dr Natalia Moćko

dr Natalia Moćko
Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu
e-mail: natalia.mocko@us.edu.pl

Natalia Moćko – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, asystent w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”. Natalia Moćko jest językoznawczynią i logopedą, specjalistą z zakresu surdologopedii, neurologopedii oraz tyflopedagogiki. W 2016 roku obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną Programy animowane dla dzieci w historii Telewizji Polskiej. Znak, styl, dyskurs. Praca powstała pod naukowym kierunkiem dr hab. prof. UŚ Iwony Loewe. Laureatka ogólnopolskiej Nagrody im. dr. Pawła Stępki przyznawanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Uniwersytet Warszawski za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie mediów, ponadto laureatka VII edycji Konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ w kategorii: osiągnięcia naukowe i popularnonaukowe doktorantów. Natalia Moćko jest autorką i współautorką wielu publikacji, zwłaszcza z zakresu logopedii, lapsologii, lingwistyki dyskursu. W działalności badawczej oraz praktyce logopedycznej koncentruje się zwłaszcza na zagadnieniach związanych z funkcjami słuchowymi i ich wpływem na rozwój języka dziecka. Od ponad pięciu lat współpracuje z placówkami edukacyjnymi w Północnej Anglii. Jej zainteresowania naukowe to surdologopedia, akwizycja języka, zaburzenia językowe, sprawności językowe i komunikacyjne.

Książki autorskie i współautorskie:
•    Moćko N.: Programy animowane dla dzieci w historii Telewizji Polskiej. Znak, styl, dyskurs. Wydawnictwo Aspra. Warszawa 2018. ISBN 978-83-754-5875-6, (226 stron). Rozprawa doktorska uhonorowana Nagrodą im. dr. Pawła Stępki i wydana staraniem Uniwersytetu Warszawskiego.

Redakcje naukowe:
•   Moćko N. (współautorstwo: Bańczyk E.): Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018. ISBN 978-83-226-3449-3, (171 stron).
• Moćko N. (współautorstwo: Loewe I, Kuros-Kowalska K.): Dwujęzyczność, wielojęzyczność, wielokulturowość. Edukacja i globalizacja. Wydawnictwo Komlogo. Gliwice 2017. ISBN 978-83-61339-51-9, (254 strony).
• Moćko N. (współredaktor: Węsierska K.), red.: Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 2. Monografia wieloautorska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013. ISBN 978-83-226-2212-4, (281 stron).
•  Moćko N. (redakcja merytoryczna): Czasami po prostu się jąkam. Książka dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Eelco de Geus. Wydawnictwo Centrum Logopedyczne. Katowice 2013, s. 42. ISBN 978-83-932587-3-4, (44 strony).

Artykuły naukowe – recenzowane czasopisma naukowe:
•  Moćko N., (współautorstwo Kręcichwost M., Miodońska Z., Badura P., Trzaskalik J.), 2019: Multi-channel acoustic analysis of phoneme /s/ mispronunciation for lateral sigmatism detection. In: ,,Biocybernetics and Biomedical Engineering”, volume 39, Issue 1. Pages 246-255. ISSN 0208-5216. Czasopismo indeksowane przez Thomson Reuters w bazach Science Citation Index Expanded (SciSearch®) i Journal Citation Reports/Science Edition oraz przez Elsevier w bibliograficznych bazach danych SCOPUS i EMBASE. CZASOPISMO NAUKOWE POSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIK WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF: 2,159), Punkty MNiSW 15 pkt., (10 stron).
• Moćko N., 2015: Konwergencja programów audiowizualnych dla dzieci – od telewizji do internetu. W: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 2(28). Łódź. ISNN 1505-9057. CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF), 7 pkt., (16 stron).
• Moćko N., (współautorstwo Węsierska K.), 2012: Wykorzystanie wideocoachingu w pracy nad emisją i ekspresją głosu. W: „Forum Logopedyczne”, nr 20. Katowice. ISSN 1732-1301. CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF), 4 pkt., (11 stron).
• Moćko N., (współautorstwo Węsierska K.) 2013: Światowy Kongres Zaburzeń Płynności Mowy w Tours we Francji i konferencja na temat SLI w Warszawie – ważne wydarzenia logopedyczne 2012 roku. „Forum Logopedyczne”, nr 21/2013. Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski. Katowice. ISSN 1732-1301. CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF), 4 pkt., (5 stron).
• Moćko N., (współautorstwo: Kuros-Kowalska K.) 2014: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej  pt. Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach. Diagnoza i terapia logopedyczna. W: „Konteksty Pedagogiczne” nr 1 (2)/2014. ISSN 2300-6471, (5 stron).
• Moćko N., 2014: Niektóre sposoby wyrażania niezadowolenia przez internautów. W: „Linguarum Silva” 2014 nr 3 pod redakcją Barbary Mitrengi. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. ISSN 0208-6336, (13 stron).
•  Moćko N., 2012: Anielsko cierpliwy i piekielnie inteligentny – intensyfikacja w profanum za pomocą sacrum. W: „Linguarum Silva” 2012 nr 1 pod redakcją Barbary Mitrengi. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. ISSN 0208-6336, (18 stron).
•  Moćko N., 2014: Analiza dyskursywna programów dla dzieci wyemitowanych w TVP od 1953 do 2013 roku. W: „Dokonania Młodych Naukowców” Czasopismo Specjalistyczne 3/2014 nr 4. Wydawca CREATIVETIME. ISSN 2300-4436, (2 strony).

Rozdziały i artykuły w recenzowanych publikacjach książkowych:
• Moćko N. (współautor: Kuros-Kowalska K.), 2016: Poprawność językowa i jej wpływ na komunikację wśród dzieci i młodzieży ze szkół polskich za granicą. W: Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej. Pod redakcją E. Boksy, A. Rosińskiej-Memej, J. Senderskiej. Wydawnictwo KTN. Kielce. ISBN 978-83-60777-61-9, (10 stron).
• Moćko N., 2015: Polskie programy animowane dla dzieci wyprodukowane w latach 1962 do 1979. Analiza wybranych przykładów. W: Recepcja mediów. Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Pod redakcją B. Bonieckiej i A. Granat. Wydawnictwo UMCS. Lublin. ISBN 978-83-7784-753-4, (13 stron).
•  Moćko N. (współautor: Michalak-Widera I.), 2013: Profilaktyka logopedyczna elementem skutecznej diagnozy małego pacjenta. W: Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 2. Monografia wieloautorska. Pod redakcją Katarzyny Węsierskiej i Natalii Moćko. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. ISBN 978-83-226-2212-4, (16 stron).
•  Moćko N. (współautor: Kuros-Kowalska K.), 2013: O dobrej komunikacji od podstaw – promowanie pozytywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży. W: Wyzwania XXI wieku a człowiek i wiedza. Pod redakcją Pawła Maciaszczyka i Lidii Kaliszczak. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg. ISBN 978-83-89639-23-3, (10 stron).
•  Moćko N., 2015: Jakość słowa w wystąpieniach publicznych – spostrzeżenia poczynione okiem logopedy. W: Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. Pod redakcją Iwony Loewe, Eweliny Tyc i Aleksandry Kalisz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. ISBN 978-83-8012-414-1, (9 stron).
•  Moćko N. (współautorstwo: Węsierska K.) 2015: Sytuacja dziecka jąkającego się w przedszkolu i w szkole. W: Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się. Pod redakcją Anny Guzy, Małgorzaty Wójcik-Dudek i Bernadety Niesporek-Szamburskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. ISBN 978-83-8012-382-3, (19 stron).
•  Moćko N. (współautor: Kuros-Kowalska K.), 2014: Komunikacja międzyludzka w opinii współczesnych uczniów – przyczyny powstawania barier komunikacyjnych i sposoby radzenia sobie z nimi. W: Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się. Pod redakcją Agnieszki Rosińskiej-Mamej i Joanny Senderskiej. Wydawnictwo „Libron”. Kraków. ISBN 978-83-65148-02-5, (12 stron).
•  Moćko N., 2013: Studium przypadku dwudziestoczterolatka z rotacyzmem. W: W świecie logopedii. Tom 2. Pod redakcją Katarzyny Węsierskiej i Alicji Podstolec. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. ISBN 978-83-226-2178-3 ISSN 0208-6336, (15 stron).
•  Moćko N., (współautorstwo: Szczepaniak A.), 2012: Percepcja jąkania – doniesienia z badań. W: W świecie logopedii. Materiały dydaktyczne. Tom 1. Pod redakcją Katarzyny Węsierskiej i Alicji Podstolec. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Agencja Artystyczna PARA. Katowice. ISBN 978-83-61061-97-7, (23 strony).
•  Moćko N., (współautorstwo: Sroka A., Szlachta M.), 2012: Wstępna identyfikacja zaburzeń mowy – przesiewy logopedyczne w praktyce nauczyciela. W: Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 1. Pod redakcją Katarzyny Węsierskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. ISBN 978-83-226-2058-8, (17 stron).

Udział w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych:
• Współpraca z Polską Szkołą Przedmiotów Ojczystych w Manchesterze. Przygotowanie oraz przeprowadzenie dyktanda dla szkół polskich w Anglii Północnej na etapie międzyszkolnym. Stworzenie tekstu dyktanda, prace koordynacyjne nad sprawdzaniem. Inicjatywa zorganizowana przy współudziale Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze oraz Szkoły Polskiej w latach 2015-2019.
•    Uczestnictwo w projekcie UPGOW (Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w celu podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w zakresie nauczania w języku angielskim, Certificate of Completion English Language Course level B2+. Czas trwania: 20.09.2013 do 29.11.2013 r., prowadzący projekt: dr Katarzyna Papaja, mgr Magdalena Hampel, Ryszard Kalamarz.
• Udział w projekcie współpracy kadry nauczycielskiej z zagranicą w Lifelong Learning Programme-Erasmus Programme w ramach Indywidualnego Programu Nauczania na rok akademicki 2013/2014 w Uczelni Partnerskiej Presowska Uniwerzita v Presove.
•  Przeprowadzenie zajęć lektoratowych i seminaryjnych o tematyce: współczesnej frazeologii polskiej i jej przemian, kultury języka i poprawności językowej oraz języka młodzieży i opisu świata dla studentów słowackich.
•  Opieka nad studentami zagranicznymi w ramach prowadzenia zajęć z zakresu kompozycji teksu pisanego.
• Pomoc w pracach koordynacyjnych nad organizacją Eurodyktanda 2013 organizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy współpracy z Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem EFS w Katowicach skierowanego do uczniów polskich szkół oraz studentów zagranicznych studiujących na Wydziale Filologicznym UŚ w ramach wymiany międzynarodowej. Pilnowanie porządku podczas pisania, sprawdzenie prac uczniów.
• Współpraca ze Stowarzyszeniem BRISTOL Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w ramach sekcji logopedycznej – udział w badaniach terenowych nad wdrożeniem narzędzia badawczego „Bliźniacze słowa. Test przesiewowy do badania dojrzałości szkolnej w zakresie percepcji i wymowy dzieci wielojęzycznych” Liliany Madelskiej.

Udział w innych krajowych lub lokalnych projektach naukowo-badawczych:
• Udział w projekcie „Klucze do świata” zorganizowanego dla przedszkola Dziecięcy Ogród Możliwości w Katowicach przez Horyzont Projekt współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w charakterze prowadzącej warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych (od kwietnia do czerwca 2015).
• Udział w projekcie pilotażowym „Projekt badań przesiewowych dzieci 6 i 7-letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ – D Profesora Edwarda Ozimka” organizowanego przez Fundację Bonum Commune w okresie od 10.2014r. do 10.2015r.
• Nawiązanie współpracy pomiędzy Instytutem Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego i Miejskim Przedszkolem nr 5 w Katowicach oraz koordynowanie pracy studentów podczas realizacji projektu „Wszystkie dzieci mogą mówić płynnie…”. Katowice, 6.06.2014.
• Nawiązanie współpracy pomiędzy Instytutem Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego i Szkołą Podstawową nr 45 w Katowicach w ramach zajęć warsztatowych prowadzonych przez studentów dla uczniów szkoły.
•  Nawiązanie współpracy pomiędzy Instytutem Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego i Miejskim Przedszkolem nr 5 w Katowicach podczas realizacji projektu „ABC dobrej komunikacji”.