listopada 1993 r. Katowice 1994, s. 30–33.
 • Kilka uwag o biblijnych związkach frazeologicznych na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. W: W poszukiwaniu zapomnianych wartości. Red. M. Sinica. Zielona Góra 1995, s. 190–197. [Współautorka: D. Krzyżyk].
 • Stan języka uczniów i nauczycieli. W: Zjazd Polonistów 1995 (zagadnienia edukacyjne). Materiały pod red. B. Chrząstowskiej, Z. Urygi. Kraków 1995, s. 103–120. [Współautorka: H. Synowiec].
 • Badania nad językiem uczniów i jego zróżnicowaniem. W: „Kultura – Język – Edukacja”. T. 1. Pod red. R. Mrózka. Katowice 1995, s. 167–175. [Współautorka: H. Synowiec].
 • Zgodnie z kalendarzem. „Polonistyka” 1995, nr 3, s. 181–182.
 • Nowe ujęcie nauki efektywnego czytania. „Polonistyka” 1995, nr 4, s. 241–242.
 • Stan języka uczniów i nauczycieli. W: Wiedza o literaturze i edukacja: księga referatów Zjazdu Polonistów. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1995, s. 889–906. [Współautorka: H. Synowiec].
 • Gramatyka w szkole tak, ale inaczej. „Polonistyka” 1996, nr 7, s. 473.
 • Komputerowy program ortograficzny: Dyktando. Wersja 1.0 dla Windows. Gliwice 1996. [Współautorzy: D. Krzyżyk, A. Markowski].
 • Uwagi na temat propozycji kryteriów oceny prac maturalnych dotyczących poprawności ortograficznej. W: „Matura. Język Polski”. Katowice 1997, s. 32–36. [Współautorka: D. Krzyżyk].
 • Słownictwo podręczników, lektur szkolnych, programów radiowych i telewizyjnych a słownictwo uczniów w młodszym wieku szkolnym. W: Badania nad językiem dzieci młodszego wieku szkolnego. Red. J. Kida. Rzeszów 1997, s. 145–156.
 • [Rec.] Jerzy Podracki i Józef Porayski-Pomsta: „Nasz język ojczysty – 4. Gramatyka – ortografia – interpunkcja. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej”. Wydawnictwo „Oświata”. Warszawa 1996. „Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII” 1997, nr 4, s. 113–115.
 • Zabawa z ortografią. Ćwiczenia do „Słownika ortograficznego dla najmłodszych” z grą planszową „Na ratunek księżniczce”. Cz. I. Warszawa 1998, ss. 59 + 13 nbl.
 • Zabawa z ortografią. Ćwiczenia do „Słownika ortograficznego dla najmłodszych” z grą planszową „Grzegorz Odważny”. Cz. II. Warszawa 1998, ss. 60 + 13 nbl.
 • Słownik ortograficzny. Wydanie pierwsze. Katowice, ss.816.
 • O Profesor Mieczysławie Miterze-Dobrowolskiej. W: Mieczysław Łojek: Mieczysława Mitera-Dobrowolska. Wzór polonistki na dziś i na jutro. Bydgoszcz 1998, s. 204–211.
 • Zmiana zasady pisowni partykuły nie z imiesłowami. „Polonistyka” 1998, nr 7, s. 497.
 • Opinia o „Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących (ze szczególnym uwzględnieniem „Edukacji polonistycznej”). „Polonistyka” 1998, nr 5, s. 16–19. [Współautorka: H. Synowiec].
 • Słownictwo i frazeologia w szkole. Wiadomości, ćwiczenia, testy dla gimnazjów i szkół średnich. Łódź 1999, ss. 192. [Współautorka: M. Iwanowicz; współpraca: D. Krzyżyk].
 • Komputerowy słownik ortograficzny pt. Zabawa z ortografią. Warszawa 1999 [Współautorstwo].
 • O błędach semantycznych i frazeologicznych uczniów. W: „Prace Filologiczne”. T. XLV. Warszawa 2000, s. 453–459.
 • O poprawność językową i ortograficzną. „Przegląd Edukacyjny” 2000, nr 4, s. 5–7.
 • Typy uchybień uczniów w organizacji tekstu wypracowań. W: Polonistyka zintegrowana. Pod red. K. Ożoga, J. Pasterskiej. Rzeszów 2000, s. 131–138.
 • O audycjach językowych w mediach publicznych. „Nowa Polszczyzna” 2000, nr 3, s. 66–68. [Współautor: B. Skowronek].
 • Błędy leksykalne uczniów (typologia, ich geneza oraz konsekwencje dydaktyczne). W: Z problematyki kształcenia językowego, literackiego i kulturowego. Materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów filologii polskiej. Pod red. A. Grochulskiej, E. Polańskiego. Piotrków Trybunalski 2000, s. 105–124.
 • Błędy frazeologiczne uczniów (typologia ich geneza oraz konsekwencje dydaktyczne). W: Z problematyki kształcenia językowego, literackiego i kulturowego. Materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów filologii polskiej. Pod red. A. Grochulskiej, E. Polańskiego. Piotrków Trybunalski 2000, s. 125–136.
 • Frekwencja niektórych części mowy w zasobie słownikowym uczniów. W: Język Człowiek Kultura. Rozprawy i artykuły. Pod red. B. Czopek-Kopciuch. Piotrków Trybunalski 2000, s. 251–259.
 • Profesor Marian Jurkowski jako popularyzator wiedzy językoznawczej. W: Język Człowiek Kultura. Rozprawy i artykuły. Red. B. Czopek-Kopciuch. Piotrków Trybunalski 2000, s. 297–299.
 • Testy językowe i ortograficzne dla starszych klas szkoły podstawowej (IV-VI) i gimnazjum. Wydawnictwo Skrypt, Warszawa 2001, ss. 79. [Współautorka: D. Krzyżyk].
 • Leksykalne, foniczne i słowotwórcze odstępstwa od normy językowej u uczniów, W: W służbie szkole i nauce. Pod red. A. W. Maszke. Rzeszów 2001, s. 87–95.
 • Błędy leksykalne w formie fonicznej wyrazu oraz neologizmy w wypracowaniach uczniów. W: Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydaktyki literatury. Pod red. W. Dynaka. Wrocław 2001, s. 136–143
 • Zasób słownictwa uczniów a części mowy. W: Rozmaitości językowe ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego Jubileuszu. Pod red. M. Skarżyńskiego, M. Szpiczakowskiej. Kraków 2002, s. 239–246.
 • Odstępstwa od normy językowej u uczniów w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym. „Nauczyciel i Szkoła” 2002, nr 3–4, s. 185–195. [Współautorka: O. Przybyla].
 • Podmiotowość w zintegrowanym nauczaniu ortografii. „Nauczyciel i Szkoła” 2002, nr 3–4, s. 199–206. [Współautor: A. Rychlik].
 • Zasady pisowni i interpunkcji polskiej (ss. 131). W: Popularny słownik ortograficzny PWN. Oprac. A. Kłosińska. Warszawa 2002, s. I–CXXXI. [Współautorstwo].
 • Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro. W: „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”. Warszawa 2004, z. LX, s. 29–46.
 • Słownictwo muzyczne w języku młodzieży. W: Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej. Red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, współpraca: D. Szagun. Zielona Góra 2004, s. 211–219. [Współautorka: O. Przybyla].
 • Reguły ortograficzne i interpunkcyjne (ss. 86). W: Nowy słownik ortograficzny. Pod red. A. Latuska. Kraków 2004, ss. 1182.
 • Obecna sytuacja ortografii polskiej. W: „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 18. Pod red. H. Synowiec. Katowice 2005, s. 86–95.
 • Polszczyzna na co dzień. Pod red. M. Bańko. Warszawa 2006, s. 347–472, 473–517. [Współautorzy: J. Grzenia, H. Jadacka, A. Majewska-Tworek, M. Marcjanik, A. Markowski, T. Piekot, E. Wierzbicka, E. Wolańska, A. Wolański, M. Zaśko-Zielińska, D. Zdunkiewicz-Jedynak].
 • O polskiej ortografii i interpunkcji dzisiaj – ze szczyptą humoru. Komunikacyjna skuteczność a poprawność. W: Żonglowanie słowami. Językowy potencjał i manifestacje tekstowe. Pod red. M. Kity przy współudziale M. Czempki. Katowice 2006, s. 202–221.
 • Językoznawstwo kognitywne a pragmatyka. W: Munuscula linguistica: in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata. Red. K. Rymut. Kraków 2006, s. 335–344. [Współautorka: J. Bujak-Lechowicz].
 • Zamiast wstępu. W: www.poradniajęzykowa.pl. Pod. red. K. Wyrwas. Katowice 2007, s. 13–18.
 • Z dziejów ortografii polskiej. Od staropolskiej kakografii do reformy pisowni w 1936 roku. W: Z tradycji historii kultury i oświaty. Pod. red. M. Pindery. Piotrków Trybunalski 2007, s. 507–529.
 • Wiązanie kształcenia językowego z literackim na przykładzie opisu i opowiadania. W: Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gimnazjach i liceach. Pod. red. Z. Urygi, R. Jedlińskiego, M. Sienko. Kraków 2007, s. 2–36.
 • Opis i opowiadanie – literacka i szkolna odmiana metody kognitywizmu i przekładu intersemiotycznego w nauczaniu. W: Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu. Pod. red. A. Mikołajczuk, R. Pawelca. Warszawa 2007, s. 28–34. [Współautorka: J. Bujak-Lechowicz].
 • Zasady pisowni i interpunkcji, Seria Praktyczny Pomocnik Studenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 164.
 • Pisownia polska, Interpunkcja polska, W: Piszemy poprawnie. Poradnik językowy PWN. Wybór i opracowanie: A. Kubiak-Sokół. Warszawa 2008, s. 97–252.
 • Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna a komputer. W: Współczesna polszczyzna. Stan, perspektywy, zagrożenia. Pod. red. Z. Cygal-Krupy. Kraków – Tarnów 2008, s. 107–116. [Współautorka: J. Bujak-Lechowicz].
 • Rozumienie szacunku przez młodych i starszych użytkowników języka. W: Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione. Pod. red. G. Dąbrowskiego. Warszawa 2008, s. 265–275. [Współautorka: J. Bujak-Lechowicz].
 • Emisja głosu w szkole podstawowej i gimnazjum. W: Studia linguistica in honorem Edvardi Breza. Red. M. Jaracz, E. Laskowska. Bydgoszcz 2008, s. 201–205. [Współautorka: J. Bujak-Lechowicz].
 • Zasady pisowni i interpunkcji polskiej (ss. 178). W: Słownik ortograficzny PWN z wymową. Oprac. A. Kubiak-Sokół. Warszawa 2008, ss. 863.
 • Komputer – panaceum na ortograficzne problemy uczniów? W: „Polonistyka” 2009, nr 4, Warszawa 2009, s. 41–45.
 • Historia ortografii polskiej argumentem za potrzebą reformowania współczesnej pisowni. W: „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 20. Pod red. H Synowiec. Katowice 2009, s. 76–85.
 • Przygotowanie zawodowe nauczycieli klas I–III w zakresie humanistyki. W: Ewaluacja w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Pod red. E. I. Laski, G. Paprotnej. Mysłowice 2009, s. 77–87. [Współautorka: J. Bujak-Lechowicz].
 • Kognitywny obraz nadziei w rozumieniu uczniów szkół średnich, W: W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej. Pod red. A. Janus-Sitarz. Kraków 2009, s. 122–132. [Współautorka: J. Bujak-Lechowicz].
 • Miłość u kardynała Stefana Wyszyńskiego – kognitywne spojrzenie. W: Język religijny dawniej i dziś. T. 4. Pod red. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka, M. Rybki. Poznań 2009, s. 33–43. [Współautorka: J. Bujak-Lechowicz].
 • Tęsknota w esejach interpretacyjnych licealistów a metody kognitywne. W: Polszczyzno moja… Księga jubileuszowa z okazji 40–lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Bralczyka. Pod red. G. Gąbkowskiego przy współudziale D. Lewandowskiej-Jaros. Warszawa 2009, s. 257–267. [Współautorka: J. Bujak-Lechowicz].
 • Dydaktyka ortografii a komputer i Internet. W: „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia”. T. 2. Pod red. M. Jędrychowskiej, D. Łazarskiej, E. Mikoś. Kraków 2010, s. 72–87. [Współautorka: J. Bujak-Lechowicz].
 • Dziecko wobec tekstów kultury a świat wartości – ujęcie kognitywne. W: Dziecko – Język – Tekst. Pod. red. B. Niesporek-Szamburskiej, M. Wójcik-Dudek. Katowice 2010, s. 115–129. [Współautorka: J. Bujak-Lechowicz].
 • Metaforyka samotności w wybranych tekstach kultury. W: Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej. Red. U. Kopeć, Z. Sibiga. Rzeszów 2010, s. 89–121. [Współautorka: J. Bujak-Lechowicz].
 • O wartościach etycznych i estetycznych w edukacji wczesnoszkolnej – w ujęciu kognitywnym. W: Rzeczywistość edukacyjna i kulturowa w sytuacji zmiany społecznej. Jubileusz 30-lecia Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów. Red. S. Juszczyk, M. Kisiel. Katowice 2010, s. 78–85. [Współautorka: J. Bujak-Lechowicz].
 • Językowy obraz piękna i samotności psychicznej we współczesnej poezji. W: Nie tylko o dydaktyceKsięga pamiątkowa ofiarowana Profesor Annie Grochulskiej. Pod red. M. Obrusznik-Partyki, L. Pacan-Bonarek. Piotrków Trybunalski 2011, s. 142–150. [Współautorka: J. Bujak-Lechowicz].
 • O pisowni typu nadzieja – nadziei, Goya – Goi, Kreja – Krei. W: Mówię, więc jestem. Pamięci Profesora Bogusława Krei w dziesiątą rocznicę śmierci. Cz. 4. Red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska. Gdańsk 2013, s. 48–55.
 • O trudnościach w pisowni zestawień apozycyjnych. „Poradnik Językowy” 2013, nr 1, s. 80–92. [Współautor: M. Malinowski].
 • Kilka uwag krytycznych na temat łącznej pisowni cząstki „-by” ze spójnikami i z partykułami. W: Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność). Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Pod red. D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburskiej. Katowice 2014, s. 245–257.
 • O trudnościach w zapisywaniu przedrostków typu super-, wice-, ekstra-, mini-, maksi-, mega- z wyrazami pospolitymi i nazwami własnymi. W: W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane… Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Pod red. A. Guzy, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik-Dudek. Katowice 2018, s. 367–382.