dr Krystyna Zabierowska

 

 

 

Pracowała w Instytucie Języka Polskiego UŚ w latach 1974–2003, 2005–2010, a także w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (2005–2010) oraz w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej (2005–2013).

 

 

 

 

Publikacje

 • Składnia utworów Marka Nowakowskiego. Katowice 1990, ss. 136.

 

 • Możliwości integracji przedmiotów językoznawczych w nauczaniu gramatyki opisowej języka polskiego. W: Materiały II Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków. Kielce 1978, s. 106–113 (wspólnie z K. Kleszczową).
 • Mowa osób chorych na schizofrenię jako przedmiot badań lingwistycznych. W: Współczesna polszczyzna i jej odmiany. Red. H. Wróbel. Katowice 1980, s. 100–113 (wspólnie z K. Urban).
 • O językowych wyznacznikach spójności tekstu. W: Współczesna polszczyzna i jej odmiany. Red. H. Wróbel. Katowice 1980, s. 48–57.
 • Teksty języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia. Cz. II. Red. W. Lubaś (współpraca). Katowice 1980.
 • Materiały pomocnicze do ćwiczeń z gramatyki opisowej języka polskiego. Część składniowa. Katowice 1980.
 • Analiza stylu indywidualnego pisarza. Uwagi metodologiczne. W: Język – Teoria – Dydaktyka. Materiały V Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków. Kielce 1982, s. 241–254.
 • O pewnym typie illokucji – toasty. „ Socjolingwistyka”. T. IV. Red. W. Lubaś. Warszawa 1982, s. 115–121 (wspólnie z E. Gawędą i K. Urban).
 • O wykorzystaniu metody socjolingwistycznej do badań nad stylem utworów M. Nowakowskiego. W: Studia i szkice o współczesnej polszczyźnie. Red. H. Wróbel. Katowice 1982, s. 4250.
 • O toastach socjolingwistycznie. W: „Zeszyty Naukowe WSP w Szczecinie”. Szczecin 1982, s. 141155 (wspólnie z E. Gawędą i K. Urban).
 • Социолингвистички за здравицитэ. B: Славистички Студии. Скопје, 19841985. Год IV–V (wspólnie z E. Gawędą i K. Urban), s. 145153.
 • Śląsk widzę i słyszę zarazem (o śląskim tekście Juliana Przybosia). „Zaranie Śląskie” 1988, nr 12, s. 153165.
 • Jan Józef Szczepański „Śpiewać ze szczęścia”(Próba interpretacji). W: Małe formy prozatorskie. Analizy. Interpretacje. Przeglądy. Red. W. Wójcik. Katowice 1990, s. 4661.
 • Gawędy kulinarne L. Ćwierczakiewiczowej. Komunikaty nakłaniające. W: Z problemów współczesnego języka polskiego. Red. A. Wilkoń, J Warchala. Katowice 1993, s. 6677.
 • Czy powinniśmy pielgrzymować do Matki Boskiej Bogucickiej czy do Matki Boskiej Boguckiej? W: Parafia bogucicka. Tradycja i współczesność. Red. W. Świątkiewicz, ks. J. Wycisło. Katowice 1994, s. 284296.
 • „O wielogłosowości” tekstów oficjalnych. W: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej). Red. Z. Kurzowa, W. Śliwiński. Kraków 1994, s. 8189.
 • Wyraz elita w świadomości współczesnych Polaków. „Poradnik Językowy” 1997, z. 1, s. 112.
 • [Rec.] O języku i stylach Janusza Korczaka. „Nowa polszczyzna, Dwumiesięcznik dla nauczycieli języka polskiego”. Kraków 1998, nr 5, s. 6263 (recenzja książki K. Gąsiorek Od słowa do tekstu. O językach i stylach Janusza Korczaka. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1997).
 • Wokół rozwijania kompetencji komunikacyjnej. W: Komunikacja – Dialog – Edukacja I. Red. W. Kojs, R. Mrózek, współudz. Ł. Dawid. Cieszyn 1998, s. 257263.
 • Portki Odysa J.J. Szczepańskiego w oczach językoznawcy. „Prace Naukowe UŚ w Katowicach”, nr 1662. Red. O. Wolińska. Katowice 1998, s. 275284.
 • Podmiot w perspektywie socjolingwistyki. W: Kategorie pragmatyczne w tekście literackim. Red. E. Sławkowa. Wydawnictwo Innowacje, s. 8293.
 • Czytając Tadeusza (wspólnie z K. Urban). W: Z problemów literatury i kultury XX wieku. Prace ofiarowane Tadeuszowi Kłakowi. Red. S. Zabierowski. Katowice 2000, s. 237246.
 • Modyfikacje gatunkowe w twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. W: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 1. Mowy piękno wielorakie. Red. D. Ostaszewska. Katowice 2000, s. 237246.
 • Z problemów lingwistycznego opisu prozy artystycznej. Na przykładzie twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”. T. VI. Poznań 2001, s. 6777.
 • O edukacji regionalnej na Górnym Śląsku. W: W kręgu zagadnień dydaktyki i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu. Red. H. Synowiec. Katowice 2002, s. 466473.
 • Powieść Kazimierza Brandysa „Obywatele” z perspektywy półwiecza. „Postscriptum” 2002, nr 2–3 (42–43), s. 88–97
 • Księża Emil Szramek i Bernard Sychta jako miłośnicy regionu. W: Nowe oblicza bł. Emila Szramka. Red. K. Heska-Kwaśniewicz, J. Myszor. Katowice 2003, s. 64–72.
 • „Królowa Śniegu” (O językowych sposobach prezentacji sukcesów Justyny Kowalczyk w polskiej prasie). „Konteksty Kultury” 2009, nr 5, s. 145–151.