KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

Kierunek (studia I stopnia) o nazwie komunikacja promocyjna i kryzysowa powstał jako odpowiedź na realne potrzeby współczesnego rynku pracy, dlatego studia nie tylko oferują wiedzę z zakresu podstaw komunikowania społecznego, ale przede wszystkim kształtują praktyczne umiejętności i dzięki temu przygotowują kompetentne kadry rzeczników, negocjatorów, logopedów oraz specjalistów do spraw promocji i wizerunku.

Studenci kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa wybierają bowiem spośród czterech specjalności:

 1. doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo3. zdjęcie KPIK
 2. komunikacja promocyjna
 3. negocjacje kryzysowe
 4. poradnictwo logopedyczne

Studenci uczą się, jak właściwie promować produkty i usługi, jak zarządzać informacją wewnątrz i na zewnątrz firmy czy organizacji, jak rozwiązywać konflikty poprzez działania negocjacyjne między rządem a społeczeństwem, między poszczególnymi grupami interesów, ale też konflikty i zatargi ujawniające się w indywidualnych protestach, jak negocjować w sytuacjach zagrożenia życia, wreszcie co robić, gdy kryzys mowy ma podłoże medyczne, osobowościowe, psychiczne.

Kształcimy ludzi odważnych, kreatywnych, otwartych na potrzeby społeczeństwa XXI wieku i świadomych wagi słowa, które właściwie użyte, może okazać się lekarstwem, ale może też wywołać chorobę i konflikt, może budować, ale może i zagrażać ładowi społecznemu.
Absolwenci specjalności komunikacja promocyjna, negocjacje kryzysowe oraz doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo podejmują pracę jako:

 • rzecznicy prasowi firm i organizacji,
 • rzecznicy funkcjonujący w strukturach władzy państwowej na różnych szczeblach: wojewódzkim, powiatowym, miejskim i gminnym,
 • specjaliści od promocji w strukturach samorządowych,
 • specjaliści od reklamy i promocji w agencjach reklamowych, agencjach public relations i działach promocji firm,
 • pomoc logopedyczna zarówno w szkole, jaki w placówkach oświatowych (przedszkole, szkoła, poradnie psychologiczno-pedagogiczne)
 • negocjatorzy kryzysowi,
 • menedżerowie programów kryzysowych,
 • koordynatorzy działań kryzysowych w jednostkach organizacji różnego szczebla,
 • pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej,
 • mediatorzy w sytuacjach kryzysowych,
 • dziennikarze i specjaliści w działach reklamy mediów,
 • specjaliści od planowania mediów w agencjach i działach promocji firm i organizacji,
 • doradcy do spraw promocji.

Na specjalności poradnictwo logopedyczne kształcimy specjalistów-praktyków posiadających wiedzę oraz umiejętności praktycznego jej zastosowania w przypadku zaburzeń komunikacji językowej u dzieci oraz promowania wysokiej jakości komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych (logopedia medialna). Studia przygotowują do podjęcia szeroko rozumianej pracy diagnostyczno-profilaktyczno-terapeutycznej oraz dydaktycznej z dziećmi z zaburzeniami mowy i jej rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, także w zakresie pracy z dzieckiem zdolnym.