dr Kamila Kuros-Kowalska

Kierownik Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu
opiekunka studenckich praktyk zawodowych (specjalność logopedyczna)
Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

e-mail: kamila.kuros@gmail.com

Kamila Kuros-Kowalska – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”. Kamila Kuros-Kowalska jest językoznawcą i logopedą, specjalistą z zakresu surdologopedii i neurologopedii. W 2016 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską zatytułowaną Metody stymulowania rozwoju słownictwa w języku polskim u dzieci dwujęzycznych na emigracji. Praca powstała pod naukowym kierunkiem dr hab. prof. UŚ Iwony Loewe. Kamila Kuros-Kowalska jest autorką i współautorką wielu publikacji, zwłaszcza z zakresu logopedii, bilingwizmu, lapsologii, lingwistyki dyskursu i kultury języka. W działalności badawczej oraz praktyce logopedycznej koncentruje się zwłaszcza na zagadnieniach związanych z dwujęzycznością i zaburzeniami mowy. Od ponad pięciu lat współpracuje z placówkami edukacyjnymi w Północnej Anglii. Jej zainteresowania naukowe to bilingwizm, akwizycja języka, zaburzenia językowe, sprawności językowe i komunikacyjne.

Książki autorskie i współautorskie:

 • Kuros-Kowalska K., Linguistic creation of the relations between men and women on the basis of chosen Manuela Gretkowska’s and Janusz Korwin-Mikke’s columns. Saarbrücken, 2014: LAP Lambert Academic Publishing, ss. 52 (978-3-659-59814-2).

Redakcje naukowe:

 • Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Edukacja i globalizacja. K. Kuros-Kowalska, I. Loewe i N. Moćko, Fonem.eu, Gliwice 2017.
 • Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. Red. K. Kuros-Kowalska i I. Loewe,eu, Gliwice 2014.

Artykuły:

 • Kuros-Kowalska K., (współautor: N. Moćko), 2016: Poprawność językowa i jej wpływ na komunikację wśród dzieci i młodzieży ze szkół polskich za granicą, s.91-100, [w:] Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej, pod red. E. Boksy, A. Rosińskiej-Mamej i J.Senderskiej, Wydawnictwo KTN, Kielce.
 • Kuros-Kowalska K., 2015: Diagnoza poziomu słownika dziecka dwujęzycznego w języku prymarnym i sekundarnym. Studium przypadku s. 125-136, [w:] Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się, pod red. A. Guzy, B. Niesporek-Szamburskiej, M. Wójcik-Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Kuros-Kowalska K., 2015: Sposoby autoprezentacji kobiet i mężczyzn na przykładzie reportaży podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego oraz Beaty Pawlikowskiej, s. 95-107 [w:] Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony, t.1, pod red. I. Loewe, E. Tyc, A. Kalisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Kuros-Kowalska K., (współautor: N. Moćko), 2014: Komunikacja międzyludzka w opinii współczesnych uczniów – przyczyny powstawania barier komunikacyjnych i sposoby radzenia sobie z nimi, 107- 118, [w:] Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się. pod red. A. Rosińskiej-Mamej, J. Senderskiej. Wydawnictwo Libron, Kraków.
 • Kuros-Kowalska K., 2014: Problemy językowe dzieci bilingwalnych w opinii rodziców polskich za granicą [w:] Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia, pod red. K. Kuros-Kowalskiej i I. Loewe, Fonem.eu, Gliwice.
 • Kuros K., 2014: O prawie uczestnika postępowania administracyjnego do otrzymywania pism zrozumiałych, (współautor: Kowalski J.) [w:] Bogactwo współczesnej polszczyzny, pod red. P. Żmigrodzkiego i S. Przęczek-Kisielak. Kraków.
 • Kuros-Kowalska K., 2014: Nowoczesne – interaktywne metody stymulowania słownika dzieci dwujęzycznych w języku polskim, [w:] „Dokonania Młodych Naukowców” 3/2014, nr 4. Wyd. Creativetime. Kraków.
 • Kuros K., 2013: Postawa najbliższego otoczenia a rozwój kompetencji interakcyjnej dziecka bilingwalnego – studium przypadku, [w:] „Nowa Logopedia”, t.4: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, pod red. M. Michalika, A. Siudak, H. Pawłowskiej-Jaroń. Kraków.
 • Kuros K. (współautor: Moćko N.), 2013: O dobrej komunikacji od postaw – promowanie pozytywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży, [w:] Wyzwania XXI wieku a człowiek i wiedza, pod red. P. Maciaszczyka i L. Kaliszczak, Tarnobrzeg.
 • Kuros K., 2013: Rola nauczyciela w promowaniu dobrej komunikacji w środowisku edukacyjnym, (współautor: Węsierska K.) [w:] Nauczyciel wobec wyzwań współczesności. Dylematy, poszukiwania i inspiracje, pod red. E. Kochanowskiej, J. Skibskiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała.
 • Kuros K., 2013: Terapia dziecka z samoistnym opóźnionym rozwojem mowy. Studium przypadku. (współautorzy: Kot D., Zając A.) W: W świecie logopedii. Tom 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.
 • Kuros K., 2012: Postępowanie terapeutyczne w przypadku zaburzeń płynności mowy u dzieci z zespołem Downa, (współautorstwo: Węsierska K.), [w:] Dziecko z zespołem Downa – wybrane zagadnienia terapii, pod red. J. Skibskiej, M. Martyniak, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bielsko-Biała.
 • Kuros K., 2012: Praca z uczniem z ADHD – czy na pewno potrafimy współpracować? W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T.1., red. A. Guzy, D. Krzyżyk, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.
 • Kuros K., 2012:, Współdziałanie Rady Języka Polskiego z organami administracji publicznej w zakresie ochrony języka polskiego. (współautor: Kowalski J.) W: „Język – Teatr – Literatura”. Częstochowa.
 • Kuros K., 2011: Metody stymulowania rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: Wyzwania XXI wieku: społeczeństwo, edukacja, środowisko. Tarnobrzeg
 • Kuros K., 2011: A linguistic analysis of sexist statements by Janusz Korwin-Mikke, W: “Journal of Education Culture and Society” Nₒ 1_2011 (the international scientific journal founded by Aleksander Kobylarek).

Inne:

 • Kuros-Kowalska K., Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt. Child Language Seminar 2013, Manchester, Wielka Brytania, 24-25 czerwca 2013r., s. 175-178, Linguarum Silva”, 2014, nr 3, pod red. B.Mitrengi, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Kuros-Kowalska K., Sprawozdanie ze spotkania I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów oraz warsztatów dla logopedów mgr Anety Nott-Bower na stronie Polskiego Towarzystwa Logopedycznego – Oddział Śląski: http://www.ptl.katowice.pl/ [14.11.2013]
 • Kuros K., 2013r. Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Katowicach pt. Logopedia w teorii i w praktyce. Sprawozdanie znajduje się na stronie Instytutu Języka Polskiego: http://www.fil.us.edu.pl/ijp/index.php?s=logopedia_24
 • Kuros-Kowalska K., Sprawozdanie z I Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt. Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość –  szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia, Katowice, 9 października 2013 r., s. 179-182, Linguarum Silva”, 2014, nr 3, pod red. B.Mitrengi, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Kuros K., Dobra komunikacja w wydaniu polonistów. W: „Gazeta Uniwersytecka UŚ” nr 6 (206), marzec 2013.
 • Kuros K., Sobańska M., Logopedia = teoria + praktyka. W: „Gazeta Uniwersytecka UŚ” nr 9, lipiec-wrzesień 2013.
 • Kuros K., Plewnia A., sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Świat, który rozumie jąkanie. W: http://www.ptl.katowice.pl/wspolorganizowane.htm
 • Kamila Kuros-Kowalska: Zaburzenia językowe u dzieci bilingwalnych. Diagnoza logopedyczna, s.11 [w]: Streszczenia referatów i noty o autorach, Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach. Diagnoza i terapia logopedyczna. Katowice 2013.

Przekład na język polski broszury: