Spotkania dla studentów II i III roku KPiK z Dyrekcją Kierunku KPiK

Spotkania dla studentów II i III roku KPiK z Dyrekcją Kierunku KPiK

Informujemy o spotkaniach dla studentów II i III roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej z Dyrekcją Kierunku KPiK. Spotkania odbędą się w następujących terminach:

II rok –  14 stycznia (wtorek) o godz. 13.00 w sali 201 (Wydział Teologiczny);
III rok – 15 stycznia (środa) o godz. 13.00 w sali 209 (Wydział Humanistyczny, pl. Sejmu Śląskiego 1).

Tematem spotkań będą zagadnienia związane z tokiem studiów oraz sprawy organizacyjne.

dr Ewa Biłas-Pleszak
dr Wioletta Wilczek

Zwycięskie projekty grantowe złożone przez Wydział Humanistyczny

Zwycięskie projekty grantowe złożone przez Wydział Humanistyczny

W pierwszym naborze programu Edukacja finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na liście zwycięskich wniosków o dofinansowanie znalazły się aż dwa projekty złożone przez Wydział Humanistyczny.

Na szczycie listy z najwyższą liczbą punktów  umieszczono „Dialog bez barier – LOGOLAB” przygotowany przez zespół językoznawczyń pod kierownictwem dr hab. Katarzyny Węsierskiej prof. UŚ. Projekt realizowany będzie przez 2 lata wspólnie z Norweskim Uniwersytetem Arktycznym z Tromso oraz Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE.Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości opieki logopedycznej w utrwalonym jąkaniu oraz rozwój kształcenia akademickiego studentów logopedii, a także kształcenia zawodowego czynnych logopedów. W ramach projektu  rozwijane będą także umiejętności i kompetencje społecznych liderów polskiego ruchu samopomocy, którzy udzielają pozainstytucjonalnego wsparcia osobom zmagającym się z zaburzeniami płynności mowy. Dofinansowanie działań wynosić będzie prawie 140 000 euro.

Drugi projekt „Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych” dotyczy usprawnienia systemu realizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach praktycznych w Uniwersytecie Śląskim. Projekt koordynowany przez dr hab. Magdalenę Pastuch, prof. UŚ realizowany będzie wspólnie przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Prawa i Administracji, a także Śląskie Towarzystwo Marketingowe oraz norweską firmę StreitSagt AS. W ramach działań projektowych powstaną trzy komplementarne rezultaty: wytyczne dotyczące problemów formalnych  związanych z realizacją praktyk;  e-publikacja „Kodeks dobrych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Opinie, inspiracje, egzemplifikacje”, a także film prezentujący dobre wzorce studenckich praktyk zawodowych. W ramach projektu odbędzie się także Kongres interesariuszy Kodeksu dobrych praktyk zawodowych oraz konferencja z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Na realizację działań pozyskano ponad 92 000 euro.

Nad zwycięskimi wnioskami pracowały zespoły w składzie:
„Dialog bez barier – LOGOLAB”: dr hab. Katarzyna Węsierska prof. UŚ, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz prof. UŚ, dr Marta Margiel

„Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych”: dr  hab. Magdalena Pastuch prof. UŚ, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz prof. UŚ, dr hab. Piotr Pinior prof. UŚ, dr hab. Sławomir Tkacz prof. UŚ, dr Marta Margiel, dr Ewa Ficek, dr Beata Duda, dr Ewa Ulitzka

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedyną instytucją, która otrzymała dofinansowanie na realizację aż dwóch projektów. Szczegóły tutaj: https://education.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/lista_dofinansowanie_k3.pdf

Warsztaty języka migowego

Warsztaty języka migowego

Członkowie Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego oraz studenci pierwszego roku logopedii wzięli udział w warsztatach języka migowego, zorganizowanych przez Koło Naukowe Młodych Logopedów UŚ. Prowadząca zajęcia mgr Alicja Podstolec podczas trzech listopadowych spotkań przedstawiła chętnym do nauki tego języka alfabet palcowy, podstawowe pojęcia, zwroty grzecznościowe i tematykę zaproponowaną przez obecnych na warsztatach studentów. Mgr Podstolec opowiedziała także ciekawe anegdoty i podzieliła się doświadczeniami pracy z osobami głuchymi, a także odpowiedziała na każde zadane pytanie dotyczące tematyki języka migowego oraz osób posługujących się nim. Spotkania z tak wspaniałą osobą i specjalistką wiele nauczyły studentów i rozbudziły w nich chęć dalszego działania.

Martyna Gąsiorek, I rok logopedii UŚ

Katarzyna Romaniuk, przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Logopedów UŚ

Spotkanie z partnerami w ramach „Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world”

Spotkanie z partnerami w ramach „Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world”

Od 28 do 29 listopada 2019 roku gościmy na Uniwersytecie Śląskim naszych partnerów w projekcie „Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. „Be-com” służyć ma poprawie zarówno kompetencji cyfrowych, jak i komunikacyjnych wśród nauczycieli akademickich oraz studentów nauk humanistycznych i ścisłych.

Wczoraj z reprezentantami zaangażowanych w projekt instytucji: European University Cyprus, Universita ta Malta, Kazimiero Simonaviciaus Universitetas, Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE rozmawialiśmy o założonych celach, dzieliliśmy się zadaniami, pracowaliśmy w grupach nad planami dotyczącymi poszczególnych rezultatów pracy intelektualnej (Cyfrowy zestaw narzędzi – Skuteczna komunikacja w erze 2.0; Cyfrowy zestaw narzędzi – bezpieczna komunikacja w erze Web 2.0; Podręcznik – Jak się komunikować w Internecie w erze Web 2.0?; Edukacyjna gra strategiczna oparta na koncepcji mapowania akcji i idei gamifikacji).

Dziś dyskutujemy o upowszechnianiu rezultatów i o ewaluacji projektu, doskonalimy stosowanie narzędzi zwiększania wpływu jego rezultatów, roztrząsamy dylematy związane z zarządzaniem, finansowaniem i raportowaniem. A jutro (już każdy w swojej instytucji, ale wciąż z wzajemnym wsparciem) bierzemy się do dalszej pracy. Jej efekty komunikować będziemy na bieżąco – także cyfrowo.

dr hab. Katarzyna Wyrwas w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych w Zabrzu

dr hab. Katarzyna Wyrwas w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych w Zabrzu

7 listopada 2019 roku na zaproszenie Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w Zabrzu dr hab. Katarzyna Wyrwas wygłosiła wykład dla maturzystów, w którym przedstawiła zagadnienia rozwoju znaczeniowego wyrazów w polszczyźnie. Wykładowczyni z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego omówiła na licznych przykładach procesy rozszerzania, zwężania, polepszania, pogarszania, a także przenoszenia znaczenia, przedstawiając również historię poszczególnych słów. Wystąpienie miało przypomnieć młodzieży, że język jest tworem żywym, a w tzw. życiu wyrazów utrwalone są ślady przemian społecznych, historycznych, technicznych, które zachodzą w świecie. Podczas wykładu mgr Alicja Podstolec, nauczycielka SZSP i absolwentka UŚ, sporządziła jego graficzny zapis metodą sketchnotingu.

Słowa mają moc

Słowa mają moc

Pracownik Instytutu Językoznawstwa UŚ, dr hab. Jarosław Pacuła, po raz kolejny włączył się w realizację projektu edukacyjnego skierowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych „Granice języka – granicami świata”, który od kilku lat jest organizowany przez Miejski Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. 25 października profesor przeprowadził cykl warsztatów pod hasłem „Hejt i mowa nienawiści. Źródła – formy – reakcje”, z kolei 4 listopada w ramach Młodzieżowego Forum Językowego, któremu w tym roku przyświecało hasło „Słowa mają moc”, koordynował panel dyskusyjny z młodzieżą na temat siły sprawczej słów oraz języka jako nośnika wartości. W imprezie wzięli udział również przedstawiciele innych ośrodków akademickich: prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, dr hab. Aneta Załazińska (UJ), prof. ndzw. dr hab. Marek Bernacki (ATH) i dr hab. Beata Raszewska-Żurek (UJ). Uczniowie podbeskidzkich szkół mieli okazję rozmawiać o języku jako zwierciadle świata, o wpływie języka na postrzeganie rzeczywistości, o „mowie miłości” jako przeciwwadze dla „mowy nienawiści”. Forum zwieńczył występ grupy improwizacyjnej AD HOC z Krakowa, mocno angażujący młodą widownię w zabawy słowem.